Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    magic - plik liczb magicznych polecenia file

OPIS

    Ta strona podręcznika systemowego opisuje format pliku magicznego,
    używanego przez polecenie file(1) w wersji 3.37. Polecenie file
    rozpoznaje typ pliku, korzystając (poza innymi metodami) z testu,
    polegającego na sprawdzeniu, czy plik nie rozpoczyna się od pewnej
    liczby magicznej.  Plik /usr/share/misc/magic określa jakie liczby
    sprawdzać i jakie komunikaty drukować w wypadku znalezienia określonej
    liczby magicznej oraz dodatkowe dane, które mają zostać pobrane z
    pliku.

    Każdy wiersz pliku określa test, które ma być wykonany. Test porównuje
    dane, rozpoczynające się przy określonym przesunięciu względem początku
    pliku z 1, 2 lub 4-bajtową wartością numeryczną lub łańcuchem. Jeśli
    test zakończy się pomyślnie, wypisywany jest komunikat. Wiersz składa
    się z następujących pól:

    offset  Liczba, określająca w bajtach przesunięcie względem początku
        pliku, przy którym należy szukać testowanych danych.

    typ   Typ testowanych danych. Dopuszczalne wartości to:

        byte   Wartość jednobajtowa.

        short  Wartość dwubajtowa (w większości systemów) w natywnej
             kolejności bajtów maszyny.

        long   Wartość czterobajtowa (w większości systemów)  w
             natywnej kolejności bajtów maszyny.

        string  Łańcuch bajtów. Po specyfikacji typu łańcucha może
             opcjonalnie  wystąpić  /[Bbc]*.  Znacznik  ,,B''
             kondensuje białe znaki w testowanym tekście, który
             musi zawierać co najmniej jeden biały znak. Jeśli
             liczba magiczna zawiera "n" kolejnych białych znaków,
             to aby nastąpiło dopasowanie, testowany tekst musi
             zawierać co najmniej "n" kolejnych białych znaków.
             Znacznik ,,b''  powoduje  traktowanie  wszystkich
             białych znaków w testowanym tekście jako opcjonalne.
             Wreszcie,  znacznik  ,,c''  określa  dopasowanie
             ignorujące wielkość liter: małe litery w liczbie
             magicznej pasują zarówno do małych, jak i do wielkich
             liter w testowanym tekście, podczas gdy wielkie
             litery w liczbie magicznej pasują tylko do wielkich
             liter.

        date   Czterobajtowa  wartość,  interpretowana jako data
             uniksowa.

        ldate  Czterobajtowa wartość, interpretowana jako data w
             stylu  uniksowym,  ale  interpretowana jako czas
             lokalny, a nie UTC.

        beshort Wartość dwubajtowa  (w  większości  systemów)  w
             grubokońcej (big-endian) kolejności bajtów.

        belong  Wartość  czterobajtowa (w większości systemów) w
             grubokońcej kolejności bajtów.

        bedate  Wartość czterobajtowa (w większości systemów)  w
             grubokońcej kolejności bajtów, interpretowana jako
             data uniksowa.

        leshort Wartość dwubajtowa  (w  większości  systemów)  w
             ostrokońcej (little-endian) kolejności bajtów.

        lelong  Wartość  czterobajtowa (w większości systemów) w
             ostrokońcej kolejności bajtów.

        ledate  Wartość czterobajtowa (w większości systemów)  w
             ostrokońcej kolejności bajtów, interpretowana jako
             data uniksowa.

        leldate Wartość czterobajtowa (w większości systemów)  w
             ostrokońcej kolejności bajtów, interpretowana jako
             data w stylu uniksowym, ale interpretowana jako czas
             lokalny, a nie UTC.

    Typy numeryczne mogą występować w parze z (następującym po nich)
    znakiem & i wartością numeryczną wskazującą, że dana wartość ma być
    poddana operacji AND z zadaną wartością numeryczną przed dokonaniem
    porównania. Poprzedzenie typu przez u wskazuje, że porównane wartości
    powinny być bez znaku.

    test  Wartość, które ma być porównywana z wartością z pliku. Jeśli typ
       jest numeryczny, to wartość jest podawana w postaci zgodnej z
       językiem C. Jeśli typ jest łańcuchowy, to wartość jest podawana
       jako łańcuch języka C z dozwolonymi znakami specjalnymi (np. \n
       dla nowej linii).

