Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lilo.conf - plik konfiguracyjny lilo

OPIS

    Ten plik, domyślnie /etc/lilo.conf, jest odczytywany przez program
    instalacyjny boot loadera lilo (patrz lilo(8)).

    Może on wyglądać tak jak poniżej:

       boot = /dev/hda
       delay = 40
       compact
       vga = normal
       root = /dev/hda1
       read-only
       image = /zImage-2.5.99
           label = try
       image = /zImage-1.0.9
           label = 1.0.9
       image = /tamu/vmlinuz
          label = tamu
          root = /dev/hdb2
          vga = ask
       other = /dev/hda3
          label = dos
          table = /dev/hda

    Ten plik konfiguracyjny mówi, że lilo korzysta z głównego boot rekordu
    (MBR) na /dev/hda (zajrzyj do pliku user.tex dokumentacji lilo, aby
    dowiedzieć się więcej o różnych sposobach instalacji lilo i współpracy
    z innymi systemami operacyjnymi).

    Podczas startu boot loader poczeka cztery sekundy (40 dziesiętnych
    sekundy) na naciśnięcie klawisza Shift. Jeśli tego nie zrobisz,
    wystartowane zostanie pierwsze podane jądro (/zImage-1.5.99). Jeśli
    naciśniesz klawisz, boot loader spyta, którego jądra użyć.  Gdy
    zapomnisz jakie jądra są do wyboru, naciśnij [TAB] (lub [?] na
    klawiaturze US) a pokaże się menu. Będziesz mógł wybrać nowe jądro,
    stare i zaufane, jądro z całkiem innym głównym systemem plików (na
    wypadek problemów ze starym systemem plików), lub całkiem inny system
    operacyjny. W pliku lilo.conf można podać najwyżej 16 obrazów.

    Jak  widać  powyżej,  plik konfiguracyjny rozpoczyna się opcjami
    globalnymi (w tym przykładzie pierwszych 6 linii), za nimi następują
    opcje specyficzne dla konkretnych obrazów. Opcja w opisie obrazu
    nadpisuje opcję globalną dla danego obrazu.

OPCJE GLOBALNE

    Istnieje wiele możliwych słów kluczowych. Poniższy opis pochodzi
    praktycznie w całości z pliku user.tex (jest jedynie nieznacznie
    skrócony).

    backup=backup-file
       Kopiowanie oryginalnego boot sektora do pliku backup-file (który
       może  być  także urządzeniem, np.  /dev/null), zamiast do
       standardowego /boot/boot.NNNN.

    boot=boot-device
       Ustala nazwę urządzenia (np. partycji dysku twardego) które
       zawiera boot sektor. Jeśli to złowo kluczowe zostanie pominięte,
       boot sektor jest odczytywany (i zapisywany) z  urządzenia
       aktualnie zamontowanego jako nadrzędne (root).

    change-rules
       Definiuje zmiany numerów typu partycji podczas startowania
       (`ukrywanie'). Zajrzyj do działu "Partition type change rules"
       pliku user.tex aby dowiedzieć się więcej.

    compact
       Stara się połączyć żądania odczytu z sąsiednich sektorów w jedno
       żądanie. Drastycznie zmniejsza to czas ładowania i zmniejsza
       rozmiar mapy. Użycie opcji `compact' jest szczególnie zalecane
       podczas startu z dyskietki.

    default=name
       Wybranie podanego obrazu jako domyślnego obrazu startowego.
       Jeśli opcja `default' zostanie pominięta, domyślnym obrazem jest
       pierwszy w pliku konfiguracyjnym.

    delay=tsecs
       Ustala ilość dziesiętnych części sekundy, jaką boot loader
       powinien odczekać przed wystartowaniem pierwszego obrazu. Jest
       to użyteczne w systemach, które od razu po włączeniu klawiatury
       startują z dysku twardego.  Boot loader nie czeka, jeśli
       ominięto opcję `delay' lub została ona ustawiona na zero.

    disk=device-name
       Definiuje niestandardowe parametry dla podanego dysku. Zajrzyj
       do działu "Disk geometry" pliku user.tex po więcej szczegółów.
       Szczególnie użyteczny jest parametr `bios='. BIOS numeruje dyski
       0x80, 0x81, itd. i jest niemożliwym stwierdzenie, który dysk
       Linux odpowiada danemu dyskowi BIOS (jako że zależy to od
       rodzaju i konfiguracji BIOSu), więc jeśli dysponujesz nietypową
       konfiguracją, musisz zapisać zależność między dyskami Linux a
       BIOS. Na przykład,

         disk=/dev/sda
             bios=0x80
         disk=/dev/hda
             bios=0x81

       oznacza, że dysk SCSI to pierwszy dysk BIOS, a dysk IDE (primary
       master) jest drugim dyskiem BIOS.

