Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    lisp-tut - Wskazówki dla Common LISP

OPIS

    Uwaga: to wprowadzenie do Common Lisp zostało napisane dla środowiska
    CMU, więc niektóre fragmenty pracy z lispem mogą się trochę różnić w
    różnych miejscach.

Inne źródła informacji

    Najlepsza książka o LISP, którą znam, to

    Guy L. Steele Jr. _Common LISP: the Language_. Digital Press. 1984.

    Pierwsza edycja jest łatwiejsza do czytania; druga opisuje trochę
    nowszy standard. (Różnice między standardami nie powinny sprawiać
    różnic zwykłym programistom).

    Polecano mi również książkę Dave'a Touretsky'ego, choć nie czytałem jej
    i nie mogę o niej nic powiedzieć.

Symbole

    Symbol to łańcuch znaków. Istnieją ograniczenia co do tego, co można
    wstawić do symbolu i co może być pierwszym znakiem, lecz tak długo jak
    używasz prostych liter, cyfr i myślników, nic się nie stanie.  (Poza
    tym,  że jeśli używasz tylko cyfr i prawdopodobnie początkowego
    myślnika, to LISP może pomyśleć, że to liczba całkowita, a nie symbol.)
    Przykłady symboli:

        a
        b
        c1
        foo
        bar
        baaz-quux-garply

    Dalej przedstawiamy kilka rzeczy, które można zrobić z symbolami.
    (Rzeczy po znaku zachęty ">" są tym, co należy wstukać do interpretera
    LISP, podczas gdy inne rzeczy są odpowiedziami, drukowanymi przez LISP.
    Znak ";" jest LISP-owym znakiem komentarza: wszystko od ";" do końca
    linii jest ignorowane.

    > (setq a 5)     ;zachowaj liczbę jako wartość symbolu
    5
    > a         ;pobierz wartość symbolu
    5
    > (let ((a 6)) a)  ;przywiąż tymczasowo wartość symbolu do 6
    6
    > a         ;po zakończeniu let, wartość wraca do 5
    5
    > (+ a 6)      ;użyj wartości symbolu jako argumentu funkcji
    11
    > b         ;spróbuj pobrać wartość symbolu, który nie ma wartości
    Error: Attempt to take the value of the unbound symbol B

    Istnieją  dwa symbole specjalne, `t' i `nil'. Wartość `t' jest
    zdefiniowana zawsze jako `t', a wartość `nil' jest zdefiniowana zawsze
    jako `nil'. LISP używa `t' i `nil' do reprezentowania prawdy i fałszu.
    Przykładowe użycie, opisane dokładniej dalej:

    > (if t 5 6)
    5
    > (if nil 5 6)
    6
    > (if 4 5 6)
    5

    Ostatni przykład jest cudaczny, lecz prawidłowy: `nil' oznacza fałsz, a
    wszystko inne oznacza prawdę. (O ile nie mamy potrzeby robić inaczej,
    używamy t do oznaczania prawdy, tak dla czystej prostoty.)

    Symbole takie jak `t' i `nil' są nazywane samorozwijającymi, ponieważ
    rozwijają się same na siebie. Istnieje cała klasa samorozwijających się
    symboli, zwanych słowami kluczowymi; dowolny symbol, którego nazwa
    rozpoczyna się od dwukropka jest słowem kluczowym. (Zobacz niżej
    przykłady zastosowań słów kluczowych.) Przykłady:

    > :this-is-a-keyword
    :THIS-IS-A-KEYWORD
    > :so-is-this
    :SO-IS-THIS
    > :me-too
    :ME-TOO

Liczby

    Liczba całkowita jest łańcuchem cyfr, opcjonalnie poprzedzonych + lub
    -.  Liczba rzeczywista wygląda jak liczba całkowita, lecz ma kropkę
    dziesiętną i może być zapisana w notacji naukowej.  Liczba wymierna
    wygląda jak dwie liczby całkowite z kreską ułamkową / między nimi. LISP
    obsługuje też liczbyzespolone, które są zapisywane jako #c(r i) (gdzie
    r jest częścią rzeczywistą, a i jest częścią urojoną). Liczbą jest
    dowolny zapis z powyższych. Przykłady:

        5
        17
        -34
        +6
        3.1415
        1.722e-15
        #c(1.722e-15 0.75)

    Standardowe funkcje arytmetyczne są wciąż dostępne: +, -, *, /, floor,
    ceiling, mod, sin, cos, tan, sqrt, exp, expt, itd. Wszystkie one
    przyjmują dowolny rodzaj argumentu. +, -, * i / zwracają liczbę zgodnie
    z następującymi zasadami: liczba całkowita plus wymierna daje wymierną,
    wymierna plus rzeczywistą daje rzeczywistą, a  rzeczywista  plus
    zespolona daje zespoloną. Oto przykłady:

    > (+ 3 3/4)       ;determinacja typu wynikowego
    15/4
    > (exp 1)        ;e
    2.7182817
    > (exp 3)        ;e*e*e
    20.085537
    > (expt 3 4.2)     ;potęga o podstawie innej niż e
    100.90418
    > (+ 5 6 7 (* 8 9 10)) ;funkcje +-*/ przyjmują argumenty wielokrotne

    Nie ma ograniczeń w absolutnej wartości liczby całkowitej, poza
    rozmiarem pamięci komputera. Ostrzegam jednak, że obliczenia na dużych
    liczbach  mogą  być wolne. (Podobnie jak obliczenia na liczbach
    wymiernych, szczególnie w porównaniu do obliczeń na małych liczbach
    całkowitych lub rzeczywistych.)

