Provided by: po-debconf_1.0.16_all bug

TN
    podebconf-report-po õ gỏằi cho mỏằi ngặ̀ỏằi dỏằch trặ̀ỏằc tỏẲp tin PO
    debconf bỏằ lỏằi thỏằi

TM TỏẲđT
    podebconf-report-po [ty_chn]

MTỏẲÂ
    Chặ̀ặĂng trẪơnh nẪ y Ấỏằc mỏằt thặ̀ mỏằƠc chỏằâa cẪĂc tỏẲp tin PO Ấỏằ
    quyỏẲẴt Ấỏằnh nhỏằẰng tỏẲp tin nẪ o chỏằâa bỏẲÊn dỏằch cẪ̃n dỏằch mỏằ
    hoỏẲãc bỏẲÊn dỏằch trỏằng, khỏằi chỏẲĂy mỏằt trẪơnh soỏẲĂn thỏẲÊo Ấỏằ
    cho phẪâp sỏằa Ấỏằi thẪÂn vẪ dẪ̃ng ẤỏẲĐu cỏằĐa thặ̀, nhỏẲẰc bỏẲĂn xẪĂc
    nhỏẲn viỏằc gỏằi thặ̀, vẪ gỏằi thặ̀ cho ngặ̀ỏằi dỏằch cuỏằi cẪạng,
    yẪêu cỏẲĐu cỏẲp nhỏẲt bỏẲÊn dỏằch. Thặ̀ nẪ y ẤẪnh kẪăm tỏẲp tin PO
    cỏẲĐn cỏẲp nhỏẲt. podebconf-report-po cẪ́ thỏằ Ấặ̀ỏằÊc gỏằi hoỏẲãc
    trong thặ̀ mỏằƠc cỏẲƠp ẤỏẲĐu, hoỏẲãc trong thặ̀ mỏằƠc con debian or
    debian/po (hoỏẲãc, Ấỏằi vỏằi bỏẲÊn dỏằch khẪĂc cỏẲƠu hẪơnh debconf,
    tỏằô thặ̀ mỏằƠc po chẪnh nẪ́ hoỏẲãc thặ̀ mỏằƠc cỏẲƠp trẪên).

    podebconf-report-po cỀâng cẪ́ thỏằ Ấặ̀ỏằÊc dẪạng Ấỏằ gỏằi mỏằt thặ̀
    yẪêu cỏẲĐu bỏẲÊn dỏằch mỏằi cho mỏằt hỏằp thặ̀ chung (v.d. hỏằp thặ̀
    chung quỏằc tỏẲẴ hoẪĂ cỏằĐa dỏằ̉ ẪĂn phỏẲĐn mỏằm). Trong trặ̀ỏằng hỏằÊp
    ẤẪ́, thặ̀ ẤẪnh kẪăm tỏẲp tin POT (mỏẲôu).

    CẪ́ cẪĂc mỏẲôu khẪĂc nhau Ấỏằ yẪêu cỏẲĐu cỏẲp nhỏẲt bỏẲÊn dỏằch, yẪêu
    cỏẲĐu gỏằi tỏẲp tin PO ẤẪÊ cỏẲp nhỏẲt dặ̀ỏằi dỏẲĂng lẪ mỏằt bẪĂo cẪĂo
    lỏằi (--submit) hoỏẲãc Ấỏằ yẪêu cỏẲĐu bỏẲÊn dỏằch mỏằi (--call).
    Ngặ̀ỏằi dẪạng cỀâng cẪ́ thỏằ tỏẲĂo mỏẲôu riẪêng. Xem phỏẲĐn TEMPLATES
    Ấỏằ tẪơm thẪêm thẬ̃ng tin vỏằ mỏẲôu.

TY CHỏằN
    CỀâng cẪ́ thỏằ ẤỏẲãt nhiỏằu tẪạy chỏằn khẪĂc nhau trong tỏẲp tin cỏẲƠu
    hẪơnh. Xem phỏẲĐnCONFIGURATION FILE.

