Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    date - vypie nebo nastavi systemove datum a as

POUIT'I

    date [VOLBA]... [+FORM'AT]
    date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

POPIS

    Pikaz date vypie aktualni as a datum v zadanem FORMATu anebo jej
    nastavi.

    -d, --date=ETZEC
       Zobrazi as a datum zadany etzcem

    -f, --file=DATEFILE
       jako --date pro kadou adku v souboru DATEFILE

    -r, --reference=SOUBOR
       zobrazi as posledni zmny SOUBORu

    -R, --rfc-2822
       vypie datum a as ve formatu RFC 2822. Piklad: Mon, 07 Aug 2006
       12:34:56 -0600

    --rfc-3339=TIMESPEC
       Vypie  datum a as ve formatu RFC 3339.  TIMESPEC=`date',
       `seconds' nebo `ns' pro datum a as s urenou pesnosti.  Datum a
       as  jsou  od sebe oddleny jednoduchou mezerou: 2006-08-07
       12:34:56-06:00

    -s, --set=ETZEC
       nastavi as ureny ETZCEM

    -u, --utc, --universal
       vypie nebo nastavi svtovy as (UTC)

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    FORMAT ovlivuje vypis. Direktivy jsou:

    %%   znak %

    %a   zkratka dne v tydnu podle locale (nap. Ne)

    %A   plne jmeno dne v tydnu podle locale promnne delky (nap. Nedle)

    %b   zkratka msice podle locale (nap. Pro)

    %B   plne jmeno msice podle locale (nap. leden)

    %c   datum a as podle locale (nap. t 3. bezen 2005, 23:05:25 CET)

    %C   stoleti; stejne jako %Y, jen jsou vyputny posledni dv islice
       (nap. 20)

    %d   den v msici (nap. 01)

    %D   datum; stejne jako %m/%d/%y

    %e   den v msici, doplnn mezerami; stejne jako %_d

    %F   uplne datum; stejne jako %Y-%m-%d

    %g   last two digits of year of ISO week number (viz %G)

    %G   year of ISO week number (viz %V); obvykle uitene jen s %V

    %h   stejne jako %b

    %H   hodina (00..23)

    %I   hodina (01..12)

    %j   den v roce (001..366)

    %k   hodina ( 0..23)

    %l   hodina ( 1..12)

    %m   msic (01..12)

    %M   minuta (00..59)

    %n   znak newline (novy adek)

    %N   nanosekundy (000000000..999999999)

    %p   oznaeni dopoledne/odpoledne podle locale; prazdne, pokud neni
       znamo

    %P   jako %p, ale malymi pismeny

    %r   as ve dvanactihodinovem cyklu podle locale (nap. 11:11:04 PM)

    %R   hodiny a minuty ve 24hodinovem cyklu; stejne jako %H:%M

    %s   poet sekund od 1. ledna 1970 00:00:00 UTC

    %S   sekundy (00..60)

    %t   horizontalni tabelator

    %T   as; stejne jako %H:%M:%S

    %u   den v tydnu (1..7); 1 je pondli

    %U   islo tydne, s nedli jako prvnim dnem tydne (00..53)

    %V   ISO islo tydne, s pondlim jako prvnim dnem tydne (01..53)

    %w   den v tydnu (0..6); 0 je nedle

    %W   islo tydne, s pondlim jako prvnim dnem tydne (00..53)

    %x   reprezentace data podle locale (nap. 12/31/99)

    %X   reprezentace asu podle locale (nap. 23:13:48)

    %y   posledni dvojisli roku (00..99)

    %Y   rok

    %z   +hhmm iselna asova zona (nap. -0400)

    %:z  +hh:mm iselna asova zona (nap. -04:00)

    %::z  +hh:mm:ss iselna asova zona (nap. -04:00:00)

    %:::z iselna asova zona s : k ureni potebne pesnosti (nap. -04,
       +05:30)

    %Z   abecedni zkratka asove zony (nap. EDT)

    Pikaz date implicitn dopluje iselna pole nulami. Znak `%' me byt
    nasledovan tmito nepovinnymi vlajkami:

    -   (pomlka) nedoplovat pole

    _   (podtritko) doplovat pole mezerami

    0   (nula) doplovat pole nulami

    ^   pouije velka pismena, je-li to mone

    #   pouije opan velka pismena, je-li to mone

    Po kade vlajce nasleduje nepovinne pole ika, v desitkove soustav; potom
    nepovinny  modifikator, ktery je buto E pro pouiti alternativni
    reprezentace podle locale, je-li dostupna anebo  O  pro  pouiti
    alternativnich iselnych symbol podle locale, jsou-li dostupne.

ETZEC PRO DATUM

    ETZEC v --date=ETZEC je lidmi itelny etzec s velmi volnym formatem,
    jako nap. "29 Feb 2004 16:21:42 -0800" nebo "2004-02-29 16:21:42" nebo
    dokonce "next Thursday". etzec me obsahovat poloky oznaujici datum,
    asovou zonu, relativni as, relativni datum a isla. Prazdny etzec znai
    zaatek dne. Format je ve skutenosti daleko komplexnji a je podrobn
    popsan v dokumentaci info.

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro date je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a date, ml by pikaz

       info coreutils 'date invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008              DATE(1)