Provided by: rpm-i18n_4.8.1-5_all bug

MENO

    rpm - Red Hat správca balíkov

POUŽITIE

    rpm [voľby]

POPIS

    rpm je veľmi výkonný sprvca balkov, ktorý môže byť použitý na
    zostavenie, inštaláciu, výpis informácií, kontrolu, aktualizáciu a
    odinštalovanie  jednotlivých softverových balíkov.  Balk obsahuje
    archív súborov a informácií o balíku vrátane mena, verzie a popisu.

    Musí byť použitý v niektorom z nasledujúcich režimov: inicializcia
    databzy,  prebudovanie  databzy, zostavenie balka, rekompilcia
    balka, zostavenie balka z tar archvu, zistenie informci, vpis
    informanch tagov, intalcia, oberstvenie, odintalovanie, kontrola
    a overenie, overenie podpisu, optovn podpis, pridanie podpisu,
    nastavenie vlastnkov a skupn a vpis konfigurcie.

    Spravovanie databázy:
      rpm -i [--initdb]
      rpm -i [--rebuilddb]

    Zostavenie:
      rpm [-b|t] [balík_spec]+
      rpm [--rebuild] [zdrojové_rpm]+
      rpm [--tarbuild] [tarovaný_zdroj]+

    Zistenie informácií:
      rpm [--query] [zisťovacie-voľby]
      rpm [--querytags]

    Spravovanie inštalovaných balíkov:
      rpm [--install] [inštalačné-voľby] [súbor_balíka]+
      rpm [--freshen|-F] [inštalačné-voľby] [súbor_balíka]+
      rpm [--uninstall|-e] [odinštalačné-voľby] [balík]+
      rpm [--verify|-V] [overovacie-voľby] [balík]+

    Podpisy (signatúry):
      rpm [--verify|-V] [overovacie-voľby] [balík]+
      rpm [--resign] [súbor_balíka]+
      rpm [--addsign] [súbor_balíka]+

    Rozličné:
      rpm [--showrc]
      rpm [--setperms] [balík]+
      rpm [--setgids] [balík]+

VŠEOBECNÉ VOĽBY

    Tieto voľby môžu byť použité vo všetkých režimoch.

    -vv  Vypíše množstvo ošklivých ladiacich informácií.

    --quiet
       Vypíše čo najmenej informácií - normálne sa zobrazia iba chybové
       hlášky.

    --help Vypíše o niečo dlhšiu informáciu o použití ako je bežný výpis.

    --version
       Vypíše jednoriadkovú informáciu pozostávajúcu z čísla používanej
       verzie rpm.

    --rcfile <zoznam_sborov>
       Každý zo súborov v <zoznam_sborov> oddelených dvojbodkami je
       postupne čítaný cez rpm za účelom získania konfiguračných
       informácií.    Implicitný   <zoznam   sborov>   je
       /usr/lib/rpm/rpmrc:/etc/rpmrc:~/.rpmrc.  Iba prvý  súbor  zo
       zoznamu súborov musí existovať, a vlnovky (~) sú expandované na
       hodnotu $HOME.

    --root <adresr>
       Použije adresár <adresr> ako koreňový adresár systému pre
       všetky operácie.  Uvedomte si, že toto znamená, že databáza sa
       sa bude čítať alebo modifikovať pod adresárom <adresr> a všetky
       predinštalačné a poinštalačné skripty budú bežať po prevedení
       chroot() na adresár <adresr>.

    --dbpath <cesta>
       Použije databázu RPM v ceste <cesta>.

    --justdb
       Aktualizuje iba databázu a nie súborový systém.

    --ftpproxy <pota>, --httpproxy <pota>
       Použije <pota> ako počítač s FTP alebo HTTP proxy serverom.
       Bližšie podrobnosti sú uvedené v sekcii VOĽBY FTP/HTTP.

