Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    dir - vypie obsah adresae

POUIT'I

    dir [VOLBA]... [SOUBOR]...

POPIS

    Vypie  informace o SOUBORech (ve vychozim nastaveni o aktualnim
    adresai). Pokud neni uvedena adna z voleb -cftuvSUX nebo --sort, tidi
    poloky abecedn.

    Argumenty povinne pro dlouhe volby jsou pro kratke volby take povinne.

    -a, --all
       nebude ignorovat poloky zainajici na .

    -A, --almost-all
       nevypisuje `.' a `..'

    --author
       spolu s -l vypie jmeno autora kadeho souboru

    -b, --escape
       netisknutelne znaky ve jmenech soubor budou vypsany pomoci
       osmikovych posloupnosti se zptnym lomitkem

    --block-size=n
       Pro velikosti pouije bloky o n bajtech.

    -B, --ignore-backups
       nevypisuje soubory, jejich jmena koni na ~, pokud nejsou zadana
       v pikazovem adku.

    -c   spolu s -lt bude obsah adresa vypsan s a setidn podle ctime (asu
       posledni zmny informaci o souboru v i-uzlu); s (-l) bude obsah
       adresa vypsan s ctime a setidn podle nazv; v ostatnich pipadech
       tidi podle ctime

    -C   vypisuje poloky do sloupc

    --color[=KDY]
       uruje, jestli maji byt pouity barvy k odlieni typ soubor. KDY me
       byt `never' (nikdy), `always' (vdy) nebo `auto' (automaticky)

    -d, --directory
       vypie adresae jako soubory (misto jejich obsahu) a nenasleduje
       symbolicke odkazy

    -D, --dired
       generuje vystup ureny pro mod dired Emacsu

    -f   nebude vypisovat obsah adresa setidn, zapne -aU, vypne -ls
       --color

    -F, --classify
       za jmena soubor pipoji znak indikujici typ souboru (jeden z
       */=>@|)

    --file-type
       podobne, jen nepipojuje `*'

    --format=SLOVO
       across  -x  (napi),  commas  -m  (arky),  horizontal  -x
       (horizontalni),  long -l (dlouhy), single-column -1 (jeden
       sloupec), verbose -l (upovidany), vertical -C (vertikalni)

    --full-time
       jako -l --time-style=full-iso

    -g   jako -l, ale nevypisuje vlastnika

    --group-directories-first
       seskupi adresae a zobrazi je ped ostatnimi soubory.

       lze pouit s volbou --sort, ale pouiti  --sort=none  (-U)
       seskupovani zrui

    -G, --no-group
       ve dlouhych vypisech nebudou uvedeny informace o skupin

    -h, --human-readable
       spolu s -l vypisuje velikosti v lidmi itelnem formatu (napiklad
       1K 234M 2G)

    --si  podobne, ale pouiva nasobky 1000, ne 1024

    -H, --dereference-command-line
       nasleduje symbolicke odkazy zadane na pikazove adce

    --dereference-command-line-symlink-to-dir
       nasleduje symbolicke odkazy zadane na pikazove adce, pokud je
       jejich cilem adresa

    --hide=VZOR
       nevypisuje poloky, ktere odpovidaji zadanemu shellovemu VZORu
       (me byt pekryto volbami -a nebo -A)

    --indicator-style=STYL
       podle zadaneho STYLu pipoji indikator ke jmenu kade poloky: none
       (adny; vychozi volba), slash (-p), file-type (--file-type),
       classify (-F)

    -i, --inode
       vypisuje islo i-uzlu pro kady soubor

    -I, --ignore=VZOR
       nevypie soubory, jejich jmena odpovidaji shellovemu VZORu

    -k   jako --block-size=1K

    -l   pouije dlouhy format vypisu

    -L, --dereference
       vypie informace o souborech, na ktere se odkazuji symbolicke
       odkazy, misto informaci o odkazech samotnych

