Provided by: apt_0.8.3ubuntu7_i386 bug

NAME

    sources.list - Lista zasobow pakietow dla APT

OPIS

    Lista zasobow pakietow jest uywana do zlokalizowania archiwow pakietow
    uywanego systemu dystrybucji pakietow. Obecnie ta strona podrcznika
    opisuje tylko system pakietow uywany w systemie Debian GNU/Linux.
    Plikiem kontrolnym jest /etc/apt/sources.list.

    List rodel zaprojektowano tak, aby obslugiwala dowoln liczb aktywnych
    rodel i ronorodne lokalizacje rodel. Kade rodlo jest wymienione w
    osobnej linii, zaczynajc od rodel najbardziej preferowanych. Format
    kadej linii jest nastpujcy: typ uri argumenty. Pierwsza pozycja, typ,
    wyznacza format argumentow. uri jest uniwersalnym identyfikatorem
    zasobu (ang. Universal Resource Identifier - URI), ktory jest
    nadzbiorem dobrze znanego uniwersalnego lokalizatora zasobu (ang.
    Universal Resource Locator - URL). Pozostala cz linii moe by
    komentarzem, jeli zaczyna si od znaku "#".

SOURCES.LIST.D

    Katalog /etc/apt/sources.list.d umoliwia podzielenie pliku rodel na
    osobne pliki. Format jest dokladnie taki sam, jak w przypadku zwyklego
    pliku sources.list. Nazwy plikow w tym katalogu musz si koczy
    rozszerzeniem .list i mog sklada si tylko z liter (a-z i A-Z), cyfr
    (0-9), znaku podkrelenia (_), pauzy (-) i kropki (.). Inne pliki zostan
    zignorowane.

TYPY DEB I DEB-SRC

    Typ deb opisuje typowe dwupoziomowe archiwum Debiana:
    dystrybucja/komponent. Zazwyczaj dystrybucja jest jedn z: stable,
    unstable lub testing, a komponent - jednym z: main, contrib, non-free
    lub non-us. Typ deb-src opisuje lokalizacje kodow rodlowych dystrybucji
    Debiana i uywa takiego samego formatu jak typ deb. deb-src jest
    wymagany do pobierania indeksow kodow rodlowych.

    Formaty wpisow w sources.list uywajcych typow deb i deb-src to:

      deb URI dystrybucja [komponent1] [komponent2] [...]

    URI typu deb musi podawa bazow lokalizacj dystrybucji Debiana, w ktorej
    APT znajdzie potrzebne informacje. Dystrybucja moe by dokladn ciek - w
    takim przypadku komponenty trzeba pomin, a dystrybucja musi si koczy
    znakiem ukonika ("/"). Jest to uyteczne, gdy interesuje nas szczegolna
    pod-sekcja archiwum, podana jako URI. Jeli dystrybucja nie podaje
    dokladnej cieki, to musi by obecny przynajmniej jeden komponent.

    Dystrybucja moe zawiera take zmienn $(ARCH), ktora zostanie rozwinita
    do architektury Debiana (i386, m68k, powerpc, ...) uywanej w systemie.
    Pozwala to na uywanie plikow sources.list niezalenych od architektury.
    W ogolnoci jest to interesujce tylko wtedy, gdy podaje si dokladn ciek,
    w innym przypadku APT automatycznie wygeneruje URI zawierajcy biec
    architektur.

    Poniewa w pojedynczej linii mona poda tylko jedn dystrybucj, moe by
    potrzebne wymienienie tego samego URI w wielu liniach, jeeli podany
    jest podzbior wszystkich dostpnych dystrybucji lub komponentow w danej
    lokalizacji. APT wewntrznie posortuje list URI po wygenerowaniu
    kompletnego zbioru i uyje pojedynczego polczenia do pobrania wszystkich
    odniesie do tego samego zdalnego komputera, tak eby niepotrzebnie nie
    nawizywa polczenia FTP, zamyka go, robi cokolwiek innego, a potem
    ponownie lczy si do tego samego zasobu. Ta cecha jest uyteczna do
    uzyskiwania dostpu do obcionych serwerow FTP ograniczajcych liczb
    jednoczesnych anonimowych polcze. APT tworzy rownolegle polczenia do
    ronych komputerow, tak eby efektywnie radzi sobie z komputerami w
    sieciach o niskiej przepustowoci lczy.

    Wane jest, aby rodla pakietow byly wymienione w kolejnoci preferencji
    uytkownika, zaczynajc od tego najbardziej preferowanego. Zazwyczaj
    wynikiem tego bdzie sortowanie od najszybszego do najwolniejszego (na
    przyklad CD-ROM przed komputerami w lokalnej sieci przed odleglymi
    komputerami w Internecie).