    disktab=disktab-file
       Ustala nazwę pliku parametrów dysku. Jeśli pominięto opcję
       `disktab',  instalator  mapy  szuka  pliku  /etc/disktab.
       Korzystanie z plików disktab nie jest zalecane.

    fix-table
       Ta opcja pozwala lilo dostoswać adrasy 3D w tablicy partycji.
       Każdy  wpis  w  tablicy  partycji  zawiera  trójwymiarowy
       (sektor/głowica/cylinder)  i  liniowy  adres  pierwszego  i
       ostatniego sektora partycji. Jeśli partycja nie jest ułożona na
       granicy ścieżki i jeśli pewne inne systemy operacyjne (np.
       PC/MS-DOS lub OS/2) korzystają z tego samego dysku, mogą zmienić
       adres 3D.  lilo może zapisać swój boot sektor tylko  na
       partycjach, których oba adresy odpowiadają sobie. Jeśli opcja
       `fix-table' jest ustawiona,  lilo  dostosowuje  niepoprawne
       startowe adresy 3D.

       UWAGA: Nie gwarantuje to, że inne systemy operacyjne nie będą
       starały się zmienić tego adresu później. Jest także możliwe, że
       zmiana  ta będzie miała inne, niepożądane efekty uboczne.
       Sposobem na to jest ponowne przepartycjonowanie dysku przy
       użyciu programu, który układa partycje na granicy ścieżek. W
       pewnych warunkach na niektórych dyskach (np. pewnych dużych
       dyskach  EIDE  z  włączoną  translacją adresów), istnienie
       konfliktowych wpisów w tablicy partycji może  okazać  się
       niezapobiegalne.

    force-backup=backup-file
       Tak jak `backup', ale zmusza do nadpisania istniejącej kopii
       zapasowej.

    ignore-table
       Każe lilo ignorować błędne tablice partycji.

    install=boot-sector
       Instaluje podany plik jako nowy boot sektor. Jeśli pominięto
       opcję `install', plik /boot/boot.b jest używany jako domyślny.

    linear Generowanie   liniowych   adresów   zamiast   adresów
       sektora/głowicy/cylindra. Adresy liniowe są tłumaczone przy
       starcie systemu, i nie zależą od geometrii dysku. Zauważ, że
       dyskietki startowe mogą stać się nieprzenośne, jeśli zostanie
       użyta opcja `linear', ponieważ usługa BIOS sprawdzania geometrii
       dysku nie działa całkiem poprawnie dla stacji dysków. Przy
       użyciu  opcji `linear' na dużych dyskach, /sbin/lilo może
       wygenerować odwołania do niedostępnych obszarów dysku, ponieważ
       przed przeładowaniem systemu nieznane są adresy 3D sektora.

    lock  Włącza automatyczne zapisywanie startowej linii poleceń jako
       domyślnej przy następnym starcie. W ten sposób lilo sugeruje
       wybór, dopóki nie zostanie on ręcznie zmieniony.

    map=map-file
       Ustala położenie pliku mapy. Jeśli pominięto opcję `map',
       używany jest plik /boot/map.

    message=message-file
       Ustala plik zawierający komunikat, który zostanie wyświetlony
       przed znakiem zachęty lilo. Wiadomość nie jest wyświetlana
       podczas oczekiwania na naciśnięcie klawisza po napisie "LILO ".
       W wiadomości znak FF ([Ctrl L]) czyści ekran. Rozmiar pliku
       wiadomości jest ograniczony do 65535 bajtów.  Jeśli wiadomość
       zostanie  zmieniona  lub  przeniesiona,  mapa  musi zostać
       odbudowana.

    nowarn Wyłącza ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach.

    optional
       Jak specyficzna dla obrazu opcja `optional' (patrz dalej), ale
       dotyczy wszystkich obrazów.

    password=password
       Jak specyficzna dla obrazu opcja `password=...' (patrz dalej),
       ale dotyczy wszystkich obrazów.

    prompt Wyświetla linię zachęty bez oczekiwania na naciśnięcie klawisza.
       Przeładowanie systemu bez udziału użytkownika jest niemożliwe,
       jeśli opcja `prompt' jest ustawiona, a `timeout' nie.

