Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    utmp, wtmp - zapisy o logowaniu

SKŁADNIA

    #include <utmp.h>

OPIS

    Plik utmp umożliwia znalezienie informacji o tym, kto w danej chwili
    korzysta z systemu. Z systemu może korzystać więcej użytkowników,
    ponieważ nie wszystkie programy zapisują informacje do utmp.

    Ostrzeżenie: utmp musi być niezapisywalnym plikiem, ponieważ wiele
    programów systemowych (głupio) polega na jego integralności. Istnieje
    ryzyko sfałszowania logów systemowych i modyfikacji plików systemowych,
    jeśli utmp będzie zapisywalny dla użytkowników.

    Plik ten jest sekwencją wpisów o postaci następującej struktury
    zdeklarowanej w pliku nagłówkowym (należy zwrócić uwagę, że jest to
    jedna z wielu definicji; szczegóły zależą od wersji libc):

     #define UT_UNKNOWN   0
     #define RUN_LVL     1
     #define BOOT_TIME    2
     #define NEW_TIME    3
     #define OLD_TIME    4
     #define INIT_PROCESS  5
     #define LOGIN_PROCESS  6
     #define USER_PROCESS  7
     #define DEAD_PROCESS  8
     #define ACCOUNTING   9

     #define UT_LINESIZE   12
     #define UT_NAMESIZE   32
     #define UT_HOSTSIZE   256

     struct exit_status {
      short int e_termination;  /* kod przerwania procesu. */
      short int e_exit;      /* kod zakończenia procesu. */
     };

     struct utmp {
      short ut_type;       /* rodzaj logowania */
      pid_t ut_pid;        /* PID procesu logującego */
      char ut_line[UT_LINESIZE]; /* nazwa urządzenia tty - "/dev/" */
      char ut_id[4];       /* id init lub skrót nazwy tty */
      char ut_user[UT_NAMESIZE]; /* nazwa użytkownika */
      char ut_host[UT_HOSTSIZE]; /* nazwa hosta dla zdalnego logowania */
      struct exit_status ut_exit; /* kod zakończenia procesu
                      oznaczonego jako DEAD_PROCESS */

      /* Pola ut_session i ut_tv muszą mieć ten sam rozmiar, gdy są
        kompilowane 32- i 64-bitowo.Pozwala to dzielenie plików danych
        pamięci współdzielonej pomiędzy aplikacjami 32- i 64-bitowymi*/
     #if __WORDSIZE == 64 && defined __WORDSIZE_COMPAT32
      int32_t ut_session;     /* ID sesji, służy do okienkowania */
      struct {
       int32_t tv_sec;      /* Sekundy */
       int32_t tv_usec;     /* Mikrosekundy */
      } ut_tv;          /* Czas utworzenia wpisu */
     #else
       long int ut_session;    /* ID sesji, służy do okienkowania */
       struct timeval ut_tv;   /* Czas utworzenia wpisu */
     #endif

      int32_t ut_addr_v6[4];   /* Adres IP zdalnego komputera */
      char __unused[20];     /* Zarezerwowane na przyszłość */
     };

     /* Dla zgodności w wcześniejszymi wersjami */
     #define ut_name ut_user
     #ifndef _NO_UT_TIME
     #define ut_time ut_tv.tv_sec
     #endif
     #define ut_xtime ut_tv.tv_sec
     #define ut_addr ut_addr_v6[0]

    Struktura ta podaje nazwę pliku specjalnego skojarzonego z terminalem
    użytkownika, nazwę użytkownika i czas zalogowania w postaci time(2).
    Pola tekstowe są zakończone przez '\0', jeżeli są krótsze niż rozmiar
    pola.

