Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu3_i386 bug

SM

    useradd  -  yeni bir kullanc oluturur veya ntanml yeni kullanc
    bilgilerini gnceller

KULLANIM

    useradd [-c aklama] [-d evdizini]
        [-e biti_tarihi] [-f ask_sresi]
        [-g birincil_grup] [-G grup[,...]]
        [-m [-k iskelet_dizin] | -M] [-p parola]
        [-s kabuk] [-u kull_kiml [ -o]] [-n] [-r] kullanc

    useradd -D [-g ntanml_grup] [-b ntanml_ev]
        [-f ntanml_ask_sresi] [-e ntanml_biti_tarihi]
        [-s ntanml_kabuk]

AIKLAMA

  Yeni Kullanclarn Oluturulmas
    -D seenei belitilmeden arldnda, useradd komutu, komut satrnda tanmlanan
    deerleri ve sistemdeki ntanml deerleri kullanarak yeni bir kullanc
    oluturur. Komut satrnda belirtilen seeneklere bal olarak, gerekli
    sistem  dosyalarna  yeni  kullancnn bilgileri girilir; ev dizini
    oluturulur; ilk dosyalar kopyalanr. Red Hat Linuxda kullanlan srmnde,
    -n seenei belirtilmedii srece, oluturulan her kullanc iin yeni bir grup
    oluturulur. Kullanabileceiniz seenekler unlardr:

    -c aklama
       Yeni kullancnn parola dosyasndaki aklama alan.

    -d evdizini
       Oluturulan yeni kullancnn sisteme girite kullanaca ev dizinini
       belirtir. ntanml olarak, kullanc ismi ntanml_ev'e eklenecek ve
       sisteme giri dizini ismi olarak kullanlacaktr.

    -e biti_tarihi
       Kullanc hesabnn son kullanma tarihini belirtir. Tarih YYYY-AA-GG
       (Y: yl, A: ay, G: gn) eklinde belirtilir.

    -f ask_sresi
       Kullanc parolasnn son kullanma tarihinden itibaren, bu hesabn
       tamamen kapatlaca tarihe kadar geecek olan srenin gn cinsinden
       deeri belirtilir. Bu deer 0 olarak belirtilirse, parolann son
       kullanma tarihinde hesap kapatlr. -1 deeri verilirse, bu zellik
       iptal edilmi olur. -1 deeri ntanml deerdir.

    -g birincil_grup
       Kullancnn yesi olaca birincil grubun ad veya numaras belirtilir.
       Belirtilen grup, sistemde nceden tanmlanm olmaldr. ayet grup
       numaras belirtilmi ise, bu numara sistemde var olan bir gruba
       ait olmaldr. Olmayan gruba  ait  bir  isim  veya  numara
       kullanamazsnz. ntanml deer 1 dir.

    -g grup[,...]
       Kullancnn  yesi olaca ilave gruplar belirtilir. Her grup,
       dierinden virgl ile ayrlr, arada boluk  braklmaz.  Burada
       tanmlanan  gruplar,  -g  ile tanmlanan grubun kstlamalarna
       tabidirler. ntanml olarak, kullancnn sadece birincil_grup yesi
       olduu kabul edilir.

    -m   ayet sistemde kullancnn ev dizini yok ise, yeni bir dizin
       oluturulur. Eer -k seenei belirtilmise iskelet_dizin iindeki
       dosyalar ev dizinine kopyalanr. Aksi taktirde /etc/skel iindeki
       dosyalar kullanlr. iskelet_dizin veya /etc/skel iindeki btn
       dizinler, ev dizininde de oluturulur. -k seenei, sadece -m
       seenei ile birlikte kullanldnda etkilidir. ntanml olarak, dizin
       oluturulmaz ve dosyalar kopyalanmaz.

    -M   /etc/login.defs iinde tanml btn sistemi kapsayan ayarlarda ev
       dizininin yaratlmas gerektii belirtilmi olsa bile, kullanc ev
       dizini oluturulmaz.

