Provided by: po4a_0.40-1_all bug

NAZWA

    po4a-build.conf - plik konfiguracyjny do budowania przetumaczonej
    dokumentacji

Wstp

    po4a-build.conf opisuje sposb "po4a-build" budowania tumaczonej i
    nietumaczonej dokumentacji ze zbioru nieprzetumaczonych dokumentw
    rdowych i odpowiadajcych im plikw PO.

    Wszystkie dostpne formaty i wszystkie dostpne kombinacje mona zawrze w
    pojedynczym pliku konfiguracyjnym po4a-build.conf i w pojedynczym
    wywoaniu programu "po4a-build". Jednake mona rwnie rozdzieli katalogi
    po/ i uywa oddzielnego pliku konfiguracji dla kadego uruchomienia
    (naley wtedy za kadym razem wywoa "po4a-build -f PLIK").

    (Patrz take opis opcji KEEP poniej, eby dowiedzie si o ograniczeniach
    czenia wikszej liczby plikw do jednego pliku POT w jednym uruchomieniu
    "po4a-build".)

    Prosz zauway, e chocia po4a-build umoliwia obsug tumacze komunikatw
    wyjciowych skryptw powoki, to po4a-build.conf nie wspiera tego.
    po4a-build.conf jest zwizany tylko z tumaczeniami statycznej zawartoci,
    na przykad stron podrcznika ekranowego.

    Prosz przeczyta po4a-runtime (7), aby dowiedzie si o wspieraniu przez
    po4a-build tumacze komunikatw skryptw powoki.

Obsugiwane formaty

    Obecnie "po4a-build" obsuguje nastpujce kombinacje:

    Docbook XML dla sekcji 1 i 3
      Zazwyczaj uywany przez strony podrcznika skryptw powoki lub innych
      interpreterw, ktre nie maj wasnego formatu dokumentacji typu POD.
      Odpowiedni XML mona wygenerowa bezporednio z istniejcej strony
      podrcznika za pomoc "doclifter", a "po4a-build" wygeneruje wtedy
      plik POT. Plik POT mona wtedy zaoferowa do przetumaczenia, a pliki
      PO mona doda do odpowiedniego katalogu po/. "po4a-build" przygotuje
      wtedy nie tylko nieprzetumaczon stron podrcznika uywajc
      "doclifter", ale take wywoa "po4a" do przygotowania przetumaczonych
      XML-i z plikw PO i wygenerowania z niego przetumaczonych stron
      podrcznika.

      Strony podrcznika s generowane przy uyciu domylnych ustawie
      docbook-xsl. Uyty arkusz stylw mona zmieni za pomoc ustawienia
      "XSLFILE" pliku konfiguracyjnego "po4a-build".

    DocBook XML dla HTML
      Arkusz stylw uywany do wygenerowania ostatecznego HTML-a mona
      zmieni za pomoc ustawienia "XSLFILE" pliku konfiguracyjnego
      "po4a-build"; mona te uy domylnego arkusza.

    POD dla sekcji 1, 3, 5 oraz 7.
      pod2man jest uywany do konwersji zawartoci POD dla kadej z
      obsugiwanych sekcji.

      Prosimy uy "PODFILE" dla sekcji 1, "PODMODULES" dla sekcji 3,
      "POD5FILES" dla sekcji 5, "POD7FILES" dla sekcji 7.

      W przypadku zawartoci sekcji 5 lub 7 (ktre zazwyczaj wymagaj nazwy
      pliku uywanego rwnie w przypadku zawartoci sekcji 1), jeli czci
      nazwy pliku jest 5 lub 7, to zostan one automatycznie usunite z
      nazwy pliku (cznie z jakimkolwiek rozszerzeniem nazwy pliku).

      Na przykad, aby przygotowa /usr/share/man/man7/po4a.7.gz :

      # pliki POD dla sekcji 7
      POD7FILES="doc/po4a.7.pod"

Zawarto pliku

    Kolejno wystpowania zmiennych konfiguracji w pliku jest dowolna.

    Jakakolwiek zawarto po znaku "#" jest ignorowana.

    Wartoci, ktre zawsze bd puste, mona usun z pliku.

    Niektre pola konfiguracji s wymagane - po4a-build moe nic nie zrobi,
    jeli pola te nie bd wypenione.

    CONFIG
      Wymagany.

      # nazwa i lokalizacja pliku konfiguracji
      CONFIG="_build/po4a.config"

      Nazwa i lokalizacja (tymczasowego) pliku konfiguracyjnego "po4a",
      ktry "po4a-build" wygeneruje i ktrym bdzie zarzdza. Pliku tego nie
      trzeba dodawa do systemu kontroli wersji i moe by czyszczony
      podczas budowania pakietu.

    PODIR
      Wymagany.

      # PODIR pkatalog po stron podrcznika/dokumentacji
      PODIR="po/pod"

      Katalog zawierajcy pliki PO WSZYSTKICH tumacze obsugiwany przez ten
      plik konfiguracyjny. Wszystkie komunikaty bd poczone do jednego
      pliku POT w tym katalogu, a wszystkie pliki PO poczone z tym
      plikiem POT. Kady prg KEEP (patrz niej) bdzie stosowany do
      wszystkich komunikatw ze wszystkich plikw wejciowych podanych w tym
      pliku i do wszystkich plikw PO w tym katalogu. Katalog nie musi si
      nazywa "po".

