Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    at, batch, atq, atrm - umisuje do fronty, zobrazuje i mae ulohy urene
    pro pozdji provedeni

POUIT'I

    at [-V] [-q fronta] [-f soubor] [-mldbv] AS
    at -c 'uloha ['uloha...]
    atq [-V] [-q fronta]
    atrm [-V] 'uloha ['uloha...]
    batch

POPIS

    at a batch naitaji ze standardniho vstupu nebo daneho souboru pikazy,
    ktere maji byt provedeny pozdji za pouiti /bin/sh.

    at   provadi pikazy v urenem ase.

    atq   vypisuje uivatelovy ekajici ulohy, krom situace, kdy uivatelem
        je superuivatel; v tom pipad se vypii ulohy vech uivatel.
        Format adk vystupu (kada uloha na jeden adek) je: islo ulohy,
        datum, hodina, fronta a uivatelske jmeno.

    atrm  mae ulohy oznaene jejich islem.

    batch  provadi pikazy, kdy to zat systemu dovoli; jinymi slovy, kdy
        prmrna zat klesne pod 0.8, nebo hodnotu urenou pi vyvolani
        pikazu atd.

    At dovoluje dosti sloite ureni asu, pesahujici standard POSIX.2. Pijima
    asy v podob HH:MM, aby spustil ulohu v uritem ase (pokud as ji uplynul,
    pedpoklada se nasledujici den). Lze take zadat midnight (plnoc), noon
    (poledne)  nebo teatime (16 hod) nebo take as doplnny AM nebo PM pro
    sputni dopoledne nebo odpoledne. Lze take zadat den, ve kterem se
    uloha spusti tak, e se zada datum v podob n'azev ms'ice den s volitelnym
    rok nebo zadanim data v podob MMDDYY nebo MM/DD/YY nebo DD.MM.YY.
    Zadani data mus'i odpovidat specifikaci denni doby. Lze take zadat asy
    jako now (nyni) + poet asov'ych jednotek, kde asove jednotky mohou byt
    minuty, hodiny, dny nebo t'ydny a lze zadat programu at, aby spustil
    ulohu dnes tak, e se za as pipie today nebo aby ji spustil zitra
    pipsanim tomorrow.

    Napiklad, aby se uloha spustila za ti dny v 16 hodin, lze zadat at 4pm
    + 3 days, aby se spustila v 10:00 31. ervence at 10am Jul 31 a pro
    sputni ulohy v 1:00 zitra, at 1am tomorrow.

    Pesny popis asove specifikace lze nalezt v /usr/share/doc/at/timespec.

    Pro oba programy at a batch se pikazy natou ze standardniho vstupu nebo
    souboru ureneho s pepinaem -f a jsou provedeny.  Pracovni adresa,
    promnne prostedi (krom promnnych TERM, DISPLAY a _) a umask jsou
    uchovany z asu vyvolani. Pikaz at - nebo batch - vyvolany ze su(1)
    shellu si zachovaji aktualni ID uivatele. Pokud program zapie nco na
    standardni vystup nebo standardni chybovy vystup, zalou se tyto potou
    uivateli.  Pota se zasila vychozim MTA (obvykle /usr/sbin/sendmail).
    Pokud se at spusti ze su(1) shellu, pota pijde majiteli login shellu.

    Superuivatel me pouivat tyto pikazy kdykoliv.  Pro jine uivatele se
    povoleni pro pouiti at uruje soubory /etc/at.allow a /etc/at.deny.

    Pokud soubor /etc/at.allow existuje, mohou pikaz at pouivat jen
    uivatele, ktei jsou v nm uvedeni.

    Pokud /etc/at.allow neexistuje, zkontroluje se /etc/at.deny a kady
    uivatel, ktery v nm neni uveden, smi pikaz at pouit.

    Pokud neexistuje ani jeden z tchto soubor, smi pouivat pikaz at jen
    superuivatel.

    Prazdny soubor /etc/at.deny znamena, e kady uivatel smi pouivat tyto
    pikazy, co je standardni nastaveni.

VOLBY

    -V   vypie na standardni chybovy vystup islo verze.

    -q fronta
        pouije  urenou frontu.  Oznaeni fronty sestava z jednoho
        pismene; platna oznaeni fronty sahaji od a do z.  a A do Z.
        Fronta a je pednastavena pro at a fronta b pro batch. Fronty s
        vyimi pismeny bi se zvyenym nice. Specialni fronta "=" je
        rezervovana pro aktualn beici ulohy.

    Pokud je uloha vloena do fronty oznaene velkym pismenem, je s ni
    naloeno, jako by byla v tom ase vloena do batch. Jakmile nastane zadany
    as, budou platit pravidla pro zpracovani batch tykajici se zate. Pokud
    se k atq zada konkretni fronta, zobrazi pouze ulohy ekajici v teto
    front.

    -m   Zale potou oznameni o ukoneni ulohy, i kdy uloha nema adny
        vystup.

    -f soubor
        Nate ulohu ze souboru soubor misto ze standardniho vstupu.

    -l   Alias pro atq.

    -d   Alias pro atrm.

    -v   Zobrazi as, kdy se uloha provede ped jejim petenim.

    Zobrazeny as bude ve formatu "Thu Feb 20 14:50:00 1997".

    -c   vypie ulohy z pikazove adky na standardni vystup.

SOUBORY

    /var/spool/cron/atjobs
    /var/spool/cron/atspool
    /proc/loadavg
    /var/run/utmp
    /etc/at.allow
    /etc/at.deny

DAL'I INFORMACE

    cron(1), nice(1), sh(1), umask(2), atd(8).

CHYBY

    Spravne fungovani pikazu batch pro Linux zavisi na pitomnosti
    adresae typu proc pipojeneho do adresae /proc.

    Pokud neni soubor /var/run/utmp dostupny nebo je pokozeny, nebo
    pokud uivatel neni pihlaeny v okamiku sputni at, pota se zale
    uivateli nalezenemu v promnne prostedi LOGNAME. Pokud tato neni
    definovana nebo je prazdna, pedpoklada se aktualni uivatelske
    ID.

    At a batch v souasne implementaci nejsou vhodne, pokud uivatele
    soupei o zdroje. Pokud je toto va pipad, mete chtit zvait jiny
    davkovy system, napiklad nqs.

AUTOR

    At   byl   z   vtiny   napsan   Thomasem   Koenigem,
    ig25@rz.uni-karlsruhe.de.