    --addlanguageteam=NGN_NG:DANH_SCH
      Ghi rẪà hỏằp thặ̀ chung cho mỏằt ngẬ̃n ngỏằẰ nẪ o ẤẪ́. Hỏằp thặ̀
      chung nẪ y sỏẲẵ Ấặ̀ỏằÊc thẪêm vẪ o dẪ̃ng ẤỏẲĐu CC (ChẪâp Cho) cỏằĐa
      thặ̀ ẤẪnh kẪăm tỏẲp tin PO bỏẲ̉ng ngẬ̃n ngỏằẰ nẪ y khi dẪạng
      --languageteam, thẪêm vẪ o nhẪ́m ngẬ̃n ngỏằẰ Ấặ̀ỏằÊc ghi rẪà trong
      phỏẲĐn ẤỏẲĐu cỏằĐa tỏẲp tin PO (nỏẲẴu hai hỏằp thặ̀ chung nẪ y
      khẪĂc nhau).

      Chỏằâc nẤng nẪ y hỏằẰu Ẫch Ấỏằ bẪĂo nhẪ́m ngẬ̃n ngỏằẰ cẪ́ ẤỏằĐ
      thẬ̃ng tin, vẪ cho phẪâp ẤẪĂp ỏằâng nhanh hặĂn khi mỏằt ngặ̀ỏằi
      dỏằch Ấặ̀ỏằÊc biỏẲẴt lẪ khẬ̃ng sỏẲàn sẪ ng.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y nhiỏằu lỏẲĐn. MẪÊ ngẬ̃n ngỏằẰ vẪ
      hỏằp thặ̀ chung cỏằĐa ngẬ̃n ngỏằẰ Ấỏằnh giỏằi bỏẲ̉ng dỏẲƠu hai
      chỏẲƠm.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --bts=Sằ
      Sau khi gỏằi bẪĂo cẪĂo lỏằi (hoỏẲãc bỏẲ̉ng tay hoỏẲãc bỏẲ̉ng cỏằ
      --submit flag) Ấỏằ theo dẪài cẪĂc bỏẲÊn dỏằch, cẪ́ thỏằ chỏẲĂy
      lỏẲĂi podebconf-report-po, cẪ̃n lỏẲĐn nẪ y ẤỏẲãt cỏằ --bts=NUMBER.
      YẪêu cỏẲĐu cẪĂc ngặ̀ỏằi dỏằch theo dẪ̃ng ẤỏẲĐu Reply-To: (TrỏẲÊ
      lỏằi cho) mẪ Ấặ̀ỏằÊc ẤỏẲãt thẪ nh bẪĂo cẪĂo lỏằi nẪ y, Ấỏằ thu
      thỏẲp tỏẲƠt cỏẲÊ cẪĂc bỏẲÊn dỏằch vẪ o cẪạng mỏằt vỏằ trẪ.

    --call[=HP_TH_CHUNG]
      YẪêu cỏẲĐu cẪĂc bỏẲÊn dỏằch mỏằi. KhẬ̃ng ẤỏẲãt Ấỏằi sỏằ
      MAILING_LIST thẪơ thặ̀ yẪêu cỏẲĐu bỏẲÊn dỏằch Ấặ̀ỏằÊc gỏằi cho hỏằp
      thặ̀ chung quỏằc tỏẲẴ hoẪĂ Debian (debian-i18n@lists.debian.org):
      nặĂi tỏằt Ấỏằ yẪêu cỏẲĐu bỏẲÊn dỏằch.

      Thặ̀ yẪêu cỏẲĐu bỏẲÊn dỏằch thẪơ hỏằẰu Ẫch Ấỏằ nhỏẲn bỏẲÊn dỏằch
      bỏẲ̉ng ngẬ̃n ngỏằẰ mỏằi.