    --ftpport <port>, --httpport <port>
       Použije <port> ako FTP alebo HTTP port na počítači s proxy
       serverom.  Bližšie podrobnosti sú uvedené v sekcii  VOĽBY
       FTP/HTTP.

    --pipe <prkaz>
       Presmeruje výstup rpm na príkaz <prkaz>.

VOĽBY PRI INŠTALÁCII A AKTUALIZÁCII (UPGRADE)

    Všeobecná forma inštalačného príkazu je

      rpm -i [inštalačné-voľby] <sbor_balka>+

    Táto voľba nainštaluje nový balíček. Všeobecná forma aktualizačného
    príkazu je

      rpm -U [inštalačné-voľby] <sbor_balka>+

    Táto voľba aktualizuje  existujúci  nainštalovaný  balíček  alebo
    nainštaluje nový balíček. Podobá sa inštalačnému príkazu, rozdiel je
    iba v tom, že všetky ďaľšie verzie balíka sa odstránia zo systému.

      rpm [-F|--freshen] [inštalačné-voľby] <sbor_balka>+

    Táto voľba aktualizuje  balíky,  ale  iba  za  predpokladu,  že
    predchádzajúce verzie sú nainštalované.

    <sbor_balka> môže byť špecifikovaný ako ftp alebo http URL, v tomto
    prípade sa najprv balíček stiahne a nainštaluje až potom.  Bližšie
    podrobnosti o vstavanej podpore ftp a http sú uvedené v sekcii VOĽBY
    FTP/HTTP.

    --force
       Rovnaký efekt ako súčasné použitie --replacepkgs, --replacefiles
       a --oldpackage.

    -h, --hash
       Vypíše 50 znakov #, keď je celý archív balíka rozbalený. Pre
       lepší vzhľad je vhodné používať s voľbou -v.

    --oldpackage
       Povolí aktualizáciu prepísaním novšieho balíka starším.

    --percent
       Vypíše stav rozbalovania súborov z balíkového  archívu  v
       percentách. Toto je praktické pri behu RPM z iných nástrojov.

    --replacefiles
       Nainštaluje balík aj v prípade, že nahradí súbory z iných, už
       nainštalovaných balíkov.

    --replacepkgs
       Nainštaluje balíky aj v prípade, že niektoré z nich už sú
       nainštalované v systéme.

    --allfiles
       Nainštaluje alebo aktualizuje všetky missingok súbory (súbory,
       ktoré nemusia nutne existovať) z balíka bez ohľadu na to, či
       existujú.

    --nodeps
       Nevykoná  kontrolu  závislostí  pred  inštalovaním  alebo
       aktualizovaním balíka.

    --noscripts
       Nevykoná predinštalačné a poinštalačné skripty.

    --notriggers
       Nevykoná skripty, ktorých spúšťou je inštalácia balíka.

    --ignoresize
       Nevykoná kontrolu pripojeného súborového systému na dostatok
       voľného miesta pred inštaláciou balíka.

    --excludepath <cesta>
       Nenainštaluje súbory, ktorých mená začínajú na <cesta>.

    --excludedocs
       Nenainštaluje žiadne súbory, ktoré sú označené ako dokumentácia
       (ktoré zahŕňajú najmä manuálové stránky a texinfo dokumenty).

    --includedocs
       Nainštaluje súbory, ktoré sú označené ako dokumentácia. Toto je
       implicitné nastavenie.

    --test Nenainštaluje balík, iba jednoducho otestuje, čo by sa vykonalo
       pri inštalácii a vypíše potenciálne konflikty.

    --ignorearch
       Toto umožní inštaláciu alebo aktualizáciu aj v prípade, že sa
       nezhoduje architektúra popísaná v binárnom RPM a počítača, na
       ktorý sa má balík inštalovať.

    --ignoreos
       Toto umožní inštaláciu alebo aktualizáciu aj v prípade, že sa
       nezhoduje operačný systém popísaný v binárnom RPM a počítači, na
       ktorý sa má balík inštalovať.

