Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    bzip2, bunzip2 - komprimuje a dekomprimuje soubory, pouiva metodu
    blokoveho tidni, v1.0.3
    bzcat - dekomprimuje soubory do standardniho vystupu (stdout)
    bzip2recover - ziskava data z pokozenych bzip2 soubor

POUIT'I

    bzip2 [ -cdfkqstvzVL123456789 ] [ soubory ... ]
    bunzip2 [ -fkvsVL ] [ soubory ... ]
    bzcat [ -s ] [ soubory ... ]
    bzip2recover soubor

POPIS

    bzip2 komprimuje /zhusti i zmeni/ soubory uitim Burrow-Wheelerova
    blokoveho  tidiciho textoveho komprimaniho algoritmu a Huffmanova
    kodovani.  Komprese je veobecn mnohem lepi ne dosahuji  obvykle
    komprimani nastroje zaloene na LZ77/LZ78 algoritmech (nap. gzip) a blii
    se vykonu PPM rodiny statistickych kompresor.

    Volby pikazoveho adku jsou zamrn velmi podobne volbam nastroje GNU
    gzip, ale nejsou zcela totone.

    bzip2 oekava pikaz doprovazeny seznamem jmen soubor na pikazovem adku.
    Kady soubor je nahrazen komprimovanou verzi sebe sama se jmenem
    "pvodni_jmeno.bz2".  Kady komprimovany soubor ma stejne datum zmny,
    pistupova prava a je-li to mone, take stejne vlastniky odpovidajici
    pvodnimu souboru, take tyto vlastnosti mohou byt spravn obnoveny pi
    dekomprimaci. Zachazeni se jmenem souboru je mono povaovat za hloupe
    na souborovych systemech, kterym chybi mechanismus zabezpeeni pvodniho
    jmena souboru, pistupovych prav, vlastnictvi nebo datum i maji zavane
    omezeni delky souboroveho jmena (nap. MS-DOS).

    bzip2 a bunzip2 standardn nepepisuji ji existujici soubory. Jestlie
    toto adate, uijte volbu -f.

    Pokud neni ureno adne jmeno, bzip2 komprimuje standardni vstup do
    standardniho vystupu.  V tom pipad bzip2 odmitne zapsat komprimovany
    vystup na terminal, protoe by to bylo zcela nesrozumitelne a tudi
    zbytene. (pozn. pekl: bzip2 | cat ji ano, ale psssst)

    bunzip2 (nebo bzip2 -d) dekomprimuje vechny oznaene soubory. Soubory,
    ktere nebyly vytvoeny bzip2 budou rozeznany, vyazeny a jejich jmena
    obsaena  ve  varovnem  hlaeni.  bzip2  se pokoui vyvodit jmeno
    dekomprimovaneho souboru z  komprimovaneho,  jak  je  uvedeno  v
    nasledujicich pikladech.

           soubor.bz2  pejde na  soubor
       soubor.bz         soubor
       soubor.tbz2        soubor.tar
       soubor.tbz        soubor.tar
       libeVamjmeno pejde na  libeVamjmeno.out

    Jestlie souborove jmeno nekoni jednou z nasledujicich monosti .bz2,
    .bz, .tbz2 nebo .tbz, bzip2 si postuje, e neme vylutit jmeno pvodniho
    souboru a pouije pvodni jmeno se zakonenim .out .

    Stejn  jako  pi  kompresi,  chybjici jmeno zpsobi dekompresi ze
    standardniho vstupu do standardniho vystupu. S tim rozdilem, e nyni
    neni dvod odmitnout vystup na terminal.

    bunzip2 spravn dekomprimuje soubor ktery je zetzenim dvou i vice
    komprimovanych  soubor.  Vysledkem  je  zetzeni  odpovidajicich
    nekomprimovanych  soubor.  Testovani  celistvosti  (-t)  zetzenych
    komprimovanych soubor je take podporovano.

    Mete take komprimovat a dekomprimovat soubory do standardniho vystupu
    volbou -c.  Hromadne soubory mohou byt komprimovany a dekomprimovany
    take tak. Vysledne vystupy jsou postupn naskladany do standardniho
    vystupu (stdout).  Komprese hromadnych soubor timto zpsobem vytvai
    proud obsahujici hromadne komprimovane soubory. Takovy proud me byt
    spravn dekomprimovan pouze bzip2 version 0.9.0 nebo vyi. Nii verze
    bzip2 se zastavi po dekomprimovani prvniho souboru v proudu.

    bzcat (or bzip2 -dc) dekomprimuje  vechny  uvedene  soubory  do
    standardniho vystupu.

    bzip2 pete argumenty z promnnych prostedi BZIP2 a BZIP, v tomto poadi,
    a zpracuje je jet ped natenim argument z pikazove adky. Timto zpsobem
    mohou byt nastaveny obecne(defaultni) argumenty.

