Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    diff - najde rozdily mezi dvma soubory

POUIT'I

    diff [volby] ze-souboru do-souboru

POPIS

    V nejjednoduim pipad program diff porovnava obsahy soubor ze-souboru a
    do-souboru. Jmeno souboru - znamena text teny ze standardniho vstupu.
    Jako zvlatni pipad diff - - porovna kopii standardniho vstupu samu se
    sebou.

    Pokud je ze souboru adresaem a do-souboru nikoliv, diff porovnava
    soubor v ze-souboru jeho jmeno je stejne jako do-souboru, a naopak.
    Soubor, ktery neni adresaem, vak nesmi byt -.

    Pokud jsou oba ze-souboru a do-souboru adresai, program diff porovnava
    odpovidajici  soubory v obou adresaich, v abecednim poadi; toto
    porovnavani neni rekurzivni, ledae je pouita volba -r nebo --recursive.
    Program diff nikdy neporovnava skuteny obsah adresae, jako by to byl
    soubor. Soubor, ktery je upln ureny neme byt standardni vstup, protoe
    standardni vstup je bezejmenny a zapis ``soubor se stejnym jmenem'' se
    na tento pipad nevztahuje. Volby programu diff zainaji znakem -, take
    za bnych okolnosti ze-souboru a do-souboru nemohou zainat na -. Nicmen
    argumenty uvedene za -- jsou povaovany za jmena soubor i v pipad, e
    zainaji na -.

  Volby
    Nasleduje souhrn vech voleb, ktere GNU diff akceptuje. Vtina voleb ma
    dv rovnocenna jmena; prvni jako jedine pismeno, kteremu pedchazi - a
    druhe - dlouhe jmeno, kteremu pedchazi --. Vice jednopismennych voleb
    (pokud nevyaduji argument) me byt spojeno do jednoho slova: -ac je
    rovnocenne zapisu -a -c.  Dlouha jmena voleb mohou byt zkracena na
    jakykoliv jedineny zaatek sveho jmena. Hranate zavorky ([ a ]) oznauji
    e volba me byt doplnna argumentem.

    -poet Zobrazi poet (cele islo) adk kontextu. Tato volba sama o sob
       neuruje vystupni format a projevi se jen v kombinaci s -c nebo
       -u.  Tato volba je zastarala. Aby mohl program patch spravn
       fungovat, potebuje obvykle nejmen dva adky kontextu.

    -a   Povauje vechny soubory za textove a porovnava je adek po adku, i
       kdy textove nejsou.

    -b   Ignoruje zmny v objemu white space.

    -B   Ignoruje zmny, ktere pouze vloi nebo vypusti prazdne adky.

    --brief
       Pouze oznami, zda se soubory lii, bez podrobnosti o zmnach.

    -c   Pouije kontextovy vystupni format.

    -C 'adk
    --context[='adk]
       Pouije kontextovy vystupni format se zobrazenim zadaneho potu
       'adk (cele islo) kontextu. Neni-li poet 'adk uren, jsou zobrazeny
       ti.  Aby mohl program patch spravn fungovat, potebuje obvykle
       nejmen dva adky kontextu.

    --changed-group-format=form'at
       Pouije form'at k vypsani skupiny adek, obsahujici liici se adky z
       obou soubor ve tvaru if-then-else.

    -d   Zmni algoritmus tak, e me najit i meni sadu zmn. Program diff se
       tak zpomali (nkdy vyrazn).

    -D jm'eno
       Zpsobi vystup ve spojenem formatu if-then-else, v zavislosti na
       jm'enu makra preprocesoru.

    -e
    --ed  Vznikly vystup je validnim skriptem programu ed.

    --exclude=vzor
       Pi porovnavani adresa ignoruje soubory a podadresae, jejich
       basenames odpovidaji tomuto vzoru.

    --exclude-from=soubor
       Pi porovnavani adresa ignoruje soubory a podadresae, jejich
       basenames odpovidaji jakemukoliv vzoru obsaenemu v souboru.