      MỏẲãc Ấỏằnh lẪ cẪĂc thặ̀ yẪêu cỏẲĐu bỏẲÊn dỏằch mỏằi cỀâng Ấặ̀ỏằÊc
      gỏằi cẪạng vỏằi cẪĂc thặ̀ yẪêu cỏẲĐu Ấỏằnh kỏằ́ ngặ̀ỏằi dỏằch cỏẲp
      nhỏẲt bỏẲÊn dỏằch ẤẪÊ cẪ́. BỏẲĂn cỀâng cẪ́ thỏằ tỏẲẰt ỏằâng xỏằ
      mỏẲãc Ấỏằnh nẪ y dẪạng tẪạy chỏằn --withouttranslators.

    --conf=TP_TIN
      Specify the configuration file. By default, podebconf-report-po
      reads $HOME/.podebconf-report-po.conf.

    --noconf
      Ấỏằông Ấỏằc tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh.

    --deadline=QU_HN
      Ghi rẪà ngẪ y tỏằi hỏẲĂn nhỏẲn bỏẲÊn dỏằch ẤẪÊ cỏẲp nhỏẲt (mỏẲãc
      Ấỏằnh lẪ khẬ̃ng quẪĂ hỏẲĂn).

      (GiẪĂ trỏằ nẪ y nẪên lẪ mỏằt ngẪ y thẪĂng kỏẲẴt thẪẲc chuỏằi
      nẪ y:) Thỏằi hỏẲĂn cuỏằi cẪạng cho bỏẲÊn dỏằch Ấặ̀ỏằÊc cỏẲp nhỏẲt
      lẪ : DEADLINE.

      NỏẲẴu chuỏằi Ấặ̀a ra bỏẲẰt ẤỏẲĐu vỏằi mỏằt dỏẲƠu cỏằng Ẩô + Ẩằ thẪơ
      nẪ́ Ấặ̀ỏằÊc Ấỏằc bỏẲ̉ng:
      LC_ALL=C date -R -d DEADLINE

      KhẬ̃ng ghi rẪà thỏằi hỏẲĂn cuỏằi cẪạng (cỀâng khẬ̃ng ẤỏẲãt tẪạy
      chỏằn --nodeadline) thẪơ ngặ̀ỏằi dẪạng sỏẲẵ Ấặ̀ỏằÊc nhỏẲẰc ẤỏẲãt
      mỏằt thỏằi hỏẲĂn cuỏằi cẪạng (Ấỏằ nghỏằ mỏằt thỏằi hỏẲĂn cuỏằi
      cẪạng mỏẲãc Ấỏằnh +10 ngẪ y).

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --nodeadline
      TỏẲẰt chỏằâc nẤng ngỏằƠ Ẫẵ thỏằi hỏẲĂn cuỏằi cẪạng cho ngặ̀ỏằi
      dỏằch, vẪ trẪĂnh thỏẲƠy dỏẲƠu nhỏẲẰc nhỏẲp thỏằi hỏẲĂn cuỏằi
      cẪạng.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --default
      Ấỏằông mỏằ trẪơnh soỏẲĂn thỏẲÊo : dẪạng mỏẲôu nhặ̀ thỏẲẴ.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --nodefault
      Mỏằ trẪơnh soỏẲĂn thỏẲÊo trặ̀ỏằc khi gỏằi thặ̀.

    -f, --force
      Gỏằi cẪĂc thặ̀ cỏẲp nhỏẲt, khẬ̃ng cỏẲĐn xẪĂc nhỏẲn.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --noforce
      NhỏẲẰc xẪĂc nhỏẲn trặ̀ỏằc khi gỏằi cẪĂc thặ̀ cỏẲp nhỏẲt.

