Provided by: help2man_1.38.2_i386 bug

TN
    help2man - tỏẲĂo mỏằt trang hặ̀ỏằng dỏẲôn ẤặĂn giỏẲÊn

TM TỏẲđT
    help2man [TY_CHN]... BN_THC_HIN_C

MTỏẲÂ
    Ẩô help2man Ẩằ tỏẲĂo mỏằt trang hặ̀ỏằng dỏẲôn dỏằ̉a vẪ o kỏẲẴt xuỏẲƠt
    cỏằĐa tuỏằ́ chỏằn `--help' (trỏằÊ giẪẲp) vẪ  `--version' (phiẪên
    bỏẲÊn).

    -n, --name=CHUI
       mẬ̃ tỏẲÊ cho ẤoỏẲĂn vẤn TẪN (NAME)

    -s, --section=PHN
       sỏằ thỏằâ tỏằ̉ phỏẲĐn cho trang hặ̀ỏằng dỏẲôn (1, 6, 8)

    -m, --manual=TN
       tẪên cỏằĐa trang hặ̀ỏằng dỏẲôn (User Commands, ...)

    -S, --source=TEXT
       nguỏằn cỏằĐa chặ̀ặĂng trẪơnh (FSF, Debian, ...)

    -L, --locale=CHUI
       chỏằn miỏằn Ấỏằa phặ̀ặĂng (mỏẲãc Ấỏằnh "C"; Ấỏằi vỏằi tiỏẲẴng
       Viỏằt thẪơ lẪ Ẩô vi_VN.UTF-8 Ẩằ)

    -i, --include=TP
       bao gỏằm dỏằẰ liỏằu tỏằô tỏẲp tin nẪ y

    -I, --opt-include=TP
       bao gỏằm dỏằẰ liỏằu tỏằô tỏẲp tin nẪ y nỏẲẴu cẪ́

    -o, --output=TP
       gỏằi kỏẲẴt xuỏẲƠt cho tỏẲp tin nẪ y

    -p, --info-page=TN
       tẪên cỏằĐa trang hặ̀ỏằng dỏẲôn loỏẲĂi Texinfo

    -N, --no-info
       thu hỏằi cẪĂi chỏằ tỏằi trang hặ̀ỏằng dỏẲôn Texinfo

    --help hiỏằn thỏằ trỏằÊ giẪẲp nẪ y, sau ẤẪ́ thoẪĂt

    --version
       hiỏằn thỏằ sỏằ thỏằâ tỏằ̉ phiẪên bỏẲÊn, sau ẤẪ́ thoẪĂt

    BỏẲÂN_THỏằ̀C_HIỏằN_ẤặẰỏằÂC nẪên chỏẲƠp nhỏẲn hai tuỏằ́ chỏằn `--help'
    vẪ  `--version' thẪơ xuỏẲƠt qua ẤỏẲĐu ra tiẪêu chuỏẲân (stdout) dẪạ
    cỀâng cẪ́ thỏằ ghi rẪà thẪêm tuỏằ́ chỏằn:

    -h, --help-option=CHUI
       chuỏằi lẪ tuỏằ́ chỏằn trỏằÊ giẪẲp

    -v, --version-option=CHUI
       chuỏằi lẪ tuỏằ́ chỏằn phiẪên bỏẲÊn

    --version-string=CHUI
       chuỏằi phiẪên bỏẲÊn

    --no-discard-stderr
       bao gỏằm ẤỏẲĐu lỏằi tiẪêu chuỏẲân khi phẪÂn tẪch cẪẲ phẪĂp cỏằĐa
       kỏẲẴt xuỏẲƠt tuỏằ́ chỏằn

TỏằP BAO GỏằM
    CỀâng cẪ́ thỏằ bao gỏằm dỏằẰ liỏằu bỏằ sung trong kỏẲẴt xuỏẲƠt, dẪạng
    tuỏằ́ chỏằn --include vẪ --opt-include CẪ́ mỏằt Ấỏằnh dỏẲĂng ẤặĂn
    giỏẲÊn:

      [phỏẲĐn]
      chuỏằi

      /mỏẲôu/
      chuỏằi

    Khỏằi vẤn bỏẲÊn Ấỏằnh dỏẲĂng *roff ẤẪẲng nguyẪên vẤn Ấặ̀ỏằÊc chẪăn vẪ o
    kỏẲẴt xuỏẲƠt hoỏẲãc ỏằ ẤỏẲĐu cỏằĐa phỏẲĐn [phn] (khẬ̃ng phẪÂn biỏằt
    chỏằẰ hoa/thặ̀ỏằng), hoỏẲãc ẤỏẲ́ng sau mỏằt ẤoỏẲĂn vẤn tặ̀ặĂng ỏằâng
    vỏằi mỏẲôu /mu/.

    MỏẲôu chỏẲƠp nhỏẲn cẪẲ phẪĂp cỏằĐa biỏằu thỏằâc chẪnh quy Perl, vẪ
    cỀâng cho phẪâp dỏẲƠu sỏằa Ấỏằi i, s hay m (xem perlre(1)).

