Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    grep, egrep, fgrep - tiskne adky, ktere odpovidaji zadanemu vzoru

POUIT'I

    grep [volby] VZOR [SOUBOR...]
    grep [volby] [-e VZOR | -f SOUBOR] [SOUBOR...]

POPIS

    Grep prohledava zadany vstup SOUBOR (nebo standardni vstup, pokud
    nejsou zadany adne soubory nebo je zadan soubor -)  a hleda adky
    obsahujici zadany VZOR.  Ve vychozim nastaveni grep vypisuje adky,
    ktere vzoru odpovidaji.

    Dostupne jsou navic dv varianty programu - egrep a fgrep.  Chovani
    programu egrep je stejne jako grep -E, chovani programu fgrep je stejne
    jako grep -F.

VOLBY

    -A POET, --after-context=POET
       Tiskni POET adk, ktere nasleduji po platnem (odpovidajicim)
       adku. Mezi souvisle platne vysledky vklada adky obsahujici --.

    -a, --text
       Pracuj s binarnim souborem jako by to byl text; ekvivalentni k
       volb --binary-files=text.

    -B POET, --before-context=POET
       Tiskni POET adk ktere pedchazeji platnemu adku.  Mezi souvisle
       platne vysledky vklada adky obsahujici --.

    -C POET, --context=POET
       Tiskni POET adk ke kademu platnemu adku. Mezi souvisle platne
       vysledky vklada adky obsahujici --.

    -b, --byte-offset
       Tiskni offset bajtu ve vstupnim souboru ped kadym adkem vystupu.

    --binary-files=TYP
       Jestlie podle prvnich nkolika bajt obsahuje soubor binarni data,
       pedpokladej, e je typu TYP. Vychozim nastavenim TYP je binary a
       grep standardn vypie bu jednoadkovou zpravu, e binarni soubor
       odpovida, nebo adnou zpravu pokud neodpovida. Jestlie je TYP
       without-match, grep pedpoklada, e binarni soubory neodpovidaji;
       je to stejne jako volba -I.  Jestlie je TYP text, grep
       zpracovava binarni soubor, jako by to byl text; stejne jako
       volba -a.  Pozor: grep --binary-files=text me zpsobit, e se
       budou vypisovat nesmyslne binarni znaky, co me mit nepijemne
       vedleji uinky pokud je vystupem terminal a ovlada terminalu zane
       nktere znaky interpretovat jako pikazy.

    --colour[=KDY], --color[=KDY]
       Obklopi platny etzec znakou z promnne prostedi GREP_COLOR.  KDY
       me byt `never', `always' nebo `auto'

    -c, --count
       Potla normalni vystup; misto toho napi poet odpovidajicich adk
       pro kady vstupni soubor. S volbou -v, --invert-match (viz nie),
       poitej neodpovidajici adky.

    -D AKCE, --devices=AKCE
       Pokud je vstupnim souborem zaizeni, FIFO nebo socket, pouij AKCI
       k jeho zpracovani. Vychozim nastavenim AKCE je read, to znamena,
       e zaizeni se tou jako by to byly bne soubory. Jestlie AKCE je
       skip, zaizeni se mlky peskoi.

    -d AKCE, --directories=AKCE
       Pokud je vstupnim souborem adresa, pouij AKCI k jeho zpracovani.
       Vychozim nastavenim AKCE je read, to znamena, e adresae se tou
       jako by to byly bne soubory. Jestlie AKCE je skip, adresae se
       mlky peskoi. Jestlie AKCE je recurse, grep te rekurzivn vechny
       soubory v kadem adresai; je to stejne jako volba -r.

    -E, --extended-regexp
       Povauj V'YRAZ za rozieny regularni vyraz (viz nie).

    -e V'YRAZ, --regexp=V'YRAZ
       Jako vzor pouij V'YRAZ; uitene pro zachovani vzor zainajicich -.

    -F, --fixed-strings
       Povauj V'YRAZ za seznam pevnych etzc oddlenych znaky konce adku,
       ze kterych me odpovidat kterykoliv. -P, --perl-regexp Povauj
       V'YRAZ za regularni vyraz Perlu.

    -f SOUBOR, --file=SOUBOR
       Nate vzory ze souboru SOUBOR, na kadem adku jeden.  Prazdny
       soubor obsahuje nula vzor a tedy neodpovida niemu.