Wagoniki (ang. conses)

    Wagonik jest zwykłym dwuelementowym rekordem. Z przyczyn historycznych
    jego pola są nazywane "car" i "cdr". (Na pierwszej maszynie, na której
    zaimplementowano LISP istniały dwie instrukcje, CAR i CDR, które
    oznaczały "contents of address register" i "contents of decrement
    register". Wagoniki były zaimplementowane przy użyciu tych rejestrów.)

    Wagoniki są łatwe w użyciu:

    > (cons 4 5)      ;Zaalokuj wagonik. Ustaw car na 4 a cdr na 5.
    (4 . 5)
    > (cons (cons 4 5) 6)
    ((4 . 5) . 6)
    > (car (cons 4 5))
    4
    > (cdr (cons 4 5))
    5

Listy

    Z wagoników można budować wiele struktur. Pewnie najprostszą jest lista
    powiązana: car każdego wagonika wskazuje na jeden z elementów listy, a
    cdr albo na następny element, albo na nil. Możesz stworzyć taką
    powiązaną listę przy użyciu funkcji list:

    > (list 4 5 6)
    (4 5 6)

    Zauważ, że LISP drukuje powiązane listy w szczególny sposób: pomija
    niektóre kropki i nawiasy. Zasada jest taka: jeśli cdr wagonika to nil,
    LISP nie drukuje kropki, ani nil; jeśli cdr wagonika A to wagonik B, to
    nie drukuje kropki dla wagonika A, ani nawiasów dla wagonika B. Więc:

    > (cons 4 nil)
    (4)
    > (cons 4 (cons 5 6))
    (4 5 . 6)
    > (cons 4 (cons 5 (cons 6 nil)))
    (4 5 6)

    Ostatni przykład jest równoważny dokładnie wywołaniu (list 4 5 6).
    Zauważ, że nil oznacza teraz listę bez elementów: cdr listy 2
    elementowej (a b) to (b), lista o jednym elemencie; cdr 1 elementowego
    (b) to nil, który jest listą bez elementów.

    Pusty (nil) car i cdr jest definiowany jako `nil'.

    Jeśli zapisujesz swoją listę w zmiennej, możesz spowodować, że będzie
    działać jak stos:

    > (setq a nil)
    NIL
    > (push 4 a)
    (4)
    > (push 5 a)
    (5 4)
    > (pop a)
    5
    > a
    (4)
    > (pop a)
    4
    > (pop a)
    NIL
    > a
    NIL

Funkcje

    Powyżej był przykład funkcji. Oto kilka innych:

    > (+ 3 4 5 6)         ;ta funkcja pobiera dowolną liczbę argumentów
    18
    > (+ (+ 3 4) (+ (+ 4 5) 6))  ;czy notacja przedrostkowa nie jest super?
    22
    > (defun foo (x y) (+ x y 5)) ;definiowanie funkcji
    FOO
    > (foo 5 0)          ;wołanie funkcji
    10
    > (defun fact (x)       ;funkcja rekursywna
      (if (> x 0)
       (* x (fact (- x 1)))
       1
     ) )
    FACT
    > (fact 5)
    120
    > (defun a (x) (if (= x 0) t (b (- x))))  ;funkcje wzajemnie rekurencyjne
    A
    > (defun b (x) (if (> x 0) (a (- x 1)) (a (+ x 1))))
    B
    > (a 5)
    T
    > (defun bar (x)        ;funkcja o wielu instrukcjach w swoim
      (setq x (* x 3))      ;ciele -- zwróci wartość, zwracaną przez
      (setq x (/ x 2))      ;jej ostatnią instrukcję
      (+ x 4)
     )
    BAR
    > (bar 6)
    13

    Gdy zdefiniowaliśmy `foo', nadaliśmy mu dwa argumenty, `x' i `y'.
    Teraz, gdy wołamy `foo', musimy podać dokładnie dwa argumenty: pierwszy
    stanie się na czas wywołania wartością `x', a drugi stanie się
    wartością `y'. W lispie większość zmiennych jest zawężona leksykalnie;
    to znaczy jeśli `foo' woła `bar', a `bar' próbuje odnieść się do `x',
    to nie jest to możliwe.

    Proces przyznawania symbolowi wartości na czas zawężeń leksykalnych
    jest nazywany wiązaniem (binding).

