Provided by: rlinetd_0.7-1_i386 bug

NAZWA

    rlientd.conf - plik konfiguracyjny programu rlinetd

OPIS

    Plik rlinetd.conf zawiera konfigurację programu rlinetd. Składa się on
    z kilku podobnych do siebie konstrukcji składniowych, różniących się
    głównie opcjami, których można w nich użyć.

    Wszystkie łańcuchy znaków powinny być ujęte w znaki ". W pewnych
    przypadkach (np. dyrektywy log, exec oraz chroot) można  używać
    zmiennych, które zostaną automatycznie rozwinięte.
    Jeśli  nie  podano inaczej, wszystkie liczby muszą być liczbami
    dodatnimi,

    service "nazwa" {
       ...
    }

       Ta konstrukcja opisuje usługę. Parametr nazwa służy głównie
       wygodzie użytkownika, pozwala na rozróżnianie komunikatów w
       pliku logu oraz dostarcza domyślnej wartości opcjom, które jako
       argument przyjmują nazwę.

       enabled
           Ta dyrektywa pozwala w prosty sposób włączać lub wyłączać
           usługę. Argumentem może być albo yes, albo no. Domyślną
           wartością jest yes. Ustawienie tej opcji na no wyłącza
           usługę.

           Przykład:
            enabled no;

       port
           Ustawia listę portów, na których usługa jest dostępna.
           Porty można podać zarówno w formacie tekstowym, jak i
           numerycznym. Jeśli nie podano, domyślnie przyjmuje się
           port równy nazwie usługi, chyba że usługa jest typu RPC -
           w tym przypadku port zostanie dynamicznie nadany przez
           system.

           Przykład:
            port "telnet", "rcmd", 56, 99;

       interface
           Ustawia interfejsy, na których usługa będzie nasłuchiwać.
           Jako argument przyjmuje listę adresów IP odpowiadających
           adresom  skonfigurowanych  w  systemie  interfejsów
           sieciowych. Jeżeli nie podano, to domyślną wartością jest
           INADDR_ANY, która oznacza nasłuchiwanie na wszystkich
           dostępnych interfejsach.

           Przykład:
            interface 192.168.1.1, 192.168.1.2;

       exec
           Określa linię poleceń usługi. Można używać podstawień
           zmiennych, patrz Modyfikatory tekstu poniżej.

           Przykład:
            exec "/usr/sbin/in.telnetd -d";

       server
           Podaje program do wykonania, jeżeli jest różny od exec.

           Przykład:
            server "/usr/sbin/tcpd";

       protocol
           Określa protokół sieciowy używany do nasłuchiwania na
           portach usługi. Argumentem może być albo tcp, albo udp.
           Domyślną wartością jest tcp.

           Przykład:
            protocol tcp;

       user
           Ustawia identyfikator użytkownika, z którym usługa będzie
           uruchomiona. Może być podany zarówno w formacie tekstowym
           (jako nazwa użytkownika), jak i numerycznym. Jeżeli nie
           ustawiono wartości dyrektywy group, to grupa jest także
           ustawiana na podstawową grupę użytkownika.

           Przykład:
            user "nobody";

       group
           Ustawia identyfikator grupy, z którym usługa będzie
           uruchomiona. Może być podany zarówno w formacie tekstowym
           (jako nazwa grupy), jak i numerycznym.

           Przykład:
            group "system";

       backlog
           Określa  wartość argumentu backlog przekazywanego do
           wywołania systemowego listen(2).

           Przykład:
            backlog 30;

       instances
           Ustawia maksymalną liczbę instancji usługi, która może
           być uruchomiona jednocześnie. Domyślną wartością jest 40.

           Przykład:
            instances 50;

       wait
           Ta dyrektywa naśladuje zachowanie wait demona inetd(8).
           Argumentem może być albo yes, albo no. Domyślną wartością
           jest no. Ustawienie tej opcji na yes ustawia także
           wartość opcji instances na 1.

           Przykład:
            wait yes;

       nice
           Określa  priorytet procesu, z jakim usługa zostanie
           uruchomiona. Argument jest przekazywany bezpośrednio do
           wywołania systemowego setpriority(2). Wartość może być
           ujemna.

           Przykład:
            nice -5;

       rpc
           Określa, że usługa powinna być zarejestrowana jako usługa
           RPC w systemowym maperze portów portmap(8). Dopuszcza
           następują argumenty:

           rpc {
               name "nazwa"; version 3,6,9-15,22;
           }

           Parametr nazwa jest opcjonalny, a jego domyślną wartością
           jest nazwa usługi.

       chroot
           Określa główny katalog usługi. Można używać podstawień
           zmiennych, patrz Modyfikatory tekstu poniżej.