       Wartości numeryczne mogą być poprzedzone znakami określającymi
       operację, jaka ma zostać wykonana. Znakiem operacji może być =,
       określający, że wartość z pliku musi się równać wartości
       podanej, <, określający, że wartość z pliku musi być mniejsza od
       podanej, >, określający, że wartość z pliku musi być większa od
       podanej, &, określający, że wartość z pliku musi mieć wszystkie
       bity, które są ustawione w podanej wartości, ^, określający, że
       wartość z pliku musi mieć wyzerowane wszystkie bity, które są
       ustawione w podanej wartości, lub x, określający, że pasować
       może dowolna wartość. Jeśli znak operacji jest pominięty,
       używany jest =.

       Wartości numeryczne są podawane w postaci zgodnej z językiem C,
       np. 13 to liczba dziesiętna, 013 to liczba ósemkowa, 0x13 to
       liczba szesnastkowa.

       Dla wartości łańcuchowych łańcuch bajtów z pliku musi odpowiadać
       podanemu łańcuchowi bajtów. Do łańcuchów mogą być stosowane
       operatory  =, < i > (lecz nie &).  Długość, używana do
       porównywania jest długością argumentu łańcuchowego z pliku
       magicznego. Znaczy to, że wiersz można dopasować do dowolnego
       łańcucha i wypisać go, stosując >\0 (ponieważ wszystkie łańcuchy
       są większe od łańcucha zerowego).

    komunikat
       Komunikat, wypisywany po pomyślnym dopasowaniu. Jeśli łańcuch
       zawiera specyfikację formatu printf(3) to wartość z pliku jest
       wypisywana (po odpowiednim maskowaniu) przy użyciu komunikatu
       jako łańcucha formatującego.

    Niektóre formaty plików zawierają dodatkowe dane, które mają być
    wypisane razem z danym typem pliku. Wiersz, rozpoczynający się od znaku
    > oznacza dodatkowe testy i komunikaty. Liczba > w linii określa poziom
    testu; wiersz bez > jest na poziomie 0. Każdy wiersz w poziomie n+1
    jest pod kontrolą wiersza w poziomie n, poprzedzającego go najbliżej w
    pliku magicznym.  Jeśli test wiersza na poziomie n się powiedzie,
    dokonywane będą dalsze testy na poziomach n+1.  Proces ten kończy
    następny wiersz na poziomie n. Jeśli pierwszy znak za ostatnim > to (,
    to łańcuch za nawiasem jest interpretowany jako pośrednie przesunięcie.
    Znaczy to, że liczba po nawiasie służy jako przesunięcie w pliku. Przy
    tym przesunięciu odczytywana jest wartość używana następnie jako
    przesunięcie  w  pliku.  Przesunięcia  pośrednie  są  postaci:
    (x[.[bslBSL]][+-][y]). Wartość x jest używana jako przesunięcie w
    pliku. Następnie przy tym przesunięciu odczytywany jest z niego bajt,
    słowo lub podwójne słowo, zależnie od specyfikatora typu [bslBSL].
    Wielkie litery oznaczają liczby jako wartości grubokońce (big-endian),
    podczas gdy małe litery oznaczaja wartości (ostrokońce) little-endian.
    Do liczby tej dodawana jest wartość y, a wynik służy jako przesunięcie
    w pliku. Domyślnym typem przesunięcia jest long.

    Czasami dokładne przesunięcie nie jest znane, gdyż może ono zależeć od
    długości poprzednich pól. Można podać przesunięcie względem końca
    ostatniego pola wyższego poziomu (oczywiście można to wykonać tylko
    przy testach na podpoziomach, tj. testach rozpoczynających się od >).
    Takie względne przesunięcie podawane jest za pomocą przedrostka & w
    przesunięcia.

BŁĘDY

    Formaty long, belong, lelong, short, beshort, leshort, date, bedate i
    ledate zależą od systemu; może powinny być podawane jako liczba bajtów
    (2B, 4B, itd), gdyż rozpoznawane pliki zwykle pochodzą z systemu, gdzie
    długości są niezmienne.

    Nie ma (obecnie) obsługi dla korzystania z danych o określonej
    końcowości (endianness) przy przesunięciach pośrednich.

ZOBACZ TAKŻE

    file(1) - polecenie, która czyta ten plik.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                Ogólnie dostępne            MAGIC(5)