Provided by: wesnoth-core_1.6.5-1build1_i386 bug

Ä°SÄ°M

    wesnoth - Wesnoth SavaÅı, sırayla oynanan fantastik bir strateji
    oyunu

KULLANIM

    wesnoth [seenekler] [data_dizini]

AÃIKLAMA

    Wesnoth SavaÅı, sırayla oynanan fantastik bir strateji oyunudur.

    Oyunda iyi seçilmiÅ bir asker kadrosu kullanılarak tüm düÅman
    liderleri yenilmeye çalıÅılır. Bunun için köyler ve altın kaynak
    olarak kullanılır. Bütün birimlerin kendilerine özgü kuvvetli ve
    zayıf yetenekleri vardır. Kazanmak için kuvvetlerinizi düÅmana
    karÅı avantaj saÄlayacak yerlere konuÅlandırmalısınız. Birimler
    deneyim kazandıkça yeni yetenekler kazanır ve daha güçlü hale
    gelirler.  Oyunu  kendi  dilinizde  oynayabilir,  yeteneklerinizi
    bilgisayara karÅı veya Wesnoth'un çevrimiçi oyuncularına karÅı
    sınayabilirsiniz. Kendi özel birimlerinizi, senaryolarınızı veya
    seferberliklerinizi  yazabilir  ve  bunları  baÅkaları  ile
    paylaÅabilirsiniz.

SEÃENEKLER

    --bpp say
       Benek baÅına düÅen bit sayısını ayarlar. Ãrnek: --bpp 32

    -c, --campaign
       DoÄrudan seferberlik seçim menüsüne gider.

    --config-dir isim
       Kullanıcı yapılandırma dizini olarak *n*x türevlerinde
       $HOME, windowsâta "Belgelerim\Oyunlarım" dizini altında isim
       dizini kullanılır.

    --config-path
       Kullanıcı yapılandırma dizininin yolunu basar ve çıkar.

    -d, --debug
       Oyun içi ek komut kipi seçeneklerini etkin kılar (komut kipi
       hakkında       bilgi       edinmek      için
       http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode adresine bakınız).

    --dummylocales
       Dil sistem genelinde tanımlı olmasa bile o dile geçmek için
       taklit yereller kullanılır.

    -e, --editor file
       start the in-game map editor directly. If file is specified,
       equivalent to -e --load

    --fps ÃalıÅmakta olan oyunda ekranın saniyede kaç kere yeniden
       çizildiÄini ekranın bir köÅesinde gösterir.

    -f, --fullscreen
       Oyunu tam ekran çalıÅtırır.

    --gunzip girdi-dosyas.gz
       Gzipli  bir  dosyanın  sıkıÅtırmasını  açar  ve .gz
       uzantısız olarak kaydeder. girdi-dosyas.gz dosyasını da
       siler.

    --gzip girdi-dosyas
       Bir dosyayı girdi-dosyas.gz adıyla sıkıÅtırarak kaydeder
       ve girdi-dosyasnı siler.

    -h, --help
       Komut satırı seçeneklerini standart çıktıya listeler ve
       çıkar.

    -l, --load dosya
       loads the savegame file from the standard save game directory.
       If the -e or --editor option is used as well, starts the editor
       with the map from file open. If it is a directory, the editor
       will start with a load map dialog opened there.

    --log-seviye=alan1,alan2,...
       Günlük alanlarının önem seviyelerini ayarlar.  Bütün
       günlük alanlarını kapsamak üzere all belirtilebilir. Olası
       önem seviyeleri: error,warning, info, debug. error seviyesi
       öntanımlıdır.

    --logdomains
       Tüm günlük alanlarının bir listesini basar ve çıkar.

    --max-fps
       Oyun sırasında ekranın azami kare hızıdır. DeÄer 1 ile
       1000 arasında olmalıdır. 50 öntanımlıdır.

    -m, --multiplayer
       Bir çok oyunculu oyunu çalıÅtırır. Bu seçenekle birlikte,
       aÅaÄıda açıklanan seçenekler belirtilebilir.

    --no-delay
       Ãizgesel baÅarımı ölçümlemek amacıyla oyunu gecikmeler
       olmaksızın çalıÅtırır. Bu seçenek --nogui  seçeneÄi
       tarafından kendiliÄinden etkin kılınır.

    --nocache
       Oyun verisinin belleklenmesini iptal eder.

    --nomusic
       Oyunu müziksiz çalıÅtırır.

    --nosound
       Oyunu sesler ve müzikler olmaksızın çalıÅtırır.

