Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    procmailrc - plik rc procmaila

SKŁADNIA

    $HOME/.procmailrc

OPIS

    Dla szybkiego startu obejrzyj sekcję UWAGI na końcu strony podręcznika
    procmail(1).

    Plik rc składa się z przypisań zmiennych środowiskowych (niektóre z
    nich mają specjalne znaczenie dla procmaila) i reguł. W najprostszej
    postaci, reguły są po prostu jednoliniowymi wyrażeniami regularnymi,
    które są poszukiwane w nagłówkach przychodzącej poczty; pierwsza
    reguła, która zostanie dopasowana jest używana do określenia gdzie dany
    list ma pójść (zwykle do pliku). Jeśli przetwarzanie dojdzie do końca
    pliku rc, procmail dostarczy pocztę do $DEFAULT.

    Istnieją dwa rodzaje reguł: dostarczające i niedostarczające.  Jeśli
    dopasowana zostanie regua dostarczajca, procmail zakłada, że poczta
    (zgadłeś) jest dostarczona i zakoczy przetwarzanie pliku rc po
    wykonaniu  linii akcji reguły.  Jeśli dopasowana zostanie regua
    niedostarczajca, to przetwarzanie pliku rc będzie kontynuowane nawet
    po wykonaniu akcji tej reguły.

    Reguły dostarczające są tymi, które powodują zapis nagłówka lub ciała
    listu do pliku, jego zaabsorbowanie przez program lub przeforwardowanie
    do innego adresu pocztowego.

    Reguły niedostarczające to te, które łapią wyjście programu lub filtru
    z powrotem do procmaila, lub te, które rozpoczynają zagnieżdżony blok.

    Można powiedzieć procmailowi by traktował regu dostarczajc jako
    niedostarczającą poprzez przekazanie takiej regule flagi `c'. Spowoduje
    to,  że  procmail  wygeneruje  kopię listu typu carboncopy, tj.
    dostarczając go regule i dalej przetwarzając plik rc.

    Używając dowolnej ilości reguł, możesz posortować swoją pocztę wprost
    do określonych folderów pocztowych. Pamiętaj jednak, że poczta może
    wpływać do tych folderów w tym samym momencie (jeśli kilka procmaili
    działa naraz, co nie jest nieprawdopodobne przy dużej ilości poczty).
    Aby upewnić się, że nie narobi to bałaganu, zalecane jest robienie
    właściwego użytku z plików blokujących.

    Inicjalizacje zmiennych środowiskowych i reguły mogą być swobodnie
    przeplatane w pliku rc. Jeśli zmienna środowiskowa ma dla procmaila
    specjalne  znaczenie,  zostanie  użyta  odpowiednio  w  momencie
    przetwarzania. (np. możesz zmienić katalog bieżący kiedy tylko chcesz
    przez podanie nowego MAILDIR, zamienić pliki blokujące przez podanie
    nowego LOCKFILE, zmienić umask, itd., możliwości jest nieskończenie
    wiele :-).

    Inicjalizacje  i  podstawienia  tych  zmiennych środowiskowych są
    obsługiwane dokładnie jak w sh(1) (to włącza wszystkie możliwe cytaty i
    sekwencje specjalne), z dodatkową premią, że puste miejsca dookoła '='
    są ignorowane i tym, że jeśli zmienna pojawi się bez '=' na końcu, to
    zostanie  usunięta  ze  środowiska.  Każdy  program w odwrotnych
    apostrofach, uruchomiony przez procmail będzie miał cały list na swoim
    stdin.

  Komentarze
    Słowo zaczynające się od # i wszystkie podążające za nim znaki, aż do
    nowej linii są ignorowane. Nie tyczy się to linii warunkowych, które
    nie mogą być komentowane.