    -n   ntanml olarak, oluturulan yeni kullanc ile ayn adl yeni bir grup
       oluturulur. Bu seenek belirtilir ise, bu Red Hat Linuxa zel
       davran kapatlm olur.

    -r   Bu seenek, yeni bir sistem hesab amak iin kullanlr. Bylece,
       /etc/login.defs iinde belirtilen UID_MIN deerinden daha kk
       kullanc kimlikli kullanc oluturulabilir. /etc/login.defs iindeki
       ntanml deerler ne olursa olsun, useradd komutu byle bir kullanc
       iin ev dizini oluturmayacaktr. Oluturulacak sistem hesab iin bir
       ev dizini istiyorsanz, -m seeneini kullanmak zorundasnz. Bu, Red
       Hat tarafndan eklenmi bir seenektir.

    -p parola
       crypt(3) tarafndan dndrlen ifrelenmi paroladr. ntanml olarak
       hesap kapaldr.

    -s kabuk
       Kullancnn sisteme girite kullanaca kabuun addr. ntanml olarak bu
       deer botur, bylece sistemin ntanml kabuunun seilmesi salanr.

    -u kull_kiml
       Kullanc kimliinin saysal deeridir. Bu deer, -o seenei kullanlmad
       srece, esiz olmaldr. Deer mutlaka pozitif bir say olmaldr.
       ntanml olarak, dier kullanclarn numaralarndan ve 99dan byk, en
       kk numara kullanlr. 0 ile 99 arasndaki deerler sistem hesaplar
       iin ayrlmtr.

  ntanml Deerlerin Deitirilmesi
    -D seenei ile birlikte kullanld zaman, useradd ya geerli deerleri
    grntler, ya da ntanml deerleri, komut satrndan belirtilenler ile
    gnceller. Kullanabileceiniz seenekler unlardr:

    -b ntanml_ev
       Yeni bir kullancnn ev dizini iin ilk dosyayolu nekini belirtir.
       Yeni bir hesap aarken -d seenei belirtilmemise, yeni kullancnn
       ad ntanml_ev'in sonuna eklenir ve yeni dizin oluturulur.

    -e ntanml_biti_tarihi
       Kullanc hesabnn kapatlaca tarih.

    -f ntanml_ask_sresi
       Kullanc parolasnn son kullanma tarihinden itibaren, bu hesabn
       tamamen kapatlaca tarihe kadar geecek olan srenin gn cinsinden
       deeri.

    -g ntanml_grup
       Yeni bir kullanc iin birincil grup ad veya grup kimlii.
       Belirtilen grup ismi sistemde mevcut olmal ve saysal grup kimlii
       iin mevcut bir girdi bulunmaldr.

    -s ntanml_kabuk
       Yeni  bir  kullancnn  sisteme girite kullanaca kabuun ad.
       Belirtilen kabuk gelecekte alacak btn yeni hesaplarda kullanlr.

    ayet herhangi bir seenek belirtilmezse, useradd geerli ntanml deerleri
    grntleyecektir.

NOTLAR

    /etc/skel  dizinindeki  ntanml  dosyalarn  yerletirilmesi  sistem
    yneticilerinin sorumluluundadr. useradd komutunun bu srm, Red Hat
    tarafndan, Red Hat kullanc/grup uyumluluunu salayamak iin dzenlenmitir.

YETERSZLKLER

    NIS grubuna kullanc ekleyemezsiniz. Bu NIS sunucusu zerinde yaplmaldr.

LGL DOSYALAR

    /etc/passwd     - kullanc hesab bilgileri
    /etc/shadow     - gvenli kullanc hesab bilgileri
    /etc/group      - grup bilgileri
    /etc/gshadow     - gvenli grup bilgileri
    /etc/default/useradd - ntanml bilgiler
    /etc/login.defs   - sistem genelinde geerli kurallar
    /etc/skel      - ntanml dosyalar ieren dizin

LGL BELGELER

    chfn(1), chsh(1), passwd(1), crypt(3),  groupadd(8),  groupdel(8),
    groupmod(8), userdel(8), usermod(8).

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafndan yazlmtr.

EVREN

    Yaln Koluksa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralk 2003

                                  useradd(8)