Provided by: apt-show-versions_0.16_all bug

TN
    apt-show-versions õ liỏằt kẪê cẪĂc phiẪên bỏẲÊn gẪ́i sỏẲàn sẪ ng, vỏằi
    bỏẲÊn phẪÂn phỏằi

MTỏẲÂ
    apt-show-versions phẪÂn tẪch tỏẲp tin trỏẲĂng thẪĂi dpkg vẪ cẪĂc danh
    sẪĂch APT Ấỏằ tẪơm nhỏằẰng phiẪên bỏẲÊn gẪ́i ẤẪÊ cẪ i ẤỏẲãt vẪ cẪ̃n
    sỏẲàn sẪ ng, vẪ bỏẲÊn phẪÂn phỏằi, rỏằi hiỏằn thỏằ cẪĂc tẪạy chỏằn
    nẪÂng cỏẲƠp bẪên trong bỏẲÊn phẪÂn phỏằi riẪêng cỏằĐa gẪ́i ẤẪÊ chỏằn.

    RỏẲƠt cẪ́ Ẫch nỏẲẴu bỏẲĂn cẪ́ mỏằt mẬ̃i trặ̀ỏằng hỏằn hỏằÊp ỏằn
    Ấỏằnh/vỏẲôn thỏằ vẪ muỏằn liỏằt kẪê tỏẲƠt cỏẲÊ cẪĂc gẪ́i tỏằô kho
    testing mẪ cẪ́ thỏằ Ấặ̀ỏằÊc nẪÂng cỏẲƠp trong kho testing.

    apt-show-versions sỏằ dỏằƠng chỏằâc nẤng ghi nhỏằ tỏẲĂm cho thẬ̃ng tin
    trỏẲĂng thẪĂi vỏằ cẪĂc gẪ́i ẤẪÊ cẪ i ẤỏẲãt vẪ cẪ̃n sỏẲàn sẪ ng. NỏẲẴu
    bỏẲĂn chỏẲĂy apt-show-versions dặ̀ỏằi ngặ̀ỏằi chỏằĐ (root) thẪơ vẪạng
    nhỏằ tỏẲĂm nẪ y Ấặ̀ỏằÊc nẪÂng cỏẲƠp theo yẪêu cỏẲĐu. ChỏẲĂy dặ̀ỏằi
    ngặ̀ỏằi dẪạng khẬ̃ng phỏẲÊi chỏằĐ thẪơ nẪ́ dẪạng thẬ̃ng tin sỏẲàn sẪ ng
    mỏằi nhỏẲƠt, nhặ̀ng khẬ̃ng cẪ́ khỏẲÊ nẤng nẪÂng cỏẲƠp vẪạng nhỏằ tỏẲĂm.
    ChỏẲĂy dặ̀ỏằi chỏằĐ vỏằi tẪạy chỏằn -i thẪơ vẪạng nhỏằ tỏẲĂm chỏằ
    Ấặ̀ỏằÊc sặĂ khỏằi hoỏẲãc cỏẲp nhỏẲt.

TM TỏẲđT
    apt-show-versions [-h] [[-p] tn_gi] [-a] [-b]

TY CHỏằN
    KhẬ̃ng Ấặ̀a ra tẪạy chỏằn thẪơ in ra trỏẲĂng thẪĂi cỏằĐa tỏẲƠt cỏẲÊ
    cẪĂc gẪ́i ẤẪÊ cẪ i ẤỏẲãt.

    -p gi, --package=gi
      In ra cẪĂc phiẪên bỏẲÊn ẤẪÊ cẪ i ẤỏẲãt vẪ cẪ̃n sỏẲàn sẪ ng cho
      l<gẪ́i> ẤẪÊ ghi rẪà. BỏẲĂn cỀâng cẪ́ thỏằ ghi rẪà mỏằt tẪên gẪ́i,
      khẬ̃ng ẤỏẲãt tẪạy chỏằn -p. ThiỏẲẴu -p vẪ mỏằt tẪên gẪ́i thẪơ
      hiỏằn thỏằ tỏẲƠt cỏẲÊ cẪĂc gẪ́i ẤẪÊ cẪ i ẤỏẲãt.

    -r, --regex
      Ấỏằc gi tỏằô tẪạy chỏằn -p dỏẲĂng biỏằu thỏằâc chẪnh quy.

