Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    ar - tvoi nove archivy (knihovny funkci .a - pozn. pekl.), mni jejich
    obsah a rozbaluje je na jednotlive soubory

POUIT'I

    ar [-X32_64] [-]p[mod [relpos] [poet]] arch'iv [len...]

POPIS

    GNU program ar tvoi nove archivy, mni jejich obsah a rozbaluje je na
    jednotlive soubory.  Arch'iv je jeden soubor, jen obsahuje vice jinych
    soubor ve struktue, ktera umouje ziskat jednotlive pvodni soubory (tm
    ikame lenov'e archivu).

    Obsah pvodniho souboru, jeho pistupova prava, asove piznaky, vlastnik a
    skupina je zaznamenana v archivu a me byt opt nastavena pi rozbalovani.

    GNU ar umi spravovat archivy, jejich lenove maji libovolnou delku
    jmena; ovem s pihlednutim na nastaveni ar ve vaem systemu me byt delka
    jmen len omezena (kvli penositelnosti archiv na ostatni programove
    nastroje). Pokud takove omezeni existuje, limit asto byva 15 znak
    (typicke pro a.out formaty) nebo 16 (typicke pro coff formaty).

    ar je poitan mezi binarni nastroje, protoe archivy jsou uivany zejmena
    jako knihovny obsahujici obecn potebne podprogramy.

    ar vytvoi rejstik symbol definovanych v alokani tabulce objektovych
    modul v archivu, pokud zadame pepina s.  Jakmile je takovy rejstik
    jednou vytvoen, bude aktualizovan vdy, kdy ar provede njakou zmnu v
    obsahu archivu (krom aktualizani operace q). Rejstik v archivu zrychli
    linkovani knihovny a dovoli podprogramm v knihovn, aby se navzajem
    volaly bez ohledu na jejich umistni v archivu.

    Mete pouit nm -s nebo nm --print-armap k vypsani tohoto rejstiku.
    Pokud archiv neobsahuje rejstik, me byt zavolana jina forma ar, zvana
    ranlib, ktera pouze pida rejstik k archivu.

    GNU ar je kompatibilni se dvma rznymi pistupy. jeho aktivitu je mone
    ovladat pomoci voleb pikazoveho adku, jako v rznych variantach ar v
    Unixovych systemech; nebo, pokud je urena jedina volba pikazoveho adku
    -M, je mone jej ovladat skriptem pedanym pes standardni vstup, stejn
    jako "knihovnicky" program MRI.

VOLBY

    GNU ar vam umouje zadat v prvnim parametru pikazove adky kod operace p
    a piznaky modifikator mod v libovolnem poadi.

    Pokud chcete, me prvni parametr pikazove adky zainat pomlkou.

    Kliove pismeno p uruje, jaka operace se provede; me to byt cokoliv z
    nasledujicich monosti, ale musite uvest pouze jednu z nich:

    d  Sma (delete) moduly z archivu. Moduly ke smazani jsou ureny jako
      len...; archiv zstane beze zmny, pokud nezadate adne soubory.

      Kdy zadate modifikator v, ar bude vypisovat moduly, ktere jsou
      smazavany.

    m  Tato operace se pouiva k pem'istn'i (move) len archivu.

      Poadi len v archivu me mit vliv na to, jak budou linkovany
      programy, je uivaji tuto knihovnu, pokud je njaky symbol definovan
      ve vice ne jednom lenu.

      Pokud nepouijete adne modifikatory s operaci "m", kady len uvedeny
      v  parametru len bude pesunut na konec archivu; mete uvest
      modifikatory a, b nebo i, abyste je pesunuli na urene misto.

    p  Vyp'ie (Print) urene leny (jejich obsah - pozn. pekl.)  archivu na
      standardni vystup.  Pokud uijete modifikator v, ukae se jmeno
      modulu ped jeho vypsanim na standardni vystup.