    -m   vypisuje seznam poloek oddlenych arkami

    -n, --numeric-uid-gid
       jako -l, ale vypisuje vlastnika a skupinu (UID a GID) iseln

    -N, --literal
       vypisuje specialni znaky ve jmenech soubor tak, jak jsou (vetn
       kontrolnich znak)

    -o   jako -l, ale bez informace o skupin

    -p, --indicator-style=slash
       pipoji za jmeno kadeho adresae znak `/'

    -q, --hide-control-chars
       vypisuje otazniky misto netisknutelnych znak

    --show-control-chars
       vypisuje netisknutelne znaky ve jmenech soubor tak, jak jsou
       (vychozi, pokud neni vystupem terminal a pouitym programem ls)

    -Q, --quote-name
       vypisuje jmena soubor v uvozovkach

    --quoting-style=STYL
       pouije STYL k uvozeni vypisovanych jmen: literal, locale, shell,
       shell-always, c, escape

    -r, --reverse
       vypis bude setidn v obracenem poadi

    -R, --recursive
       vypie obsah vech adresa rekurzivn

    -s, --size
       vypisuje velikost soubor, v blocich

    -S   tidi podle velikosti

    --sort=AZEN'I
       neadi poloky podle jmena, ale podle zvoleneho AZENI: none -U,
       extension -X, size -S, time -t, version -v

    --time='UDAJ
       spolu s -l pouije pro as UDAJ, namisto data posledni zmny
       souboru: atime -u, access -u, use -u, ctime -c nebo status -c;
       Spolu s --sort=time pouije vybrany asovy udaj itake jako adici
       kli

    --time-style=STYL
       spolu s -l vybere STYL vypisu asovych udaj: full-iso, long-iso,
       iso, locale, +FORMAT.  FORMAT je interpretovan jako u `date';
       pokud je FORMAT zadan ve tvaru FORMAT1<novy adek>FORMAT2,
       FORMAT1 se pouije pro stari soubory a FORMAT2 pro novji; Pokud
       je STYL doplnn prefixep `posix-', bude STYL platit jen mimo
       locale POSIX

    -t   tidi podle asu zmny

    -T, --tabsize=n
       pedpoklada, e tabulator ma iku n, namisto vychozich 8

    -u   spolu s -lt: vypis tidi podle asu posledniho pistupu; ten pouije
       i pro zobrazeni asu; Spolu s -l: vypis tidi podle jmena a pro
       zobrazeni  asu pouije asu posledniho pistupu; v ostatnich
       pipadech: tidi podle asu posledniho pistupu

    -U   netidi; poloky jsou vypisovany v poadi, v jakem se nachazeji v
       adresai

    -v   tidi podle verze

    -w, --width=n
       pedpoklada, e obrazovka je iroka n sloupc

    -x   vypisuje soubory do sloupc tidnych vodorovn

    -X   tidi abecedn podle pipon

    -Z, --context
       ke kademu souboru vypie informace o zabezpeeni (SELinux security
       context)

    -1   vypisuje jeden soubor na adku

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    VELIKOST me byt (nebo me byt cele islo voliteln nasledovane) jednim z
    nasledujicich: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, atd. pro G,
    T, P, E, Z, Y.

    Jako vychozi se pro rozlieni typu soubor nepouiva barva. To je
    ekvivalentni pouiti --color=none. Volba --color bez volitelneho KDY je
    ekvivalentni pouiti --color=always. S --color=auto jsou barevne kody
    pouity jen pokud je standardni vystup pipojen k terminalu (tty).
    Promnna prostedi LS_COLORS ma vliv na pouite barvy a lze ji snadno
    nastavit pikazem dircolors.

    Navratova hodnota je 0, pokud je ve v poadku, 1, pokud nastaly drobne
    problemy a 2, pokud nastaly vane problemy.

AUTOR

    Napsal Richard M. Stallman a David MacKenzie.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro dir je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a dir, ml by pikaz

       info coreutils 'dir invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008              DIR(1)