Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    du - odhaduje vyuiti diskoveho prostoru

POUIT'I

    du [VOLBA]... [SOUBOR]...
    du [VOLBA]... --files0-from=SOUBOR

POPIS

    Vypisuje mnostvi diskoveho prostoru zabraneho kadym z parametr SOUBOR,
    v pipad adresa rekurzivn.

    Argumenty povinne pro dlouhe volby jsou pro kratke volby take povinne.

    -a, --all
       Vypisuje i udaje o jednotlivych souborech, nejen o celych
       adresaich.

    --apparent-size
       Vypisuje zdanlive velikosti (apparent sizes) namisto vyuiti
       disku. Akoliv je zdanliva velikost obvykle meni, me byt i vti,
       diky diram v idkych souborech, interni fragmentaci, nepimym
       blokm, atd.

    -B, --block-size=n
       Pro velikosti pouije bloky o n bajtech.

    -b, --bytes
       stejne jako `--apparent-size --block-size=1'

    -c, --total
       Na konec vypie souhrn.

    -D, --dereference-args
       Sleduje pouze ty symbolicke odkazy, ktere jsou zadany jako
       parametry pikazu.

    --files0-from=SOUBOR
       Vypisuje mnostvi diskoveho prostoru zabraneho soubory, jejich
       nulovymi bajty oddleny seznam je v SOUBORu.

    -H   jako --si, ale vypie i varovani; bude brzy zmnno na ekvivalent k
       --dereference-args (-D)

    -h, --human-readable
       vypisuje velikosti v lidmi itelnem formatu (napiklad 1K 234M 2G)

    --si  jako -h, ale pouiji se nasobky 1000 namisto 1024

    -k   jako --block-size=1K

    -l, --count-links
       Poita velikosti pevnych odkaz podle jejich potu, nikoliv jen
       jednou.

    -m   jako --block-size=1M

    -L, --dereference
       Sleduje vechny symbolicke odkazy

    -P, --no-dereference
       nenasleduje adne symbolicke odkazy (to je vychozi nastaveni)

    -0, --null
       pro ukoneni adk vystupu pouije nulovy bajt namisto znaku newline

    -S, --separate-dirs
       Poita velikost kadeho adresae zvla, bez prostoru obsazeneho
       podadresai.

    -s, --summarize
       Vypisuje pouze celkove souty pro kady parametr.

    -x, --one-file-system
       Vynecha adresae, ktere jsou na jinem svazku, ne na tom, na
       kterem se hledani pro pisluny parametr zaalo.

    -X, --exclude-from=SOUBOR
       Vyloui soubory, ktere odpovidaji nkteremu vzoru ze SOUBORu

    --exclude=VZOR
       Pi prochazeni vynecha soubory, ktere odpovidaji VZORu

    --max-depth=N
       Vypie celkovy souet pro adresae (nebo soubory, je-li zadana
       volba --all), pouze pokud je nejvye N urovni pod zadanym
       parametrem; --max-depth=0 je to same jako --summarize

    --time Vypie as posledni zmny u vech soubor v adresai a  jeho
       podadresaich

    --time='UDAJ
       Pouije pro as UDAJ, namisto data posledni zmny: atime, access,
       use, ctime nebo status.

    --time-style=STYL
       Vypie as uvedenym STYLem: full-iso, long-iso, iso, +FORMAT
       FORMAT je interpretovan jako v `date'

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    VELIKOST me byt (nebo me byt cele islo voliteln nasledovane) jednim z
    nasledujicich: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024, atd. pro G,
    T, P, E, Z, Y.

VZORY

    VZOR je shellovy vzor (nikoliv regularni vyraz). Vzor ? odpovida
    libovolnemu znaku, zatimco * odpovida libovolnemu etzci (sloenemu z
    nula, jednoho nebo vice znak). Napiklad *.o odpovida vem souborm,
    jejich jmena koni na .o. Tudi pikaz

       du --exclude='*.o'

    vynecha vechny soubory a podadresae konici na .o (vetn souboru .o).

AUTOR

    Napsal Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert a Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro du je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a du, ml by pikaz

       info coreutils 'du invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008               DU(1)