      Pokud neuvedete adne leny, budou vypsany vechny z archivu.

    q  Rychl'e pid'an'i (Quick append); pida len... na konec arch'ivu, bez
      kontroly pepisu.

      Modifikatory a, b a i nemaj'i vliv na tuto operaci; novji lenove
      jsou vdy pidani na konec archivu.

      Modifikator v zpsobi, e ar vypisuje seznam pidavanych soubor.

      Protoe smysl teto operace tkvi v jeji rychlosti, rejstik symbol
      archivu neni aktualizovan, i kdy u existuje; mete pouit ar s nebo
      ranlib, aby byly nove udaje zaneseny do rejstiku symbol.

      Nicmen ji pili mnoho system pedpoklada, e rychle pidani rejstik
      zaktualizuje, take GNU ar implementuje q jako synonymum pro r.

    r  Vloi soubory len... do arch'ivu (s peps'an'im (replacement)). Tato
      operace se lii od q v tom, e kady len archivu, jeho jmeno souhlasi
      se jmenem nov pidavaneho lena, bude smazan.

      Pokud jeden ze soubor vyjmenovanych v parametru len... neexistuje,
      ar vypie chybovou hlaku a necha existujici leny archivu  s
      odpovidajicim jmenem v pvodnim stavu.

      Jako vychozi jsou novji lenove pidavani na konec archivu; mete
      pouit jeden z modifikator a, b nebo i jako adost o uloeni na jine
      misto, urene relativn vzhledem k njakemu existujicimu lenu archivu.

      Modifikator v u teto operace zpsobi, e pro kady pidany soubor bude
      na vystup vypsana jedna adka s jednim z pismen a nebo r, je
      informuji, zda byl soubor pidan (appended) (adny stary len nebyl
      vymazan) nebo pepsan (replaced).

    t  Zobrazi tabulku soubor, ktere obsahuje arch'iv nebo ty soubory ze
      seznamu len..., ktere jsou v archivu. Bn jsou zobrazeny pouze
      jmena len; pokud chcete vidt take pistupova prava, as, vlastnika,
      skupinu a velikost, mete pouit modifikator v.

      Pokud neni uveden adny len, budou vypsany vechny soubory archivu.

      Pokud je v archivu (eknme b.a) vice soubor stejneho jmena (eknme
      fie), ar t b.a fie vypie pouze prvni vyskyt; chcete-li vidt vechny,
      musite poadat o celkovy vypis---v naem pipad ar t b.a.

    x  Rozbaluje (extract) leny (vyjmenovane v parametru member)  z
      archivu. U teto operace mete uit modifikator v, aby ar vypisoval
      jmena vybalovanych soubor.

      Pokud neuvedete adne leny, budou rozbaleny vechny, ktere archiv
      obsahuje.

    Plno modifikator (mod) me okamit nasledovat kliove pismeno p, aby
    upesnily chovani operace:

    a  Pidej novy soubor za (after) existujiciho lena archivu. Pokud
      pouijete modifikator a, musi byt uvedeno jmeno existujiciho lena
      jako parametr relpos, ped urenim arch'ivu.

    b  Pidej novy soubor ped (before) existujiciho lena archivu. Pokud
      pouijete modifikator b, musi byt uvedeno jmeno existujiciho lena
      jako parametr relpos, ped urenim arch'ivu. (stejne jako i).

    c  Vytvo (Create) archiv. Ureny arch'iv je vytvoen vdy, kdy neexistuje
      a vy ho chcete mnit. Ale budete varovani, pokud pomoci tohoto
      modifikatoru neupozornite, e oekavate jeho vytvoeni.

    f  Zkraceni jmen archivu.  GNU ar normaln pijima jmena libovolne
      delky. Tak mohou vzniknout archivy, je nejsou v nkterych systemech
      penositelne na pvodni ar.  Pokud je tohle va pipad, mete pouit
      modifikator f, aby jmena soubor byla pi ukladani do archivu patin
      zkracena.

    i  Pidej novy soubor ped existujiciho lena archivu. Pokud pouijete
      modifikator i, musi byt uvedeno jmeno existujiciho lena jako
      parametr relpos, ped urenim arch'ivu. (stejne jako b).

    l  Tento modifikator bude pijmut, ale nepouit.