    Kilka przykladow:

      deb http://ftp.debian.org/debian lenny main contrib non-free
      deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib non-free

OKRELANIE URI

    Obecnie rozpoznawane s nastpujce typy URI: cdrom, file, http, ftp,
    copy, ssh, rsh.

    file
      Schemat file pozwala uywa jako archiwum dowolnego katalogu w
      systemie plikow. Jest uyteczny dla katalogow montowanych przez NFS
      i lokalnych kopii archiwow.

    cdrom
      Schemat cdrom pozwala APT na uycie lokalnego dysku CDROM ze zmian
      dyskow. Prosimy uywa programu apt-cdrom(8) do dodawania takich
      wpisow w sources.list.

    http
      Schemat http opisuje serwer archiwum HTTP. Jeli ustawiono zmienn
      rodowiskow http_proxy w formacie http://serwer:port/, to APT uyje
      serwera proxy okrelonego w tej zmiennej. Uytkownicy serwerow proxy
      wymagajcych autoryzacji mog ustawi t zmienn na
      http://uytkownik:haslo@serwer:port/. Prosz zauway, e taki sposob
      autoryzacji nie jest bezpieczny.

    ftp
      Schemat ftp opisuje serwer FTP archiwum. Zachowanie modulu FTP mona
      dowolnie konfigurowa, szczegoly mona znale na stronie podrcznika
      apt.conf(5). Prosz zauway, e mona poda serwer proxy ftp, uywajc
      zmiennej rodowiskowej ftp_proxy. Moliwe jest podanie serwera proxy
      http (ktore to serwery czsto rozumiej lokalizacje zasobow ftp)
      uywajc tej i TYLKO tej metody. Podane w pliku konfiguracyjnym
      serwery proxy ftp uywajce http zostan zignorowane.

    copy
      Schemat copy jest identyczny ze schematem file, z tym wyjtkiem, e
      pakiety nie s uywane bezporednio z podanej lokalizacji, tylko s
      kopiowane do katalogu bufora. Jest to uyteczne w przypadku uywania
      dysku przenonego do skopiowania plikow przy uyciu APT.

    rsh, ssh
      Metoda rsh/ssh uruchamia rsh/ssh do polczenia si ze zdalnym
      komputerem jako podany uytkownik i uzyskania dostpu do plikow.
      Dobrym pomyslem jest wczeniejsze przygotowanie kluczy RSA lub
      dostpu rhosts. APT, po uzyskaniu dostpu do plikow na zdalnym
      komputerze, uywa standardowych polece find i dd do
      przetransferowania plikow ze zdalnego komputera.

    wicej rozpoznawanych typow URI
      APT moe by rozszerzone o wicej metod, pochodzcych z innych
      opcjonalnych pakietow, ktore powinny si nazywa
      apt-transport-metoda. Zespol APT opiekuje si na przyklad pakietem
      apt-transport-https, dostarczajcym metody dostpu dla URI typu
      https, dzialajcej podobnie do metody http. Dostpne s rownie inne
      metody pozwalajce na przyklad uywa debtorrenta, prosz zobaczy apt-
      transport-debtorrent(1).

PRZYK/lADY

    Uycie archiwum lokalnego (lub montowanego przez NFS) w katalogu
    /home/jason/debian dla zasobow stable/main, stable/contrib i
    stable/non-free.

      deb file:/home/jason/debian stable main contrib non-free

    Jak wyej, z t ronic e uywa dystrybucji niestabilnej (deweloperskiej).

      deb file:/home/jason/debian unstable main contrib non-free

    Linie rodel dla powyszego przykladu

      deb-src file:/home/jason/debian unstable main contrib non-free

    Uycie HTTP do uzyskania dostpu do archiwum na komputerze
    archive.debian.org i dystrybucji hamm/main.

      deb http://archive.debian.org/debian-archive hamm main

    Uses FTP to access the archive at ftp.debian.org, under the debian
    directory, and uses only the lenny/contrib area.

      deb ftp://ftp.debian.org/debian lenny contrib

    Uycie FTP do uzyskania dostpu do archiwum na komputerze ftp.debian.org,
    dystrybucji unstable/contrib. Jeli ponisza linia wystpi razem z lini z
    poprzedniego przykladu w tym samym pliku sources.list, to pojedyncza
    sesja FTP bdzie uyta w celu uzyskania dostpu do obu zasobow.

      deb ftp://ftp.debian.org/debian unstable contrib

    Uycie HTTP do uzyskania dostpu do archiwum na komputerze
    nonus.debian.org, w katalogu debian-non-US.

      deb http://nonus.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free

    Uycie HTTP do uzyskania dostpu do archiwum na komputerze
    nonus.debian.org, w katalogu debian-non-US. Dla komputerow i386 uywa
    tylko plikow znalezionych w podkatalogu unstable/binary-i386, a dla
    komputerow m68k unstable/binary-m68k; i tak dalej dla innych
    architektur. (Uwaga: ten przyklad jest tylko ilustracj, jak uywa
    zmiennych podstawienia non-us obecnie nie zawiera ju takiej struktury).

      deb http://ftp.de.debian.org/debian-non-US unstable/binary-$(ARCH)/

ZOBACZ TAKE

    apt-cache(8), apt.conf(5)

BUGS

    Strona b/ld'ow APT[1]. Aby zglosi bld w APT, prosz przeczyta
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

T/LUMACZENIE

    Tlumaczenie stron podrcznika: Robert Luberda robert@debian.org,
    2000-2010. Tlumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    akfedux@megapolis.pl, 2004

    Prosz zauway, e przetlumaczony dokument moe zawiera fragmenty
    nieprzetlumaczone. Ma to na celu uniknicie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginal zostanie zaktualizowany, a
    tlumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zesp'o/l APT

NOTES

    1. Strona bldow APT
      http://bugs.debian.org/src:apt