           Przykład:
            chroot "/tftpboot/%O";

       log
           Ta dyrektywa przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym musi być
           albo nazwa symboliczna określona poprzednio w dyrektywie
           log (patrz niżej), albo słowo syslog. W tym drugim
           przypadku  do  logowania komunikatu będzie wywołania
           funkcja biblioteczna syslog(3). Drugim argumentem jest
           tekst komunikatu, który będzie logowany. Tekst komunikatu
           może zawierać  zmienne  opisane  poniżej  w  sekcji
           Modyfikatory tekstu.

           Przykład:
            log syslog "Zakoczono obsug klienta z %O";

       tcpd
           Dyrektywa włącza stosowanie kontroli dostępu za pomocą
           tcp_wrappers. Ma ten sam efekt, co uruchomienie usługi z
           argumentem server  ustawionym na /usr/sbin/tcpd (lub
           gdziekolwiek program tcpd jest zainstalowany), ale pomija
           uruchomienie  tego  programu.  Akceptuje  do  dwóch
           dodatkowych parametrów. Pierwszym jest nazwa usług, do
           której będą stosowane reguły tcpd, a drugim jest blok
           instrukcji do wykonania w przypadku dopasowania. Jeśli
           nie podano nazwy, to domyślnie będzie to nazwa bieżącej
           usługi. Jeśli nie podano bloku instrukcji, to domyślną
           wartością jest "exit;".

           Przykłady:
            tcpd "in.telnetd";

            tcpd { exec "/usr/local/bin/winnuke %O"; }

            tcpd "pointless" { echo "Cze chopaki, wejdcie." ; }

            tcpd "bunt" { echo "500 Dostp z %O zabroniony." ; exit; }

       exit
           Ta dyrektywa jest użyteczna tylko w bloku instrukcji
           będącym argumentem dyrektywy exit.Uwaga - jeśli nie
           zostanie użyta (i nie poda się innej dyrektywy kończącej
           przetwarzanie, takiej jak exec) spowoduje, że usługa
           będzie działać wiecznie.

           Przykład:
            exit;

       capability
           Dyrektywa  określa  uprawnienia (capabilities), które
           proces będzie miał w czasie działania. Argumentem jest
           łańcuch  znaków przekazywany bezpośrednio do funkcji
           cap_from_text(3). Wiem, że ten opis  jest  kiepski,
           jednakże użyteczność tej dyrektywy i tak nie będzie zbyt
           wielka,  dopóki  użytkownik  nie  przeczyta  pliku
           README.capabilities.

           Przykład:
            capability "cap_setuid=ep";

       rlimit
           Ta dyrektywa przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy określa
           typ żądanego limitu - dostępne typy są podane niżej.
           Drugi argument przyjmuje jedną z dwu postaci, gdyż może
           być albo pojedynczą wartością numeryczną, co oznacza
           ustawienie zarówno miękkiego, jak i twardego limitu, albo
           może być podany następująco:

           rlimit type {
               soft x; hard y;
           }

           W tym przypadku twardy i miękki limit zostaną odpowiednio
           ustawione.  W  obu  przypadkach można użyć wartości
           unlimited do usunięcia jakichkolwiek ograniczeń. Wartości
           są przekazywane bezpośrednio do wywołania systemowego
           setrlimit(2).

           Typy:
            cpu, fsize, data, stack, core, rss, nproc, nofile,
            memlock

           Przykład:
            rlimit cpu 15;

       initgroups
           Argumentem może być yes lub no. Ta dyrektywa powoduje, że
           w czasie uruchomiania usługi zostanie wywołana funkcja
           initgroups(3),  która ustawia dodatkowe grupy usługi
           zgodne z plikiem /etc/group.

           Przykład:
            initgroups yes;

       family
           Dyrektywa określa rodzinę protokołów, w której rlinetd
           przypisze gniazda dla usługi. Obecnie może to być albo
           ipv4, albo ipv6. Jeśli nie podano, domyślna wartość
           zależy od systemu.

           Przykład:
            family ipv6;

       banner
           Ta dyrektywa pozwala przesłać zawartość pliku jako dane
           wyjściowe połączenia.

           Przykład:
            banner "/etc/nologin";

       echo
           Ta dyrektywa  pozwala  przesłać  poprzez  połączenia
           dynamicznie wygenerowaną linię tekstu.

