Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    cp - kopiruje soubory a adresae

POUIT'I

    cp [VOLBA]... [-T] ZDROJ C'IL
    cp [VOLBA]... ZDROJ... ADRES'A
    cp [VOLBA]... -t ADRES'A ZDROJ...

POPIS

    Kopiruje ZDROJ do CILe nebo vicero ZDROJ do ADRESAe.

    Argumenty povinne pro dlouhe volby jsou pro kratke volby take povinne.

    -a, --archive
       stejne jako -dpR

    --backup[=CONTROL]
       Vytvai zaloni kopie kadeho souboru, ktery v cili existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    --copy-contents
       kopiruje obsah specialnich soubor pi rekurzivnim prchodu

    -d   stejne jako --no-dereference --preserve=links

    -f, --force
       pokud existujici cilovy soubor nelze otevit pro zapis, smae jej
       a zkusi operaci oteveni znovu

    -i, --interactive
       vyaduje potvrzeni ped pepsanim

    -H   Nasleduje symbolicke odkazy urene ve ZDROJi na pikazove adce

    -l, --link
       vytvai pevne odkazy misto kopirovani jinych objekt ne adresa

    -L, --dereference
       nasleduje vechny symbolicke odkazy ve ZDROJi

    -P, --no-dereference
       nikdy nasleduje symbolicke odkazy ve ZDROJi

    -p   stejne jako --preserve=mode,ownership,timestamps

    --preserve[=SEZNAM_ATRIBUT]
       zachova vybrane atributy (vychozi jsou: mode (prava), ownership
       (vlastnictvi),timestamps (asova razitka)). Dali mone atributy
       jsou: context (zabezpeeni), links (odkazy), all (vechno)

    --no-preserve=SEZNAM_ATRIBUT
       nezachova vybrane atributy

    --parents
       v ADRESAi pouije uplne jmeno zdrojoveho souboru

    -R, -r, --recursive
       kopiruje adresae rekurzivn

    --remove-destination
       mae existujici cilove soubory jet ped pokusem o jejich oteveni
       (na rozdil od --force)

    --sparse=KDY
       idi tvorbu idkych (sparse) soubor

    --strip-trailing-slashes
       odstrani vechna lomitka na konci kadeho ZDROJe

    -s, --symbolic-link
       misto kopirovani vytvai symbolicke odkazy

    -S, --suffix=P'IPONA
       penastavi piponu zalonich soubor

    -t, --target-directory=ADRES'A
       kopiruje vechny ZDROJe do ADRESAe

    -T, --no-target-directory
       povauje CIL za normalni soubor

    -u, --update
       kopiruje pouze pokud je ZDROJ novji ne cilovy soubor nebo pokud
       cilovy soubor neexistuje

    -v, --verbose
       vypisuje provadne operace

    -x, --one-file-system
       nebude kopirovat podadresae z jineho svazku ne na kterem
       kopirovani zaalo

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Ve vychozim nastaveni jsou idke ZDROJove soubory rozpoznavany hrubou
    heuristikou a odpovidajici CILovy soubor je vytvoen jako idky. To je
    chovani zvolene pomoci --sparse=auto. Volba --sparse=always zpsobi
    tvorbu idkych soubor pokade, kdy ZDROJovy soubor obsahuje dostaten
    dlouhou sekvenci nulovych bajt. Volba --sparse=never vytvaeni idkych
    soubor zakae.

    Pipona zalonich soubor je `~', pokud nebyla nastavena pouitim --suffix
    nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzi me byt zmnna
    pomoci volby --backup nebo promnnou prostedi VERSION_CONTROL. Povolene
    hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytvaet zalohy (i pokud je pouito --backup)

    numbered, t
       vytvai islovane zalohy

    existing, nil
       vytvai islovane zalohy, pokud jsou ji pouity, v opanem pipad
       vytvai proste zalohy

    simple, never
       vdy vytvai proste zalohy

    Vyjimkou je pipad, kdy jsou pouity volby force a backup a ZDROJ a CIL
    jsou stejna jmena pro existujici prosty soubor. Tehdy cp vytvoi zalohu
    ZDROJe.

AUTOR

    Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie a Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro cp je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a cp, ml by pikaz

       info coreutils 'cp invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008               CP(1)