Provided by: po-debconf_1.0.16_all bug

TN
    po2debconf õ trỏằn tỏẲp tin mỏẲôu chỏằĐ vỏằi cẪĂc tỏẲp tin PO

TM TỏẲđT
    po2debconf [-v] [-h] [--podir=TH_MC] [-o TP_TIN] [-e CHUI]
    ch

MTỏẲÂ
    Chặ̀ặĂng trẪơnh nẪ y Ấỏằc mỏằi tỏẲp tin PO vẪ mỏằt tỏẲp tin templates
    riẪêng lỏẲằ, vẪ tỏẲĂo mỏằt tỏẲp tin mỏẲôu Debconf chỏằâa mỏằi bỏẲÊn
    dỏằch, tặ̀ặĂng tỏằ̉ vỏằi tỏẲp tin Ấặ̀ỏằÊc tỏẲĂo bỏằi
    debconf-mergetemplate(1) (tỏằô gẪ́i "debconf-utils"). MỏẲãc Ấỏằnh lẪ
    cẪĂc tỏẲp tin PO Ấặ̀ỏằÊc tẪơm trong thặ̀ mỏằƠc con po bẪên dặ̀ỏằi vỏằ
    trẪ cỏằĐa tỏẲp tin chỏằĐ.

    Ấỏằ giẪẲp chuyỏằn tiỏẲẴp mẪÊ ngẬ̃n ngỏằẰ cho tiỏẲẴng Na Uy BokmẪƠl, mẪÊ
    ngẬ̃n ngỏằẰ no vẪ nb Ấặ̀ỏằÊc xỏằ lẪẵ ẤỏẲãc biỏằt. ẤẪÊ cẪ́ tỏẲp tin
    no.po thẪơ nẪ́ nẪên bỏằ thay tẪên thẪ nh nb.po. DẪạng nb.po sỏẲẵ lẪ m
    cho cẪĂc bỏẲÊn dỏằch kiỏằu cỏẲÊ "-no" lỏẲôn "-nb" Ấỏằu sỏẲàn sẪ ng
    trong tỏẲp tin mỏẲôu.

    DẪ̃ng bỏẲẰt ẤỏẲĐu vỏằi dỏẲƠu thẤng ("#") thẪơ lẪ ghi chẪẲ trong tỏẲp
    tin mỏẲôu. Ghi chẪẲ hỏằẰu Ẫch Ấỏằ cung cỏẲƠp chi tiỏẲẴt cho ngặ̀ỏằi
    dỏằch, cỀâng bỏằ hỏằĐy bỏằi po2debconf. Ghi chẪẲ ẤỏẲãc biỏằt ẤẪÊ
    Ấặ̀ỏằÊc giỏằi thiỏằu trong "po-debconf" 1.0, theo dỏẲĂng
    "#flag:chỏằ_thỏằ". "#flag:partial" lẪ chỏằ thỏằ duy nhỏẲƠt Ấặ̀ỏằÊc
    po2debconf giỏẲÊi thẪch. BẪơnh thặ̀ỏằng khi mỏằt trặ̀ỏằng chỏằâa vẪ i
    ẤoỏẲĂn vẤn khẪĂc nhau (v.d. "__Choices" vẪ "_Description"), nẪ́
    Ấặ̀ỏằÊc ẤẪĂnh dỏẲƠu Ẩô ẤẪÊ dỏằch Ẩằ chỏằ nỏẲẴu tỏẲƠt cỏẲÊ cẪĂc ẤoỏẲĂn
    vẤn ẤẪÊ Ấặ̀ỏằÊc dỏằch. Khi mỏằt trặ̀ỏằng chỏằâa "#flag:partial", cẪ́
    thỏằ hỏằn hỏằÊp cẪĂc chuỏằi ẤẪÊ dỏằch vẪ chặ̀a dỏằch.

TY CHỏằN
    -h, --help
      Hiỏằn thỏằ bỏẲÊn tẪ́m tỏẲẰt cẪĂch sỏằ dỏằƠng, rỏằi thoẪĂt.

    -v, --verbose
      Xỏằ lẪẵ ỏằ chỏẲẴ Ấỏằ chi tiỏẲẴt (xuỏẲƠt nhiỏằu dỏằẰ liỏằu diỏằn
      tỏẲÊ tiỏẲẴn trẪơnh, hỏằẰu Ẫch Ấỏằ gỏằĂ lỏằi).

    --podir=TH_MC
      ẤỏẲãt thặ̀ mỏằƠc chỏằâa cẪĂc tỏẲp tin PO. MỏẲãc Ấỏằnh lẪ tẪơm cẪĂc
      tỏẲp tin PO trong thặ̀ mỏằƠc con po bẪên dặ̀ỏằi vỏằ trẪ cỏằĐa tỏẲp
      tin chỏằĐ.