    -G, --basic-regexp
       Povauj V'YRAZ za zakladni regularni vyraz (viz nie). Toto je
       vychozi nastaveni.

    -H, --with-filename
       Tiskni jmeno souboru pro kadou shodu.

    -h, --no-filename
       Potla vkladani jmen soubor do vystupu pi prohledavani vice
       soubor.

    --help Vytiskni strunou napovdu.

    -I   Zpracuj binarni soubor jako by neobsahoval shody; to je stejne
       jako volba --binary-files=without-match.

    -i, --ignore-case
       Nerozliuj velka a mala pismena ve V'YRAZU ani ve vstupnich
       souborech.

    -L, --files-without-match
       Potla normalni vystup; misto toho tiskni jmeno kadeho souboru,
       ze ktereho by se jinak adny vystup netiskl. Prohledavani skoni s
       prvni shodou.

    -l, --files-with-matches
       Potla normalni vystup; misto toho tiskni jmeno kadeho souboru,
       ze ktereho by se jinak tiskl njaky vystup. Prohledavani skoni s
       prvni shodou.

    -m POET, --max-count=POET
       Pesta ist soubor po dosaeni POTU odpovidajicich adk. Je-li
       vstupem standardni vstup z obyejneho souboru, a je vytitno POET
       odpovidajicich adk, grep zajisti, e standardni vstup bude ped
       ukonenim nastaven prav po poslednim odpovidajicim adku, bez
       ohledu na pitomnost nasledujicich adk kontextu. Tak je mone,
       aby volajici proces hledani obnovil. Kdy grep po dosaeni POTU
       odpovidajicich  adk  zastavi,  vypie  adky kontextu, ktere
       nasleduji. Pokud je zarove pouita volba -c nebo --count,
       program grep nevypie vice shod ne je POET. Pokud je zarove
       pouita volba -v nebo --invert-match program, grep skoni po
       vypsani POTU neodpovidajicich adk.

    --mmap Pokud je to mone, pouij systemove volani mmap(2) ke teni
       vstupnich dat, misto vychoziho read(2). V nkterych pipadech me
       --mmap  zlepit vykon. Na druhou stranu --mmap me zpsobit
       nedefinovane chovani (vetn core dump), jestlie se vstupni soubor
       za  bhu  programu  grep  zmeni  nebo pokud nastane chyba
       vstupu/vystupu.

    -n, --line-number
       Ped kady adek vystupu pidej jeho islo v pislunem vstupnim
       souboru.

    -o, --only-matching
       Vypisuj jen tu ast odpovidajiciho adku, ktera je odpovida VZORU.

    --label=LABEL
       Zobrazuj  vstup  pochazejici ze standardniho vstupu jakoby
       pochazel ze souboru LABEL. To je zvlat uitene pro nastroje jako
       je zgrep, nap. gzip -cd foo.gz |grep --label=foo nco

    --line-buffering
       Pouij line buffering, me negativn ovlivnit vykon.

    -q, --quiet, --silent
       Tie; potla normalni vystup. Prohledavani skoni s prvni shodou, s
       navratovou hodnotou nula, i kdy byla detekovana njaka chyba.
       Viz take volba -s nebo --no-messages uvedena dale.

    -R, -r, --recursive
       Rekurzivn nati vechny soubory v kadem adresai; to je stejne jako
       volba -d recurse.

     --include=VZOR
       Rekurzivn  prochazej  adresae,  prohledavej  pouze  soubory
       odpovidajici VZORU.

     --exclude=VZOR
       Rekurzivn prochazej adresae, pesko soubory odpovidajici VZORU.

    -s, --no-messages
       Potla chybove hlaky o neexistujicich nebo neitelnych souborech.
       Poznamka o penositelnosti: na rozdil od GNU grepu, tradini grep
       neodpovidal specifikaci POSIX.2, protoe neml volbu -q a jeho
       volba -s se chovala jako volba -q GNU grepu.  Shellove skripty
       ktere maji byt penositelne na tradini grep, by se mly voleb -q a
       -s vyvarovat a pesmrovat misto toho vystup do /dev/null.