  Reguły
    Linia zaczynająca się od ':' oznacza początek reguły. Ma następujący
    format:

       :0 [flagi] [ : [lokalnyplikblokujcy] ]
       <zero lub więcej warunków (jeden na linię)>
       <dokładnie jedna linia akcji>

    Warunki zaczynają się od `*' i wszystko co następuje po tym znaku jest
    przekazywane wewnętrznemu egrepowi, poza początkowymi i końcowymi
    białymi spacjami. Wyrażenia regularne są całkowicie kompatybilne z
    normalnymi wyrażeniami regularnymi egrep(1). Zobacz także Rozszerzone
    wyrażenia regularne.

    Warunki są logicznie koniugowane; jeżeli nie ma warunków, wynik jest
    domyślnie prawdziwy.

    Flagi mogą być dowolnymi z następujących:

    H  Egrepuj nagłówek (domyślnie).

    B  Egrepuj ciało.

    D  Powiedz wewnętrznemu egrepowi aby rozróżniał duże i małe litery (w
      przeciwieństwie do właściwości domyślnej).

    A  Ta reguła będzie zależeć od ostatniej poprzedzającej reguły (na
      bieżącym poziomie zagnieżdżenia) bez flagi `A' lub `a'. Umożliwia
      to wiązanie akcji zależących od wspólnego warunku.

    a  Ma takie samo znaczenie jak flaga `A', lecz zależy także od
      pomylnego zakończenia poprzedzającej reguły.

    E  Ta reguła jest wykonywana tylko jeśli bezpośrednio poprzedzająca
      reguła nie była wykonana. Wykonanie tej reguły wyłącza także
      wszelkie bezpośrednio następujące reguły z flagą 'E'. Umożliwia to
      stawianie akcji `else if'.

    e  Ta reguła jest wykonywana tylko jeśli bezpośrednio poprzedzająca
      reguła się nie powiodła. Umożliwia to określanie akcji na błędy.

    h  Prześlij nagłówek listu do potoku (domyślne).

    b  Prześlij ciało listu do potoku (domyślne).

    f  Załóż, że potok jest filtrem.

    c  Wygeneruj kopię carbon copy tego listu. Ma to tylko sens dla reguł
      dostarczajcych Jedyną niedostarczającą regułą, na której flaga ta
      ma jakiś skutek jest wypadek zagnieżdżonego bloku, w  celu
      wygenerowania  kopii  carbon  copy proces procmaila zostanie
      sklonowany (pliki blokujące nie zostaną odziedziczone), podczas
      gdy klon będzie pracować jak zwykle, rodzic przeskoczy blok.

    w  Czekaj na zakończenie filtru lub programu i sprawdź kod wyjścia
      (normalnie ignorowany); jeśli filtr zwrócił błąd, tekst nie będzie
      filtrowany.

    W  Ma takie samo znaczenie jak flaga `w', lecz powstrzyma wszelkie
      informacje typu `Program failure'.

    i  Ignoruj wszelkie błędy zapisu na tej regule (np. zwykle przez
      wcześnie zamknięty potok).

    r  Tryb surowy: nie próbuj zapewnić, że list kończy się pustą linią,
      zapisz go jakim jest.

    Istnieją pewne warunki specjalne, których możesz użyć, a które nie są w
    pełni regularnymi wyrażeniami. Aby wybrać je, warunek musi zaczynać się
    od:

    !  Odwróć warunek.

    $  Oszacuj resztę według reguł podstawiania sh(1) wewnątrz podwójnych
      cudzysłowów, pomiń początkowe białe spacje i przetwórz ponownie.

    ?  Użyj kodu wyjścia podanego programu.

    <  Sprawdź czy całkowita długość listu jest krótsza niż podana
      (dziesiętnie) ilość bajtów.

    >  Analogiczne do '<'.

    zmienna ??
      Porównaj resztę z wartością tej zmiennej środowiskowej (nie może
      to być pseudozmienna). Specjalnymi wypadkami są `B', `H', `HB' i
      `BH', które zwyczajnie przeciążają domyślny obszar przeszukiwania
      nagłówka/ciała (header/body) zdefiniowanego dla tej reguły.