    --expand-tabs
       Ve vystupu pevede tabulatory na mezery, aby zachoval zarovnani
       tabulator ze vstupnich soubor

    -f   Vystup zhruba pipomina skript programu ed, ale obsahuje zmny v
       poadi, v jakem se v souboru objevuji.

    -F regul'arn'i_v'yraz
       Pi pouiti kontextoveho nebo sjednoceneho formatu ukazuje pro
       kady soubor zmn tu ast z pedchazejiciho adku, ktera odpovida
       regul'arn'imu_v'yrazu.

    --forward-ed
       Vystup zhruba pipomina skript programu ed, ale obsahuje zmny v
       poadi, v jakem se v souboru objevuji.

    -h   Tato volba nema v souasnosti adny vyznam, je pitomna pro
       kompatibilitu s Unixem.

    -H   Pouiva heuristiku pro urychleni prace s velkymi soubory, ktere
       obsahuji mnoho rozptylenych malych zmn.

    --horizon-lines=n
       Nezahazuje poslednich n adk spoleneho prefixu a prvnich n adk
       spolenehu suffixu.

    -i   Ignoruje zmny ve velikosti pismen; Povauje mala a velka pismena
       za rovnocenna.

    -I regul'arn'i_v'yraz
       Ignoruje zmny, ktere pouze vloi nebo smaou adky odpovidajici
       regul'arn'imu_v'yrazu.

    --ifdef=jm'eno
       Zpsobi vystup ve spojenem formatu if-then-else, v zavislosti na
       jm'enu makra preprocesoru.

    --ignore-all-space
       Pi porovnavani adk ignoruje white space.

    --ignore-blank-lines
       Ignoruje zmny, ktere pouze vloi nebo smaou prazdne adky.

    --ignore-case
       Ignoruje zmny ve velikosti pismen; Povauje mala a velka pismena
       za rovnocenna.

    --ignore-matching-lines=regexp
       Ignoruje zmny, ktere pouze vloi nebo smaou adky odpovidajici
       regul'arn'imu_v'yrazu.

    --ignore-space-change
       Ignoruje zmny v objemu white space.

    --initial-tab
       U normalniho nebo kontextoveho formatu vypie ped textem na adce
       misto mezery tabulator. Diky tomu bude zarovnani tabulator na
       adce vypadat normaln.

    -l   Zpracuje vystup programem pr, aby jej rozdlil na stranky.

    -L label
    --label=label
       Pouije label namisto jmena souboru v hlavikach kontextoveho a
       sjednoceneho formatu.

    --left-column
       V pipad formatu "side by side" vypie u dvou spolenych adk pouze
       levy sloupec.

    --line-format=form'at
       Pouije form'at pro vypsani vech vstupnich adk ve formatu if-then-
       else.

    --minimal
       Zmni algoritmus tak, e me najit i meni sadu zmn. Program diff se
       tak zpomali (nkdy vyrazn).

    -n   Vystupem jsou rozdily ve formatu RCS; podobn jako's volbou -f,
       ale kady pikaz uruje poet dotenych adk.

    -N
    --new-file
       Pi porovnavani adresa, je-li soubor obsaen pouze v jednom z
       nich, je v tom druhem povaovan za existujici a prazdny.

    --new-group-format=form'at
       Pouije format pro vypsani skupiny adk ze druheho souboru ve
       formatu if-then-else.

    --new-line-format=form'at
       Pouije form'at pro vypsani adky ze druheho souboru ve formatu if-
       then-else.

    --old-group-format=form'at
       Pouije form'at pro vypsani skupiny adk z prtvniho souboru ve
       formatu if-then-else.

    --old-line-format=form'at
       Pouije form'at pro vypsani adky z prvniho souboru ve formatu if-
       then-else.

    -p   Ukae, v jake funkci jazyka C je kada zmna.

    -P   Pi porovnavani adresa, je-li soubor obsaen pouze v druhem z
       nich, je v tom prvnim povaovan za existujici a prazdny.

