Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   printcap - baza danych właściwości drukarek

SKŁADNIA

   printcap

OPIS

   Plik Printcap jest uproszczoną wersją bazy danych termcap(5) stosowaną do
   opisu drukarek wierszowych. System buforowania druku sięga do printcap za
   każdym razem, gdy jest używany, umożliwiając dynamiczne dodawanie i
   usuwanie drukarek. Każdy wpis w bazie danych stosowany jest do opisania
   jednej drukarki. Tej bazy danych nie można zastąpić inną, jak jest to
   możliwe w przypadku termcap, gdyż może ona zezwalać na ominięcie
   rozliczania kosztów.

   Drukarkę domyślną jest zwykle lp, choć można zastosować zmienną
   środowiska PRINTER by to przesłonić. Każde narzędzie obsługi buforowania
   wydruków udostępnia opcję -P drukarka, pozwalającą na jawne nazwanie
   drukarki docelowej.

   W 4.3 BSD Line Printer Spooler Manual można znaleźć pełne omówienie
   sposobu konfiguracji bazy danych dla danej drukarki.

WŁAŚCIWOŚCI

   Opis formatu pliku znaleźć można w termcap(5).

   Nazwa   Typ   Opis
   af     str   NULL        nazwa pliku rozliczeniowego
   br     num   none        jeśli lp jest tty, ustawia
                       prędkość transmisji" (funkcja
                       ioctl(2))
   cf     str   NULL        filtr danych cifplot
   df     str   NULL        filtr danych tex (format DVI)
   fc     num   0          jeśli lp jest tty, czyści bity
                       flag (sgtty.h)
   ff     str   '\f'        łańcuch do wysłania dla wysuwu
                       strony
   fo     bool   false        drukuje wysuw strony przy
                       otwarciu urządzenia
   fs     num   0          jak `fc', ale ustawia bity
   gf     str   NULL        filtr danych grafiki (format
                       plot(3))
   hl     bool   false        drukuje stronę rozdzielającą jako
                       ostatnią
   ic     bool   false        sterownik obsługuje (nie
                       standardowe) ioctl do wcięcia
                       wydruku
   if     str   NULL        nazwa wejściowego filtru
                       tekstowego wykonującego
                       rozliczanie
   lf     str   /dev/console    nazwa pliku, w którym
                       rejestrowane są błędy
   lo     str   lock        nazwa pliku blokującego
   lp     str   /dev/lp       nazwa urządzenie otwieranego jako
                       wyjście
   mx     num   1000        maksymalny rozmiar pliku (w
                       blokach BUFSIZ), zero = bez
                       ograniczeń
   nd     str   NULL        następny katalog z listą kolejek
                       (niezaimplementowane)
   nf     str   NULL        filtr danych ditroff (device
                       independent troff)
   of     str   NULL        nazwa wyjściowego programu
                       filtrującego
   pc     num   200         cena za stopę lub stronę w
                       setnych centów
   pl     num   66         długość strony (w wierszach)
   pw     num   132         szerokość strony (w znakach)
   px     num   0          szerokość strony w pikselach
                       (poziomo)
   py     num   0          długość strony w pikselach
                       (pionowo)
   rf     str   NULL        filtr dla drukowania plików
                       tekstowych typu FORTRAN-u
   rg     str   NULL        grupa zastrzeżona. Tylko jej
                       członkowie mają dozwolony dostęp
   rm     str   NULL        nazwa maszyny dla drukarki
                       zdalnej
   rp     str   ``lp''       argument nazwy drukarki zdalnej
   rs     bool   false        ogranicza możliwych zdalnych
                       użytkowników do posiadających
                       konta lokalne
   rw     bool   false        otwiera urządzenie druku do
                       odczytu i zapisu
   sb     bool   false        krótki nagłówek (tylko jeden
                       wiersz)
   sc     bool   false        eliminuje druk wielokrotnych
                       kopii
   sd     str   /var/spool/lpd   katalog buforowania wydruków
   sf     bool   false        zaniechanie wysuwu strony
   sh     bool   false        zaniechanie nagłówkowej strony
                       rozdzielającej
   st     str   status       nazwa pliku statusu
   tf     str   NULL        filtr danych troff (cat
                       fotonaświetlarki)
   tr     str   NULL        łańcuch końcowy do wydruku po
                       opróżnieniu kolejki
   vf     str   NULL        filtr obrazu rastrowego

   Jeżeli lokalna drukarka wierszowa obsługuje wcięcia, to demon musi
   wiedzieć jak to wywołać.

FILTRY

   Demon lpd(8a) tworzy potok filtrw by przetworzyć pliki dla rozmaitych
   typów drukarek. Wybrane filtry zależą od flag przesłanych do lpr(1a).
   Ustawienie potoku to:

      p    pr | if zwykły tekst + pr(1)
      nic   if   zwykły tekst
      c    cf   cifplot
      d    df   DVI (tex)
      g    gf   plot(3)
      n    nf   ditroff
      f    rf   Fortran
      t    tf   troff
      v    vf   obraz rastrowy

   Flitr if wywoływany jest z argumentami:

      if [-c] -wszeroko -ldugo -iwcicie -n  login  -h  host
      plik-rozlicze

   Flaga -c przekazywana jest tylko wtedy, gdy przy wywołaniu lpr podano
   flagę -l (dosłowne wysyłanie znaków sterujących). Szeroko i dugo
   podają szerokość i długość strony (odpowiednio z pw i pl) w znakach.
   Parametry -n i -h określają odpowiednio: nazwę zgłoszeniową i nazwę hosta
   właściciela zadania. Argument plik-rozlicze przekazywany jest z af
   odpowiedniej pozycji w printcap.

   Jeżeli nie podano if, to zamiast tego używane jest of, z tą różnicą, że
   of otwierany jest tylko raz, podczas gdy if otwierany jest dla każdego
   poszczególnego zadania. Zatem, if jest odpowiedniejsze do wykonywania
   rozliczeń. of przyjmuje tylko flagi szeroko i dugo.

   Wszystkie pozostałe filtry wołane są jako:

      filtr -xszeroko -ydugo -n login -h host plik-rozlicz

   gdzie szeroko i dugo przedstawiane są w pikselach, określone
   odpowiednio przez pozycje px i py.

   Wszystkie filtry biorą stdin za plik, stdout za drukarkę, mogą zapisywać
   raporty albo na stderr albo wykorzystując syslog(3), i nie mogą ignorować
   SIGINT.

RAPORTOWANIE

   Komunikaty o błędach generowane przez same programy drukarki (to jest,
   programy lp*) rejestrowane są przez syslog(3) używając podsystemu LPR.
   Komunikaty wypisywane na stderr przez któryś z filtrów wysyłane są do
   odpowiedniego pliku lf. Filtry mogą, oczywiście, samodzielnie
   wykorzystywać syslog.

   Komunikaty o błędach wysyłane na konsolę mają na końcu dołączone znaki
   powrotu karetki i wysuwu wiersza zamiast po prostu wysuwu wiersza (LF -
   nowa linia.

ZOBACZ TAKŻE

   termcap(5), lpc(8a), lpd(8a), pac(8a), lpr(1a), lpq(1a), lprm(1a) 4.3 BSD
   Line Printer Spooler Manual.

HISTORIA

   Format pliku printcap pojawił się w 4.2BSD.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

   Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic między
   powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub
   funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony
   podręcznika.