    \  Aby zacytować dowolny z powyższych znaków na początku linii.

  Lokalny plik blokujący
    Jeśli umieścisz drugi (kończący) ':' w pierwszej linii reguły, to
    procmail użyje lokalnego pliku blokujcego (locallockfile) (tylko dla
    tej reguły). Opcjonalnie możesz podać jakiego pliku użyć; jednak jeśli
    tego nie uczynisz, procmail użyje nazwy pliku celu (lub nazwy pliku
    następującej po pierwszym '>>') i dopisze do niej $LOCKEXT.

  Linia akcji reguły
    Linia akcji może zaczynać się od następujących znaków:

    !   Forwarduje do podanych adresów pocztowych.

    |   Uruchamia określony program, prawdopodobnie w $SHELL-u, jeśli
       wykryto jakiś ze znaków  $SHELLMETAS.  Możesz  opcjonalnie
       poprzedzić ten symbol potoku znakiem variable=, który spowoduje,
       że  stdout  programu  zostanie  przechwycony  do  zmiennej
       środowiskowej variable.  Jeśli podasz tylko symbol potoku, bez
       żadnego programu, to procmail wrzuci list na stdout.

    {   Jeśli następuje za tym przynajmniej jedna spacja, tabulacja, lub
       nowa  linia, to oznacza to początek zagnieżdżonego bloku.
       Wszystko, aż do następnego nawiasu zamykającego, będzie zależeć
       od  warunków  podanych  dla  tej  reguły.  Dozwolone jest
       nieograniczone  zagnieżdżanie.  Nawias  zamykający  istnieje
       zwyczajnie po to, by oddzielić blok; w żadnym wypadku nie wywoła
       zakończenia procmaila. Po dotarciu do końca bloku, przetwarzanie
       będzie  kontynuowane, jak zwykle, po tym bloku.  W bloku
       zagnieżdżonym flagi `H'  i  `B'  dotyczą  tylko  warunków
       prowadzących do tego bloku, flagi `h' i `b' nie działają tak czy
       inaczej.

    Wszystko inne będzie uznawane za nazwę mailboxa (zarówno nazwę pliku
    lub katalog--absolutny lub względny do bieżącego katalogu (zobacz
    MAILDIR)). Jeśli jest to (możliwe że jeszcze nie istniejąca) nazwa
    pliku, poczta zostanie do niego doklejona.

    Jeśli jest to katalog, poczta zostanie dostarczona do nowo utworzonego,
    unikalnego pliku o nazwie $MSGPREFIX* w podanym katalogu. Jeśli nazwa
    katalogu kończy się "/.", to katalog ten jest uznawany za folder MH;
    procmail użyje następnego numeru, który będzie dostępny. Gdy procmail
    dostarcza do katalogów, możesz podać wiele katalogów, do których należy
    dostarczyć (przy użyciu twardych dowiązań).

  Domyślne wartości zmiennych środowiskowych
    LOGNAME, HOME i SHELL Twoje (odbiorcy) wartości domyślne

    SHELLMETAS      &|<>~;?*[

    SHELLFLAGS      -c

    ORGMAIL        /var/spool/mail/$LOGNAME
               (Chyba, że podano -m, wtedy opcja ta  jest
               nieustawiona)

    MAILDIR        $HOME/
               (Chyba, że nazwa pierwszego pomyślnie otwartego
               pliku rc zaczyna się od ./, w którym wypadku
               wartością domyślną jest `.')

    DEFAULT        $ORGMAIL

    MSGPREFIX       msg.

    SENDMAIL       /usr/sbin/sendmail

    HOST         Bieżąca nazwa hosta

    COMSAT        no
               (Jeśli plik rc jest podany w linii komend)

    LOCKEXT        .lock

    Inne czyszczone lub preustawiane zmienne środowiskowe to IFS, ENV, PWD,
    PATH=$HOME/bin:/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin:/usr/local/bin
    :/usr/local/sbin:/usr/bin/X11 and USER=$LOGNAME.