    Komprese je vdy provedena, dokonce i tehdy, je-li ziskany komprimovany
    soubor nepatrn vti ne pvodni. U soubor menich ne zhruba sto bajt je
    sklon ke zvteni, nebo komprimani mechanismus ma stalou reii kolem 50
    bajt. Nahodna data (uvaovan vystup vtiny souborovych kompresor) jsou
    kodovana v 8.05 bitech na bajt pi rozpti kolem 0.5%.

    Jako sebekontrolni mechanismus bzip2 uiva 32-bit CRC k oveni identity
    dekomprimovane verze s originalem.  To  chrani  proti  deformaci
    komprimovanych dat a proti nerozeznanych chybam v bzip2 (doufejme, e
    velmi nepravdpodobnych). Monost nerozpoznaneho  pokozeni  dat  je
    nepatrna, v pomru 1 ku tyem bilionm na kady zpracovany soubor. Uvdomme
    si vak, e kontrola pi dekompresi me pouze oznamit, e je nco patn. Neme
    pomoci ziskat pvodni nekomprimovana data. Pokud se chcete pokusit
    ziskat z pokozenych soubor data, pouijte program bzip2recover .

    Navratove hodnoty: 0 spravny konec, 1 problemy prostedi (soubor nebyl
    nalezen, patne volby, I/O (vstupn/vystupni) chyby), 2 oznauje porueni
    komprimovaneho souboru, 3 vnitni logickou chybu (tj. bug), jen zpsobila
    pad bzip2 .

VOLBY

    -c --stdout
       Komprimuje nebo dekomprimuje do standardniho vystupu

    -d --decompress
       Vyvola dekompresi. bzip2, bunzip2 and bzcat jsou ve skutenosti
       stejne programy a rozhodnuti jake innosti budou provedeny zavisi
       na  uitem jmenu. Avak volba parametrem pevyuje nad timto
       mechanismem a vyvola bzip2 pro dekompresi.

    -z --compress
       Protiklad k -d. Zpsobi kompresi bez ohledu na volane jmeno.

    -t --test
       Kontroluje celistvost uvedeneho souboru, ale nedekomprimuje jej.
       Ve skutenosti provadi zkuebni dekompresi a zahodi vysledek.

    -f --force
       Pepie vystupni soubory. Normaln bzip2 nepepisuje existujici
       vystupni soubory. Take bzip2 perui pevne odkazy k souborm, co
       by jinak neprovedl.

       bzip2 normaln odmitne dekomprimovat soubory, jim nesedi "magicka
       hlavika". Pi volb -f (--force) bzip2 dekomprimuje i tyto
       soubory, im napodobuje chovani GNU gzip.

    -k --keep
       Zachova (nemae) vstupni soubory bhem komprese nebo dekomprese.

    -s --small
       Omezi  velikost  pouite  pamti pro kompresi, dekompresi i
       testovani. Pi dekompresi a testovani  je  uivan  upraveny
       algoritmus, jen vyaduje pouze 2.5 bajt pro blok. To znamena, e
       jakykoliv soubor me byt dekomprimovan pouze s 2300kB dostupne
       pamti, avak polovini rychlosti.

       Bhem komprese, znak -s vybere velikost bloku 200kB, im pislun
       omezi velikost uite pamti za cenu niiho kompresniho pomru. Tedy,
       ma-li va poita 8MB i men operani pamti uijte volbu -s. tete
       IZENI PAMTI dale.

    -q --quiet
       Potlai nepodstatna varovani. Zpravy tykajici se I/O chyb a
       jinych kritickych udalosti nebudou potlaeny.

    -v --verbose
       Upovidana volba -- ukazuje pro kady zpracovany soubor kompresni
       pomr. Dale volba -v zvyuje vymluvnost, chrli mnostvi informaci,
       ktere jsou zajimave zejmena pro diagnosticke uely.

    -L --license -V --version
       Zobrazi verzi, licenni podminky.

    -1 (i --fast) a -9 (i --best)
       Nastavi velikost bloku na 100kB, 200kB .. 900kB pro komprimaci.
       Nema adny vliv na dekomprimaci. ti IZENI PAMTI dale.  Volby
       --fast a --best jsou podporovany z dvodu kompatability s GNU
       gzip. Popravd, --fast toho moc neurychli. A --best pouze zvoli
       defaultni chovani.

    --   Povauje vechny nasledujici argumenty za souborova jmena, i pokud
       zainaji pomlkou. Take mete zachazet take se soubory s pomlkou
       napiklad bzip2 -- -meskvlevyspekulovanejmenosouboru.