    -U, --binary
       Pracuj se soubory jako s binarnimi. Normaln typ souboru pod
       MS-DOS a MS-Windows uruje grep tak, e se podiva na prvnich 32KB
       dat petenych ze souboru. Kdy grep rozhodne, e soubor je textovy,
       vynecha z pvodniho obsahu znaky CR (aby nepestaly spravn
       fungovat regularni vyrazy obsahujici ^ a $ ). Uvedenim volby -U
       se toto pravidlo rui a vechny soubory se pedaji porovnavacimu
       mechanismu doslovn. Pokud obsahuje soubor text s pary CR/LF na
       koncich adk, zpsobi to, e nktere regularni vyrazy pestanou
       fungovat. Tato volba nema adny uinek na platformach jinych ne
       MS-DOS a MS-Windows.

    -u, --unix-byte-offsets
       Hlasit offsety jako v Unixu. Tento pepina zajisti, e grep bude
       tisknout offsety bajt jako by soubor byl textovy soubor v Unixu,
       tedy bez znak CR. To znamena, e vysledky grep budou stejne jako
       v systemu Unix. Tato volba nema adny efekt bez souasneho pouiti
       volby -b; take nema efekt na platformach jinych ne MS-DOS a
       MS-Windows.

    -V, --version
       Vytiskni verzi programu grep na chybovy vystup. Verze by mla byt
       uvedena ve vech hlaenich chyb (viz nie).

    -v, --invert-match
       Pevra vyznam shody - vyberou se adky, ktere vzoru neodpovidaji.

    -w, --word-regexp
       Vyber jen adky ve kterych se shoduje cele samostatne slovo.
       Odpovidajici etzec musi byt bu na zaatku adku nebo mit ped sebou
       znak ktery se nebere jako souast slova. Podobn musi etzec byt bu
       na konci adku nebo za nim musi nasledovat znak ktery se nebere
       jako souast slova. Znaky ktere se povauji za asti slov jsou
       pismena, islice a podtritko.

    -x, --line-regexp
       Vyber jen shody zahrnujici cely adek.

    -y   Zastarala alternativa pro -i.

    -Z, --null
       Vytiskni nulovy bajt (znak ASCII NUL)  misto znaku, ktery
       normaln nasleduje po jmenech soubor. Napiklad grep -lZ pie
       nulovy bajt po kadem nazvu souboru misto obvykleho znaku konce
       adku.  Tato volba zajisti jednoznanost vystupu i v pipad, e
       nazvy soubor obsahuji neobvykle znaky jako znaky konce adku.
       Tuto volbu lze pouit pro pikazy jako find -print0, perl -0, sort
       -z a xargs -0, ke zpracovani libovolnych jmen soubor vetn tch,
       ktere obsahuji znaky konce adku.

REGUL'ARN'I V'YRAZY

    Regularni vyraz je vzor, ktery popisuje mnoinu etzc. Regularni vyrazy
    se pii (podobn jako aritmeticke vyrazy) pomoci rznych operator, ktere
    davaji dohromady meni vyrazy.

    Grep zna dv rzne verze syntaxe pro regularni vyrazy: "zakladni" a
    "roziene." Pro GNU grep neni v tchto dvou verzich adny rozdil co se tye
    funknosti. V jinych implementacich jsou zakladni regularni vyrazy
    slabi. Nasledujici popis plati pro roziene regularni vyrazy; rozdily
    pro zakladni regularni vyrazy jsou uvedeny na konci.

    Zakladnim stavebnim kamenem jsou regularni vyrazy, ktere odpovidaji
    jedinemu znaku. Vtina znak, vetn vech pismen a islic, jsou samy o sob
    regularnimi vyrazy, ktere se shoduji samy se sebou. Kterykoli metaznak
    se zvlatnim vyznamem me byt uveden ve svem pvodnim vyznamu tak, e se
    ped nj napie zptne lomitko.

    Seznam znak v [ a ] odpovida jakemukoli jednotlivemu znaku ze seznamu;
    kdy je prvnim znakem seznamu stika ^, potom seznam odpovida jakemukoli
    znaku ktery v seznamu nen'i.  Napiklad regularni vyraz [0123456789]
    odpovida jedne libovolne islici.