  Środowisko
    Zanim zgubisz się w mętliku zmiennych środowiskowych, pamiętaj że
    wszystkie one mają sensowne wartości domyślne.

    MAILDIR   Bieżący katalog w momencie gdy procmail jest uruchomiany
          (znaczy to, że wszystkie ścieżki są relatywne do $MAILDIR).

    DEFAULT   Domyślny plik mailbox (jeśli nie powiedziano inaczej,
          procmail  wrzuci  pocztę do tego mailboxa).  Procmail
          automatycznie użyje $DEFAULT$LOCKEXT jako pliku blokującego
          przed zapisaniem czegoś do tego mailboxa. Nie musisz
          ustawiać tej zmiennej, ponieważ standardowo wskazuje ona na
          standardowy mailbox systemu.

    LOGFILE   Plik ten będzie zawierał wszelkie komunikaty diagnostyczne
          i komunikaty o błędach od procmaila, lub od  innych
          programów uruchomionych przez procmaila. Jeśli plik ten
          nie  jest  podany,  komunikaty  będą  przesyłane  do
          wysyłającego. Zobacz także LOGABSTRACT.

    VERBOSE   Ustawiając tę zmienną na `yes' lub `on', możesz włączyć
          rozszerzon diagnostyk, wyłączyć zaś można ją  przez
          ustawienie jej na `no' lub `off'.

    LOGABSTRACT Zanim procmail zakończy, raportuje dostarczoną wiadomość w
          $LOGFILE, pokazując pola `From ' i `Subject: ' nagłówka,
          folder do którego poszła wiadomość, oraz jej długość (w
          bajtach). Ustawienie tej zmiennej na `no' powstrzymuje
          generowanie tych informacji. Jeśli ustawisz ją na `all',
          procmail będzie logował każdą pomyślnie zakończoną regu
          dostarczenia, którą przetworzy.

    LOG     Wartość przyznana tej zmiennej będzie dodana do $LOGFILE.

    ORGMAIL   Zazwyczaj mailbox systemowy (ORiGinal MAILbox). Jeśli z
          jakiegoś powodu (jak przepełnienie systemu plików), list
          nie mógł być dostarczony do tego mailboxa, to procmail
          dostarczy go tutaj. Jeśli jednak nie będzie mógł nawet tego
          uczynić, to list zostanie odbity do wysyłającego.

    LOCKFILE  Globalny plik semaforowy. Jeśli plik ten już istnieje,
          procmail będzie czekał aż zniknie i utworzy go samodzielnie
          (i wyczyści gdy skończy). Jeśli podano więcej niż jeden
          plik blokujący, to poprzedni zostanie usunięty przed próbą
          utworzenia nowego. Używanie globalnego pliku blokującego
          jest złą praktyką, lepiej używać lokalnych.

    LOCKEXT   Domyślne rozszerzenie, które jest dodawane do  plików
          docelowych,  aby określić, którego z lokalnych plików
          blokujących użyć.

    LOCKSLEEP  Liczba sekund, które procmail ma odespać przed drugą próbą
          pliku blokującego (jeśli taki już istniał); jeśli liczby
          nie podano, to wynosi ona 8 sekund.

    LOCKTIMEOUT Liczba sekund, które mijają od ostatniej modyfikacji pliku
          blokującego, zanim procmail zdecyduje, że musi to być
          błędnie pozostawiony plik blokujący, który trzeba usunąć na
          siłę. Wartość zero mówi, że nie ma czasu oczekiwania i że
          procmail ma czekać do skutku. Jeśli nie jest podany, to
          odpowiada 1024 sekundom. Wartość ta jest przydatna w
          zapobieganiu     niezdefiniowanym     zawieszeniom
          sendmaila/procmaila.