    -o, --output=TP_TIN
      ẤỏẲãt tẪên tỏẲp tin xuỏẲƠt (mỏẲãc Ấỏằnh lẪ thiỏẲẴt bỏằ xuỏẲƠt
      chuỏẲân).

    -e, --encoding=CHUI
      Chuyỏằn Ấỏằi bỏẲÊng mẪÊ. Ấỏằi sỏằ cẪ́ ba giẪĂ trỏằ cẪ́ thỏằ:
      õÂ "utf8"   chuyỏằn Ấỏằi sang UTF-8
      õÂ "po" khẬ̃ng thay Ấỏằi bỏẲÊng mẪÊ
      õÂ "popular" chuyỏằn Ấỏằi bỏẲÊng mẪÊ cỏằĐa tỏẲp tin nhỏẲp phỏằƠ
      thuỏằc vẪ o ngẬ̃n ngỏằẰ :           biỏẲẴn mẬ̃i trặ̀ỏằng
      "PODEBCONF_ENCODINGS" phỏẲÊi chỏằ tỏằi           mỏằt
      tẪên tỏẲp tin chỏằâa sặĂ Ấỏằ bỏẲÊng mẪÊ.

      TẪên tỏẲp tin nhặ̀ vỏẲy hẪơnh nhặ̀ :

       #
       #  DỏẲƠu thẤng lẪ kẪẵ hiỏằu ghi chẪẲ
       #
       cs    ISO-8859-2
       da    ISO-8859-1
       de    ISO-8859-1
       el    ISO-8859-7

      v.v.

      BỏẲÊng mẪÊ mỏẲãc Ấỏằnh tỏằông lẪ "popular": nẪ́ ẤẪÊ Ấặ̀ỏằÊc
      chuyỏằn Ấỏằi sang "utf8" kỏằ tỏằô po-debconf 0.9.0.

ẤỏằNH DỏẲ NG XUỏẲÔT
    Kỏằ tỏằô debconf 1.2.0, Ấỏằnh dỏẲĂng cỏằĐa mỏẲôu ẤẪÊ thay Ấỏằi: bỏẲÊng
    mẪÊ thuỏằc vỏằ tẪên trặ̀ỏằng, tỏằâc lẪ tẪên trặ̀ỏằng lẪ
    "foo-ngẬ̃n_ngỏằẰ.bỏẲÊng_mẪÊ". PhiẪên bỏẲÊn debconf cỀâ gỏẲãp trặ̀ỏằng
    nẪ y thẪơ bỏằ qua, khẬ̃ng xuỏẲƠt thẬ̃ng Ấiỏằp: chỏằ hiỏằn thỏằ vẤn
    bỏẲÊn gỏằc.

    TỏẲp tin po/output (nỏẲẴu cẪ́) cẪ́ quyỏằn cao hặĂn cẪĂc giẪĂ trỏằ mỏẲãc
    Ấỏằnh ẤỏẲĂi diỏằn bỏẲÊng mẪÊ vẪ Ấỏằnh dỏẲĂng kỏẲẴt xuỏẲƠt. NẪ́ chỏằâa
    mỏằt dẪ̃ng riẪêng lỏẲằ cẪ́ hai trặ̀ỏằng: trặ̀ỏằng thỏằâ nhỏẲƠt lẪ
    Ấỏằnh dỏẲĂng kỏẲẴt xuỏẲƠt (hiỏằn thỏằi giẪĂ trỏằ hỏằÊp lỏằ lẪ 1
    [trặ̀ỏằng dỏẲĂng "foo-ngẬ̃n_ngỏằẰ"] vẪ 2 [trặ̀ỏằng dỏẲĂng
    "foo-ngẬ̃n_ngỏằẰ.bỏẲÊng_mẪÊ") vẪ trặ̀ỏằng thỏằâ hai lẪ bỏẲÊng mẪÊ, vẪ
    dỏằƠ :

     echo '2 utf8' > po/output

    cho phẪâp po2debconf chuyỏằn Ấỏằi vẤn bỏẲÊn sang UTF-8.

    BỏẲÊng mẪÊ Ấặ̀ỏằÊc ẤỏẲãt thẪ nh "po" hay "utf8" thẪơ Ấỏằnh dỏẲĂng
    xuỏẲƠt luẬ̃n luẬ̃n Ấặ̀ỏằÊc ẤỏẲãt thẪ nh 2, Ấỏằ mẪ phiẪên bỏẲÊn debconf
    cỀâ sỏẲẵ khẬ̃ng thỏằ hiỏằn thỏằ vẤn bỏẲÊn theo bỏẲÊng mẪÊ sai.

XEM CăNG
    debconf-gettextize(1), debconf-updatepo(1), po-debconf(7).

TC GIỏẲÂ
     Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>

                 2009-04-29           PO2DEBCONF(1)