    restricted
       Jak specyficzna dla obrazu opcja `restricted' (patrz dalej), ale
       dotyczy wszystkich obrazów.

    serial=parameters
       Włącza kontrolę przez łącze szeregowe. Podany port szeregowy
       jest inicjowany i boot loader akceptuje dane wysłane niego oraz
       z klawiatury PC. Wysłanie znaku `break' na linii odpowiada
       naciśnięciu klawisza shift na konsoli. Jeśli dostęp szeregowy
       jest mniej bezpieczny niż dostęp przez konsolę, wszystke obrazy
       powinne być zabezpieczone hasłem, tzn. jeśli  linia  jest
       podłączona do modemu. Ciąg parametrów ma następującą składnię:

         <port>[,<bps>[<parity>[<bits>]]]

       <port>:  numer portu szeregowego, rozpoczynający się od zera; 0
       odpowiada COM1, czyli /dev/ttyS0 itd; można korzystać  ze
       wszystkich czterech portów (jeśli są obecne)

       <bps>:  ilość bodów portu szeregowego; następujące ilości bodów
       są obsługiwane: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 oraz 9600
       bps; domyślnie jest to 2400 bps

       <parity>:  parzystość linii szeregowej; boot loader ignoruje
       parzystość i obcina ósmy bit; następujące (małe lub duże) znaki
       są wykorzystywane do opisu parzystości: `n' brak, `e' parzysta,
       `o' nieparzysta

       <bits>: ilość bitów danych na znak; obsługiwane jest jedynie 7
       i 8 bitów; domyślnie jest to osiem, jeśli brak parzystości, 7
       jeśli parzysta lub nieparzysta

       Jeśli  włączono  opcję  `serial',  wartość  `delay'  jest
       automatycznie zwiększana do 20.

       Przykład:  serial=0,2400n8  inicjuje  COM1  z  domyślnymi
       parametrami.

    timeout=tsecs
       Ustala czas oczekiwania (w dziesiątych częściach sekundy) na
       naciśnięcie klawisza. Jeśli po upływie tego czasu żaden klawisz
       nie zostanie naciśnięty, automatycznie wystartowany zostanie
       pierwszy obraz. Podobnie, jeśli użytkownik nie naciśnie klawisza
       przerywane jest oczekiwanie na hasło. Domyślną wartością jest
       nieskończoność.

    verbose=level
       Włącza informowanie o aktualnym stanie. Większa liczba daje
       więcej informacji. Poziom ten jest także zwiększany przez
       podanie opcji -v w linii poleceń. Maksymalny poziom to 5.

    Dodatkowo, parametry konfiguracyjne jądra, takie jak append, ramdisk,
    read-only, read-write, root oraz vga, mogą zostać ustawione w dziale
    opcji globalnych. Są one wykorzystywane jako wartości domyślne, gdyby
    nie podano ich w sekcji konfiguracji konkretnego obrazu.

DZIAŁ SPECYFICZNY DLA OBRAZU

    Dział specyficzny dla obrazu zaczyna się linią

      image=pathname

    (aby podać plik lub urządzenie zawierające obraz jądra Linuksa), lub
    linią

      other=pathname

    aby oznaczyć dodatkowy system do wystartowania.

    W  pierwszym  przypadku,  gdy linia image oznacza startowanie z
    urządzenia, należy podać zasięg mapowanych sektorów korzystając z

    range=start-end

    W drugim przypadku (startowanie innego  systemu)  istnieją  trzy
    możliwości

    loader=chain-loader
       Określa program ładujący, który ma zostać użyty. Domyślnie jest
       to /boot/chain.b. Program ładujący musi zostać podany, jeśli
       obraz ma zostać wystartowany z urządzenia innego niż pierwszy
       twardy dysk lub stacja dysków.

    table=device
       Określa urządzenie, które zawiera tablicę partycji. Boot loader
       nie prześle informacji o partycjach do startowanego systemu
       operacyjnego jeśli ta zmienna zostanie pominięta (niektóre
       systemy operacyjne mają inne sposoby na określenie, z której
       partycji zostały wystartowane, np. MS-DOS zwykle przechowuje
       dane o geometrii dysku startowego lub partycji w swoim boot
       sektorze). Pamiętaj, że /sbin/lilo musi zostać uruchomiony
       ponownie, jeśli tablica partycji do której odwołuje się opcja
       `table' zostanie zmieniona.

    unsafe Zapobiega dostępowi do boot sektora podczas tworzenia mapy.
       Wyłącza to pewne testy, takie jak test tablicy partycji. Jeśli
       boot sektor znajduje się w stacji dysków o stałym formacie,
       użycie `unsafe' zapobiega potrzebie wkładania dyskietki do
       napędu przy każdym uruchomieniu instalatora  mapy.  Opcje
       `unsafe' i `table' wykluczają się wzajemnie.

