Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    chown - mni souborm vlastnika a skupinu

POUIT'I

    chown [VOLBA]... [VLASTN'IK][:[SKUPINA]] SOUBOR...
    chown [VOLBA]... --reference=REFERENCNI_SOUBOR SOUBOR...

POPIS

    Tato manualova stranka dokumentuje GNU verzi programu chown. chown mni
    vlastnika a skupinu pro kady uvedeny soubor Pokud je uren pouze
    vlastnik (uivatelskym jmenem nebo iselnym ID), stane se tento uivatel
    vlastnikem kadeho uvedeneho souboru a jejich skupina zstane beze zmny.
    Pokud je vlastnik nasledovan dvojtekou a jmenem skupiny (nebo jejim
    iselnym ID) (bez mezer mezi nimi), je zmnna i skupina. Pokud neni
    dvojteka nasledovana adnym jmenem skupiny, zadany uivatel se stane
    vlastnikem souboru a skupinou souboru se stane uivatelova pihlaovaci
    skupina. Pokud je uvedena dvojteka a skupina, ale vlastnik nikoliv, je
    zmnna pouze skupina; v takovem pipad pracuje chown stejn jako chgrp.
    Pokud je uvedena pouze dvojteka nebo vbec nic, k adne zmn nedojde.

VOLBY

    Zmni vlastnika a/nebo skupinu kadeho SOUBORu na VLASTNIKa a/nebo
    SKUPINU. Pi pouiti volby --reference zmni vlastnika a skupinu kadeho
    SOUBORu podle jejich hodnot pro REFERENCNI_SOUBOR.

    -c, --changes
       jako verbose, ale vypisuje pouze pokud dochazi ke zmn

    --dereference
       zmni vlastnictvi objektu, na ktery ukazuje symbolicky odkaz,
       misto zmny samotneho symbolickeho odkazu (vychozi chovani)

    -h, --no-dereference
       zmni vlastnictvi symbolickeho odkazu (a nikoliv objektu, na
       ktery symbolicky odkaz ukazuje) (uitene pouze na systemech,
       ktere mohou mnit vlastnictvi symbolickeho odkazu)

    --from=AKTU'ALN'I_VLASTN'IK:AKTUALNI_SKUPINA
       zmni vlastnika a-nebo skupinu kadeho souboru, pokud se jeho
       aktualni vlastnik a skupina shoduji se zadanymi udaji. Pokud je
       jeden z udaj vynechan, neni u nj vyadovana shoda.

    --no-preserve-root
       zpracuje `/' obvyklym zpsobem (vychozi)

    --preserve-root
       rekurzivni operace nad `/' sele

    -f, --silent, --quiet
       potlai vtinu chybovych hlaeni

    --reference=REFERENCNI_SOUBOR
       pouije vlastnika a skupinu REFERENCNIHO_SOUBORu namisto uvadni
       hodnot VLASTNIK:SKUPINA

    -R, --recursive
       pracuje s adresai a soubory rekurzivn

    -v, --verbose
       podrobn vypisuje hlaeni o vech zpracovavanych souborech

    Nasledujici volby mni zpsob, jakym jsou pi pouiti volby -R prochazeny
    adresae. Pokud je pouita vice ne jedna, plati pouze ta uvedena
    naposled.

    -H   pokud je argument uvedeny na pikazove adce symbolicky odkaz na
       adresa, nasleduj jej

    -L   nasleduje kady symbolicky odkaz na adresa, na ktery narazi

    -P   nebude nasledovat adny symbolicky odkaz (vychozi)

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Pokud neni uveden VLASTNIK, nedojde k jeho zmn. Skupina zstane nezmnna,
    pokud neni uvedena, s vyjimkou pipadu, kdy je dvojtekou uvedenou za
    (nikoliv iselnym!) VLASTNIKem implikovana pihlaovaci skupina. VLASTNIK
    a SKUPINA mohou byt uvedeni jmenem nebo iselnym ID.

P'IKLADY

    chown root /u
       Zmni vlastnika /u na "root".

    chown root:staff /u
       To same, ale zarove zmni jeho skupinu na "staff".

    chown -hR root /u
       Zmni vlastnika /u a podizenych soubor na "root".

AUTOR

    Napsal David MacKenzie a Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    chown(2)

    Uplna dokumentace pro chown je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a chown, ml by pikaz

       info coreutils 'chown invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             CHOWN(1)