    Dla swoich funkcji możesz podawać argumenty dodatkowe. Każdy argument
    po symbolu &optional jest opcjonalny:

    > (defun bar (x &optional y) (if y x 0))
    BAR
    > (defun baaz (&optional (x 3) (z 10)) (+ x z))
    BAAZ
    > (bar 5)
    0
    > (bar 5 t)
    5
    > (baaz 5)
    15
    > (baaz 5 6)
    11
    > (baaz)
    13

    Funkcję `bar' można wywołać z jednym lub dwoma argumentami. Po
    wywołaniu z jednym argumentem, wartość `x' jest ustawiana normalnie,
    natomiast  `y'  jest  ustawiane na `nil'. Po wywołaniu z dwoma
    argumentami,  wartość  `x'  i  `y'  zostanie  odpowiednio  nimi
    zainicjalizowana.

    Funkcja `baaz' ma dwa argumenty opcjonalne. Dla każdego z nich daje
    wartość domyślną: jeśli wołający poda tylko jeden argument, `z'
    zostanie związane nie z `nil', lecz z 10, a gdy wołający w ogóle nie
    poda argumentów, `x' zostanie powiązany z 3, a `z' z 10.

    Możesz spowodować, że funkcja przyjmuje dowolną liczbę argumentów,
    kończąc jej argument parametrem &rest. LISP wtedy zbierze wszystkie
    argumenty do listy i przywiąże ją do parametru &rest.

    > (defun foo (x &rest y) y)
    FOO
    > (foo 3)
    NIL
    > (foo 4 5 6)
    (5 6)

    W końcu, możesz podać swojej funkcji dowolny  rodzaj  argumentu
    opcjonalnego, zwanego argumentem słowa kluczowego.  Wołający może
    podawać takie argumenty w dowolnej kolejności--są one etykietowane
    słowami kluczowymi.

    > (defun foo (&key x y) (cons x y))
    FOO
    > (foo :x 5 :y 3)
    (5 . 3)
    > (foo :y 3 :x 5)
    (5 . 3)
    > (foo :y 3)
    (NIL . 3)
    > (foo)
    (NIL)

    Parametr &key może mieć również wartość domyślną:

    > (defun foo (&key (x 5)) x)
    FOO
    > (foo :x 7)
    7
    > (foo)
    5

Drukowanie

    Niektóre funkcje mogą przesyłać dane na wyjście. Najprostszą jest
    print, która drukuje swój argument i zwraca go.

    > (print 3)
    3
    3

    Pierwsze 3 zostało wydrukowane, drugie zwrócone.

    Jeśli oczekujesz bardziej złożonego wyjścia, musisz użyć formatu. Oto
    przykład:

    > (format t "An atom: ~S~%and a list: ~S~%and an integer: ~D~%"
         nil (list 5) 6)
    An atom: NIL
    and a list: (5)
    and an integer: 6

    Pierwszy argument instrukcji format to `t', `nil' lub strumień. `T'
    wskazuje na wyjście na terminal. `Nil' oznacza, że niczego nie można
    drukować, a należy zamiast tego powrócić do łańcucha zawierającego
    wyjście. Strumienie są ogólnymi miejscami przepływu wyjścia: wskazują
    na pliki, terminale lub inne programy. Ten podręcznik nie będzie się
    dokładniej zajmował strumieniami.

    Kolejnym argumentem jest matryca formatujca, która jest łańcuchem
    opcjonalnie zawierającym dyrektywy formatujące.

    Wszystkie  pozostałe  argumenty mogą być używane przez dyrektywy
    formatujące. LISP zamieni dyrektywy na odpowiednie znaki, w oparciu
    argumenty, do których (dyrektywy) się one odnoszą. Następnie łańcuch
    zostanie wydrukowany.

    Format zawsze zwraca `nil', chyba że jego pierwszym argumentem jest
    `nil'--wtedy nic nie drukuje i zwraca łańcuch.

    W powyższym przykładzie istnieją trzy różne dyrektywy: ~S, ~D i ~%.
    Pierwsza przyjmuje dowolny obiekt LISP i jest zamieniana drukowalną
    reprezentacją tego obiektu (taką samą, jak produkowana przez print).
    Druga przyjmuje tylko liczby całkowite. Ostatnia nie odnosi się do
    argumentu. Jest zawsze zamieniana na powrót karetki.

    Inną przydatną dyrektywą jest ~~, która jest zamieniana na pojedynczą
    `~'.

    Zajrzyj do podręcznika LISP, są tam różne inne dyrektywy formatujące.

Formy i pętla główna

    Wszystko, co wpisujesz do interpretera LISP określane jest mianem form;
    interpreter odczytuje taką formę, analizuje ją i drukuje wynik.
    Procedura ta jest nazywana pętlą odczytu-analizy-drukowania.

    Niektóre formy mogą dawać błędy. Po błędzie, LISP przerzuci cię do
    debuggera, abyś mógł znaleźć błąd. Każdy debugger LISP jest inny;
    jednak większość z nich odpowiada na komendę "help" lub ":help".

    Ogólnie, formą jest zarówno atom (np. symbol, liczba całkowita,
    łańcuch) jak lista. Jeśli forma jest atomem, LISP analizuje ją
    natychmiast. Jeśli jest listą, to jej pierwszy element jest traktowany
    jak nazwa funkcji; pozostałe elementy analizowane są rekurencyjnie i
    wywołuje się tę funkcję z wartościami pozostałych elementów jako
    argumentami.

