Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    maildir - katalog na przychodzące wiadomości pocztowe

WPROWADZENIE

    maildir jest strukturą drzewiastą katalogów listów przychodzących.
    Rozwiązuje problemy niezawodności, jakie trapiły pliki mbox i katalogi
    pocztowe mh.

KWESTIE NIEZAWODNOŚCI

    Podczas przekazywania listu może nastąpić załamanie się systemu. W
    przypadku plików mbox, jak i katalogów mh list ten zostanie wówczas
    milcząco obcięty. Co gorsza: przy formacie mbox, jeśli list zostanie
    ucięty w środku linii, to milcząco zostanie złączony z następnym.
    Agent  transportu  poczty (MTA) będzie później próbował ponownie
    dostarczyć list, ale jest niedopuszczalne, żeby popsuta wiadomość w
    ogóle się pojawiała.  W maildir każdy list po przesłaniu jest z
    pewnością kompletny.

    Na danej maszynie mogą równocześnie pracować dwa programy dostarczające
    pocztę do tego samego użytkownika. Formaty mbox i mh wymagają, by oba
    programy aktualizowały jeden centralny plik. Jeśli nie korzystają one z
    jakiegoś mechanizmu blokowania, to plik ten zostanie uszkodzony.
    Istnieje kilka mechanizmów blokowania mbox i mh, z których żaden nie
    działa przenośnie i niezawodnie.  W przeciwieństwie do tego, przy
    maildir żadne blokady nie są nigdy  potrzebne.  Różne  procesy
    dostarczania nigdy nie tykają tego samego pliku.

    Użytkownik może próbować usunąć listy ze swojej skrzynki w tej samej
    chwili, gdy maszyna dostarcza nowy list.  Przy formatach mbox i mh
    czytnik poczty użytkownika musi wiedzieć, jakiego mechanizmu blokowania
    używają programy dostarczające pocztę.  Inaczej jest w przypadku
    maildir, gdzie czytnik poczty może bezpiecznie aktualizować lub usuwać
    dowolny dostarczony list.

    Wiele ośrodków korzysta z Sunowego Network Failure System (NFS),
    zapewne dlatego, że dostawca systemu operacyjnego nie oferuje niczego
    innego.  NFS pogarsza wszystkie powyższe problemy.  Niektóre  z
    implementacji  NFS  nie  zapewniają  żadnego solidnego mechanizmu
    blokowania. Przy formatach mbox i mh, gdy dwie maszyny dostarczają
    pocztę do tego samego użytkownika lub gdy użytkownik czyta pocztę
    gdzieś poza maszyną dostarczającą, jego poczta jest zagrożona. maildir
    działa z NFS bez kłopotów.

STRUKTURA MAILDIR

    Katalog w formacie maildir ma trzy podkatalogi, wszystkie na tym samym
    systemie plików: tmp, new i cur.

    Każdy plik w new jest świeżo dostarczonym listem. Czas modyfikacji
    pliku jest czasem dostarczenia. List jest dostarczany bez dodatkowej
    linii From_ w stylu UUCP, bez żadnego cytowania >From i bez dodatkowej
    pustej linii na końcu.  Wiadomość ma normalnie format RFC 822,
    zaczynając się liniami Return-Path i Delivered-To, ale może zawierać
    dowolne dane binarne. Może nawet nie kończyć się znakiem nowej linii.

    Pliki w cur są takie jak w new. Różnicę stanowi to, że pliki w cur nie
    są już nowymi listami: czytnik poczty użytkownika już je widział.

JAK LIST JEST DOSTARCZANY

    Do zapewnienia niezawodności dostarczania wykorzystuje się katalog tmp.

    Program dostarcza przesyłkę pocztową w sześciu etapach.  Najpierw,
    wykonuje chdir() do katalogu maildir. Potem pobiera za pomocą stat()
    informacje o pliku o nazwie tmp/time.pid.host, gdzie time to liczba
    sekund od początku 1970 GMT, pid to identyfikator procesu programu, a
    and host jest nazwą hosta. W kroku trzecim, jeśli stat() zwrócił coś
    innego niż ENOENT [ENOENT=plik nie istnieje], program zasypia na dwie
    sekundy, aktualizuje time, i ponownie próbuje stat(), ograniczoną
    liczbę razy.  W czwartym kroku program tworzy tmp/time.pid.host. W
    piątym zapisuje przez zapis-NFS przesyłkę do utworzonego pliku.  W
    szóstym kroku program, za pomocą link() tworzy nowe dowiązanie tego
    pliku, new/time.pid.host.  W tym momencie list dostał  pomyślnie
    dostarczony.

    Program dostarczający przed utworzeniem tmp/time.pid.host powinien
    uruchomić 24-godzinny licznik czasu i porzucić dostarczanie jeśli
    licznik  zostanie  przekroczony.  W  przypadku wystąpienia błędu,
    przekroczenia limitu czasu czy normalnego zakończenia  działania,
    program może spróbować użyć unlink() do usunięcia tmp/time.pid.host.

    Zapis-NFS oznacza (1) jak zwykle, sprawdzenie liczby bajtów zwracanych
    z każdego wywołania write(); (2) wywołanie fsync() i sprawdzenie
    zwróconej wartości; (3) wywołanie close() i sprawdzenie zwróconej
    wartości.  (Standardowe  implementacje  NFS  obsługują  fsync()
    niepoprawnie, ale poprawiają to niewłaściwym użyciem close().)

JAK LIST JEST CZYTANY

    Czytnik poczty działa jak następuje.

    Przegląda katalog new szukając nowych wiadomości. Powiedzmy, że mamy
    nowy list, new/unikat. Czytnik może swobodnie wyświetlić zawartość
    pliku new/unikat, usunąć go lub zmienić mu nazwę na cur/unikat:info.
    Znaczenie     info     opisano      na      stronie
    http://pobox.com/~djb/proto/maildir.html.

    Oczekuje się również, że czytnik przeglądnie katalog tmp i wyczyści
    ewentualne znalezione tam stare pliki. Plik w tmp można bezpiecznie
    usunąć jeśli nie sięgano do niego w ciągu ostatnich 36 godzin.

    Warto, by czytniki pomijały wszystkie te pliki w new i cur, których
    nazwy zaczynają się od kropki. Czytniki nie powinny próbować analizować
    innych nazw plików.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

    Czytniki  poczty  obsługujące  maildir  korzystają  ze  zmiennej
    środowiskowej MAILDIR jako nazwy podstawowego katalogu pocztowego
    użytkownika.

ZOBACZ TAKŻE

    mbox(5), qmail-local(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.

                                  maildir(5)