    --prefix <cesta>
       Toto nastaví inštalačný prefix na <cesta> pre relokovateľné
       (premiestniteľné) balíky.

    --relocate <star_cesta>=<nov_cesta>
       Pre relokovateľné balíky, preloží cestu súborov, ktoré sa mali
       umiestniť na miesto <star_cesta> do <nov_cesta>.

    --badreloc
       Vnúti relokáciu aj v prípade, že balík nie je relokovateľný.
       Používa sa spolu s voľbou --relocate.

    --noorder
       Nezmení poradie balíkov na inštaláciu. V opačnomom prípade by
       mohlo byť zmenené poradie v zozname balíkov, aby sa zachovali
       závislosti.

VOĽBY PRI ZISTENÍ INFORMÁCIÍ (QUERY)

    Všeobecná forma príkazu zistenia informácií je

      rpm -q [zisťovacie-voľby]

    Je možné špecifikovať, v akom formáte majú byť vypísané výstupné údaje.
    Na takýto  účel  slúži  voľba  [--queryformat|--qf],  nasledovaná
    formátovacím reťazcom.

    Informačné výstupy sú modifikovanou verziou štandardného printf(3)
    formátovania. Formát je vytvorený zo statických reťazcov (ktoré môžu
    zahŕňať  štandardné C znakové escape sekvencie pre nový riadok,
    tabelátor a ďaľšie špeciálne znaky a printf(3) typové formátovače).
    Keďže rpm už vie, aky typ má vytlačiť, špecifikátor typu musí byť
    vynechaný a nahradený menom tagu hlavičky, ktorá má byť vytlačená,
    uzavretý znakmi {}. RPMTAG_ časť mena tagu môže byť vynechaná.

    Alternatívny výstup formátovania môže byť požadovaný, ak je nasledovaný
    tagom s :typetag. Momentálne sú podporované nasledujúce typy: octal,
    date, shescape, perms, fflags, a depflags.

    Napríklad na vytlačenie informácie o mene balíka je možné použiť
    formátovací reťazec %{NAME}. Na vytlačenie informácie o mene  a
    distribúcii v dvoch stĺpcoch je možné použiť %-30{NAME}%{DISTRIBUTION}.

    rpm zobrazí zoznam všetkých tagov, ktoré pozná, keď je spustené s
    argumentom --querytags.

    Existujú dve podmnožiny volieb pre zistenie informácií: výber balíka a
    výber informácií.

    Voľby výberu balíka:

    <meno_balka>
       Zisťuje u inštalovaných balíkov s menom <meno_balka>.

    -a, --all
       Zisťuje u všetkých nainštalovaných balíkov.

    --whatrequires <schopnos>
       Zisťuje u všetkých inštalovaných balíkov,  ktoré  vyžadujú
       <schopnos> pre správnu funkčnosť.

    --whatprovides <virtulna_schopnos>
       Zisťuje  u všetkých inštalovaných balíkov, ktoré poskytujú
       vlastnosť <virtulna_schopnos>.

    -f <file>, --file <file>
       Zisťuje u balíka, ktorý vlastní súbor <file>.

    -g <group>, --group <group>
       Zisťuje u balíkov, ktoré majú skupinu <group>.

    -p <sbor_balka>
       Zisťuje  u  (nenainštalovaného)  balíka  <sbor_balka>.
       <sbor_balka> môže byť špecifikovaný v ftp alebo http štýle
       URL, v takomto prípade bude stiahnutá hlavička balíka, a z nej
       čítané požadované informácie. Bližšie informácie o vstavanej
       podpore ftp a http klienta sú v sekcii FTP/HTTP VOĽBY.

    --specfile <spec_sbor>
       Rozanalyzuje <spec_sbor> a zisťuje informácie z tohto súboru,
       ako keby to bol balík rpm. Aj napriek neprítomnosti všetkých
       informácií (napr. zoznam súborov), tento  druh  zisťovania
       umožňuje rpm získať informácie zo spec súboru bez nutnosti
       napísať špeciálny analyzátor spec súborov.