    Na przykład, jeśli LISP widzi formę (+ 3 4), traktuje `+' jako nazwę
    funkcji. Potem analizuje 3 aby pobrać 3 i 4 aby pobrać 4; w końcu woła
    `+' z argumentami 3 i 4. Funkcja `+' zwraca 7, co jest drukowane jako
    wynik.

    Pętla główna daje inne udogodnienia; szczególnie wygodną rzeczą jest
    możliwość mówienia o wynikach poprzednio wpisanych form. LISP zawsze
    udostępnia swoje trzy najświeższe wyniki; kryją się one pod symbolami
    *, ** i ***. Na przykład:

    > 3
    3
    > 4
    4
    > 5
    5
    > ***
    3
    > ***
    4
    > ***
    5
    > **
    4
    > *
    4

Formy specjalne

    Istnieje pewna liczba form specjalnych, które wyglądają jak wywołania
    funkcji, lecz nimi nie są. Zaliczają się do nich konstrukcje sterujące,
    takie jak instrukcje if i pętle do; przypisania takie jak setq, setf,
    push i pop; definicje takie, jak defunidefstruct; a także konstrukcje
    wiążące, takie jak let. (Nie wszystkie te formy zostały już wymienione.
    Patrz niżej.)

    Jedną przydatną formą specjalną jest forma cytowania (quote): chroni
    ona argument przed zanalizowaniem. Na przykład:

    > (setq a 3)
    3
    > a
    3
    > (quote a)
    A
    > 'a          ;'a jest skrótem dla (quote a)
    A

    Inną prostą formą specjalną jest forma funkcji (function): powoduje, że
    jej argument jest interpretowany jako funkcja:

    > (setq + 3)
    3
    > +
    3
    > '+
    +
    > (function +)
    #<Function + @ #x-fbef9de>
    > #'+          ;#'+ jest skrótem dla (function +)
    #<Function + @ #x-fbef9de>

    Ta forma specjalna jest przydatna gdy chcesz przekazać funkcję jako
    argument do innej funkcji. Niżej są przykłady funkcji, biorących
    argumenty funkcyjne.

Wiązanie

    Wiązanie to zawężone leksykalnie przypisanie. Zachodzi na zmiennych w
    liście parametrów funkcji za każdym wywołaniem funkcji: formalne
    parametry są wiązane do rzeczywistych parametrów na czas wywołania
    funkcji. Zmienne można wiązać w dowolnym miejscu programu, używając
    specjalnej formy let, która wygląda tak:

        (let ((var1 val1)
           (var2 val2)
           ...
          )
         body
        )

    `Let' wiąże `var1' do `val1' i `var2' do `val2' (i tak dalej); potem
    wykonuje instrukcje swojego ciała. Ciało `let' podpada pod dokładnie te
    same reguły, co ciało funkcji. Przykłady:

    > (let ((a 3)) (+ a 1))
    4
    > (let ((a 2)
        (b 3)
        (c 0))
      (setq c (+ a b))
      c
     )
    5
    > (setq c 4)
    4
    > (let ((c 5)) c)
    5
    > c
    4

    Zamiast (let ((a nil) (b nil)) ...), możesz napisać (let (a b) ...).

    `Val1', `val2', itd. wewnątrz `let' nie mogą odnosić się do zmiennych
    `var1', `var2', itd., które są wiązane. Na przykład

    > (let ((x 1)
        (y (+ x 1)))
      y
     )
    Error: Attempt to take the value of the unbound symbol X

    Jeśli symbol `x' już ma wartość globalną, wynikiem będą dziwne
    zdarzenia:

    > (setq x 7)
    7
    > (let ((x 1)
        (y (+ x 1)))
      y
     )
    8

    Forma specjalna let* jest podobna do `let', lecz zezwala wartościom na
    wskazywanie na zmienne, zdefiniowane w `let' wcześniej. Na przykład:

    > (setq x 7)
    7
    > (let* ((x 1)
        (y (+ x 1)))
      y
     )
    2

    Forma

        (let* ((x a)
           (y b))
         ...
        )

    jest równoważna

        (let ((x a))
         (let ((y b))
          ...
        ) )

Zakresy dynamiczne

    Formy `let' i `let*' dają zawężanie leksykalne, które jest rzeczą, do
    której mogłeś się przyzwyczaić w C lub Pascalu. Zakresy (zawężanie)
    dynamiczne są popularne w BASIC-u: jeśli przypiszesz wartość zmiennej
    dynamicznej, każde wspomnienie tej zmiennej zwraca nadaną wartość, aż
    nie przyznasz nowej.

    W  LISP-ie,  zmienne  dynamicznego zakresu są nazywane zmiennymi
    specjalnymi. Możesz je deklarować w formie defvar. Oto przykłady
    zmiennych dynamicznie i leksykalnie zawężanych.