    --from=T
      Ghi rẪà hỏằ tẪên vẪ Ấỏằa chỏằ thặ̀ cỏằĐa ngặ̀ỏằi gỏằi (mỏẲãc Ấỏằnh
      Ấặ̀ỏằÊc lỏẲƠy tỏằô biỏẲẴn mẬ̃i trặ̀ỏằng DEBEMAIL vẪ DEBFULLNAME,
      hoỏẲãc tỏằô biỏẲẴn mẬ̃i trặ̀ỏằng EMAIL: chặ̀a ẤỏẲãt biỏẲẴn thẪơ
      ẤỏẲãt thẪ nh nhẪ duy trẪơ gẪ́i).

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --gzip
      NẪân bỏẲ̉ng "gzip" tỏẲp tin PO ẤẪnh kẪăm.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --nogzip
      Ấỏằông nẪân tỏẲp tin PO.

    -h, --help
      In ra thẬ̃ng tin vỏằ cẪĂch sỏằ dỏằƠng, rỏằi thoẪĂt.

    --langs=NGN_NG
      Ghi rẪà danh sẪĂch cẪĂc ngẬ̃n ngỏằẰ, Ấỏằ giỏằi hỏẲĂn gỏằi thặ̀
      thẬ̃ng bẪĂo chỏằ cho nhỏằẰng ngẬ̃n ngỏằẰ ẤẪ́. Danh sẪĂch cẪĂc ngẬ̃n
      ngỏằẰ Ấỏằnh giỏằi bỏẲ̉ng dỏẲƠu phỏẲây. Mỏằi tỏẲp tin PO phỏẲÊi cẪ́
      tẪên lẪ mẪÊ ngẬ̃n ngỏằẰ hai kẪẵ tỏằ̉ vẪ phỏẲĐn mỏằ rỏằng .po,
      v.d. Ấỏằi vỏằi tiỏẲẴng Viỏằt, Ẩô vi.po Ẩằ.

    --languageteam
      CỀâng CC (ChẪâp Cho) thặ̀ cho NhẪ́m NgẬ̃n NgỏằẰ (v.d. NhẪ́m Viỏằt
      hoẪĂ PhỏẲĐn mỏằm Tỏằ̉ do hay Debian-French).

      NẪ́ Ấặ̀ỏằÊc hiỏằu lỏằ̉c theo mỏẲãc Ấỏằnh.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --nolanguageteam
      Ấỏằông gỏằi thặ̀ cho nhẪ́m ngẬ̃n ngỏằẰ.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --mutt
      Gỏằi cẪĂc thặ̀ bỏẲ̉ng mutt. TẪạy chỏằn nẪ y ẤỏẲãt Ấỏằi sỏằ
      --postpone thẪ nh $HOME/postponed.

    --notdebconf
      Indicate that it is not a debconf translation. podebconf-report-po
      will use the translator-po, call-po, or submit-po template (if no
      other templates are requested in the configuration file or in the
      command line). These templates do not mention debconf in the
      subject or mail body and are more suitable for non-debconf
      translations.

      This option also changes the default po directory used by
      podebconf-report-po (i.e. the --podir option is not needed when the
      call is done from the po directory itself or from its parent
      directory).

      MỏẲãc Ấỏằnh lẪ mỏằt thặ̀ mỏằƠc debian/po cẪ́ mỏằâc ặ̀u tiẪên cao
      hặĂn mỏằt thặ̀ mỏằƠc po. BỏẲt tẪạy chỏằn nẪ y thẪơ chỏằ thỏẲƠy mỏằt
      thặ̀ mỏằƠc po.

      TẪạy chỏằn nẪ y thặ̀ỏằng khẬ̃ng cỏẲĐn thiỏẲẴt. podebconf-report-po
      thỏằ quyỏẲẴt Ấỏằnh kiỏằu bỏẲÊn dỏằch dỏằ̉a vẪ o thặ̀ mỏằƠc hiỏằn
      thỏằi vẪ sỏằ̉ tỏằn tỏẲĂi cỏằĐa mỏằt thặ̀ mỏằƠc kiỏằu debian/po hay
      po.