           Przykład:
            echo "500 Usuga niedostpna dla Twojego IP (%O)";

       filter
           Dyrektywa pozwala na podanie programu filtrowania gniazd
           do skojarzenia z gniazdem nasłuchiwania. Może zostać
           wygenerowany przez narzędzie takie jak lfscc(1).

           Przykład:
            filter "/usr/local/lib/rlinetd/filters/privport";

       chargen
           Dyrektywa powoduje nieskończoną pętlę wypisywania danych
           do połączenia. Jeśli nie podano argumentu, przesyłany
           jest podzbiór znaków drukowalnych. Jednakże można podać
           nazwę pliku jako argument, co spowoduje przesyłanie w
           pętli zawartości tego pliku.

           Przykład:
            chargen "/usr/local/lib/spam";

    log "nazwa" {
       ...
    }

       Ta konstrukcja składniowa opisuje cel logowania. Parametr nazwa
       jest używany jako argument dyrektywy log w sekcjach service.

       path
           Określa ścieżkę do pliku logu.

           Przykład:
            path "/var/log/service.log";

       mode
           Określa prawa dostępu do pliku logu. Argument musi być
           numeryczny i jeśli nie jest podany, to przyjmuje się 0640
           jako wartość domyślną.

           Przykład:
            mode 0600;

       user
           Określa właściciela pliku logu i może zostać podane
           zarówno jako numeryczne ID, jak i jako

           Przykład:
            user "adm";

       group
           Określa właściciela pliku logu i może zostać podane
           zarówno jako numeryczne ID, jak i jako

           Przykład:
            group "adm";

    defaults {
       ...
    }

       Ta konstrukcja przyjmuje takie same parametry jak deklaracja
       usługi (dyrektywa service), ale zamiast określać usługę, ustawia
       wartości domyślna dla wszystkich skonfigurowanych usług.

    directory "ścieżka" "pasujące" "ignorowane";
       Składnia  określa  katalog  zawierający  dodatkowe  pliki
       konfiguracyjne  do przetworzenia. Przetwarzanie tych plików
       rozpocznie się po zakończeniu przetwarzania bieżącego pliku.
       Argumenty pasujce i ignorowane są nieobowiązkowe, a jeśli
       zostaną podane, to są używane do filtrowania plików w podanym
       katalogu, Nazwy plików muszą pasować do wyrażenia regularnego
       pasujce i nie mogą pasować do wyrażenia regularnego ignorowane.
       Pliki zaczynające się od kropki (".") są zawsze pomijane.
       Katalogi nie są przetwarzane rekurencyjnie.

  Modyfikatory tekstu
    Jest kila zmiennych, które mogą być podstawione  w  argumentach
    niektórych dyrektyw. Chociaż można ich używać w tych samych miejscach,
    nie we wszystkich z nich informacje dostarczane przez te zmienne będą
    dostępne.

    %O   Źródłowy adres IP połączenia.

    %P   Źródłowy port połączenia.

    %C   Całkowity użyty czas procesora.

    %U   Czas procesora spędzony na wywoływaniu funkcji użytkownika.

    %S   Systemowy czas CPU.

    %r   Maksymalna ilość pamięci procesu w RAM-ie (resident set size).

    %m   Rozmiar pamięci współdzielonej.

    %d   Rozmiar danych niedzielonych.

    %s   Niedzielony rozmiar stosu.

    %f   Zwroty stron.

    %F   Błędy stron.

    %p   Wymiany.

    %i   Operacje wejściowe na blokach.

    %o   Operacje wyjściowe na blokach.

    %n   Wysłane komunikaty.

    %c   Odebrane komunikaty.

    %k   Odebrane sygnały.

    %w   Dobrowolne zmiany kontekstu.

    %w   Wymuszone zmiany kontekstu.

    %e   Kod zakończenia.

    %t   Czas działania

    %M   Bieżący czas podany jako sekundy od początku epoki (1980),
       przesłany jako 32-bitowa liczba w porządku sieciowym. Nie ma z
       tego absolutnie żadnego pożytku, z wyjątkiem implementowania
       funkcjonalności podobnej do tej dostępnej w inetd.

    %I   Bieżące data i czas , w formacie ctime(3).

ZOBACZ TAKŻE

    rlinetd(8), hosts_access(5)

AUTOR

    Ten podręcznik ekranowy napisał Mikolaj J. Habryn <dichro-doc@rcpt.to>,
    a zmodyfikował Robert Luberda <robert@debian.org>.