Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    chkconfig  - sistem servisleri için çalışma seviyesi bilgilerini
    sorgular ve günceller.

KULLANIM

    chkconfig --list [isim]
    chkconfig --add isim
    chkconfig --del isim
    chkconfig [--level seviyeler] isim <on|off|reset>
    chkconfig [--level seviyeler] isim

AÇIKLAMA

    chkconfig, basit bir komut satırı aracı sunarak, sistem yöneticilerinin
    /etc/rc[0-6].d dizinindeki çeşitli sembolik bağların bakımını yapma
    yükünü azaltmayı amaçlar.

    Bu komut, IRIX işletim sistemindeki chkconfig komutundan esinlenerek
    oluşturulmuştur.  /etc/rc[0-6].d  hiyerarşisinin  dışındaki  ayar
    bilgilerinin  bakımını  yapmaktan  ziyade,  bu  sürüm  doğrudan
    /etc/rc[0-6].d dizinindeki sembolik bağları yönetir. init'in tek bir
    alanda başlattığı servisler ile bağlantılı olarak, ayar bilgileri ile
    uğraşmaz.

    chkconfig beş ayrı işleve sahiptir: yönetim için yeni servisler
    eklemek, servisleri kaldırmak, kullanımdaki  servislerin  başlatma
    bilgilerini listelemek, servislerin başlatma bilgilerini değiştirmek ve
    tek tek servislerin başlatılma durumlarını kontrol etmek.

    chkconfig herhangi bir seçenek belirtilmeden kullanılmış ise, kullanım
    bilgileri görüntülenir. Eğer sadece bir servis ismi belirtilmişse,
    servisin geçerli çalışma seviyesinde başlaması için ayarlı  olup
    olmadığını kontrol eder. Şayet ayarlı ise, chkconfig doğru ile döner;
    aksi durumlarda yanlış döndürür. --level seçeneği ile geçerli çalışma
    seviyesi  yerine,  istenen  bir  çalışma  seviyesi  için  sorgu
    yaptırılabilir.

    Şayet servis isminde sonra on, off veya reset'den birisi belirtilmişse,
    chkconfig belirtilen servisin başlangıç bilgilerini değiştirir. on ve
    off, sırası ile, düzenlenen çalışma seviyesinde servisin başlamasına
    veya durmasına sebep olurlar. reset ile servis yeniden başlatılır.

    Öntanımlı olarak, on ve off sadece 3, 4 ve 5. çalışma seviyelerinde
    etkili olur. reset ise bütün seviyelerde geçerlidir. --level seçeneği
    etkilenmesini  istediğiniz  çalışma  seviyesini  belirtmek  için
    kullanılabilir.

    Unutmayın ki her bir servis için, her çalışma seviyesi ya bir başlatma
    ya da bir durdurma betiğine sahiptir. Çalışma seviyeleri arasında geçiş
    yaparken, init, halihazırda çalışan bir servisi tekrar çalıştırmaz ve
    çalışmayan bir servisi tekrar durdurmaz.

SEÇENEKLER

    --level seviyeler
       Bir işlemin yapılması istenen çalışma seviyesini tanımlar.
       Sözdizimi olarak veya sayı (0-7) olarak belirtilebilir. Örneğin;
       --level 35, 3. ve 5. çalışma seviyelerini belirtir.

    --add isim
       Bu seçenek chkconfig tarafından yönetilmek üzere yeni bir servis
       ekler. Yeni bir servis eklendiği zaman, chkconfig, bu servisin
       her çalışma seviyesi için başlangıç veya öldürme girdilerinden
       birisine sahip olduğunu kontrol eder. Şayet herhangi bir çalışma
       seviyesinde bu tür bir girdi eksik ise, chkconfig, başlatma
       betiğindeki öntanımlı değerlere göre uygun bir girdi oluşturur.
       Not: 'INIT INFO' bölümlerindeki öntanımlı girdiler, başlatma
       betiğindeki öntanımlı çalışma seviyelerine göre önceliklidir.

    --del isim
       isim ile belirtilen servis chkconfig yönetiminden çıkarılır ve
       /etc/rc[0-6].d içindeki bu servise ait sembolik bağ silinir.

    --list isim
       Bu seçenek chkconfig'in bildiği bütün servislerin bütün çalışma
       seviyelerindeki durumlarını açık ya da kapalı olarak belirterek
       listeler. Şayet bir isim belirtilmişse, sadece belirtilen servis
       hakkında bilgiler görüntülenir.

ÇALIŞMA SEVİYESİ DOSYALARI

    chkconfig tarafından yönetilecek bütün  servisler,  kendi  init.d
    betikleri içinde iki ya da daha fazla yorum satırına ihtiyaç duyarlar.
    İlk satır, servisin başlatılacağı öntanımlı çalışma  seviyelerini
    belirtir. Ayrıca başlatma ve durdurma öncelik seviyelerini de belirtir.
    Şayet servis, öntanımlı olarak, herhangi bir çalışma seviyesinde
    başlatılmamalı ise, çalışma seviyesi listesinde bu seviye için bir "-"
    işareti kullanılır. İkinci satır servis için bir tanımlama içerir. Ters
    bölü işareti kullanılarak birden fazla satıra yayılabilir.

    Örneğin, random.init üç satıra sahiptir:

    # chkconfig: 2345 20 80
    # description: Saves and restores system entropy pool for \
    #       higher quality random number generation.

    Buna  göre  random betiği 2, 3, 4 ve 5. çalışma seviyelerinde
    başlatılmalıdır, başlatma önceliği 20 ve durdurulma önceliği 80'dir.
    Açıklama satırlarını kendiniz düzenleyebilirsiniz. Satır sonlarına
    konacak \ işareti satırın devam ettiğini belirtir. Satır başındaki
    fazlalık boşluklar göz ardı edilir.

İLGİLİ BELGELER

    init(8), ntsysv(8), tksysv(8).

YAZAN

    Erik Troan <ewt (at) redhat.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004