    -R, --regex-all
      giỏằng nhặ̀ --regex, nhặ̀ng cỀâng hiỏằn thỏằ cẪĂc gẪ́i tặ̀ặĂng
      ỏằâng mẪ chặ̀a Ấặ̀ỏằÊc cẪ i ẤỏẲãt.

    -u, --upgradeable
      In ra chỏằ nhỏằẰng gẪ́i cẪ́ thỏằ nẪÂng cỏẲƠp.

    -a, --allversions
      In ra mỏằi phiẪên bỏẲÊn sỏẲàn sẪ ng cỏằĐa nhỏằẰng gẪ́i ẤẪÊ chỏằn.

    -b, --brief
      In ra chỏằ tẪên_gẪ́i/bỏẲÊn_phẪÂn_phỏằi cho mỏằi gẪ́i cẪ́ thỏằ nẪÂng
      cỏẲƠp

    -v, --verbose
      In ra thẬ̃ng Ấiỏằp chi tiỏẲẴt.

    -i, --initialize
      Chỏằ sặĂ khỏằi hoỏẲãc cỏẲp nhỏẲt vẪạng nhỏằ tỏẲĂm gẪ́i (dặ̀ỏằi
      ngặ̀ỏằi chỏằĐ). LẪ m viỏằc nẪ y mỏằi lỏẲĐn khi trỏẲĂng thẪĂi cỏằĐa
      cẪĂc gẪ́i ẤẪÊ cẪ i ẤỏẲãt hay cẪ̃n sỏẲàn sẪ ng bỏằ thay Ấỏằi.

    -stf tp_tin, --status-file=tp_tin
      DẪạng file lẪ m tỏẲp tin trỏẲĂng thẪĂi dpkg, thay cho Ẩô
      /var/lib/dpkg/status Ẩằ.

    -ld th_mc, --list-dir=th_mc
      DẪạng l<thặ̀_mỏằƠc> lẪ m Ấặ̀ỏằng dỏẲôn ẤỏẲẴn cẪĂc tỏẲp tin danh
      sẪĂch cỏằĐa apt, thay cho Ẩô /var/state/apt/lists/ Ẩằ hay Ẩô
      /var/lib/apt/lists/ Ẩằ.

    -h, --help
      In ra trỏằÊ giẪẲp vỏằ dẪ̃ng lỏằnh.

MTHOT
    0  KhẬ̃ng cẪ́ lỏằi

    1  Sai sỏằ dỏằƠng

    2  apt-show-versions ẤẪÊ Ấặ̀ỏằÊc gỏằi vẪ ẤỏẲãt chẪnh xẪĂc mỏằt gẪ́i
      vẪ tẪạy chỏằn nẪÂng cỏẲƠp Ấặ̀ỏằÊc, nhặ̀ng gẪ́i khẬ̃ng cỏẲĐn cỏẲp
      nhỏẲt. VẪơ khẬ̃ng yẪêu cỏẲĐu kỏẲẴt xuỏẲƠt, trặ̀ỏằng hỏằÊp nẪ y bỏằ
      gỏằi tẪn hiỏằu dẪạng mẪÊ thoẪĂt.

    255 Lỏằi khẬ̃ng xẪĂc Ấỏằnh

VDỏằÔ
    Muỏằn biỏẲẴt nỏẲẴu mỏằi gẪ́i ẤẪÊ cẪ i ẤỏẲãt lẪ hiỏằn thỏằi chặ̀a thẪơ
    dẪạng:

      apt-show-versions

    Muỏằn thỏẲƠy danh sẪĂch cẪĂc gẪ́i cẪ́ thỏằ nẪÂng cỏẲƠp:

      apt-show-versions -u

    Ấỏằ lỏẲƠy danh sẪĂch cẪĂc phiẪên bỏẲÊn libc6 cẪ̃n sỏẲàn sẪ ng:

      apt-show-versions -a -p libc6

    Ấỏằ lỏẲƠy thẬ̃ng tin vỏằ vẪ i gẪ́i:

      apt-show-versions dpkg apt

      apt-show-versions -r ^texlive

    Ấỏằ nẪÂng cỏẲƠp mỏằi gẪ́i trong kho testing:

      apt-get install `apt-show-versions -u -b | fgrep testing`

TC GIỏẲÂ
    Christoph Martin, martin@uni-mainz.de

XEM THM
    apt(8), dpkg(1)