    --package=GI
      Ghi rẪà tẪên cỏằĐa gẪ́i (mỏẲãc Ấỏằnh lẪ tẪên cỏằĐa gẪ́i nguỏằn).

    --podir=TH_MC
      XẪĂc Ấỏằnh vỏằ trẪ cỏằĐa cẪĂc tỏẲp tin PO. MỏẲãc Ấỏằnh lẪ
      podebconf-report-po kiỏằm tra nỏẲẴu nẪ́ Ấặ̀ỏằÊc gỏằi tỏằô mỏằt thặ̀
      mỏằƠc po, khẬ̃ng thẪơ nẪ́ tẪơm kiỏẲẴm mỏằt thặ̀ mỏằƠc debian/po
      (ỏằâng xỏằ nẪ y cẪ́ thỏằ bỏằ tỏẲẰt dẪạng tẪạy chỏằn --notdebconf),
      hoỏẲãc mỏằt thặ̀ mỏằƠc po.

    --postpone=HP_THẰ
      Ấỏằông gỏằi cẪĂc thặ̀, phỏằƠ thẪêm chẪẲng trong HP_TH. VỏẲy cẪ́
      thỏằ sỏằ dỏằƠng tỏẲp tin nẪ y dỏẲĂng hỏằp thặ̀ bỏằ hoẪÊn vỏằi hẪ m
      mutt -p.

    --potfile=TP_TIN_POT
      Ghi rẪà tỏẲp tin POT cỏẲĐn gỏằi Ấỏằ yẪêu cỏẲĐu cẪĂc bỏẲÊn dỏằch
      (--call). MỏẲãc Ấỏằnh lẪ podebconf-report-po dẪạng tỏẲp tin POT
      cỏằĐa thặ̀ mỏằƠc chỏằâa cẪĂc tỏẲp tin PO, nỏẲẴu chỏằ cẪ́ mỏằt tỏẲp
      tin POT ỏằ ẤẪ́.

      This file is also used to find the package's name and version, if
      none were specified with an option, and if no debian/changelog
      files were found.

    --sendmessage
      Chỏằ gỏằi mỏằt thặ̀ khẬ̃ng ẤẪnh kẪăm gẪơ. TẪạy chỏằn nẪ y cẪ́ thỏằ
      hỏằẰu Ẫch nỏẲẴu ngặ̀ỏằi dỏằch cẪ́ quyỏằn gẪ i tỏẲp tin vẪ o kho
      gẪ́i.

    --smtp=MY_PHC_V
      XẪĂc Ấỏằnh mẪĂy phỏằƠc vỏằƠ SMTP Ấỏằ gỏằi thặ̀ (mỏẲãc Ấỏằnh lẪ
      "localhost").

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --submit
      Thay vẪ o gỏằi thặ̀ cho ngặ̀ỏằi dỏằch, gỏằi bẪĂo cẪĂo lỏằi Ấỏằi
      vỏằi gẪ́i Ấỏằ yẪêu cỏẲĐu cẪĂc bỏẲÊn dỏằch. CẪ́ Ẫch, chỏẲ́ng hỏẲĂn,
      khi chuỏẲân bỏằ bỏẲÊn tỏẲÊi lẪên khẬ̃ng phỏẲÊi nhẪ duy trẪơ, Ấỏằ
      ẤỏẲÊm bỏẲÊo khẬ̃ng mỏẲƠt bỏẲÊn dỏằch.

    --summary
      Gỏằi cho nhẪ duy trẪơ bẪĂo cẪĂo trỏẲĂng thẪĂi, chỏằâa danh sẪĂch
      cẪĂc thặ̀ Ấặ̀ỏằÊc gỏằi cho ngặ̀ỏằi dỏằch.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --nosummary
      Ấỏằông gỏằi cho nhẪ duy trẪơ bẪĂo cẪĂo trỏẲĂng thẪĂi.

