Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    chmod - zmni pistupova prava k souborm

POUIT'I

    chmod [VOLBA]... PR'AVA[,PR'AVA]... SOUBOR...
    chmod [VOLBA]... PR'AVA_OSMIKOV SOUBOR...
    chmod [VOLBA]... --reference=REFERENN'I_SOUBOR SOUBOR...

POPIS

    Tato manualova stranka popisuje GNU verzi programu chmod. chmod zmni
    pistupova prava zadanych soubor podle parametru PR'AVA, ktery me byt
    zadan bu pomoci symbolickeho zapisu poadovanych zmn nebo osmikovym
    islem udavajicim bitov nova prava

    Format symbolickeho zapisu zmn prav je [ugoa...][[+-=][pr'ava...]...],
    kde pr'ava je nula nebo vice pismen ze sady rwxXst nebo jedine pismeno
    ze sady ugo. Me byt zadano vice symbolickych operaci oddlenych arkami.

    Kombinace pismen ugoa uruje, jaka kategorie prav ma byt zmnna: `u' jsou
    prava vlastnika (user), `g' prava ostatnich len skupiny souboru
    (group), `o' prava ostatnich uivatel (others) a `a' prava vech uivatel
    (all). Neni-li zadano adne z tchto pismen, bude vysledek stejny, jako
    kdyby bylo zadano a, ale nebudou zmnny bity nastavene v umask.

    Operator + zpsobi pidani zadanych prav ke stavajicim pravm souboru, -
    odebrani zadanych prav, = zpsobi nastaveni zadanych prav (v pipad
    adresa nedojde ke zmn sUID a sGID, nejsou-li vyslovn ureny)

    Pismena rwxXst udavaji nova prava pro zadanou kategorii: `r' je pravo
    teni (read), `w' zapisu (write), `x' pravo provadni programu nebo
    pistupu do adresae (execute), `X' je tote jako `x', ale nastavuje se
    pouze souborm, ktere pro nkterou kategorii u pravo `x' maji, a adresam.
    `s' je pravo setuid nebo setgid a `t' sticky bit. Pismena `u', `g' a
    `o'  znamenaji pevzeti stavajicich prav vlastnika, skupiny vlastnik
    souboru nebo ostatnich.

    iselne zadani prav je tvoeno jednou a tymi osmikovymi islicemi (0-7),
    ziskanymi setenim bit s hodnotami 4, 2 a 1. Pokud je islic men ne tyi,
    doplni se zleva nuly. Prvni islice ma vyznam set user ID (4), set group
    ID (2) a sticky (1). Druha islice ma vyznam prav pro vlastnika: teni
    (4), zapis (2) a provadni (1); teti islice stejnych prav pro skupinu a
    tvrta to same pro ostatni.

    Pikaz chmod nemni prava symbolickych odkaz, protoe systemove volani
    chmod zmnu jejich prav neumouje. To ale nevadi,  protoe  prava
    symbolickych odkaz nejsou nikdy brana v potaz. Pi pouiti pikazu chmod
    na symbolicky odkaz uvedeny na pikazove adce se zmni prava souboru, na
    ktery odkaz ukazuje. Pi rekurzivnim prochazeni adresa pikaz chmod
    symbolicke odkazy ignoruje.

SETUID A SETGID BITY

    chmod vynuluje set-group-ID bit normalniho souboru, pokud se skupina
    vlastnik souboru neshoduje s efektivni skupinou uivatele nebo njakou
    jeho doplujici skupinou, s vyjimkou pipadu, kdy ma uivatel odpovidajici
    opravnni. Dali omezeni mohou zpsobit, e set-user-ID a set-group-ID bity
    PR'AV nebo REFERENN'IHO_SOUBORu budou ignorovany. Tohle chovani zavisi na
    politice a funkcionalit odpovidajiciho systemoveho volani chmod. Pokud
    si nejste jisti, zjistte si podrobnosti o tomto volani.

    chmod zachovava set-user-ID a set-group-ID adresae, pokud explicitn
    nezvolite jine chovani. Mete nastavit nebo vynulovat tyto bity pomoci
    symbolickeho zapisu zmn jako napiklad u+s nebo g-s a mete nastavit (ale
    ne vynulovat) tyto bity pomoci iselniho zapisu zmn.

RESTRICTED DELETION FLAG ILI STICKY BIT

    Sticky bit je jediny bit a jeho implementace zavisi na druhu souboru. V
    pipad adresa zabrani neprivilegovanym uivatelm v odstranni  nebo
    pejmenovani  v nm obsaenych soubor, pokud tyto nejsou v jejich
    vlastnictvi (nebo nejsou vlastniky onoho adresae). Tomu se  ika
    restricted deletion flag, a je to aste v adresaich zapisovatelnych
    vemi, jako je /tmp. V pipad normalnich soubor to v nkterych starich
    systemech znamena, e textovy obraz programu zstane uloen ve swapu, take
    se pi sputni nate rychleji. Tomu se ika sticky bit.

VOLBY

    Zmni pistupova prava kadeho SOUBORu na PRAVA.

    -c, --changes
       jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochazi ke zmn

    --no-preserve-root
       zpracuje `/' obvyklym zpsobem (vychozi)

    --preserve-root
       rekurzivni operace nad `/' sele

    -f, --silent, --quiet
       potlai vtinu chybovych hlaeni

    -v, --verbose
       podrobn vypisuje hlaeni o vech zpracovavanych souborech

    --reference=REFERENCNI_SOUBOR
       poije prava REFERENNIHO_SOUBORU namisto hodnoty PRAVA

    -R, --recursive
       pracuje s adresai a soubory rekurzivn

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    PRAVA jsou zadana ve tvaru `[ugoa]*([-+=]([rwxXst]*|[ugo]))+'.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    chmod(2)

    Uplna dokumentace pro chmod je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a chmod, ml by pikaz

       info coreutils 'chmod invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             CHMOD(1)