    Pierwsze wpisy, jakie kiedykolwiek utworzono, pochodzą od init(8)
    przetwarzającego inittab(5). Zanim jakikolwiek wpis zostanie utworzony,
    init(8) czyści utmp przez wpisanie DEAD_PROCESS do ut_type, wypełniając
    ut_user, ut_host i ut_time bajtami null we wszystkich rekordach, w
    których ut_type nie jest ustawione na DEAD_PROCESS lub RUN_LVL i dla
    których nie istnieje proces o PID równym ut_pid. Jeśli nie znajdzie się
    żaden pusty rekord z wymaganym ut_id, init tworzy nowy. Wpisuje do
    niego ut_id z inittab, ut_pid i ut_time nadaje bieżące wartości, a
    ut_type nadaje wartość INIT_PROCESS.

    getty(8)  lokalizuje  wpis  po  numerze PID, zmienia ut_type na
    LOGIN_PROCESS, zmienia ut_time, ustawia ut_line i czeka na zestawienie
    połączenia. Po autentykacji użytkownika, login(8) zmienia ut_type na
    USER_PROCESS, zmienia ut_time i nadaje wartości ut_host i ut_addr.
    Zależnie od wersji getty(8) i login(8), rekordy mogą być wyszukiwane na
    podstawie ut_line zamiast preferowanego ut_pid.

    Gdy init(8) stwierdzi, że proces zakończył pracę, to znajduje jego wpis
    utmp według ut_pid, ustawia ut_type na DEAD_PROCESS i wypełnia ut_user,
    ut_host oraz ut_time bajtami null.

    xterm(1) i inne emulatory terminali tworzą  bezpośrednio  rekord
    USER_PROCESS  i  generują  ut_id, używając ostatnich dwóch liter
    /dev/ttyp%c lub używając p%d dla /dev/pts/%d. Jeśli znajdą dla tego id
    wpis DEAD_PROCESS, utylizują go, w innym wypadku tworzą nowy wpis.
    Jeśli mogą, zaznaczają go jako DEAD_PROCESS podczas kończenia pracy i
    jest zalecane, by zerowały również ut_line, ut_time, ut_user oraz
    ut_host.

    xdm(1) nie powinien tworzyć rekordu w utmp,  ponieważ  nie  ma
    przydzielonego  terminala.  Pozwalanie  mu na utworzenie takowego
    spowoduje błędy takie jak 'finger: cannot stat /dev/machine.dom'.
    Jednak powinien on tworzyć wpisy wtmp, tak jak to czyni ftpd(8).

    telnetd(8) ustawia wpis LOGIN_PROCESS i zostawia po prostu resztę
    programowi login(8). Po zakończeniu sesji telnetu, telnetd(8) czyści
    utmp w opisany sposób.

    Plik wtmp śledzi wszystkie zalogowania i wylogowania. Jego format jest
    taki jak utmp, poza tym, że pusta nazwa użytkownika wskazuje na jego
    wylogowanie z odpowiedniego terminala. Co więcej, nazwa terminala ~ w
    połączeniu z nazwą użytkownika shutdown czy reboot wskazuje  na
    zamknięcie lub restart systemu, a para nazw terminali |/} loguje
    nowy/stary czas systemowy w przypadku jego zmiany za pomocą date(1).
    wtmp jest obsługiwane przez login(1), init(1) oraz niektóre wersje
    getty(1). Żaden z tych programów nie tworzy tego pliku, więc jeśli
    zostanie on usunięty, zapisy do niego zostaną wyłączone.

    Proszę zauważyć, że na platformach, które mogą uruchamiać zarówno
    32-bitowe, jaki 64-bitowe aplikacje (x86-64, ppc64, s390x itd.),
    rozmiary pola ut_tvmusi być taki same w trybie 32-bitowym, co w
    64-bitowym. Podobnie jest z polami ut_session i ut_time, jeśli są
    obecne. Pozwala to na dzielenie plików danych i pamięci współdzielonej
    pomiędzy aplikacjami 32- i 64-bitowymi. Ponieważ ut_tv może nie być
    takie samo jak struct timeval, to zamiast wywoływania:

       gettimeofday((struct timeval *) &ut.ut_tv, NULL);

    zaleca się używanie poniższej metody do ustawiania wartości w tym polu:

       struct utmp ut;
       struct timeval tv;

       gettimeofday(&tv, NULL);
       ut.ut_tv.tv_sec = tv.tv_sec;
       ut.ut_tv.tv_usec = tv.tv_usec;