    W tym przykładzie, funkcja `check-regular' odnosi się do zmiennej
    `regular' (np. leksykalnej). Ponieważ `check-regular' jest leksykalnie
    poza `let', który wiąże `regular', `check-regular' zwraca globalną
    wartość zmiennej.

    > (setq regular 5)
    5
    > (defun check-regular () regular)
    CHECK-REGULAR
    > (check-regular)
    5
    > (let ((regular 6)) (check-regular))
    5

    W tym przykładzie, funkcja `check-special' odnosi się do zmiennej
    `special' (np.  dynamicznie zawężonej). Ponieważ wywołanie `check-
    special' jest tymczasowo wewnątrz `let', który wiąże `special', `check-
    special' zwraca lokalną wartość zmiennej.

    > (defvar *special* 5)
    *SPECIAL*
    > (defun check-special () *special*)
    CHECK-SPECIAL
    > (check-special)
    5
    > (let ((*special* 6)) (check-special))
    6

    Tradycyjnie, nazwa zmiennej specjalnej rozpoczyna się od `*'. Zmienne
    specjalne są używane głównie jako zmienne globalne, gdyż programiści
    zazwyczaj oczekują dla zmiennych lokalnych zawężania leksykalnego, a
    dla globalnych dynamicznego.

    Dla dalszych informacji o różnicach między zawężeniami leksykalnymi i
    dynamicznymi, zobacz Common LISP: the Language.

Tablice

    Funkcja make-array tworzy tablicę. Funkcja aref daje dostęp do jej
    elementów. Wszystkie elementy tablicy są początkowo ustawione na `nil'.
    Na przykład:

    > (make-array '(3 3))
    #2a((NIL NIL NIL) (NIL NIL NIL) (NIL NIL NIL))
    > (aref * 1 1)
    NIL
    > (make-array 4)    ;tablice 1D nie wymagają dodatkowych nawiasów
    #(NIL NIL NIL NIL)

    Indeksy tablic zawsze rozpoczynają się od 0.

    Jak ustawiać elementy tablicy, opisano niżej.

Napisy

    Napis jest sekwencją znaków w podwójnych cudzysłowach. W LISP napis
    jest reprezentowany jako tablica znaków o zmiennej długości. Napis
    zawierający podwójne cudzysłowy można zapisać, poprzedzając cudzysłów
    znakiem lewego ukośnika; podwójny lewy ukośnik oznacza pojedynczy lewy
    ukośnik. Na przykład:

        "abcd" ma 4 znaki
        "\"" ma 1 znak
        "\\" ma 1 znak

    Oto kilka funkcji zajmujących się napisami:

    > (concatenate 'string "abcd" "efg")
    "abcdefg"
    > (char "abc" 1)
    #\b           ;LISP zapisuje znaki poprzedzone #\
    > (aref "abc" 1)
    #\b           ;pamiętaj, napisy w rzeczywistości są tablicami

    Funkcja concatenate może w rzeczywistości działać z dowolnym rodzajem
    sekwencji:

    > (concatenate 'string '(#\a #\b) '(#\c))
    "abc"
    > (concatenate 'list "abc" "de")
    (#\a #\b #\c #\d #\e)
    > (concatenate 'vector '#(3 3 3) '#(3 3 3))
    #(3 3 3 3 3 3)

Struktury

    Struktury LISP są analogiczne do struktur C lub rekordów Pascala. Oto
    przykład:

    > (defstruct foo
      bar
      baaz
      quux
     )
    FOO

    Przykład ten definiuje typ danych o nazwie `foo', który jest strukturą,
    zawierającą 3 pola. Definiuje też 4 funkcje, które operują na tym typie
    danych: make-foo, foo-bar, foo-baaz i foo-quux. Pierwsza tworzy nowy
    obiekt typu `foo'; pozostałe dają dostęp do poszczególnych pól obiektu.
    Oto jak używać tych funkcji:

    > (make-foo)
    #s(FOO :BAR NIL :BAAZ NIL :QUUX NIL)
    > (make-foo :baaz 3)
    #s(FOO :BAR NIL :BAAZ 3 :QUUX NIL)
    > (foo-bar *)
    NIL
    > (foo-baaz **)
    3

    Funkcja `make-foo' może pobierać argument słowa kluczowego dla każdego
    pola struktury `foo'. Funkcje dostępu do pól pobierają jeden argument,
    strukturę typu `foo' i zwracają odpowiednią wartość.

    Zobacz niżej jak ustawić pola struktury.

Setf

    Pewne formy w LISP-ie naturalnie definiują pozycję w pamięci. Na
    przykład, jeśli wartość `x' jest strukturą typu `foo', to (foo-bar x)
    definiuje pole `bar' o wartości `x'. Lub jeśli wartość `y' jest
    jednowymiarową tablicą, (aref y 2) definiuje trzeci element `y'.