    Rozsah znak lze specifikovat prvnim a poslednim znakem, oddlenymi
    pomlkou. Odpovida jednomu znaku, ktery je mezi uvedenymi dvma znaky
    vetn, za pouiti azeni a znakove sady podle locale.  Nap. ve vychozim
    locale C je [a-d] ekvivalentni zapisu [abcd]. V mnoha locale jsou
    znaky tidny slovnikov a typicky v nich [a-d] neni ekvivalentni [abcd];
    me byt nap. ekvivalentni [aBbCcDd]. Pro pouiti tradini interpretace
    tchto vyraz je mone pouit C locale nastavenim promnne prostedi LC_ALL
    na hodnotu C.

    Jsou take pednastaveny nktere skupiny znak: [:alnum:], [:alpha:],
    [:cntrl:], [:digit:], [:graph:], [:lower:], [:print:],  [:punct:],
    [:space:], [:upper:] a [:xdigit:] jsou postupn pismena a islice,
    pismena, kontrolni znaky, islice, obrazkove znaky, mala pismena,
    tisknutelne znaky, interpunkni znamenka, mezery, velka pismena a islice
    estnactkove soustavy. Napiklad [[:alnum:]] je stejne jako [0-9A-Za-z],
    a na to, e druhy vzor zavisi na C locale kodovani znak ASCII, zatimco
    prvni je nezavisly na locale i znakove sad (zavorky v nazvech skupin
    jsou souasti jejich symbolickych jmen a musi byt uvedene uvnit zavorek
    uzavirajicich seznam). Vtina metaznak ztraci v seznamech svj zvlatni
    vyznam. K pidani znaku ] do seznamu stai uvest ho jako prvni. Podobn
    znak ^ stai uvest na jinem ne prvnim mist. Konen znak - se uvede jako
    posledni.

    Teka . odpovida jednomu libovolnemu znaku. Znak \w je synonymem pro
    [[:alnum:]] a \W je synonymem pro [^[:alnum]].

    Stika ^ a znak dolaru $ jsou metaznaky, ktere odpovidaji prazdnemu
    etzci na zaatku, resp. na konci adku. Symboly \< a \> oznauji prazdne
    etzce na zaatku, resp. na konci slova. Symbol \b odpovida prazdnemu
    etzci na hranici slova a \B odpovida prazdnemu etzci ktery nen'i na
    hranici slova.

    Regularni vyraz me mit za sebou jeden z opakovacich operator:
    ?   Pedchazejici poloka je volitelna a obsaena nejvye jednou (tj.
       jednou nebo ani jednou).
    *   Pedchazejici poloka je volitelna a obsaena v libovolnem potu
       (tj. nula- nebo vicekrat).
    +   Pedchazejici poloka je obsaena jednou nebo vicekrat.
    {n}  Pedchazejici poloka je obsaena prav n krat.
    {n,}  Pedchazejici poloka je obsaena n nebo vicekrat.
    {n,m} Pedchazejici poloka je obsaena alespo n krat, ale ne vice ne m
       krat.

    Dva regularni vyrazy se daji pimo spojit; vysledny regularni vyraz
    odpovida libovolnemu etzci vzniklemu spojenim dvou jinych, ktere
    odpovidaji pvodnim dvma regularnim vyrazm.

    Dva regularni vyrazy lze sloit pevnym operatorem |; vysledny regularni
    vyraz odpovida etzci, ktery se shoduje s kterymkoliv z uvedenych
    regularnich vyraz.

    Opakovani ma pednost ped spojenim, ktere ma zase pednost ped stidanim.
    Cely podvyraz stai uzavit do zavorek aby se tato pednost zruila.

    Zptny odkaz \n, kde n je islice, odpovida podetzci, ktery byl pedtim
    porovnavan a vyhodnocen jako shodny s n-tym podvyrazem oddlenym
    zavorkami od zbytku regularniho vyrazu.

    V zakladnich regularnich vyrazech ztraceji metaznaky ?, +, {, |, (, a )
    sve zvlatni vyznamy; misto nich se daji pouit verze se zptnym lomitkem
    \?, \+, \{, \|, \(, a \).

    Tradini egrep nepodporoval metaznak { a nktere implementace egrep misto
    toho podporovaly \{.  Penositelne skripty by tedy nemly { ve vzorech
    pro egrep pouivat a misto toho k porovnani se znakem { pouivat seznam s
    jedinym znakem [{].