    --querybynumber <slo>
       Zisťuje u záznamu číslo <slo> databázy priamo, toto je
       užitočné pre ladiace účely.

    --triggeredby <balk>
       Vypíše balíky, ktorých spúštou je existencia balíka <balk>.

    Voľba výberu informácií:

    -i   Vypíše informácie o balíku, vrátane mena, verzie a popisu. Táto
       voľba využíva --queryformat, ak je špecifikovaný.

    -R, --requires
       Vypíše zoznam balíkov, na ktorých daný balík závisí.

    --provides
       Vypíše zoznam vlastností/schopností, ktoré poskytuje  tento
       balík.

    --changelog
       Vypíše históriu zmien pre balík.

    -l, --list
       Vypíše zoznam súborov v balíku.

    -s, --state
       Vypíše stavy jednotlivých súborov v balíku (aplikuje voľbu -l).
       Stav jednotlivých súborov môže byť normal (normálny), not
       installed (nenainštalovaný) alebo replaced (nahradený).

    -d, --docfiles
       Vypíše zoznam súborov označených ako dokumentácia (aplikuje -l).

    -c, --configfiles
       Vypíše iba zoznam konfiguračných súborov (aplikuje -l).

    --scripts
       Vypíše balíkovo špecifický shellový skript, ktorý je použitý v
       inštalačnom  alebo  odinštalačnom procese, ak nejaký vôbec
       existuje.

    --triggers, --triggerscripts
       Vypíše skripty, ktoré sú spúšťané spúšťou, ak nejaká existuje a
       je obsiahnutá v balíku.

    --dump Vypíše zoznam podrobných vlastností súborov pozostoávajúci z:
       cesta  veľkosť  mtime  md5sum  mód  vlastník  skupina
       je_konfiguračný_súbor je_dokumentačný_súbor rdev symlink. Táto
       voľba musí byť použitá minimálne s jednou z nasledujúcich volieb
       -l, -c, -d.

    --last Usporiada zoznam balíkov podľa času inštalácie takým spôsobom,
       že posledný inštalovaný balík bude na vrchu.

    --filesbypkg
       Vypíše zoznam všetkých súborov v každom balíku.

    --triggerscripts
       Vypíše všetky skripty, ktoré sú spúšťané spúšťou vo vybranom
       balíku.

VOĽBY PRI KONTROLE A OVEROVANÍ

    Všeobecná forma príkazu kontroly je

      rpm -V|-y|--verify [overovacie-voľby]

    Kontrola balíka prebieha z porovnania informácií z inštalovaných
    súborov z balíkov v systéme s informáciami o súboroch, ktoré obsahoval
    pôvodný balík (tieto su uložené v rpm databáze). Okrem iných údajov,
    kontrola porovnáva veľkosť, MD5 kontrolný súčet, oprávnenia, typ,
    vlastníka a skupinu každého súboru. Všetky odchýľky sú zobrazené.
    Specifikačné voľby balíka sú rovnaké ako režime výpisu informácii
    balíkov.

    Súbory,  ktoré  neboli  inštalované z balíka, týkajúce sa napr.
    dokumentačných súborov  pri  použití  voľby  "--excludedocs"  pri
    inštalácii, sú v tichosti ignorované.

    Voľby, ktoré môžu byť použité v kontrolnom režime:

    --nofiles
       Ignoruje chýbajúce súbory v systéme počas kontroly.

    --nomd5
       Ignoruje chyby kontrolných súčtov MD5 počas kontroly.

    --nopgp
       Ignoruje chyby PGP podpisov počas kontroly.