    N  Pouiva  parametr  poet.  Pouiva  se  v  pipad  vicenasobnych
      stejnojmennych poloek v archivu. Rozbali nebo smae poet instanci
      daneho jmena ze souboru.

    o  Zachovej pvodn'i (original) datum len pi rozbalovani. Pokud tento
      modifikator neuijete, rozbalene soubory dostanou asove razitko
      odpovidajici asu rozbaleni.

    P  Pouij uplnou cestu pi porovnavani soubor v archivu. GNU ar neumi
      vytvoit archiv s uplnou cestou (takove archivy nejsou v souladu s
      normou POSIX), ale jine programy pro tvorbu archiv ano. Tato volba
      zpsobi, e GNU ar bude porovnavat nazvy soubor za pouiti uplne
      cesty, co se me hodit pi rozbalovani jedineho souboru z archivu
      vytvoeneho jinym programem.

    s  Vytvo rejstik archivu nebo aktualizuj existujici rejstik, i kdy
      nebyly provedeny adne zmny archivu. Tento modifikator mete pouit s
      libovolnou operaci, nebo samostatn (jako kliove pismeno operace -
      pozn. pekl.).  Sputni ar s na archiv ma stejny uinek, jako pouiti
      ranlib.

    S  Nevytvaej tabulku symbol archivu. To me urychlit tvorbu rozsahle
      knihovny, pokud probiha v nkolika krocich. Vysledny archiv neni
      mone pouit s linkerem. Aby bylo mono vytvoit tabulku symbol, je
      nutne pi poslednim sputni ar vypustit modifikator S nebo na archiv
      spustit ranlib.

    u  Normaln vloi ar r... do archivu vechny vyjmenovane soubory.
      Chcete-li vloit pouze ty, ktere jsou novji ne existujici lenove
      stejneho jmena, pouijte tento modifikator. Modifikator u je povolen
      pouze pi operaci r (replace). Konkretn, kombinace qu neni povolena,
      protoe kontrola asovych razitek by zatratila vyhodu rychlosti
      operace q.

    v  Tento modifikator vyvola informativnj'i (verbose) verzi operace.
      Mnoho operaci zobrazuje dodatene informace, jako teba  jmena
      zpracovavanych soubor, pokud pidate modifikator v.

    V  Tento modifikator ukae islo verze programu ar.

    Pro zachovani kompatibility s AIX ignoruje ar poateni volbu -X32_64.
    Chovani dane touto volbou je pro GNU ar vychozi. ar nepodporuje adne
    dali -X volby; zejmena nepodporuje -X32, ktera je vychozi pro ar v AIX.

    @soubor
      te volby pikazove adky ze souboru. Natene volby jsou vloeny na
      misto pvodni volby @soubor. Pokud soubor neexistuje nebo nelze ist,
      bude volba brana doslovn a nebude odstranna.

      Volby v souboru jsou oddleny bilymi znaky. Bily znak me byt obsaen
      ve volb, pokud je volba ohraniena jednoduchymi nebo dvojitymi
      uvozovkami.  Je mone pouit jakykoliv znak (vetn zptneho lomitka),
      kdy ped nj napieme zptne lomitko. Soubor me obsahovat dali volby
      @soubor; kada takova volba bude zpracovana rekurzivn.

DAL'I INFORMACE

    nm(1), ranlib(1) a poloky v Info pro binutils.

COPYRIGHT

    Copyright (c) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999,
    2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
    under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or
    any later version published by the Free Software Foundation; with no
    Invariant Sections, with no Front-Cover Texts, and with no Back-Cover
    Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU
    Free Documentation License".