    --repetitive-fast --repetitive-best
       Tato volba je zbytena ve verzi 0.9.5 a vyich. Poskytovala urite
       surove ovladani chovani tidiciho algoritmu v pedchozich verzich
       a byla v lecem uitena. Verze 0.9.5 a vyi maji zdokonaleny
       algoritmus, ktery ini tuto volbu bezvyznamnou.

'IZEN'I PAMTI

    bzip2 komprimuje velke soubory v blocich. Velikost bloku ma vliv jednak
    na dosaeny kompresni pomr a take na mnostvi potebne pamti pro kompresi
    a dekompresi. Volby -1 a -9 uruji velikost bloku od 100kB do 900KB
    (standard). Pi dekompresi je velikost bloku, uita pro kompresi, natena
    z hlaviky zkomprimovaneho souboru a bunzip2 ji sam vyhradi dostatek
    pamti pro dekompresi. Protoe velikost bloku je uloena ve zkomprimovanem
    souboru, volby -1 a -9 jsou zbytene a proto pi dekompresi zstanou
    nepovimnuty.

    Kompresni a dekompresni pamove poadavky v bajtech mohou byt odhadnuty
    takto:

        Komprese: 400k + (8 x velikost bloku)

        Dekomprese: 100k + (4 x velikost bloku) nebo 100k + (2.5 x
    velikost bloku)

    Vti bloky nepinaeji pimeny narst komprese, nebo vtina komprese je
    vytvoena v prvnich dvou i tech stech tisicich bajt bloku (co ti mysl
    uivatele malych stroj). Je take dleite si uvdomit, e dekompresni pamove
    poadavky jsou nastaveny v dob komprese vybrem velikosti bloku.

    Pro soubor komprimovany s pednastavenou velikosti bloku 900kB bunzip2
    vyaduje  pi  dekompresi 3700kB pamti.  Pro umonni dekomprimovani
    libovolneho souboru na poitai s pouze 4MB operani pamti ma bunzip2
    volbu pro dekompresi uivajici piblin polovini mnostvi pamti, kolem
    2300kB. Rychlost je take sniena na polovinu, proto byste tuto monost
    mli uit pouze, je-li to opravdu nutne. Odpovidajici volba je -s.

    Obecn eeno, zkuste a uijte nejvti monou velikost bloku v zajmu dosaeni
    maximalni komprese. Rychlost komprese a dekomprese prakticky neni
    velikosti bloku ovlivnna.

    Dale se podivame na uplatnni bzip2 na soubory, ktere se vejdou do
    jednoho bloku. To je vtina soubor, se kterymi se setkate, pokud
    pouijete velkou blokovou velikost. Mnostvi skuten uite pamti je pimena
    velikosti takoveho souboru, protoe soubor je meni ne blok. Napiklad
    pikaz komprimace souboru velkeho 20kB s volbou -9 zpsobi, e kompresor
    pidli asi 7600kB pamti, ale pouije pouze 400k + (20000 * 8) = 560kB.
    Podobn dekompresor pidli 3700kB ale pouije pouze 100kB + (2000 * 4) =
    180KB.

    Nasleduje tabulka sestavajici z hodnot maximalniho uiti pamti pro rzne
    velikosti bloku. Obsahuje take vyslednou komprimovanou velikost baliku
    14 soubor Calgary Text Compression Corpus majici pvodni celkovou
    velikost 3,141,622 bajt. Tento udaj dovoli nahlednout vlivu velikosti
    bloku na kompresi. Tabulka smuje k vykladu vyhod uiti vtich blok pro
    vti soubory.

               Komprese  Dekomprese  Dekomprese  Velikost
           volba  pam    pam    -s pam  korpusu

         -1   1200k    500k     350k   914704
      -2   2000k    900k     600k   877703
      -3   2800k   1300k     850k   860338
      -4   3600k   1700k    1100k   846899
      -5   4400k   2100k    1350k   845160
      -6   5200k   2500k    1600k   838626
      -7   6100k   2900k    1850k   834096
      -8   6800k   3300k    2100k   828642
      -9   7600k   3700k    2350k   828642

Z'ISK'AN'I DAT Z POKOZEN'YCH SOUBOR

    bzip2 komprimuje soubory v blocich, obyejn 900kB velkych. S kadych
    blokem je nakladano nezavisle. Jestlie chyba zaznamu i penosu se
    projevi v nkterem z blok, .bz2 soubor je pokozen, ale pesto je mone
    ziskat data z nepokozenych blok data.