    --utf8
      Gỏằi thặ̀ theo UTF-8. TẪạy chỏằn nẪ y cho phẪâp kẪẵ tỏằ̉ khẪĂc
      ASCII trong thẪÂn thặ̀ vẪ dẪ̃ng ẤỏẲĐu thặ̀. (TrẪơnh soỏẲĂn thỏẲÊo
      cỀâng phỏẲÊi hỏằ trỏằÊ UTF-8: phỏẲĐn lỏằn trẪơnh thặ̀ cẪ́ phỏẲÊi.)

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --noutf8
      Gỏằi thặ̀ theo ASCII. KẪẵ tỏằ̉ khẪĂc ASCII bỏằ thay thỏẲẴ bỏẲ̉ng
      dỏẲƠu hỏằi.

    --version
      In ra thẬ̃ng tin vỏằ phiẪên bỏẲÊn, rỏằi thoẪĂt.

    -v, --verbose
      Hiỏằn thỏằ thẬ̃ng tin thẪêm trong khi chỏẲĂy.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --noverbose
      Ấỏằông xuỏẲƠt chi tiỏẲẴt.

    --templatecall=MU
      Specify a file to use as a template for the call for translations
      email(s). The default template is
      /usr/share/po-debconf/templates/call.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --templatesubmit=MU
      Specify a file to use as a template for the email(s) sent to
      translators when the --submit option is used. The default template
      is /usr/share/po-debconf/templates/submit.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --templatetranslators=MU
      Specify a file to use as a template for the email(s) sent to
      translators. The default template is
      /usr/share/po-debconf/templates/translators.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --template=MU
      Ghi rẪà tỏẲp tin cỏẲĐn dẪạng lẪ m mỏẲôu cho cẪĂc thặ̀. MỏẲôu
      Ấặ̀ỏằÊc ghi rẪà bỏẲ̉ng tẪạy chỏằn nẪ y cẪ́ quyỏằn cao hặĂn ba tẪạy
      chỏằn --templatetranslators, --templatesubmit, --templatecall.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --notemplate
      DẪạng mỏẲôu mỏẲãc Ấỏằnh.

    --withtranslators
      Sau khi gỏằi thặ̀ yẪêu cỏẲĐu bỏẲÊn dỏằch, cỀâng gỏằi thặ̀ cho mỏằi
      ngặ̀ỏằi dỏằch trặ̀ỏằc, yẪêu cỏẲĐu bỏẲÊn dỏằch ẤẪÊ cỏẲp nhỏẲt.

      TẪạy chỏằn nẪ y bỏằ bỏằ qua khi tẪạy chỏằn --call khẬ̃ng phỏẲÊi
      Ấặ̀ỏằÊc ghi rẪà. NẪ́ Ấặ̀ỏằÊc hiỏằu lỏằ̉c theo mỏẲãc Ấỏằnh.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

    --withouttranslators
      Sau khi gỏằi thặ̀ yẪêu cỏẲĐu bỏẲÊn dỏằch, Ấỏằông gỏằi thặ̀ cho mỏằi
      ngặ̀ỏằi dỏằch trặ̀ỏằc, yẪêu cỏẲĐu bỏẲÊn dỏằch ẤẪÊ cỏẲp nhỏẲt.

      CẪ́ thỏằ ghi rẪà tẪạy chỏằn nẪ y trong tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh, Ấỏằ
      xẪĂc Ấỏằnh ỏằâng xỏằ mỏẲãc Ấỏằnh cỏằĐa <podebconf-report-po>. Xem
      phỏẲĐn CONFIGURATION FILE bẪên dặ̀ỏằi.

TỏẲơP TIN CỏẲÔU HNH
    By default, podebconf-report-po reads $HOME/.podebconf-report-po.conf.
    The configuration file can be set with the --conf option. You can also
    ignore any configuration file by specifying the --noconf option.
    Command line options can be used to override configuration file
    settings.

