Provided by: man-db_2.5.7-4_i386 bug

NAZWA

    manpath - format pliku /etc/manpath.config

OPIS

    Plik konfiguracyjny cieek przeszukiwania stron podrcznika stosowany
    jest przez narzdzia obsugi stron podrcznika do oszacowania cieek
    manpath uytkownikw na bieco, podczas wykonywania programu. Wskazuje,
    jakie hierarchie stron man (manpaths) powinny by traktowane jako
    globalne oraz przypisuje im katalogi, ktre bd uyte do skadowania plikw
    cat.

    Jeeli jest ju ustawiona zmienna rodowiska $MANPATH, to informacja
    zawarta w /etc/manpath.config nie bdzie jej nadpisywa.

FORMAT

    Obecnie rozpoznawane s nastpujce typy pl:

    # komentarz
       Wiersze puste bd rozpoczynajce si znakiem # zostan uznane za
       komentarze i zignorowane.

    MANDATORY_MANPATH element_manpath
       Wiersze tej postaci wskazuj cieki man, ktre powinna zawiera kada
       automatycznie utworzona warto zmiennej $MANPATH. Zwykle obejmuje
       to /usr/man.

    MANPATH_MAP element_path element_manpath
       Wiersze tej postaci ustawiaj odwzorowania $PATH na $MANPATH. Dla
       kadego elementu_path znalezionego w ciece $PATH uytkownika do
       zmiennej $MANPATH zostanie dodany element_manpath.

    MANDB_MAP element_manpath [ element_catpath ]
       Wiersze tej postaci wskazuj, ktre cieki man  powinny  by
       traktowane jako systemowe, i opcjonalnie, gdzie powinny by
       skadowane ich pliki cat. Ten typ pola jest szczeglnie wany, gdy
       man jest programem setuid, gdy (jeeli jest umieszczony w
       systemowym pliku konfiguracyjnym /etc/manpath.config, a nie w
       pliku  konfiguracyjnym uytkownika .manpath) mwi, do ktrych
       hierarchii (katalogw) stron man naley siga jako uytkownik
       setuid, a do ktrych jako uytkownik wywoujcy program.

       Systemowe hierarchie stron man s zwykle skadowane wewntrz
       katalogu /usr jak na przykad /usr/man, /usr/local/man czy
       /usr/X11R6/man.

       Jeli strony cat z danej cieki element_manpath maj nie by
       przechowywane albo maj by skadowane w tradycyjnym miejscu, to
       element_catpath mona pomin.

       Tradycyjne  umieszczanie  stron "cat" nie jest moliwe dla
       hierarchii stron man zamontowanych w trybie tylko do odczytu. Z
       tego powodu mona poda dowoln poprawn hierarchi katalogw dla ich
       skadowania. W celu przestrzegania linuksowego FSSTND (File
       System Standard Group - ustalenia standardu struktury drzewa
       katalogw Linuksa) mona posuy si sowem kluczowym `FSSTND' w
       miejscu faktycznego katalogu.

       Niestety, niezbdne jest podanie wszystkich systemowych cieek
       drzew man, cznie ze ciekami kolejnych systemw,  jak  np.
       /usr/man/sun  czy  te  cieki  NLS  locale,  takie  jak
       /usr/man/de_DE.88591.

       Poniewa informacja jest analizowana wiersz po wierszu,  w
       kolejnoci zapisu, kada cieka manpath bdca podhierarchi innej
       hierarchii powinna by podana jako pierwsza. W przeciwnym razie
       zostan  wykonane  niepoprawne  dopasowania.  Na  przykad
       /usr/man/de_DE.88591 musi wystpi przed /usr/man.

    DEFINE klucz warto
       Linie tej postaci definiuj rnorodne zmienne konfiguracyjne -
       domylny  plik  konfiguracyjny zawiera zmienne uywane przez
       programy uytkowe przegldarki stron man.  Zawieraj one domylne
       cieki do rnych programw (takich jak grep i tbl) oraz domylne
       argumenty wywoa tych programw.

    SECTION sekcja ...
       Linie w tej postaci okrelaj porzdek przeszukiwania sekcji
       podrcznika ekranowego. Jeeli plik konfiguracyjny nie zawiera
       adnej dyrektywy SECTION, to domylny porzdek przeszukiwania
       sekcji jest nastpujcy:

           SECTION 1 n l 8 3 0 2 5 4 9 6 7

       Jeli podano wiele dyrektyw SECTION, podane w nich sekcje bd
       poczone.

       Jeli pewne rozszerzenie (na przykad 1mh) nie wystpuje w licie
       sekcji, to bdzie wywietlane z pozosta czci sekcji, do ktrej
       naley. Tak wic nie ma potrzeby wymienia wszystkich sekcji w
       pliku  konfiguracyjnym,  aby  wymusi  okrelony  porzdek
       przeszukiwania sekcji. Sekcje z rozszerzeniami bd wystpowa po
       gwnej sekcji (np. "1 1mh 8...").

       Mona uy sowa SECTIONS jako alternatywnej nazwy tej dyrektywy.

    MINCATWIDTH szeroko
       Jeeli  szeroko  terminalu  jest  mniejsza  ni szeroko, to
       preformatowane strony podrcznika nie bd ani tworzone (jeli ich
       nie ma), ani wywietlane. Domyln wartoci jest 80.

    MAXCATWIDTH szeroko
       Jeeli  szeroko  terminalu  jest  wiksza  ni  szeroko,  to
       preformatowane strony podrcznika nie bd ani tworzone (jeli ich
       nie ma), ani wywietlane. Domyln wartoci jest 80.

    CATWIDTH szeroko
       Jeeli szeroko jest wiksza od zera, to zawsze bd tworzone
       preformatowane strony podrcznika dla terminalu  o  podanej
       szerokoci, niezalenie od szerokoci obecnie uywanego terminalu.
       Warto tego ustawienia powinna by w zakresie od MINCATWIDTH do
       MAXCATWIDTH.

    NOCACHE
       Ta flaga zapobiega automatycznemu tworzeniu preformatowanych
       stron "cat" przez man.

BDY

    Jeeli nie s cile przestrzegane powysze reguy, to narzdzia przegldania
    stron man nie bd dziaa w podany sposb.

TUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetumaczy cz stron podrcznika pakietu
    man-db i udostpni je w ramach Projektu Tumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tumaczenie zaktualizowa i uzupeni w roku 2008.