    DẪ̃ng nẪ o ẤỏẲ́ng trặ̀ỏằc phỏẲĐn ẤỏẲĐu tiẪên hoỏẲãc mỏẲôu bỏẲẰt ẤỏẲĐu
    vỏằi Ẩô - Ẩằ thẪơ Ấặ̀ỏằÊc xỏằ lẪẵ dặ̀ỏằi dỏẲĂng tuỏằ́ chỏằn. DỏằẰ liỏằu
    khẪĂc (nỏẲẴu cẪ́) bỏằ bỏằ qua mẪ khẬ̃ng xuỏẲƠt chi tiỏẲẴt, vẪ cẪ́
    thỏằ Ấặ̀ỏằÊc sỏằ dỏằƠng lẪ m ghi chẪẲ, tỏằô khoẪĂ RCS v.v.

    Thỏằâ tỏằ̉ xuỏẲƠt phỏẲĐn (ẤẪÊ bao gỏằm):

      TẪN
      TẪM TỏẲđT
      MẪ TỏẲÂ
      TẪY CHỏằN
      MẪI TRặẰỏằNG
      TỏằP
      VẪ DỏằÔ
      khc
      TẪC GIỏẲÂ
      THẪNG BẪO LỏằI
      BỏẲÂN QUYỏằN
      XEM THẪM

    BỏẲẰt cỏằâ phỏẲĐn [NAME] hoỏẲãc [SYNOPSIS] nẪ o xuỏẲƠt hiỏằn trong tỏẲp
    tin bao gỏằm thẪơ thay thỏẲẴ kỏẲẴt xuỏẲƠt tỏằ̉ Ấỏằng tỏẲĂo (dẪạ bỏẲĂn
    vỏẲôn cẪ̃n cẪ́ dỏằp ghi ẤẪă lẪên phỏẲĐn [NAME] bỏẲ̉ng: --name nỏẲẴu
    cỏẲĐn).

    NAME: TẪN SYNOPSIS: TẪM TỏẲđT

    CẪĂc phỏẲĐn khẪĂc Ấặ̀ỏằÊc thẪêm vẪ o ẤỏẲĐu cỏằĐa kỏẲẴt xuỏẲƠt tỏằ̉
    Ấỏằng tỏẲĂo cho nhỏằẰng phỏẲĐn tiẪêu chuỏẲân Ấặ̀a ra trẪên, hoỏẲãc
    Ấặ̀ỏằÊc bao gỏằm tỏẲĂi other (bẪên trẪên) theo thỏằâ tỏằ̉ gỏẲãp trong
    tỏẲp tin bao gỏằm.

TNH SỏẶ̉N SNG
    PhiẪên bỏẲÊn mỏằi nhỏẲƠt cỏằĐa bỏẲÊn phẪÂn phỏằi nẪ y cẪ́ sỏẲàn sẪ ng
    trỏằ̉c tuyỏẲẴn tỏằô :

      ftp://ftp.gnu.org/gnu/help2man/

TC GIỏẲÂ
    ViỏẲẴt bỏằi Brendan O'Dea <bod@debian.org>

THNG BO LỏằI
    ThẬ̃ng bẪĂo lỏằi nẪ o cho <bug-help2man@gnu.org>.

    TẪĂc quyỏằn Ẩâ nẤm 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
    2005, 2009, 2010 cỏằĐa Tỏằ chỏằâc PhỏẲĐn mỏằm Tỏằ̉ do. ẤẪÂy lẪ phỏẲĐn
    mỏằm tỏằ̉ do; hẪÊy xem mẪÊ nguỏằn Ấỏằ biỏẲẴt vỏằ Ấiỏằu kiỏằn sao chẪâp.
    KHẪNG cẪ́ sỏằ̉ ẤỏẲÊm bỏẲÊo nẪ o; THỏẲơM CHẪ KHẪNG CẪ KHỏẲÂ NẤNG
    THặẰặ NG MỏẲ I HAY CHO MỏằT MỏằÔC ẤẪCH RIẪNG NẪO ẤẪ.

XEM THM
    TẪ i liỏằu hặ̀ỏằng dỏẲôn ẤỏẲĐy ẤỏằĐ vỏằ help2man Ấặ̀ỏằÊc bỏẲÊo tỏằn
    dặ̀ỏằi dỏẲĂng mỏằt sỏằ tay Texinfo. NỏẲẴu chặ̀ặĂng trẪơnh info vẪ
    help2man Ấặ̀ỏằÊc cẪ i ẤỏẲãt ẤẪẲng ỏằ Ấỏằa chỏằ cỏằĐa bỏẲĂn thẪơ cẪÂu
    lỏằnh

       info help2man

    nẪên cho phẪâp bỏẲĂn truy cỏẲp ẤỏẲẴn sỏằ tay hoẪ n toẪ n.