Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    dd - konvertuje a kopiruje soubor

POUIT'I

    dd [OPERAND]...
    dd VOLBA

POPIS

    Kopiruje soubor a konvertuje a formatuje jej podle zadanych operand.

    bs=BAJT
       vynuti ibs=BAJT a obs=BAJT

    cbs=BAJT
       uruje delku bloku, ktery bude konvertovan najednou

    conv=CONVS
       Konvertuje soubor podle arkami oddlovaneho seznamu symbol

    count=BLOK
       Kopiruje pouze zadany poet blok

    ibs=BAJT
       naita bloky zadane delky

    if=SOUBOR
       te ze zadaneho SOUBORu misto ze standardniho vstupu

    iflag=PIZNAKY
       te podle arkami oddlovaneho seznamu symbol

    obs=BAJT
       zapisuje bloky zadane delky

    of=SOUBOR
       zapisuje do SOUBORu misto na standardni vystup

    oflag=PIZNAKY
       zapisuje podle arkami oddlovaneho seznamu symbol

    seek=BLOK
       peskoi zadany poet blok velikosti obs od zaatku vystupniho
       souboru

    skip=BLOK
       peskoi zadany poet blok velikosti ibs od zaatku vstupniho
       souboru

    status=noxfer
       potlai penosove statistiky

    Udaje oznaujici poet BLOK a BAJT mohou byt doplnny nasledujicimi
    nasobiteli: c =1, w =2, b =512, kB =1000, K =1024, MB =1000*1000, M
    =1024*1024, xM =M GB =1000*1000*1000, G =1024*1024*1024, atd. pro T, P,
    E, Z, Y.

    Platne symboly pro conv jsou:

    ascii z EBCDIC do ASCII

    ebcdic z ASCII do EBCDIC

    ibm  z ASCII do alternativniho EBCDIC

    block dopluje zaznamy ukonene znakem newline koncovymi mezerami na
       delku cbs

    unblock
       nahrazuje koncove mezery v kadem bloku delky cbs znakem newline

    lcase mni velka pismena na mala

    nocreat
       nevytvai vystupni soubor

    excl  sele, pokud vystupni soubor u existuje

    notrunc
       nezkracuje vystupni soubor

    ucase mni mala pismena na velka

    swab  prohazuje sude a liche bajty

    noerror
       ignoruje chyby pi teni

    sync  doplni kady vstupni blok koncovymi nulovymi bajty na velikost
       ibs; je=li pouito s block nebo unblock,dopluje mezerami

    fdatasync
       fyzicky zapie data ped ukonenim

    fsync to same, ale zapie take metadata

    PIZNAKY mohou byt:

    append reim pidavani na konec souboru (pouze  zapis; doporuuje se
       kombinovat s conv=notrunc)

    direct pime teni/zapis dat

    directory
       sele, pokud dany soubor (vstupni/vystupni) neni adresa

    dsync pouije synchronizovany vstup/vystup dat

    sync  to same, ale plati i pro metadata

    fullblock
       akumuluje kompletni vstupni bloky (jen pro iflag)

    nonblock
       pouije neblokujici vstup/vystup

    noatime
       neaktualizuje as posledniho pistupu souboru

    noctty nepiazuje idici terminal ze souboru

    nofollow
       nenasleduje symbolicke odkazy

    Zaslani signalu USR1 bicimu procesu 'dd' zapiini vypis vstup/vystupnich
    statistik na standardni chybovy vystup, proces potom normaln pokrauje v
    kopirovani.

       $ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
       $ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid

       18335302+0 vstoupivich zaznam 18335302+0 vystoupivich zaznam 9
       387 674 624 bajt (9,4 GB) zkopirovano, 34,6279 s, 271 MB/s

    Jeho volby jsou:

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

AUTOR

    Napsal Paul Rubin, David MacKenzie a Stuart Kemp.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro dd je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a dd, ml by pikaz

       info coreutils 'dd invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008               DD(1)