    POTFILE
      Wymagany.

      cieka do pliku POT (wzgldna w stosunku do lokalizacji tego pliku
      konfiguracyjnego), ktry bdzie generowany, zarzdzany i aktualizowany
      przez "po4a-build".

      # cieka do POTFILE
      POTFILE="po/pod/po4a-pod.pot"

    BASEDIR
      Wymagany.

      Katalog bazowy do zapisywania przetumaczonej zawartoci.

      # katalog bazowy dla wygenerowanych plikw, np. plikw doc
      BASEDIR="_build"

    BINARIES
      Wymagany.

      Nawet jeli budowany jest tylko jeden pakiet, wymagane jest podanie
      co najmniej jednej wartoci w tej zmiennej.

      Warto tego pola moe by przypadkowa, ale zazwyczaj zawiera nazw
      pakietu. Wygenerowane dokumenty pojawi si w podkatalogach
      BASEDIR/BINARIES:

      _build/po4a/man/man1/foo.1

      Jeli pakiet buduje wicej ni jeden pakiet binarny (tj. jeden pakiet
      rdowy i wiele plikw *.deb lub *.rpm), to to pole moe pomc w
      rozdzielaniu zawartoci kadego pakietu, uatwiajc tym samym
      automatyzacj procesu budowania.

      acuchy znakw naley rozdziela spacjami.

      # pakiety binarne, ktre bd zawiera wygenerowane strony podrcznika
      BINARIES="po4a"

    KEEP
      Warto przekazywana bezporednio do "po4a -k" okrelajca procentowy
      prg tumacze pozwalajcy zachowa tumaczenie (w przypadku
      nieprzekroczenia progu wygenerowany przetumaczony dokument jest
      usuwany). Prosz zostawi to pole puste lub usun go, aby uy wartoci
      domylnej (80%), albo ustawi warto na zero, aby wymusi wczenie penej
      zawartoci, nawet kompletnie nieprzetumaczonej.

      Aby w peni kontrolowa to zachowanie, prosimy rozwanie przypisywa
      pliki do odpowiednich zmiennych pliku konfiguracyjnego
      po4a-build.conf. Kady plik wymieniony w jakimkolwiek pliku
      po4a-build.conf bdzie uywany w wyliczeniu procentowej wartoci
      przetumaczonych komunikatw. Jeden duy, ale w niewielkim stopniu
      przetumaczony plik spowoduje wyrzucenie innych, mniejszych plikw z
      budowanego pakietu, nawet jeli kady z tych mniejszych plikw jest
      przetumaczony w 100%.

      Z drugiej strony umieszczenie wielu plikw w jednym pliku POT moe by
      wygodniejsze dla tumaczy, zwaszcza jeeli pliki te maj wsplne
      akapity. Odwrotnie, pliki POT z tysicami komunikatw do
      przetumaczenia zniechcaj tumaczy i prowadz do zamroenia komunikatw.

      # minimalny procentowy prg tumacze pozwalajcy zapisa plik wynikowy
      KEEP=

    XMLMAN1
      Nazwy plikw DocBook XML do wygenerowania w sekcji 1. Nazwy plikw
      powinny by rozdzielone spacjami. Wszystkie pliki powinny si
      znajdowa w katalogu XMLDIR.

      Powszechn praktyk jest skadanie wielu plikw XML w jedn ksik w celu
      dostarczenia spisu treci itp. Jeli ksika zawiera pliki podane rwnie
      w XMLMAN3, tutaj naley poda tylko pliki nalece do sekcji 1, a nie
      plik z nazw caej ksiki. Jeli ksika skada si tylko z tej sekcji,
      naley poda plik z nazw caej ksiki.

      # pliki DocBook XML do sekcji 1.
      XMLMAN1="po4a-build.xml po4aman-display-po.xml po4apod-display-po.xml"

    XMLMAN3
      Nazwy plikw DocBook XML do wygenerowania w sekcji 3. Nazwy plikw
      powinny by rozdzielone spacjami. Wszystkie pliki powinny si
      znajdowa w katalogu XMLDIR.

      Powszechn praktyk jest skadanie wielu plikw XML w jedn ksik w celu
      dostarczenia spisu treci itp. Jeli ksika zawiera pliki podane rwnie
      w XMLMAN1, tutaj naley poda tylko pliki nalece do sekcji 3, a nie
      plik z nazw caej ksiki. Jeli ksika skada si tylko z tej sekcji,
      naley poda plik z nazw caej ksiki.

      # strony podrcznika Docbook XML do sekcji 3.
      XMLMAN3=""

    XMLDIR
      Lokalizacja wszystkich plikw DocBook XML. Obecnie "po4a-build"
      oczekuje, e bdzie w stanie znale wszystkie pliki wymienione w
      XMLMAN1 i XMLMAN3, szukajc w tym katalogu plikw *.xml.