    CẪĂc tỏẲp tin cỏẲƠu hẪơnh chỏẲƠp nhỏẲn phỏẲĐn lỏằn cẪĂc tẪạy chỏằn
    dẪ̃ng lỏằnh mẪ khẬ̃ng cẪ́ chuỏằi -- Ấi trặ̀ỏằc: deadline, nodeadline,
    smtp, from, verbose, force, templatetranslators, templatesubmit,
    templatecall, template, default, gzip, languageteam, nolanguageteam,
    addlanguageteam, summary, utf8, withouttranslators, withtranslators.

    DẪ̃ng bỏẲẰt ẤỏẲĐu vỏằi dỏẲƠu thẤng (cẪ́ thỏằ cỀâng cẪ́ dỏẲƠu cẪĂch
    nỏẲ̉m trặ̀ỏằc) lẪ ghi chẪẲ thẪơ bỏằ bỏằ qua.

    ChỏẲ́ng hỏẲĂn:
    # ẤẪÂy lẪ chẪẲ thẪch
    smtp smtp.mydomain
    from = Me Myself <me@mydomain>
    utf8

MỏẲêU
    CẪĂc mỏẲôu Ấặ̀ỏằÊc xẪĂc Ấỏằnh bỏẲ̉ng tẪạy chỏằn --template,
    --templatetranslators, --templatesubmit, hay --templatecall thẪơ cẪ́
    thỏằ chỏằâa nhỏằẰng thỏẲằ nẪ y:

    <from>, <subject>, <reply-to>
      Thay thỏẲẴ bỏẲ̉ng dẪ̃ng ẤỏẲĐu tặ̀ặĂng ỏằâng cỏằĐa thặ̀ Ấiỏằn tỏằ.

    <filelist>
      ỏằ chỏẲẴ Ấỏằ mỏẲãc Ấỏằnh, nẪ́ Ấặ̀ỏằÊc thay thỏẲẴ bỏẲ̉ng chẪẲ thẪch
      liỏằt kẪê cẪĂc ngặ̀ỏằi dỏằch cẪ́ bỏẲÊn dỏằch quẪĂ thỏằi.

      ỏằ chỏẲẴ Ấỏằ --submit, nẪ́ Ấặ̀ỏằÊc thay thỏẲẴ bỏẲ̉ng danh sẪĂch
      cẪĂc tỏẲp tin PO cẪ́ bỏẲÊn dỏằch quẪĂ thỏằi.

      ỏằ chỏẲẴ Ấỏằ --call, nẪ́ Ấặ̀ỏằÊc thay thỏẲẴ bỏẲ̉ng danh sẪĂch cẪĂc
      tỏẲp tin PO nỏẲ̉m trong thặ̀ mỏằƠc PO.

    <reply>
      Ấặ̀ỏằÊc thay thỏẲẴ bỏẲ̉ng mỏằt chuỏằi ngỏằƠ Ẫẵ phặ̀ặĂng phẪĂp ẤẪĂp
      ỏằâng cỏằĐa ngặ̀ỏằi dỏằch (tỏằâc lẪ theo thỏẲằ Reply-To hoỏẲãc
      gỏằi tỏẲp tin PO ẤẪnh kẪăm mỏằt thặ̀ bẪĂo cẪĂo lỏằi riẪêng).

    <deadline>
      Ấặ̀ỏằÊc thay thỏẲẴ bỏẲ̉ng mỏằt chuỏằi ngỏằƠ Ẫẵ ngẪ y tỏằi hỏẲĂn Ấỏằ
      trẪơnh bỏẲÊn dỏằch (xem --deadline).

    <package>
      Ấặ̀ỏằÊc thay thỏẲẴ bỏẲ̉ng tẪên cỏằĐa gẪ́i (nỏẲẴu nẪ́ Ấặ̀ỏằÊc phẪĂt
      hiỏằn).