    TIMEOUT   Ilość sekund, które muszą minąć nim procmail zdecyduje, że
          dziecko, które uruchomił musiało się zawiesić. Program
          odbierze od procmaila sygnał TERMINATE, a przetwarzanie
          pliku rc pójdzie dalej. Jeśli podano zero, to nie będzie tu
          używany czas oczekiwania i procmail będzie czekać do
          skutku; jeśli zmienna nie jest podana, wartość domyślna
          odpowiada 960 sekundom.

    MSGPREFIX  Przedrostek nazwy pliku, który jest używany w wypadku
          dostarczania do katalogu (nie używany w katalogach MH).

    HOST    jeśli nie jest to nazwa hosta maszyny, przetwarzanie
          bieżącego pliku rc zostaje przerywane. Jeśli w linii komend
          podano inne pliki rc, to przetwarzanie będzie kontynuowane
          z następnym z nich. Jeśli wykorzystane zostaną wszystkie
          pliki rc, program zakończy pracę, lecz nie wygeneruje błędu
          (np.  mailer  będzie  sądził,  że  wiadomość  została
          dostarczona).

    UMASK    Nazwa mówi za siebie (jeśli nie, zapomnij o tym :-).
          Wszystko przyznane zmiennej UMASK jest interpretowane jako
          wartość ósemkowa. Jeśli nie jest podana, umaska ma wartość
          077. Jeśli umaska zezwala na o+x, wszystkie mailboxy, do
          których procmail dostarcza bezpośrednio, otrzymają zmianę
          trybu o+x. Może to być używane do sprawdzania, czy przybyła
          nowa poczta.

    SHELLMETAS Jeśli jakikolwiek ze znaków SHELLMETAS pojawi się w linii
          określającej  filtr  lub  program,  to linia zostanie
          przekazana  $SHELL-owi,  a  nie  zostanie  wywołana
          bezpośrednio.

    SHELLFLAGS Każde wywołanie $SHELL-a będzie następujące:
          "$SHELL" "$SHELLFLAGS" "$*";

    SENDMAIL  Jeśli nie używasz właściwości forwardowania, nie martw się
          o to. Określa to program wzywany do forwardowania poczty.
          Jest wywoływany jako: "$SENDMAIL" "$@";

    NORESRETRY Ilość powtórek, które mają być dokonane jeśli pojawi się
          błąd `process table full', `file table full', `out of
          memory' lub `out of swap space'. Jeśli liczba ta jest
          ujemna, procmail będzie próbował wiecznie; jeśli nie jest
          podana, odpowiada wartości 4. Powtórki zachodzą co $SUSPEND
          sekund. Ideą, która kryje się za tym, jest to, że jeśli np.
          wykorzystany został obszar swap, lub wykorzystana jest
          tablica procesw, to wiele innych programów wykryje to
          także i przerwie działanie, lub 'padnie', zwalniając cenne
          zasoby procmailowi.

    SUSPEND   Liczba sekund, podczas których procmail będzie pauzował
          jeśli musi czekać na coś, co obecnie jest niedostępne
          (pamięć, fork, itd.); jeśli nie podane, odpowiada 16
          sekundom. Zobacz także: LOCKSLEEP.

    LINEBUF   Długość wewnętrznych buforów liniowych, nie może  być
          mniejsza niż 128. Wszystkie linie odczytywane z pliku rc
          nie powinny mieć więcej niż $LINEBUF znaków przed i po
          rozszerzeniu. Jeśli wartość nie jest podana, odpowiada
          2048. Limit ten oczywiście nie stosuje się do samego listu,
          który może mieć określone długości linii, lub może być
          plikiem binarnym.

    DELIVERED  Jeśli ustawione na `yes', to procmail będzie udawał przed
          agentem pocztowym, że poczta została dostarczona. Jeśli
          poczta nie mogła być dostarczona, po napotkaniu tego
          ustawienia zostanie utracona (nie będzie np. odbita).