PLIKI

    /var/run/utmp
    /var/log/wtmp

ZGODNE Z

    Wpisy utmp Linuksa nie są zgodne ani z v7/BSD ani z Systemem V, ale są
    mieszaniną tych dwóch. v7/BSD ma mniej pól; najważniejszym problemem
    jest brak ut_type, który powoduje że  natywne  programy  v7/BSD
    wyświetlają (na przykład) wpisy dead lub login. Co więcej, nie ma pliku
    konfiguracyjnego, który przydziela rekordy sesjom. BSD tak robi,
    ponieważ nie ma on pól ut_id. W Linuksie (tak jak w Systemie V), pole
    ut_id rekordu nigdy nie ulega zmianie, kiedy raz zostanie mu nadana
    wartość, co rezerwuje ten rekord bez potrzeby pliku konfiguracyjnego.
    Czyszczenie ut_id może prowadzić do sytuacji wyścigu, których skutkiem
    będą uszkodzone wpisy w utmp i potencjalne dziury w bezpieczeństwie.
    Czyszczenie wymienionych wyżej pól przez wypełnianie ich bajtami null
    nie  jest  wymagane  przy semantyce Systemu V, lecz pozwala na
    uruchamianie wielu programów, które zakładają semantykę BSD a nie
    modyfikują utmp. Linux używa konwencji BSD dla zawartości pola line,
    jak opisano wyżej.

    System V używa pola type tylko do ich zaznaczania i loguje komunikaty
    informacyjne, takie jak np. "new time" w polu line. UT_UNKNOWN wydaje
    się być wymyślone w Linuksie. System V nie ma pól ut_host czy
    ut_addr_v6.

    W przeciwieństwie do wielu innych systemów, gdzie utmp można wyłączyć
    przez usunięcie tego pliku, w Linuksie utmp zawsze musi istnieć. W celu
    wyłączenia who(1) należy jedynie uniemożliwić odczyt utmp dla całego
    świata.

    Trzeba zwrócić uwagę, że struktura utmp z libc5 uległa zmianie w libc6.
    Z tego powodu binaria korzystające ze starej struktury libc5 będą
    uszkadzać /var/run/utmp i/lub /var/log/wtmp. System Debian zawiera
    połataną wersję libc5, która korzysta z nowego formatu utmp. Natomiast
    wciąż istnieje problem z wtmp, gdyż dostęp do tego pliku odbywa się w
    libc5 bezpośrednio.

OGRANICZENIA

    Format pliku jest zależny od maszyny, więc jest zalecane, by plik był
    przetwarzany tylko na maszynie na której został utworzony.

    Proszę zauważyć, że na platformach, które mogą uruchamiać zarówno
    32-bitowe, jaki 64-bitowe aplikacje (x86-64, ppc64, s390x itd.),
    rozmiary pól w strukturze utmp muszą być takie same w  trybie
    32-bitowym, co w 64-bitowym, Osiąga się to przez zmianę typu ut_session
    na int32_t, ut_tv na strukturę z dwoma polami typu int32_t: tv_sec i
    tv_usec (Dlatego, aby ją wypełnić, należy najpierw pobrać czas do
    rzeczywistej struktury timeval, a następnie skopiować oba pola do
    ut_tv.)

BŁĘDY

    Ta strona podręcznika została oparta na stronie z wersji libc5, rzeczy
    mogą obecnie działać inaczej.

ZOBACZ TAKŻE

    ac(1), date(1), last(1), login(1), who(1), getutent(3), updwtmp(3),
    init(8)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe  tłumaczenie  pochodzi  z  nieistniejącego  już Projektu
    Tłumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauważenia różnic
    między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu
    lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją
    strony podręcznika.