    <statistics>
      Ấặ̀ỏằÊc thay thỏẲẴ bỏẲ̉ng thỏằng kẪê cỏằĐa cẪĂc tỏẲp tin PO nỏẲ̉m
      trong thặ̀ mỏằƠc PO (chỏằ trong chỏẲẴ Ấỏằ --call).

    The /usr/share/po-debconf/templates directory contains the default
    templates.

VDỏằÔ
    Sỏằ dỏằƠng khuyỏẲẴn khẪch lẪ gỏằi podebconf-report-po tỏằô thặ̀ mỏằƠc
    po cỏẲĐn cỏẲp nhỏẲt:

    podebconf-report-po --call

    ẤẪÂy sỏẲẵ gỏằi mỏằt thặ̀ yẪêu cỏẲĐu bỏẲÊn dỏằch mỏằi cho hỏằp thặ̀
    chung Quỏằc TỏẲẴ HoẪĂ Debian <debian-i18n@lists.debian.org>, cỀâng yẪêu
    cỏẲĐu mỏằi ngặ̀ỏằi dỏằch trặ̀ỏằc cỏẲp nhỏẲt bỏẲÊn dỏằch. CẪĂc nhẪ́m
    ngẬ̃n ngỏằẰ cỀâng Ấặ̀ỏằÊc thẬ̃ng bẪĂo vẪ nẪên cẪ́ dỏằp ẤẪĂp ỏằâng
    nỏẲẴu ngặ̀ỏằi dỏằch ẤẪÊ gẪĂn Ấặ̀ỏằÊc biỏẲẴt lẪ khẬ̃ng sỏẲàn sẪ ng.

    Mỏằt dỏẲƠu nhỏẲẰc sỏẲẵ yẪêu cỏẲĐu ngặ̀ỏằi dẪạng nhỏẲp thỏằi hỏẲĂn cuỏằi
    cẪạng (mỏẲãc Ấỏằnh lẪ yẪêu cỏẲĐu bỏẲÊn dỏằch vẪ bỏẲÊn cỏẲp nhỏẲt
    Ấặ̀ỏằÊc Ấỏằ trẪơnh trong 10 ngẪ y).

    Sau ẤẪ́, mỏằt trẪơnh soỏẲĂn thỏẲÊo sỏẲẵ hiỏằn thỏằ thặ̀ cỏẲĐn gỏằi cho
    hỏằp thặ̀ chung. Khi trẪơnh soỏẲĂn thỏẲÊo nẪ y thoẪĂt, podebconf-
    report-po sỏẲẵ nhỏẲẰc ngặ̀ỏằi dẪạng xẪĂc nhỏẲn viỏằc gỏằi thặ̀ cho hỏằp
    thặ̀ chung.

    XẪĂc nhỏẲn Ấặ̀ỏằÊc thẪơ mỏằt cỏằa sỏằ soỏẲĂn thỏẲÊo khẪĂc sỏẲẵ hiỏằn
    thỏằ thặ̀ cỏẲĐn gỏằi cho cẪĂc ngặ̀ỏằi dỏằch vẪ cẪĂc nhẪ́m ngẬ̃n ngỏằẰ.
    podebconf-report-po sỏẲẵ lỏẲĂi yẪêu cỏẲĐu bỏẲĂn xẪĂc nhỏẲn viỏằc gỏằi
    thặ̀ cho cẪĂc ngặ̀ỏằi/nhẪ́m nhỏẲn nẪ y.

    Sau thỏằi hỏẲĂn cuỏằi cẪạng thẪơ bỏẲĂn nẪên tỏẲĂo mỏằt bỏẲÊn phẪĂt
    hẪ nh mỏằi dẪạng nhỏằẰng bỏẲÊn dỏằch Ấặ̀ỏằÊc nhỏẲn.

XEM CăNG
    debconf-updatepo(1)

TC GIỏẲÂ
     Fabio Tranchitella <kobold@kobold.it>

                 2009-04-29      PODEBCONF-REPORT-PO(1)