    Komprimovane prohlaeni kadeho bloku je vymezeno 48-bit pedlohou, ktera
    umouje nalezeni hranic bloku s pijatelnou pesnosti. Kady blok take
    uchovava vlastni 32-bit CRC a tak pokozene bloky mohou byt rozlieny od
    nepokozenych.

    bzip2recover je jednoduchy program, jeho ulohou je hledat bloky v .bz2
    souborech a zapisovat kady blok do vlastniho souboru .bz2 Mete uit
    bzip2 -t , jen ovuje spojitost vyslednych soubor a dekomprimuje
    nepokozene bez zapisu vystupu.

    bzip2recover vyaduje jednodue jmeno pokozeneho souboru a  vytvai
    islovane  soubory  "rec0001soubor.bz2",  "rec002soubor.bz2"  atd.,
    obsahujici rozbalene bloky. Pojmenovani vystupnich soubor je navreno
    tak, aby pouiti olikovych znak zpsobilo spravnou sestavu soubor. Nap.
    "bzip2 -dc rec*file.bz2 > ziskana_data".

    Pouiti bzip2recover je spojeno s velkymi .bz2 soubory, prav takove
    obsahuji mnoho blok. Je zejm marne pokouet se zachranit jednoblokovy
    pokozeny soubor, nebo samotny pokozeny blok neme byt obnoven. Jestlie
    usilujete o zmeneni rizika ztraty dat zapiinnou chybou media i penosu,
    uvaujte o kompresi s malou velikosti bloku.

POZN'AMKA K V'YKONU

    Tidici ast komprese shromauje podobne etzce v souboru. Z toho dvodu me
    byt mnohem pomaleji komprimace souboru, obsahujiciho velmi dlouhe nudle
    opakujicich se znak, nap. "aabaabaabaab ... ", ne je obvykle. Verze
    0.9.5 a vyi toto mnohem lepe travi neli pedchozi verze. Pomr mezi
    nejhorim a prmrnych asem komprese je kolem 10:1. Pedchozi verze staten
    dosahovaly pomru 100:1. Pokud zadate volbu -vvvv, mete sledovat prbh v
    detailu.

    Dekompresni rychlost tim neni ovlivnna.

    bzip2 obvykle obsadi nkolik megabajt pamti a pak je vypluje doslova
    nahodn rozmailym zpsobem. To znamena, e vykon komprese i dekomprese je
    siln ovlivnn rychlosti obsluhy cache. Proto male zmny v kodu pistupu
    cache by mly zpsobit nepomrn velke zlepeni vykonu. Vykon bzip2 bude
    pravdpodobn nejlepi na strojich s velmi velkymi cache.

N'ASTRAHY

    I/O chybove zpravy nejsou tak uitene, jak by mohly byt. bzip2 se piln
    pokoui rozeznat I/O chyby a slun ukonit innost, ale detailni zpravy o
    problemu jsou obas ponkud matouci.

    Tato piruka nalei k verzi 1.0.3 bzip2. Komprimovana data vytvoena touto
    verzi  jsou zcela oboustrann sluitelna s pedchazejicimi veejnymi
    vydanimi, verzemi 0.1pl2, 0.9.0 a 0.9.5. Ovem s nasledujici vyjimkou:
    0.9.0 a vyi umi spravn dekomprimovat zetzene komprimovane soubory.
    0.1pl2 to neumi, a zastavi se po dokoneni dekomprese prvniho souboru v
    proudu.

    bzip2recover verze stari ne 1.0.2 pouivaly 32-bitovou reprezentaci
    pozice v komprimovanem souboru, a proto se nevypoadaly se soubory vtimi
    ne 512 MB. Verze 1.0.2 a novji pouivaji 64-bitovou reprezentaci pozice
    na systemech, kde je to podporovano (GNU systemy a Windows). Pro
    zjitni, zda byl bzip2recover skompilovan s timto omezenim, spuste ho
    bez parametr. Kdekoliv si mete skompilovat verzi bez tohoto omezeni,
    pokud nastavite MaybeUInt64 na njaky typ odpovidajici unsigned 64-bit
    integer.

AUTOR

    Julian Seward, jseward@acm.org.

    http://www.bzip.org

    Mylenky vloene do bzip2 pochazeji od nasledujicich lidi: Michael
    Burrows a David Wheeler (bloky adici pemna), David Wheeler (opt,
    Huffmanovo kodovani), Peter Fenwick (strukturovany model kodovani v
    pvodnim bzip, a ada zdokonaleni), Alistair Moffat, Radford Neal a Ian
    Witten (aritmeticke kodovani v pvodnim bzip). Mnoho jim vdim za jejich
    pomoc, podporu a rady.  Pro odkazy na zdrojovou dokumentaci se
    podivejte do piruky v baliku zdrojoveho kodu. Christian von Roques m
    pivedl k hledani rychlejiho tidiciho algoritmu, to pro zvyeni rychlosti
    komprese. Bela Lubkin m podpoil pi zdokonaleni toho nejhoriho pipadu
    kompresniho vykonu. Skripty bz* jsou odvozeny od GNU gzip. Mnoho lidi
    poslalo zaplaty, pomohlo s problemy v penositelnosti, pjilo stroje,
    dalo rady a byli obecn napomocni.

                                   bzip2(1)