    --path Oyun data dizininin yerini basar ve çıkar.

    -r XxY, --resolution XxY
       Ekran çözünürlüÄünü ayarlar. Ãrnek: -r 800x600

    --smallgui
       Ekran çözünürlüÄü için 800x480'e inilmesine izin verilir
       ve daha az arayüz bileÅeni boyutlandırılır.

    -s, --server [sunucu]
       Varsa belirtilen sunucuya, yoksa tercihler arasındaki ilk
       sunucuya baÄlanılır. Ãrnek: --server server.wesnoth.org

    -t, --test
       Oyunu küçük bir deneme senaryosuyla baÅlatır.

    --validcache
       ÃnbelleÄin geçerli olduÄu varsayılır. (tehlikeli)

    -v, --version
       Sürüm numarasını gösterir ve çıkar.

    -w, --windowed
       Oyunu pencereli kipte çalıÅtırır.

    --with-replay
       --load seçeneÄiyle yüklenen oyun tekrar oynatılır.

--multiplayer ile belirtilebilecek seçenekler

    Taraf belirtilen çok oyunculu seçenekleri taraf ile imlenmiÅtir.
    taraf yerine ilgili tarafın numarası yazılır. Seçilen senaryodaki
    olası oyuncu sayısına baÄlı olmakla birlikte bu im genellikle 1
    veya 2 olur.

    --algorithmtaraf=deer
       Taraf için AI (saldırı arayüzü) tarafından kullanılacak
       standartdıÅı algoritmayı belirtmek için kullanılır. Olası
       deÄerler: idle_ai ve sample_ai

    --controllertaraf=deer
       Tarafı kimin oynayacaÄı belirtilir. Olası deÄerler: human ve
       ai (sırayla insan ve bilgisayar).

    --era=deer
       Bu seçenek oyunu öntanımlı (Default) çaÄ yerine deer ile
       belirtilen çaÄda oynamak için kullanılır. ÃaÄ bir kimlik ile
       belirtilir.  ÃaÄlar  data/multiplayer/eras.cfg  dosyasında
       tanımlanmıÅtır.

    --exit-at-end
       Oyuncunun tıklamasını gerektiren zafer/yenilgi  penceresi
       gösterilmeden senaryo bitiminde oyundan çıkılır. Bu ayrıca
       betikli baÅarım ölçümlemesi yapılırken de kullanılır.

    --nogui
       Oyunu çizgesel arayüz olmaksızın çalıÅtırır. Ä°stenen
       etkiyi   saÄlamak   için   --multiplayer   seçeneÄiyle
       kullanılmalıdır.

    --parmtaraf=isim:deer
       Tarafla ilgili ek parametreleri ayarlar.  Bu  parametreler
       --controller  ve  --algorithm  seçenekleri ile kullanılan
       seçeneklerle ilgilidir. Sadece kendi saldırı arayüzünü
       tasarlamak  isteyen  kiÅilerin iÅine yarar. (Yeterince iyi
       belgelenmemiÅtir.)

    --scenario=deer
       KimliÄi belirtilen çok oyunculu senaryoyu seçer. Ãntanımlı
       senaryo kimliÄi multiplayer_The_Freelands'dır.

    --sidetaraf=deer
       Bu  taraf  için geçerli çaÄdan bir ırk seçmek için
       kullanılır.  Irklar  kimlikleriyle  belirtilirler.  Irklar
       data/multiplayer.cfg dosyasında tanımlanmıÅtır.

    --turns=deer
       Seçilen  senaryonun  el  sayısını  sınırlamak  için
       kullanılır. 50 öntanımlıdır.

YAZAN

    Oyun David White <davidnwhite@verizon.net> tarafından yazılmıÅtır.
    Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ve Soliton
    <soliton.de@gmail.com> tarafından düzenlenmiÅtir.
    Bu kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>
    tarafından yazılmıŠve Nilgün Belma Bugüner <nilgun@belgeler.org>
    tarafından Türkçe'ye çevrilmiÅtir.
    Oyunun   ana   sayfasını   ziyaret   etmeyi   unutmayın:
    http://www.wesnoth.org/

TELÄ°F HAKKI

    Copyright © 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU Genel Kamu Lisansının 2
    koÅullarına baÄlı kalarak kopyalarını yeniden daÄıtabilirsiniz.
    Yasaların izin verdiÄi ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta
    SATILABÄ°LÄ°RLÄ°ÄÄ° veya ÅAHSÄ° KULLANIMINIZA UYGUNLUÄU için bile
    garanti verilmez.

Ä°LGÄ°LÄ° BELGELER

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)