    Specjalna forma  setf  używa  swojego  pierwszego  argumentu  do
    zdefiniowania miejsca w pamięci, analizuje drugi argument i zapisuje
    wynik w wynikowej pozycji pamięci. Na przykład,

    > (setq a (make-array 3))
    #(NIL NIL NIL)
    > (aref a 1)
    NIL
    > (setf (aref a 1) 3)
    3
    > a
    #(NIL 3 NIL)
    > (aref a 1)
    3
    > (defstruct foo bar)
    FOO
    > (setq a (make-foo))
    #s(FOO :BAR NIL)
    > (foo-bar a)
    NIL
    > (setf (foo-bar a) 3)
    3
    > a
    #s(FOO :BAR 3)
    > (foo-bar a)
    3

    Setf jest jedynym sposobem na ustawianie pól struktury lub tablicy.

    Oto kilka innych przykładów setf i związanych z nim funkcji.

    > (setf a (make-array 1))    ;setf na zmiennej jest równoważne setq
    #(NIL)
    > (push 5 (aref a 1))      ;push może działać jak setf
    (5)
    > (pop (aref a 1))       ;podobnie pop
    5
    > (setf (aref a 1) 5)
    5
    > (incf (aref a 1))       ;incf odczytuje z danego miejsca,
    6                ;inkrementuje i zapisuje z powrotem.
    > (aref a 1)
    6

Zmienne logiczne i warunki

    LISP do oznaczania fałszu używa symbolu `nil'. Wszystko inne niż `nil'
    oznacza prawdę. O ile nie mamy specjalnych powodów, dla prawdy używa
    się symbolu `t'.

    LISP daje standardowy zestaw funkcji logicznych, np. and, or i not.
    And i or są blisko-zwierające: and nie zanalizuje żadnych argumentów na
    prawo od pierwszego zrozumianego jako nil, a or nie zanalizuje żadnych
    argumentów na prawo od pierwszego, zrozumianego jako t.

    LISP daje też specjalne formy dla wyrażeń warunkowych. Najprostszą jest
    if. Pierwszy argument tej formy określa czy wywołać argument drugi, czy
    trzeci.

    > (if t 5 6)
    5
    > (if nil 5 6)
    6
    > (if 4 5 6)
    5

    Jeśli potrzebujesz więcej niż jednej instrukcji w klauzuli then lub
    else if'a, to możesz użyć specjalnej formy progn. Progn wykonuje każdą
    instrukcję swojego ciała i zwraca ostatnią wartość.

    > (setq a 7)
    7
    > (setq b 0)
    0
    > (setq c 5)
    5
    > (if (> a 5)
      (progn
       (setq a (+ b 7))
       (setq b (+ c 8)))
      (setq b 4)
     )
    13

    Instrukcja if, której brak klauzuli then lub else, może być zapisana
    przy użyciu specjalnej formy unless:

    > (when t 3)
    3
    > (when nil 3)
    NIL
    > (unless t 3)
    NIL
    > (unless nil 3)
    3

    When i unless w przeciwieństwie do if, zezwalają na dowolną liczbę
    instrukcji w swoich ciałach. (Np. (when x a b c) jest równoważne (if x
    (progn a b c)).

    > (when t
      (setq a 5)
      (+ a 6)
     )
    11

    Bardziej złożone warunki można definiując przy użyciu formy specjalnej
    cond która jest równoważna konstrukcji if ... else if .. fi.

    Cond składa się z symbolu `cond', za którym następują klauzule cond, z
    których każda jest listą. Pierwszy element klauzuli  cond  jest
    warunkiem; pozostałe elementy (jeśli istnieją) są akcją. Forma cond
    szuka pierwszej klauzuli, której warunek jest spełniony; potem wykonuje
    odpowiednią akcję i zwraca wartość wynikową. Żaden pozostały warunek
    nie jest już analizowany; nie są też wykonywane inne akcje niż ta,
    odpowiadająca warunkowi. Na przykład:

    > (setq a 3)
    3
    > (cond
     ((evenp a) a)    ;jeśli a jest parzyste, zwróć a
     ((> a 7) (/ a 2))  ;inaczej, jeśli a jest > niż 7, zwróć a/2
     ((< a 5) (- a 1))  ;inaczej, jeśli a jest < niż 5, zwróć a-1
     (t 17)        ;inaczej zwróć 17
     )
    2

    Jeśli w danej klauzuli cond brakuje akcji, cond zwraca wartość, do
    której został zredukowany warunek:

    > (cond ((+ 3 4)))
    7

    Oto mała sprytna rekurencyjna funkcja, używająca cond. Możesz spróbować
    udowodnić, że kończy się dla wszystkich liczb całkowitych x wielkości
    przynajmniej 1. (Jeśli ci się uda, opublikuj rezultat.)

    > (defun hotpo (x steps)    ;hotpo oznacza Half Or Triple Plus One
      (cond
      ((= x 1) steps)
      ((oddp x) (hotpo (+ 1 (* x 3)) (+ 1 steps)))
      (t (hotpo (/ x 2) (+ 1 steps)))
     ) )
    A
    > (hotpo 7 0)
    16

    Instrukcja case w LISP jest podobna do instrukcji switch w C:

    > (setq x 'b)
    B
    > (case x
     (a 5)
     ((d e) 7)
     ((b f) 3)
     (otherwise 9)
     )
    3

    Klauzula otherwise oznacza, że jeśli x nie jest a, b, d, e lub f,
    instrukcja case ma zwrócić 9.

