Provided by: po4a_0.41-1_all bug

NOM

    Locale::Po4a::Pod - Converteix dades POD des de/a fitxers PO

SINOPSI

      use Locale::Po4a::Pod;
      my $analitzador = Locale::Po4a::Pod->new (sentence => 0, width => 78);

      # Llegim el POD de l'entrada estandard i escrivim a la sortida estandard.
      $analitzador->parse_from_filehandle;

      # Llegim el POD de fitxer.pod i escrivim a fitxer.txt.
      $analitzador->parse_from_file ('fitxer.pod', 'fitxer.txt');

DESCRIPCI'O

    Locale::Po4a::Pod es un modul per ajudar en la traduccio de documents
    en el format POD (el llenguatge preferit per documentar Perl) a altres
    llenguatges [humans].

ESTAT D'AQUEST M`ODUL

    Tinc un altre problema amb /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod (i algunes
    altres pagines, vegeu mes avall) que contenen:

     C<" #n">

    Per mala sort, a la versio de po4a, aixo es parteix per l'espai per
    justificar. Com a resultat, a la versio original, la pagina de manual
    conte

    " #n"

    i la meva conte

    "" #n""

    que es logic, ja que C<foobar> es reescriu com a "foobar".

    Llistat complet de les pagines de la meva maquina que tenen aquest
    problema (de 564 pagines ; tingueu en compte que aixo depen de la
    columna escollida per justificar): /usr/lib/perl5/Tk/MainWindow.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/overload.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlapi.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perldelta.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlfaq5.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlpod.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlre.pod
    /usr/share/perl/5.8.0/pod/perlretut.pod

FUNCIONAMENT INTERN

    Com a classe derivada de Pod::Parser, Locale::Po4a::Pod suporta els
    mateixos metodes i interficies. Consulteu Pod::Parser per tots els
    detalls; breument, es crea un nou analitzador amb
    "Locale::Po4a::Pod->new()" i despres es crida la funcio
    parse_from_filehandle() o la funcio parse_from_file().

    new() pot rebre opcions, en la forma de parells clau/valor, que
    controlen el comportament de l'analitzador. Tots els fills de
    Pod::Parser reconeixen aquestes opcions:

    alt Si te valor cert, selecciona un format de sortida alternativa, que
      entre d'altres coses, utilitza un estil d'encapcalament diferent i
      marca les entrades =item amb un punt al marge esquerre. Per
      defecte te el valor fals.

    code
      Si te valor cert, les parts no-POD del fitxer d'entrada s'inclouran
      tambe a la sortida. Es util per veure el codi documentat amb blocs
      POD, amb el POD tractat i el codi deixat intacte.

    indent
      Es el nombre d'espais per indentar el text regular, i la indentacio
      per defecte pels blocs =over. Per defecte val 4.

    loose
      Si te valor cert, s'afegeix una linia en blanc despres de les
      capcaleres =head1. Si te valor fals (per defecte), no s'afegeixen
      linies en blanc despres de =head1, encara que se segueix afegint
      despres de =head2. Aquest es el comportament per defecte perque es
      el format esperat per les pagines de manual; si esteu formatejant
      documents de text arbitraris, obtindreu una sortida mes amena si li
      doneu valor cert.

    quotes
      Indica les marques que s'utilitzaran al voltant del text C<>. Si
      el valor es un unic caracter, s'utilitzara com a marca esquerra i
      dreta; si son dos caracters, el primer s'utilitzara com a marca
      esquerra, i el segon com a marca dreta; i si son quatre caracters,
      els dos primers s'utilitzaran com a marca esquerra, i els dos
      ultims com a marca dreta.

      Tambe es pot assignar el valor especial none. En aquest cas no
      s'afegiran marques al voltant del text C<>.

    sentence
      Si te valor cert, Locale::Po4a::Pod assumira que cada frase acaba
      en dos espais, i intentara conservar aquest espaiat. Si te valor
      fals, es comprimiran a un tots els espais consecutius dels
      paragrafs no-verbatim. Per defecte val cert.

    width
      La columna a la que es justificara el text. Per defecte val 76.

CONSULTEU TAMB'E

    Pod::Parser, po4a(7), Locale::Po4a::TransTractor(3pm),
    Locale::Po4a::Man(3pm),

AUTORS

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

DRET DE C`OPIA I LLIC`ENCIA

    Copyright 2002 per SPI, inc.

    Aquest programa es programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o
    modificar-lo sota els termes de la GPL (consulteu el fitxer COPYING).