       Výstup má formát 8 znakového reťazca, s prípadným rozšírením
       výskytu "c", ktoré charakterizuje konfiguračný súbor a mena
       súboru.  Každý z ôsmych znakov popisuje výsledok porovnania
       jedného konkrétneho atribútu súboru s údajmi zaznamenanými v RPM
       databáze. Jednoduchá "."  (bodka) znamená, že test prešiel
       (neobjavené žiadne odchýľky). Nasledujúce znaky oznamujú dôvod
       neúspechu určitého testu:

    5   MD5 kontrolný súčet

    S   Veľkosť súboru

    L   Symbolický link

    T   Mtime (posledný čas modifikácie)

    D   Zariadenie

    U   Užívateľ

    G   Skupina

    M   Mód (vrátane oprávnení a typu súborov)

KONTROLA PODPISOV (SIGNATURE)

    Všeobecná forma príkazu kontroly rpm podpisu je

      rpm --checksig <sbor_balka>+

    Takto sa overuje PGP podpis balíka <sbor_balka> na uistenie sa o jeho
    integrite a pôvode.  Konfiguračné informácie PGP  sú  čítané  z
    konfiguračných súborov.  Bližšie údaje sa nachádzajú v sekcii PGP
    POPDPISY.

VOĽBY PRI ODINŠTALÁCII

    Všeobecná forma príkazu na odinštalovanie je

        rpm -e <meno_balka>+

    --allmatches
       Odstráni všetky verzie balíka,  ktoré  súhlasia  s  menom
       <meno_balka>.  Normálne sa vyvolá chyba, ak viac balíkov
       súhlasí s menom <meno_balka>.

    --noscripts
       Nevykoná pred a po odinštalačné skripty.

    --notriggers
       Nevykoná skripty, ktorých spúšťou je odinštalovanie balíka.

    --nodeps
       Nebude skúmať závislosti pri odinštalovaní balíkov.

    --test Nič sa v skutočnosti neodinštaluje, len sa preverí, čo by sa
       malo stať. Veľmi užitočné s voľbou -vv.

VOĽBY PRI ZOSTAVOVANÍ

    Všeobecná forma príkazu na zostavenie rpm je

      rpm -[b|t]O [zostavovacie-voľby] <spec_sbor_balka>+

    Argumentom je -b, ak sa na zostavenie balíka použije spec súbor (súbor
    špecifikácií balíka) alebo -t, ak RPM má vyhľadať spec súbor vnútri
    gzipovaného (alebo komprimovaného) tar archívu, a tento použiť na
    zostavenie balíka. Po prvom argumente ďaľší argument (O) špecifikuje
    fázu štádia zostavenia a zabalenia, ktorá sa má vykonať, a ktorá je
    jedna z:

    -bp  Vykoná "%prep" fázu pre spec súbor. Normálne toto vyvolá
       rozbalenie zdrojových archívov a aplikovanie záplat.

    -bl  Vykoná "kontrolu zoznamu". Sekcia "%files" z spec súboru je
       makrom expandovaná, a je vykonaná kontrola, že každý súbor
       existuje.

    -bc  Vykoná fázu "%build" pre spec súbor (po vykonaní prep fázy).
       Toto normálne vyvolá ekvivalent príkazu "make".

    -bi  Vykoná fázu "%install" zo spec súboru (po vykonaní prep a build
       fázy).  Toto vo všeobecnosti vyvolá ekvivalent príkazu "make
       install".

    -bb  Zostaví binárny balík (po vykonaní prep, build a install fázy).

    -bs  Zostaví iba zdrojový balík (po vykonaní prep, build a install
       fázy).

    -ba  Zostaví binárny a zdrojový balík (po vykonaní prep, build a
       install fázy).

    Môžu byť použité aj nasledujúce voľby:

    --short-circuit
       Preskočí priamo na požadovanú fázu (t. zn. preskočí všetky fázy
       štádia zostavenia, ktoré predchádzajú špecifikovanej fáze). Táto
       voľba je platná iba s prepínačmi -bc and -bi.