Iteracja

    Najprostszą  konstrukcją  iteracyjną  w  LISP jest pętla (loop):
    konstrukcja ta kolejno wykonuje swoje ciała, aż nie natrafi na
    specjalną formę return. Na przykład

    > (setq a 4)
    4
    > (loop
     (setq a (+ a 1))
     (when (> a 7) (return a))
     )
    8
    > (loop
     (setq a (- a 1))
     (when (< a 3) (return))
     )
    NIL

    Kolejną najprostszą jest dolist: wiąże ona zmienną do elementów listy w
    kolejności i kończy gdy trafi na koniec listy.

    > (dolist (x '(a b c)) (print x))
    A
    B
    C
    NIL

    Dolist zawsze zwraca `nil'. Zauważ, że wartość `x' w powyższym
    przykładzie nigdy nie była `nil': NIL znajdujący się po C był wartością
    zwracaną przez dolist,  drukowaną  przez  pętlę  odczytu-analizy-
    drukowania.

    Najbardziej skomplikowanym rodzajem iteracji jest do. Instrukcja do
    wygląda następująco:

    > (do ((x 1 (+ x 1))
       (y 1 (* y 2)))
       ((> x 5) y)
      (print y)
      (print 'working)
     )
    1
    WORKING
    2
    WORKING
    4
    WORKING
    8
    WORKING
    16
    WORKING
    32

    Pierwsza część `do' określa, które zmienne należy związać, jakie są ich
    wartości początkowe i jak je odświeżać. Następna część określa warunek
    zakończenia i wartość zwracaną. Ostatnią częścią jest ciało. Forma do
    wiąże jak `let' swoje zmienne do wartości początkowych, a potem
    sprawdza warunek zakończnia. Dopóki warunek jest fałszywy, wykonuje
    ciało; gdy warunek staje się prawdziwy, zwraca wartość formy return-
    value.

    Forma do* jest analogiczna do `let*' w `let'.

Nielokalne wyjścia

    Forma specjalna return, wspomniana w poprzedniej sekcji o iteracji jest
    przykładem nielokalnego wyjścia. Innym przykładem jest forma return-
    form, która zwraca wartość z otaczającej funkcji:

    > (defun foo (x)
      (return-from foo 3)
      x
     )
    FOO
    > (foo 17)
    3

    Właściwie, forma return-form może zwrócić wartość z dowolnego nazwanego
    bloku--po prostu funkcje są jedynymi blokami, które są domyślnie
    nazwane. Blok nazwany możesz tworzyć specjalną formą block:

    > (block foo
      (return-from foo 7)
      3
     )
    7
    Forma specjalna return może zwrócić wartość z dowolnego bloku o nazwie
    `nil'. Domyślnie przez nil oznaczane są pętle, lecz możesz też tworzyć
    własne bloki oznaczone `nil':

    > (block nil
      (return 7)
      3
     )
    7

    Inną formą, która powoduje nielokalne wyjście jest forma error:

    > (error "This is an error")
    Error: This is an error

    Forma error załącza format do swoich argumentów, a potem umieszcza cię
    w debuggerze.

Funcall, Apply, i Mapcar

    Wcześniej obiecałem, że dam trochę funkcji, które jako argumenty
    pobierają funkcje. Oto one:

    > (funcall #'+ 3 4)
    7
    > (apply #'+ 3 4 '(3 4))
    14
    > (mapcar #'not '(t nil t nil t nil))
    (NIL T NIL T NIL T)

    Funcall woła swój pierwszy argument z pozostałymi argumentami.

    Apply działa podobnie do funcall, lecz jej ostatni argument powinien
    być listą; elementy tej listy są traktowane tak, jakby były dodatkowymi
    argumentami funcall.

    Pierwszy argument mapcar musi być funkcją jednoargumentową; mapcar
    stosuje tą funkcję do każdego elementu listy i zbiera wyniki w innej
    liście.

    Funcall i apply są używane często gdy ich pierwszym argumentem jest
    zmienna.  Na przykład mechanizm przeszukiwania może brać jako parametr
    funkcję heurystyczną i używać funcall lub apply do wołania jej dla
    opisu stanu.  Funkcje sortowania, opisane dalej używają funcall do
    wołania funkcji porównawczych.

    Mapcar wraz funkcjami bez nazwy (patrz niżej) może zastąpić wiele
    pętli.

Lambda

    Jeśli chcesz utworzyć funkcję tymczasową i nie chcesz nadawać jej
    nazwy, to możesz użyć lambda.

    > #'(lambda (x) (+ x 3))
    (LAMBDA (X) (+ X 3))
    > (funcall * 5)
    8
    Połączenie lambda i mapcar może zastąpić wiele pętli. Na przykład,
    następujące postacie są równoważne:

    > (do ((x '(1 2 3 4 5) (cdr x))
       (y nil))
       ((null x) (reverse y))
      (push (+ (car x) 2) y)
     )
    (3 4 5 6 7)
    > (mapcar #'(lambda (x) (+ x 2)) '(1 2 3 4 5))
    (3 4 5 6 7)

Sortowanie

    LISP daje do sortowania dwa prymitywy: sort i stable-sort.