    TRAP    Gdy procmail będzie kończył działanie, wywoła zawartość tej
          zmiennej. Kopia listu może być odczytana ze stdin. Wszelkie
          wyjście wyprodukowane przez tę komendę będzie dodane do
          pliku $LOGFILE. Przykładowe zastosowania TRAP to: usuwanie
          plików tymczasowych, logowanie własnych uzupełnień, itp.
          Zobacz także EXITCODE i LOGABSTRACT.

    EXITCODE  Gdy procmail kończy działanie, a zmienna ta  została
          ustawiona na dodatnią wartość numeryczną, procmail użyje
          jej jako kodu wyjścia. Jeśli zmienna ta jest ustawiona,
          lecz pusta, procmail ustawi kod wyjścia na wartość zwracaną
          przez program TRAP.  Jeśli zmienna  ta  nie  została
          ustawiona, procmail ustawi ją na krótko przed wywołaniem
          programu TRAP .

    LASTFOLDER Zmienna ta jest inicjalizowana przez procmail za każdym
          razem, gdy dostarcza coś jakiemuś folderowi lub programowi.
          Zawsze zawiera ona nazwę ostatniego foldera (lub programu)
          do którego coś dostarczano.

    MATCH    Zmienna ta jest inicjalizowana przez procmail za każdym
          razem, gdy ma on wyciągnąć tekst z wyrażenia regularnego.
          Będzie  zawierać  cały tekst odpowiadającego wyrażenia
          regularnego po żetonie `\/'.

    SHIFT    Przyznanie dodatniej wartości dla tej zmiennej daje taki
          sam rezultat, jak komenda `shift' w sh(1). Komenda ta jest
          najbardziej użyteczna do wyciągania dodatkowych argumentów
          podanych  procmailowi,  podczas gdy działa jako filtr
          pocztowy.

    INCLUDERC  Nazywa plik rc (względny do bieżącego katalogu), który
          powinien być włączony jako część bieżącego pliku rc.
          Dozwolone jest nieograniczone zagnieżdżanie.

    COMSAT   Notyfikacja Comsat(8)/biff(1) domyślnie jest włączona, lecz
          można ją wyłączyć przez ustawienie tej zmiennej na `no'.
          Alternatywnie, usługę biff można dokonfigurować  przez
          ustawienie  zmiennej  na  `service@',  `@hostname' lub
          `sevice@hostname'. Nie podana wartość oznacza przyjęcie
          biff@localhost.

    DROPPRIVS  Jeśli jest to ustawione na `yes', procmail porzuci wszelkie
          uprawnienia, jakie może mieć (suid lub sgid). Opcja ta jest
          użyteczna, jeśli chcesz zagwarantować, że dolna część pliku
          /etc/procmailrc jest wywoływana w imieniu odbiorcy.

  Rozszerzone wyrażenia regularne
    Następujące żetony rozpoznawane są zarówno przez wewnętrzny egrep
    procmaila, jak i przez standardowy egrep(1):

    ^     Początek linii.

    $     Koniec linii.

    .     Dowolny znak poza znakiem nowej linii.

    a*    Dowolna sekwencja zero lub więcej a.

    a+    Dowolna sekwencja jednego lub więcej a.

    a?    Albo zero, albo jedno a.

    [^-a-d]  Dowolny znak, który nie jest kreską, a, b, c, d, lub znakiem
         nowej linii.

    de|abc  Albo sekwencja `de', albo `abc'.

    (abc)*  Zero lub więcej sekwencji `abc'.

    Były to tylko przykłady, bardziej złożone kombinacje sa również
    dozwolone.

    Następujące znaczenia żetonów są znane tylko rozszerzeniom procmaila:

    ^ lub $  Dopasuj nową linię (dla trafień wieloliniowych).