    W obu przypadkach możliwe są poniższe opcje.

    label=name
       Boot loader aby zidentyfikować obraz używa nazwy pliku (bez
       ścieżki) tego obrazu. Odmienna nazwa może zostać podana za
       pomocą opcji `label'.

    alias=name
       Druga nazwa dla tego samego obrazu może zostać podana poprzez
       ustalenie aliasu.

    lock  (Patrz wcześniej).

    optional
       Ominięcie obrazu jeśli nie jest on dostępny podczas tworzenia
       mapy. Ta opcja jest przydatna do testowania jąder które nie
       zawsze są obecne.

    password=password
       Ochrona obrazu hasłem.

    restricted
       Hasło jest wymagane jedynie jeśli podano parametry w linii
       poleceń (np. single).

OPCJE JĄDRA

    Jeśli startowanym obrazem jest jądro Linux, można do niego przesłać
    parametry.

    append=string
       Dołącza podane opcje do linii parametrów przekazywanej do jądra.
       Na ogół jest to używne do podania parametrów sprzętu, które nie
       mogą zostać wykryte automatycznie, lub których wykrywanie może
       być niebezpieczne. Na przykład:

          append = "hd=64,32,202"

    literal=string
       Jak `append', ale anuluje wszystkie inne opcje (np. ustawienia
       nadrzędnego urządzenia). Ponieważ przy użyciu opcji `literal'
       przypadkowo mogą zostać usunięte ważne opcje, ta opcja nie może
       znaleźć się w dziale opcji globalnych.

    ramdisk=size
       Ta opcja określa rozmiar opcjonalnego ramdysku. Wartość zero
       oznacza, że ramdysk nie powinien być tworzony. Jeśli ta opcja
       zostanie pominięta, używany jest rozmiar ramdysku zapisany w
       obrazie.

    read-only
       Określa, że główny system plików powinien być zamontowany tylko
       do odczytu. Na ogół procedura startowa systemu później ponownie
       montuje główny system plików do odczytu i zapisu (np. po jego
       sprawdzeniu).

    read-write
       Określa, że główny system plików powinien zostać zamontowany do
       odczytu i zapisu.

    root=root-device
       Określa  urządzenie, które powinno zostać zamontowane jako
       katalog nadrzędny (root). Jeśli użyta zostanie specjalna nazwa
       current, nadrzędnym urządzeniem zostanie urządzenie, którego
       główny system plików jest aktualnie zamontowany. Jeśli katalog
       nadrządny  zostanie  zmieniony  za  pomocą -r, odpowiednie
       urządzenie zostanie użyte. Jeśli pominięto opcję `root', użyte
       zostanie główne urządzenie ustalone przez jądro (i które zostało
       określone przy kompilacji za pomocą zmiennej ROOT_DEV w Makefile
       jądra, lub zmienione przez program rdev(8)).

    vga=mode
       Określa tryb tekstowy VGA który powinien zostać wybrany przy
       starcie systemu. Rozpoznawane są następujące wartości (rozmiar
       liter jest nieistotny).:

       normal: standardowy tryb tekstowy 80x25

       extended (lub ext): tryb tekstowy 80x50

       ask: zapytanie użytkownika podczas startu systemu

       <number>:  użycie  odpowiedniego  trybu  tekstowego; liste
       dostępnych trybów można otrzymać startując system z opcją
       vga=ask i naciskając [Enter].

       Jeśli pominięto tę opcję, użyty zostanie tryb graficzny VGA
       ustalony przez jądro (i który został określony przy kompilacji
       za pomocą zmiennej SVGA_MODE w Makefile jądra, lub zmieniony
       przez program rdev(8)).

PATRZ TAKŻE

    lilo(8), rdev(8).
    Dystrybucja  lilo  jest  rozpowszechniana  z  bardzo  szczegółową
    dokumentacją, której powyższy dokument jest jedynie małym wycinkiem.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                28 Lipiec 1995          LILO.CONF(5)