    > (sort '(2 1 5 4 6) #'<)
    (1 2 4 5 6)
    > (sort '(2 1 5 4 6) #'>)
    (6 5 4 2 1)

    Pierwszym argumentem sort jest lista; drugim funkcja porównawcza.
    Funkcja sortująca nie gwarantuje stabilności: jeśli są dwa elementy
    takie, że (and (not (< a b)) (not (< b a))) , to sort może zaaranżować
    je w dowolnym porządku. Funkcja stable-sort jest taka sama jak sort,
    lecz gwarantuje, że dwa równoważne elementy pojawią się w liście
    posortowanej w tej samej kolejności co na liście wejściowej.

    Uwaga: sort może niszczyć swój argument, więc jeśli sekwencja wejściowa
    jest dla ciebie ważna, utwórz jej kopię poleceniem copy lub copy-list
    czy copy-seq.

Równość

    LISP ma wiele różnych wizji równości. Równość numeryczna jest oznaczana
    przez =. Dwa symbole są eq tylko gdy są identyczne. Dwie kopie tej
    samej listy nie są eq, choć są równe.

    > (eq 'a 'a)
    T
    > (eq 'a 'b)
    NIL
    > (= 3 4)
    T
    > (eq '(a b c) '(a b c))
    NIL
    > (equal '(a b c) '(a b c))
    T
    > (eql 'a 'a)
    T
    > (eql 3 3)
    T

    Eql jest równoważny eq dla symboli i = dla liczb.

    Equal jest równoważny eql dla symboli i liczb. Jest prawdziwy dla dwóch
    wagoników tylko gdy ich car-y i cdr-y są sobie równe. Jest prawdziwy
    dla dwóch struktur tylko gdy wszystkie ich pola są sobie równe.

Przydatne funkcje listowe

    Oto funkcje, działające na listach.

    > (append '(1 2 3) '(4 5 6))  ;łącz (konkatenuj) listy
    (1 2 3 4 5 6)
    > (reverse '(1 2 3))      ;odwróć elementy listy
    (3 2 1)
    > (member 'a '(b d a c))    ;ustaw członkowstwo--zwraca pierwszy ogon
    (A C)              ;w którym car jest żądanym elemetem.
    > (find 'a '(b d a c))     ;inny sposób ustawiania członkowstwa
    A
    > (find '(a b) '((a d) (a d e) (a b d e) ()) :test #'subsetp)
    (A B D E)            ;find jest jednak bardziej elastyczny
    > (subsetp '(a b) '(a d e))   ;zawieranie się zbiorów
    NIL
    > (intersection '(a b c) '(b)) ;przekrój zbiorów
    (B)
    > (union '(a) '(b))       ;suma zbiorów
    (A B)
    > (set-difference '(a b) '(a)) ;różnica zbiorów
    (B)

    Subsetp, intersection, union i set-difference zakładają, że żaden z
    argumentów nie posiada zduplikowanych elementów. Np. (subsetp '(a a)
    '(a b b)) może się nie powieść.

    Find, subsetp, intersection, union i set-difference mogą brać argument
    o słowie kluczowym :test; domyślnie wszystkie używają eql.

Początki z Emacsem

    Do edycji kodu LISP możesz używać Emacsa: większość Emacsów jest
    skonfigurowania na wchodzenie w tryb LISP za każdym razem gdy znajdą
    plik, kończący się na .lisp. Jeśli u ciebie tak się nie dzieje, wpisz
    M-x lisp-mode.

    Pod Emacsem możesz też uruchamiać LISP: upewnij się, że masz w ścieżce
    komendę o nazwie lisp, która uruchamia twojego ulubionego LISP-a. Na
    przykład możesz wpisać

        ln -s /usr/local/bin/clisp ~/bin/lisp

    Potem, w Emacsie wpisz M-x run-lisp. Możesz wtedy wysłać kod LISP do
    interpretera i zrobić wiele innych fajnych rzeczy; dla dalszych
    informacji wpisz C-h m z dowolnego bufora w trybie LISP.

    W rzeczywistości nawet nie musisz tworzyć dowiązania. Emacs ma zmienną
    o nazwie inferior-lisp-program; więc jeśli dodasz linię

        (setq inferior-lisp-program "/usr/local/bin/clisp")

    do swojego pliku .emacs, to Emacs będzie wiedział gdzie szukać CLISP-a
    dla komendy M-x run-lisp.

AUTORZY

    Geoffrey J. Gordon <ggordon@cs.cmu.edu> (piątek, 5 lutego 1993).
    Poprawione  przez  Brunona  Haible'a  <haible@ma2s2.mathematik.uni-
    karlsruhe.de>. Przetłumaczone na język polski i przekonwertowane do
    postaci man przez Przemka Borysa <pborys@dione.ids.pl>

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                 wrzesień 1999           LISP-TUT(5)