    --paginate
       Zpracuje vystup programem pr, aby jej rozdlil na stranky.

    -q   Pouze oznami, zda se soubory lii, bez podrobnosti o zmnach.

    -r   Pi  porovnavani  adresa jsou rekurzivn prohledavany vechny
       nalezene podadresae.

    --rcs Vystupem jsou rozdily ve formatu RCS; podobn jako's volbou -f,
       ale kady pikaz uruje poet dotenych adk.

    --recursive
       Pi  porovnavani  adresa jsou rekurzivn prohledavany vechny
       nalezene podadresae.

    --report-identical-files
    -s   Pokud jsou dva sobory shodne, oznami to.

    -S soubor
       Pi porovnavani adresa zane souborem soubor. To se pouiva pro
       obnoveni perueneho porovnavani.

    --sdiff-merge-assist
       Vypie dali informace pro pomoc programu sdiff. Program sdiff
       pouiva tuto volbu, kdy spouti program diff.  Tato volba neni
       minna pro pime pouivani uivateli.

    --show-c-function
       Ukae, v jake funkci jazyka C je kada zmna.

    --show-function-line=regul'arn'i_v'yraz
       Pi pouiti kontextoveho nebo sjednoceneho formatu ukazuje pro
       kady soubor zmn tu ast z pedchazejiciho adku, ktera odpovida
       regul'arn'imu_v'yrazu.

    --side-by-side
       Pouije vystupni format "side by side".

    --speed-large-files
       Pouiva heuristiku pro urychleni prace s velkymi soubory, ktere
       obsahuji mnoho rozptylenych malych zmn.

    --starting-file=soubor
       Pi porovnavani adresa zane souborem soubor. To se pouiva pro
       obnoveni perueneho porovnavani.

    --suppress-common-lines
       Pi pouiti formatu "side by side" netiskne shodne adky.

    -t   Ve vystupu pevede tabulatory na mezery, aby zachoval zarovnani
       tabulator ze vstupnich soubor.

    -T   U normalniho nebo kontextoveho formatu vypie ped textem na adce
       misto mezery tabulator. Diky tomu bude zarovnani tabulator na
       adce vypadat normaln.

    --text Povauje vechny soubory za textove a porovnava je adek po adku, i
       kdy textove nejsou.

    -u   Pouije sjednoceny vystupni format.

    --unchanged-group-format=form'at
       Pouije format k vypsani skupiny adk spolene obma souborm ve
       formatu if-then-else.

    --unchanged-line-format=form'at
       Pouije form'at k vypsani adku spoleneho obma souborm ve formatu
       if-then-else.

    --unidirectional-new-file
       Pi porovnavani adresa, je-li soubor obsaen pouze v druhem z
       nich, je v tom prvnim povaovan za existujici a prazdny.

    -U poet
    --unified[=poet]
       Pouije sjednoceny format vystupu se zobrazenim ureneho potu
       (cele islo) adk kontextu nebo ti adk, pokud nebyl poet uren.
       Aby mohl program patch spravn fungovat, potebuje obvykle nejmen
       dva adky kontextu.

    -v
    --version
       Vypie islo verze programu diff.

    -w   Pi porovnavani adk ignoruje white space.

    -W sloupc
    --width=sloupc
       Pi pouiti formatu "side by side" pouije jako iku vystupu zadany
       poet sloupc.

    -x vzor
       Pi porovnavani adresa ignoruje soubory a podadresae, jejich
       basenames odpovidaji vzoru.

    -X soubor
       Pi porovnavani adresa ignoruje soubory a podadresae, jejich
       basenames odpovidaji jakemukoliv vzoru obsaenemu v souboru.

    -y   Pouije vystupni format "side by side"

DAL'I INFORMACE

    cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1), pr(1), sdiff(1).

DIAGNOSTIKA

    Navratovy kod 0 znamena, e nebyly nalezeny adne rozdily, 1 znamena, e
    rozdily nalezeny byly a 2 znamena problemy.

1993                22.zai               DIFF(1)