    --timecheck
       Nastavuje "kontrolu času" (0 zakáže). Táto voľba môže byť
       nastavená definovaním makra "_timecheck". Hodnota "kontroly
       času" vyjadruje (v sekundách) maximálny vek súborov, ktoré budú
       zabalené. Varovania sú vypisované pre všetky súbory, ktorých vek
       je za hranicou takto definovanej hodnoty.

    --clean
       Odstrání zostavovací strom (adresár) potom, čo sa vytvorí balík.

    --rmsource
       Odstrání zdrojové súbory a spec súbor po zostavení (môže sa
       používať aj samostatne, napr. "rpm --rmsource foo.spec").

    --test Nevykoná žiadnu zo zostavovacej fázy. Užitočné pre otestovanie
       spec súboru.

    --sign Vloží PGP podpis do balíka. Tento podpis môže byť využitý na
       overenie integrity a pôvodu balíka. Bližšie informácie na
       nastavenie sú uvedené v sekcii PGP PODPISY.

    --buildroot <adresr>
       Pri zostavovaní balíka  prepíše  tag  BuildRoot  adresárom
       <adresr>.

    --target <platforma>
       Pri zostavovaní balíka sa interpretuje <platforma> ako arch-
       vendor-os a makrá _target, _target_arch a _target_os sa nastavia
       podľa tejto hodnoty.

VOĽBY PRI ZNOVUZOSTAVOVANÍ A REKOMPILOVANÍ

    Existujú dve voľby, ako spustiť zostavenie balíka s rpm:

    rpm --recompile <zdrojov_sbor_balka>+

    rpm --rebuild <zdrojov_sbor_balka>+

    Keď je rpm spustené týmto spôsobom, rpm nainštaluje zdrojový balík a
    vykoná postupne fázy prípravy (prep), kompilácie a inštalácie. Prídavne
    s voľbou --rebuild zostaví nový binárny balík. Keď sa zostavenie
    dokončí, adresár zostavovania (ako pri --clean), zdrojové súbory, ako
    aj spec súbor sa sa odstránia.

PODPISOVANIE EXISTUJÚCEHO RPM

    rpm --resign <binrny_sbor_balka>+

    Táto voľba vygeneruje a vloží nový podpis pre zoznam balíkov. Všetky
    prípadne existujúce podpisy sa odstránia.

    rpm --addsign <binrny_sbor_balka>+

    Táto voľba vygeneruje a pridá nový podpis pre zoznam balíkov u ktorých
    už podpis existuje.

PGP PODPISY

    Aby bolo možné používať vlastnosti podpisovania, RPM je potrebné
    nastaviť spôsobom, aby mohlo spúšťať PGP, a aby bolo schopné nájsť
    zväzok verejných kľúčov s RPM verejnými kľúčmi v ňom. Implicitne RPM
    používa implicitné hodnoty PGP na nájdenie zväzkov kľúčov (honorujúc
    PGPPATH).  Ak je zväzok kľúčov umiestnený na inom mieste, ako PGP
    očakáva, je potrebné nastaviť makro

    _pgp_path
       na definovanie umiestnenia zväzkov kľúčov PGP, ktoré sa majú
       použiť.

    Ak si želáte podpisovať balíky, ktoré si sami vytvoríte, potrebujete
    podobným spôsobom vytvoriť váš verejný a tajný kľúčový pár (bližšie
    informácie sú v dokumentácii ku PGP). Taktiež potrebujete konfigurovať
    makrá:

    _signature
       Typ podpisu. Momentálne je podporované iba pgp.

    _pgp_name
       Meno "užívateľa", ktorého kľúčom sa má podpísať balík.

    Pri zostavovaní balíka je potrebné pridať --sign do príkazového riadku.
    Nasledovne sa objaví výzva na heslo, a po správnom zadadaní sa balík
    zostaví a podpíše.

