Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    services - lista usług sieci Internet

OPIS

    services   jest  plikiem  tekstowym  umożliwiającym  wzajemne
    przyporządkowanie pomiędzy przyjaznymi nazwami usług a odpowiednimi
    numerami portów i rodzajami protokołów. Każda aplikacja sieciowa
    powinna konsultowac z tym plikiem numer portu (i protokołu) dla
    określonej   usługi.   Funkcje  biblioteki  C  getservent(3),
    getservbyname(3), getservbyport(3), setservent(3)  i  endservent(3)
    obsługują zapytania dotyczące zawartości tego pliku od programów.

    Numery portów są przydzielane przez IANA (Internet Assigned Numbers
    Authority), ich aktualna polityka to przydzielanie numeru  portu
    jednocześnie dla obu protokołów: TCP i UDP. Dlatego większość usług w
    pliku services posiada podwójne rekordy, nawet w przypadku usług
    działających tylko po TCP.

    Numery portów poniżej 1024 (tzw. niskie porty, porty o niskich
    numerach) mogą być otwierane jedynie przez administratora (patrz
    bind(2), tcp(7) i udp(7)). Oznacza to, że klient łączący się z niskim
    numerem portu może mieć pewność, że program obsługi na tym porcie jest
    standardowym programem systemowym, a nie dowolnym programem użytkownika
    danego komputera. Popularne numery portów określone przez IANA są
    zwykle umieszczane w tym właśnie przedziale portów administratora.

    Obecność pozycji dotyczącej usługi w pliku services nie oznacza, że
    dana usługa jest aktualnie obsługiwana przez maszynę.  Konfigurację
    obsługiwanych usług internetowych można znaleźć w pliku inetd.conf(5).
    Należy również pamiętać, że nie wszystkie  usługi  sieciowe  są
    uruchamiane przez inetd(8), a zatem plik inetd.conf(5) nie zawiera
    wszystkich usług świadczonych przez dany komputer.  W szczególności
    serwery news (NNTP) i poczty (SMTP) są zwykle uruchamiane z systemowych
    skryptów startowych.

    Położenie pliku services jest zdefiniowane jako _PATH_SERVICES w pliku
    /usr/include/netdb.h. Zwykle jest to /etc/services.

    Każdy wiersz tego pliku opisuje jedną usługę i ma następującą postać:

       nazwa-usugi  port/protok  [aliasy ...]

    gdzie:

    nazwa-usugi
         jest to przyjazna dla człowieka nazwa, pod którą usługa jest
         znana i pod którą jest poszukiwana. Rozróżnia się małe i
         wielkie litery. Często program kliencki jest nazywany tak jak
         nazwa-usugi.

    port   numer portu (liczba dziesiętna), z którego ma dana usługa
         korzystać.

    protok rodzaj protokołu, jaki ma być wykorzystywany. To pole powinno
         zawierać jeden  z  protokołów  zdefiniowanych  w  pliku
         protocols(5). Zwykle jest to tcp lub udp.

    aliasy  jest to opcjonalna lista rozdzielonych spacjami lub znakami
         tabulacji innych nazw tej samej usługi (ale zajrzyj też do
         sekcji BŁĘDY, poniżej). Tu też rozróżnia się małe i wielkie
         litery.

    Poszczególne pola mogą być rozdzielane spacjami lub znakami tabulacji.

    Komentarze rozpoczynają się od znaku krzyżyka # aż do końca wiersza.
    Puste wiersze są pomijane.

    nazwa-usugi powinna się rozpoczynać w pierwszej kolumnie pliku,
    ponieważ początkowe spacje nie są pomijane. nazwa-usugi może się
    składać z dowolnych widocznych znaków, z wyjątkiem spacji i znaku
    tabulacji. Jednakże w celu zmniejszenia kłopotów z przenośnością
    powinny być użyta znaki z bardziej ograniczonych zakresów. Np. a-z, 0-9
    i myślnik (-) wydaje się być rozsądnym wyborem.

    Wiersze nie odpowiadające temu formatowi nie powinny znajdować się w
    pliku.  (Obecnie są one pomijane  przez  funkcje  getservent(3),
    getservbyname(3) i getservbyport(3).  Jednakże nie należy polegać na
    tym zachowaniu.)

    Jako cecha zgodności z poprzednimi wersjami, ukośnik (/) pomiędzy
    numerem portu a nazwą protokou może być w rzeczywistości również
    przecinkiem (,). Jednak stosowanie przecinka w nowych instalacjach nie
    jest zalecane.

    Plik ten może być rozpowszechniany w sieci za pośrednictwem takich
    ogólnosieciowych usług  nazewnictwa,  jak  Yellow  Pages/NIS  lub
    BIND/Hesiod.

    Przykładowy plik services mógłby wyglądać tak:

       netstat     15/tcp
       qotd      17/tcp     quote
       msp       18/tcp     # message send protocol
       msp       18/udp     # message send protocol
       chargen     19/tcp     ttytst source
       chargen     19/udp     ttytst source
       ftp       21/tcp
       # 22 - unassigned
       telnet     23/tcp

BŁĘDY

    Ze względu na sposób, w jaki jest napisana funkcja getservent(3)
    istnieje ograniczenie liczby aliasów do 35.

    Wiersze dłuższe niż BUFSIZ (obecnie 1024) będą ignorowane przez funkcje
    getservent(3),  getservbyname(3) i getservbyport(3).  Spowoduje to
    również błędne zinterpretowanie następnego wiersza.

PLIKI

    /etc/services
       lista usług sieci Internet

    /usr/include/netdb.h
       definicja stałej _PATH_SERVICES

ZOBACZ TAKŻE

    listen(2),  endservent(3),  getservbyname(3),   getservbyport(3),
    getservent(3), setservent(3), inetd.conf(5), protocols(5), inetd(8).

    Przydzielone numery można znaleźć w RFC 1700 (inaczej, STD0002)

    Przewodnik po usłudze Yellow Pages

    Przewodnik po usłudze BIND/Hesiod

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.