    ^^    Zakotwicz wyrażenie na samym początku obszaru przeszukiwania,
         lub jeśli napotkane na końcu wyrażenia, na samym końcu
         obszaru przeszukiwań.

    \< lub \> Dopasuj znak przed, lub po słowie. Są to ogólnie skróty dla
         `[^a-zA-Z0-9_]', lecz mogą także dopasowywać znaki nowej
         linii.  Ponieważ odpowiadają rzeczywistym znakom, nadają się
         tylko do oddzielania słów, nie do oddzielania przestrzeni
         międzysłownej.

    \/    Dzieli wyrażenie na dwie części. Wszystko odpowiadające
         prawej stronie będzie przyznane zmiennej środowiskowej MATCH.

PRZYKŁADY

    Zajrzyj na stronę podręcznika procmailex(5).

ZASTRZEŻENIA

    Kontynuowane linie w linii akcji, która określa program, muszą zawsze
    kończyć się lewym ukośnikiem, nawet jeśli podległa powłoka  nie
    potrzebuje lub nie chce lewego ukośnika do wskazania kontynuacji. Jest
    tak z powodu dwustopniowego procesu przetwarzania (najpierw procmail,
    potem powłoka (lub nie, zależnie od SHELLMETAS)).

    Nie  wstawiaj komentarzy w regule w liniach warunkowych wyrażeń
    regularnych, linie te są przekazywane wewnętrznemu egrepowi wprost (z
    wyjątkiem lewych ukośników kontynuacji znajdujących się na końcu
    linii).

    Początkowe białe spacje w kontynuowanych wyrażeniach regularnych są
    zazwyczaj ignorowane (więc mogą być wstawiane), lecz nie jest tak w
    kontynuowanych wyrażeniach warunkowych, które są odczytywane według
    reguł podstawiania sh(1) wewnątrz podwójnych cytatów.

    Uważaj  na  deadlocki podczas wykonywania niezdrowych rzeczy jak
    forwardowanie poczty na swoje własne konto. Deadlocki można złamać
    przez właściwe użycie LOCKTIMEOUT.

    Wszelkie domyślne wartości, których procmail używa dla zmiennych
    środowiskowych zawsze przeciążą te, które były wcześniej zdefiniowane.
    Jeśli naprawdę chcesz przeciążyć wartości domyślne, wstaw je albo do
    pliku rc, albo wypisz w linii poleceń jako argumenty.

    Zmienne  środowiskowe,  ustawiane  wewnątrz  interpretowanej-przez-
    powłokę-`|'  części  akcji reguły nie zachowają ich wartości po
    zakończeniu reguły, gdyż są one ustawiane w podpowłoce procmaila. Aby
    upewnić się, że wartość zostanie zachowana, musisz dokonać przyznania
    przed początkowym `|' reguły, tak że może przechwycić stdout programu.

    Jeśli w regule dostarczającej podasz tylko flagę `h' lub `b' i reguła
    ta zostanie dopasowana, to jeżeli nie użyłeś flagi `c',  ciało listu
    lub (odpowiednio) jego nagłówek zostaną utracone.

ZOBACZ TAKŻE

    procmail(1), procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1),
    mailx(1), binmail(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1),
    grep(1), biff(1), comsat(8), lockfile(1), formail(1)

BŁĘDY

    Jedyne  podstawienia  zmiennych  środowiskowych,  które  mogą być
    obsługiwane przez samego procmaila  są  typu  $nazwa,  ${nazwa},
    ${nazwa:-tekst}, ${nazwa:+tekst}, ${nazwa-tekst}, ${nazwa+tekst}, $#,
    $n, $$, $?, $_, $- i $=; gdzie $_ będzie podmieniane nazwą bieżącego
    pliku rc, $- przez $LASTFOLDER, a $= będzie zawierać punktację (score)
    ostatniej reguły. Gdy użyte są opcje -a lub -m to "$@" rozwinie się do
    kolejno podanego argumentu (listy); lecz tylko jeśli przekazany jako
    lista argumentów do programu (?)

