Provided by: synaptic_0.63.1ubuntu14_i386 bug

NAME

    synaptic

SYNOPSIS

    synaptic [ -h ] [ -f=filtre-dosyasi ] [ -i=ba,slangi,c-filtresi ] [ -o
    opsiyon=deger ]

DESCRIPTION

    Synaptic bir apt grafiksel arayuzdur.

OPTIONS

    -h
        yardim metni

    -f=filtre-dosyasi
        alternatiif bir filtre dosyasini kullan

    -i=ba,slangi,c-filtre-numarasi
        numarasi girilen filtreye acilista gec

    -o opsiyon=deger
        APT opsiyonlarini belirler (ileri duzey kullanicilar icin)

AUTHORS

    Bu el kitabi sayfasi Michael  Vogt  <mvo@debian.org>  tarafindan
    hazirlanmistir

                 Oct 27, 2002           SYNAPTIC(8)