    Napríkad pre použitie PGP na podpísanie balíka ako užívateľ "John Doe
    <jdoe@foo.com>" zo zväzku kľúčov umiestnených v /etc/rpm/.pgp použitím
    /usr/bin/pgp zápis bude obsahovať

    %_signature pgp

    %_pgp_path /etc/rpm/.pgp

    %_pgp_name John Doe <jdoe@foo.com>

    %_pgpbin /usr/bin/pgp

    v konfiguračnom súbore makier: /etc/rpm/macros je určený na per-systém
    nastavenie a ~/.rpmmacros na per-užívateľ nastavenie.

VOĽBY PRI PREBUDOVANÍ DATABÁZY

    Všeobecná forma príkazu prebudovania databázy je

      rpm --rebuilddb

    Na vybudovanie novej databázy treba vykonať

      rpm --initdb

    Jedinými voľbami pre tento režim sú --dbpath a --root.

SHOWRC

    Spustením

      rpm --showrc

    sa vypíšu hodnoty, ktoré bude RPM používať pri všetkých voľbách, a
    ktoré môžu byť nastavené v rpmrc súboroch.

FTP/HTTP VOĽBY

    RPM obsahuje jednoduchého FTP a HTTP klienta  na  zjednodušenie
    inštalácie a jednoduchšieho získania informácií balíkov, ktoré sú
    umiestenené na sieti.  Súbory balíkov určené  pre  inštalovanie,
    aktualizáciu a výpis informácií je možné špecifikovať v ftp alebo http
    štýle URL:

      ftp://<užívateľ>:<heslo>@počítač:<port>/path/to/package.rpm

    Ak časť :heslo chýba, objaví sa výzva na heslo (vždy len jeden krát pre
    pár užívateľ/počítač). Ak chýbajú obe časti - užívateľ aj heslo,
    použitý je anonymný ftp. Vo všetkých prípadoch je použitý pasívny
    (PASV) ftp prenos.

    RPM povoluje použiť nasledujúce voľby s ftp URL:

    --ftpproxy <meno_potaa>
       Počítač <meno_potaa> sa použije ako proxy server pre všetky
       ftp prenosy, čo umožní užívateľom použiť ftp  služby  za
       firewallom, ktorý používa proxy systémy. Táto voľba môže byť
       tak isto špecifikovaná nastavením makra _ftpproxy.

    --ftpport <port>
       Použije sa číslo TCP portu <port> pre ftp spojenie s ftp proxy
       serverom namiesto implicitného portu. Táto voľba môže byť tak
       isto špecifikovaná nastavením makra _ftpport.

    RPM umožňuje nasledujúce voľby pri použití http URL:

    --httpproxy <meno_potaa>
       Počítač <meno_potaa> bude použitý ako proxy server pre všetky
       http prenosy.  Táto voľba môže byť tak isto špecifikovaná
       konfigurovaním makra _httpproxy.

    --httpport <port>
       Použije sa číslo TCP portu <port> pre http spojenie s http proxy
       serverom namiesto implicitného portu. Táto voľba môže byť tiež
       špecifikovaná konfigurovaním makra _httpport.

SÚBORY

    /usr/lib/rpm/rpmrc
    /etc/rpmrc
    ~/.rpmrc
    /usr/lib/rpm/macros
    /etc/rpm/macros
    ~/.rpmmacros
    /var/lib/rpm/conflictsindex.rpm
    /var/lib/rpm/fileindex.rpm
    /var/lib/rpm/groupindex.rpm
    /var/lib/rpm/nameindex.rpm
    /var/lib/rpm/packages.rpm
    /var/lib/rpm/providesindex.rpm
    /var/lib/rpm/requiredby.rpm
    /var/lib/rpm/triggerindex.rpm
    /tmp/rpm*

PRÍBUZNÁ DOKUMENTÁCIA

    glint(8), rpm2cpio(8), http://www.rpm.org/

AUTORI

    Marc Ewing <marc@redhat.com>
    Jeff Johnson <jbj@redhat.com>
    Erik Troan <ewt@redhat.com>