Provided by: po-debconf_1.0.16_all bug

TN
    debconf-updatepo õ cỏẲp nhỏẲt cẪĂc tỏẲp tin PO vỏằ mỏẲôu cỏẲƠu hẪơnh
    debconf

TM TỏẲđT
    debconf-updatepo [-v] [-h] [--podir=TH_MC] [--skip-pot]
    [--skip-merge] [--msgid-bugs-address=A_CHằ]

MTỏẲÂ
    Chặ̀ặĂng trẪơnh nẪ y Ấỏằc po/POTFILES.in Ấỏằ quyỏẲẴt Ấỏằnh nhỏằẰng tỏẲp
    tin chỏằĐ nẪ o cỏẲĐn xỏằ lẪẵ, sau ẤẪ́ trẪch cẪĂc chuỏằi gettext mỏằi
    vẪ o tỏẲp tin po/templates.pot vẪ cỏẲp nhỏẲt tỏẲƠt cỏẲÊ cẪĂc tỏẲp tin
    po/*.po. VẤn lỏằnh nẪ y cẪ́ thỏằ Ấặ̀ỏằÊc gỏằi hoỏẲãc trong thặ̀ mỏằƠc
    cỏẲƠp ẤỏẲĐu, hoỏẲãc trong thặ̀ mỏằƠc con debian hay debian/po. NẪ́
    Ấặ̀ỏằÊc chỏẲĂy bỏằi nhẪ phẪĂt triỏằn vẪ /hay ngặ̀ỏằi dỏằch Ấỏằ cỏẲp
    nhỏẲt cẪĂc tỏẲp tin PO khi chuỏằi gỏằc (thặ̀ỏằng lẪ tiỏẲẴng Anh) bỏằ
    sỏằa Ấỏằi trong tỏẲp tin templates.

TY CHỏằN
    -h, --help
      Hiỏằn thỏằ bỏẲÊn tẪ́m tỏẲẰt cẪĂch sỏằ dỏằƠng, rỏằi thoẪĂt.

    -v, --verbose
      Xỏằ lẪẵ ỏằ chỏẲẴ Ấỏằ chi tiỏẲẴt (xuỏẲƠt nhiỏằu dỏằẰ liỏằu diỏằn
      tỏẲÊ tiỏẲẴn trẪơnh, hỏằẰu Ẫch Ấỏằ gỏằĂ lỏằi).

    --podir=TH_MC
      ẤỏẲãt thặ̀ mỏằƠc chỏằâa cẪĂc tỏẲp tin PO. MỏẲãc Ấỏằnh lẪ tẪơm
      kiỏẲẴm cẪĂc tỏẲp tin PO trong thặ̀ mỏằƠc debian/po, po vẪ ../po
      theo thỏằâ tỏằ̉ ẤẪ́.

    --skip-pot
      Ấỏằông tỏẲĂo ra tỏẲp tin po/templates.pot mỏằi.

    --skip-merge
      Ấỏằông trỏằn cẪĂc tỏẲp tin PO ẤẪÊ tỏằn tỏẲĂi vỏằi po/templates.pot.

    --msgid-bugs-address=A_CHằ
      ẤỏẲãt Ấỏằa chỏằ thặ̀ Ấiỏằn tỏằ sỏẲẵ Ấặ̀ỏằÊc hiỏằn thỏằ trong
      trặ̀ỏằng Report-Msgid-Bugs-To cỏằĐa tỏẲp tin POT. KhuyẪên bỏẲĂn
      ẤỏẲãt giẪĂ trỏằ nẪ y: nẪ́ giẪẲp ngặ̀ỏằi dỏằch thẬ̃ng bẪĂo lỏằi vẪ
      hỏằi cẪÂu vỏằ chuỏằi gỏằc, vẪơ vỏẲy tỏẲĂo cỏẲÊ chuỏằi gỏằc lỏẲôn
      chuỏằi dỏằch Ấỏằu tỏằt hặĂn.

      MỏẲãc Ấỏằnh lẪ trặ̀ỏằng nẪ y cẪ́ giẪĂ trỏằ
      <tẪên_gẪ́i>@package.debian.org.

      NẪ́ dỏằ̉ Ấỏằnh cho nhẪ duy trẪơ bỏẲÊn phẪĂt hẪ nh dỏằ̉a vẪ o
      Debian, vẪ nẪên Ấặ̀ỏằÊc dẪạng trong trặ̀ỏằng hỏằÊp nẪ y:

      o  GẪ́i khẬ̃ng nỏẲ̉m trong Debian (thẪơ Ấỏằa
        chỏằ<tẪên_gẪ́i>@packages.debian.org khẬ̃ng tỏằn tỏẲĂi).

      o  NhẪ duy trẪơ ẤẪÊ thay Ấỏằi ẤẪĂng kỏằ cẪĂc mỏẲôu debconf
        (hoỏẲãc thẪêm mỏẲôu vẪ o gẪ́i Debian khẬ̃ng cẪ́ mỏẲôu), vẪ
        khẬ̃ng muỏằn lẪ m phiỏằn nhẪ duy trẪơ Debian ẤẪĂp ỏằâng bẪĂo
        cẪĂo lỏằi khẬ̃ng thẪch hỏằÊp.

      Ấỏằa chỏằ mỏẲãc Ấỏằnh vỏẲôn khuyỏẲẴn khẪch Ấỏằ trẪĂnh sỏằa bỏẲÊn
      phẪĂt hẪ nh dỏằ̉a vẪ o Debian mẪ khẬ̃ng thẬ̃ng bẪĂo nhẪ duy trẪơ
      Debian.

XEM CăNG
    debconf-gettextize(1), po2debconf(1), podebconf-report-po(1),
    po-debconf(7).

TC GIỏẲÂ
     Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

                 2009-04-29        DEBCONF-UPDATEPO(1)