Provided by: po-debconf_1.0.16_all bug

TN
       debconf-updatepo õ cỏẲp nhỏẲt cẪĂc tỏẲp tin PO vỏằ mỏẲôu cỏẲƠu hẪơnh
       debconf

TM TỏẲđT
       debconf-updatepo [-v] [-h] [--podir=TH_MC] [--skip-pot]
       [--skip-merge] [--msgid-bugs-address=A_CHằ]

MTỏẲÂ
       Chặ̀ặĂng trẪơnh nẪ y Ấỏằc po/POTFILES.in Ấỏằ quyỏẲẴt Ấỏằnh nhỏằẰng tỏẲp
       tin chỏằĐ nẪ o cỏẲĐn xỏằ lẪẵ, sau ẤẪ́ trẪch cẪĂc chuỏằi gettext mỏằi
       vẪ o tỏẲp tin po/templates.pot vẪ  cỏẲp nhỏẲt tỏẲƠt cỏẲÊ cẪĂc tỏẲp tin
       po/*.po. VẤn lỏằnh nẪ y cẪ́ thỏằ Ấặ̀ỏằÊc gỏằi hoỏẲãc trong thặ̀ mỏằƠc
       cỏẲƠp ẤỏẲĐu, hoỏẲãc trong thặ̀ mỏằƠc con debian hay debian/po. NẪ́
       Ấặ̀ỏằÊc chỏẲĂy bỏằi nhẪ  phẪĂt triỏằn vẪ /hay ngặ̀ỏằi dỏằch Ấỏằ cỏẲp
       nhỏẲt cẪĂc tỏẲp tin PO khi chuỏằi gỏằc (thặ̀ỏằng lẪ  tiỏẲẴng Anh) bỏằ
       sỏằa Ấỏằi trong tỏẲp tin templates.

TY CHỏằN
       -h, --help
           Hiỏằn thỏằ bỏẲÊn tẪ́m tỏẲẰt cẪĂch sỏằ dỏằƠng, rỏằi thoẪĂt.

       -v, --verbose
           Xỏằ lẪẵ ỏằ chỏẲẴ Ấỏằ chi tiỏẲẴt (xuỏẲƠt nhiỏằu dỏằẰ liỏằu diỏằn
           tỏẲÊ tiỏẲẴn trẪơnh, hỏằẰu Ẫch Ấỏằ gỏằĂ lỏằi).

       --podir=TH_MC
           ẤỏẲãt thặ̀ mỏằƠc chỏằâa cẪĂc tỏẲp tin PO. MỏẲãc Ấỏằnh lẪ  tẪơm
           kiỏẲẴm cẪĂc tỏẲp tin PO trong thặ̀ mỏằƠc debian/po, po vẪ  ../po
           theo thỏằâ tỏằ̉ ẤẪ́.

       --skip-pot
           Ấỏằông tỏẲĂo ra tỏẲp tin po/templates.pot mỏằi.

       --skip-merge
           Ấỏằông trỏằn cẪĂc tỏẲp tin PO ẤẪÊ tỏằn tỏẲĂi vỏằi po/templates.pot.

       --msgid-bugs-address=A_CHằ
           ẤỏẲãt Ấỏằa chỏằ thặ̀ Ấiỏằn tỏằ sỏẲẵ Ấặ̀ỏằÊc hiỏằn thỏằ trong
           trặ̀ỏằng Report-Msgid-Bugs-To cỏằĐa tỏẲp tin POT. KhuyẪên bỏẲĂn
           ẤỏẲãt giẪĂ trỏằ nẪ y: nẪ́ giẪẲp ngặ̀ỏằi dỏằch thẬ̃ng bẪĂo lỏằi vẪ
           hỏằi cẪÂu vỏằ chuỏằi gỏằc, vẪơ vỏẲy tỏẲĂo cỏẲÊ chuỏằi gỏằc lỏẲôn
           chuỏằi dỏằch Ấỏằu tỏằt hặĂn.

           MỏẲãc Ấỏằnh lẪ  trặ̀ỏằng nẪ y cẪ́ giẪĂ trỏằ
           <tẪên_gẪ́i>@package.debian.org.

           NẪ́ dỏằ̉ Ấỏằnh cho nhẪ  duy trẪơ bỏẲÊn phẪĂt hẪ nh dỏằ̉a vẪ o
           Debian, vẪ  nẪên Ấặ̀ỏằÊc dẪạng trong trặ̀ỏằng hỏằÊp nẪ y:

           o   GẪ́i khẬ̃ng nỏẲ̉m trong Debian (thẪơ Ấỏằa
               chỏằ<tẪên_gẪ́i>@packages.debian.org khẬ̃ng tỏằn tỏẲĂi).

           o   NhẪ  duy trẪơ ẤẪÊ thay Ấỏằi ẤẪĂng kỏằ cẪĂc mỏẲôu debconf
               (hoỏẲãc thẪêm mỏẲôu vẪ o gẪ́i Debian khẬ̃ng cẪ́ mỏẲôu), vẪ
               khẬ̃ng muỏằn lẪ m phiỏằn nhẪ  duy trẪơ Debian ẤẪĂp ỏằâng bẪĂo
               cẪĂo lỏằi khẬ̃ng thẪch hỏằÊp.

           Ấỏằa chỏằ mỏẲãc Ấỏằnh vỏẲôn khuyỏẲẴn khẪch Ấỏằ trẪĂnh sỏằa bỏẲÊn
           phẪĂt hẪ nh dỏằ̉a vẪ o Debian mẪ  khẬ̃ng thẬ̃ng bẪĂo nhẪ  duy trẪơ
           Debian.

XEM CăNG
       debconf-gettextize(1), po2debconf(1), podebconf-report-po(1),
       po-debconf(7).

TC GIỏẲÂ
         Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

                                  2009-04-29               DEBCONF-UPDATEPO(1)