    Procmail nie wspiera rozwijania `~'.

    Do przetwarzania pliku rc używany jest bufor liniowy długości $LINEBUF
    i wszelkie rozwinięcia muszą zmieścić się w tym limicie. W przeciwnym
    wypadku zachowanie jest niezdefiniowane.

    Jeśli globalny plik blokujący ma ścieżkę relatywn a bieżący katalog
    nie jest taki sam jak na początku, to lokalny plik blokujący nie
    zostanie usunięty jeśli procmail zakończy w tym momencie działanie (tak
    więc: używaj dla globalnych plików blokujących ścieżek absolutnych).

    Lokalny plik blokujące reguły, który zaznacza początek zagnieżdżonego
    bloku nie działa jak by się tego oczekiwało.

    Gdy przechwytuje się stdinu z reguły do zmiennej środowiskowej, jeden,
    kończący znak nowej linii zostanie obcięty.

ROŻNE

    Jeśli wyrażenie regularne zawiera `^TO', to zostanie to podmienione
    przez `(^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope
    |Apparently(-Resent)?)-To):(.*[^a-zA-Z])?)', co powinno złapać
    wszystkie specyfikacje celu.

    Jeśli wyrażenie regularne zawiera`^FROM_DAEMON' to zostanie przez
    `(^(Precedence:.*(junk|bulk|list)|(((Resent-)?(From|Sender)|X-Envelope-
    From):|>?From )(.*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma?(st(e?r)?|n)|office)
    |(send)?Mail(er)?|daemon|mmdf|root|n?uucp|smtp|response|LISTSERV|owner
    |request|bounce|serv(ices?|er)|Admin(istrator)?)([^).!:a-
    z0-9].*)?$[^>]))', co powinno wyłapać listy pochodzące od większości
    demonów (fajne wyrażenie regularne? :-).

    Jeśli wyrażenie  regularne  zawiera  `^FROM_MAILER'  to  zostanie
    podmienione przez `(^(((Resent-)?(From|Sender)|X-Envelope-From):|>?From
    )(.*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma(st(er)?|n)|office)|(send)?Mail(er)?|daemon
    |mmdf|root|n?uucp|smtp|response|serv(ices?|er)|Admin(istrator)?)([^).!
    :a-z0-9].*)?$[^>])' (obcięta wersja `^FROM_DAEMON'), co powinno wyłapać
    listy pochodzące od większości demonów-mailerowych.

    Podczas przypisywania wartości logicznych zmiennym takim jak VERBOSE,
    DELIVERED czy COMSAT, procmail przyjmuje  jako  prawdziwy  napis
    zaczynający się od: niezerowej wartości, `on', `y', `t' lub `e'. Fałsz
    jest każdym napisem zaczynającym się od wartości zero, `off', `n', `f'
    lub `d'.

    Jeśli  linia  akcji  reguły określa program, to pojedyncza para
    odwrotnyukośnik-nowalinia w niej występująca, na pustej linii zostanie
    przekształcona w nową linię.

UWAGI

    Ponieważ niecytowane początkowe białe spacje są ogólnie ignorowane w
    plikach rc, możesz sobie wszystko powcinać według uznania.

    Prowadzące `|' linii akcji, wskazujące program lub filtr, jest obcinane
    przed sprawdzeniem $SHELLMETAS

    Pliki  włączane  dyrektywą INCLUDERC zawierające tylko przyznania
    wartości zmiennym środowiskowym mogą być dzielone z sh.

    naprawd  skomplikowanego  przetwarzania  możesz  nawet  rozważyć
    rekurencyjne wywoływanie procmaila.

AUTOR

    Stephen R. van den Berg w RWTH-Aachen, Germany
       berg@pool.informatik.rwth-aachen.de

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.