      Musi by podane, jeli uywa si XMLMAN1 lub XMLMAN3. cieki s wzgldne w
      stosunku do lokalizacji pliku konfiguracji.

      # lokalizacja plikw XML
      XMLDIR="share/doc/"

    XMLPACKAGES
      Ktre pakiety, z listy podanej w BINARIES, uywaj rdowego XML-a.

      Jeli wypeniono XMLMAN1 lub XMLMAN3, naley wypeni rwnie t zmienn.

      # pakiety binarne uywajce DocBook XML & xsltproc
      XMLPACKAGES="po4a"

    DOCBOOKDIR
      Podobne do XMLDIR, ale uywane tylko do utworzenie przetumaczonych
      plikw DocBook. Jeli Twj pakiet uywa plikw *.sgml, prosimy
      przedyskutowa sposb jego budowania na licie e-mailowej po4a-devel.

      # wzorzec wyszukiwania plikw .docbook
      DOCBOOKDIR=""

    XSLFILE
      Arkusz stylw XSL uywany do przygotowania przetumaczonej i
      nieprzetumaczonej zawartoci plikw DocBook XML.

      # plik XSL uywany w Docbook XSL
      XSLFILE="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/manpages/docbook.xsl"

    PODFILE
      Plik(i) POD tworzce sekcj 1 stron podrcznika ekranowego. Nazwy
      plikw POD powinny by rozdzielone spacjami. cieki, jeli s uywane,
      powinny by wzgldne w stosunku do lokalizacji podanego pliku
      konfiguracji.

      # pliki POD dla man1
      PODFILE="po4a po4a-gettextize po4a-normalize scripts/msguntypot"

    PODMODULES
      Specjalne wsparcie moduw Perla zawierajcych zawarto POD - nazwa
      moduu bdzie zbudowana ze cieki pliku (tak wic cieka powinna
      odzwierciedla typowy ukad cieek Perla), a strony podrcznika bd
      automatycznie umieszczone w sekcji 3.

      # pliki POD dla man3/ - nazwy moduw utworzone ze cieki.
      PODMODULES="lib/Locale/Po4a/*.pm"

    POD5FILES
      Dowolna zawarto POD tworzca strony podrcznika ekranowego w sekcji
      5. cieki, jeli s uywane, powinny by wzgldne w stosunku do
      lokalizacji podanego pliku konfiguracji.

      W przypadku zawartoci sekcji 5 lub 7 (ktre zazwyczaj wymagaj nazwy
      pliku uywanego rwnie w przypadku zawartoci sekcji 1), jeli czci
      nazwy pliku jest 5 lub 7, to zostan one automatycznie usunite z
      nazwy pliku (cznie z jakimkolwiek rozszerzeniem nazwy pliku).

      # pliki POD dla sekcji 5
      POD5FILES="doc/po4a-build.conf.5.pod"

    POD7FILES
      Dowolna zawarto POD tworzca strony podrcznika ekranowego w sekcji
      7. cieki, jeli s uywane, powinny by wzgldne w stosunku do
      lokalizacji podanego pliku konfiguracji.

      W przypadku zawartoci sekcji 5 lub 7 (ktre zazwyczaj wymagaj nazwy
      pliku uywanego rwnie w przypadku zawartoci sekcji 1), jeli czci
      nazwy pliku jest 5 lub 7, to zostan one automatycznie usunite z
      nazwy pliku (cznie z jakimkolwiek rozszerzeniem nazwy pliku).

      # pliki POD dla sekcji 7
      POD7FILES="doc/po4a.7.pod"

    PODPACKAGES
      Podobne do XMLPACKAGES - kady pakiet oczekujcy dokumentacji
      zbudowanej z plikw POD powinien by wymieniony w PODPACKAGES. Pole
      jest wymagane, jeli podano wartoci w PODFILE, PODMODULES, POD5FILES
      lub POD7FILES.

      # pakiety binarne uywajce POD
      PODPACKAGES="po4a"

    HTMLDIR
      Podkatalog katalogu BASEDIR, w ktrym bd umieszczone wynikowe pliki
      HTML, zarwno przetumaczone, jak i nieprzetumaczone.

      # wyjcie HTML (podkatalog BASEDIR)
      HTMLDIR=""

    HTMLFILE
      Plik DocBook jest konwertowany do HTML-a (moe by taki sam jak jeden
      z plikw w XMLFILE). Sekcje nie maj znaczenia w przypadku wyjcia
      HTML, wic mona uy tutaj pojedynczego pliku ksiki, tak eby mia spis
      treci itp.

      # plik DocBook HTML
      HTMLFILE=""

    HTMLXSL
      Domylnie jest uywany jeden arkusz stylw XSL. Podanie wikszej liczby
      arkuszy stylw dla jednego przebiegu generowania HTML-a nie jest
      obecnie wspierane.

      # plik XSL uywany z Docbook XSL
      HTMLXSL="http://docbook.sourceforge.net/release/xsl/current/html/chunk.xsl"

AUTORZY

    Neil Williams <linux@codehelp.co.uk>