    GNU egrep se snai tradini zpsob pouiti podporovat tak, e { nebere jako
    metaznak, pokud by ml byt zaatkem chybne specifikace rozsahu. Napiklad
    pikaz egrep '{1' hleda dvouznakovy etzec {1 misto toho, aby hlasil
    chybu syntaxe v regularnim vyrazu. POSIX.2 dovoluje toto chovani jako
    rozieni, ale penositelne skripty by na nj nemly spolehat.

PROMNN'E PROSTED'I

    Hovani grepu je ovlivnno nasledujicimi promnnymi prostedi:

    Locale LC_foo je ureno prozkoumanim promnnych prostedi LC_ALL, LC_foo,
    LANG, v uvedenem poadi. Prvni z nich, ktera je nastavena, uri locale.
    Napiklad pokud neni nastavena LC_ALL, ale LC_MESSAGES je nastavena na
    pt_BR, je pro LC_MESSAGES locale pouita brazilska portugaltina.  C
    locale je pouito pouze tehdy, kdy neni nastavena adna z tchto promnnych
    prostedi nebo pokud neni nainstalovan katalog locale nebo pokud byl
    grep zkompilovan bez podpory narodnich jazyk (NLS).

    GREP_OPTIONS
       Tato promnna nastavuje vychozi volby, ktere se pidaji na zaatek
       dalich dodatenych voleb. Napiklad kdyby GREP_OPTIONS  bylo
       '--binary-files=without-match --directories=skip', grep by se
       choval, jako  kdyby  volby  --binary-files=without-match  a
       --directories=skip  byly  uvedene  ped ostatnimi dodatenymi
       volbami.  Nastaveni voleb jsou oddlena bilymi znaky (nap.
       mezerami nebo tabulatory). Zptne lomitko escapuje znaky, take
       jej lze pouit pro volbu obsahujici bile znaky nebo zptna
       lomitka.

    GREP_COLOR
       Uruje znaku pro zvyrazovani.

    LC_ALL, LC_COLLATE, LANG
       Tyto promnne nastavuji locale LC_COLLATE, ktere uruje azeni
       pouivane pi interpretaci vyraz s rozsahy jako [a-z].

    LC_ALL, LC_CTYPE, LANG
       Tyto promnne nastavuji locale LC_CTYPE, ktere uruje typy znak,
       nap. ktere znaky jsou bile znaky.

    LC_ALL, LC_MESSAGES, LANG
       Tyto promnne nastavuji locale LC_MESSAGES urujici jazyk, kterym
       bude grep tisknout hlaeni. Vychozi C locale pouiva americkou
       anglitinu.

    POSIXLY_CORRECT
       Pokud je nastaveno, grep se chova podle poadavk POSIX.2; jinak
       se grep chova vice jako ostatni programy GNU. POSIX.2 vyaduje,
       aby volby nasledujici za jmeny soubor byly brany u jen jako
       jmena soubor; normaln se takove volby pesunou na zaatek seznamu
       parametr a berou se jako volby. POSIX.2 dale vyaduje aby se
       nezname volby pokladaly za "ilegalni", ale protoe nejsou tak
       upln  protizakonne,  normaln  se  prohlasi za "invalidni".
       POSIXLY_CORRECT take rui _N_GNU_nonoption_argv_flags_ popsane
       dale.

    _N_GNU_nonoption_argv_flags_
       (Zde N je islo procesu grep). Jestlie hodnota i-teho znaku teto
       promnne je 1, neber i-ty parametr grep jako volbu, i kdyby to
       vypadalo, e to volba je. Shell me dat tuto promnnou do prostedi
       pro kady pikaz ktery spouti, aby uril, ktere parametry jsou
       vysledkem rozvinuti jmen soubor "olikovymi" znaky (* a ?) a
       nemaji byt brany jako volby. Toho chovani je mone jen s
       knihovnou GNU C a jen kdy neni nastaveno POSIXLY_CORRECT.

N'AVRATOV'E HODNOTY

    Normaln je vystupni hodnota 0, kdy jsou nalezeny shody nebo 1 kdy adne
    nalezeny nejsou. Vystupni hodnota je 2, pokud dolo k chyb, ledae byla
    pouita volba -q nebo --quiet nebo --silent a byla nalezena odpovidajici
    adka.

CHYBY

    Hlaeni o chybach posilejte na bug-grep@gnu.org (anglicky).

    Velke poty opakovani v konstrukci {m,n} mou vest k tomu, e grep pouije
    dost  pamti.  Navic nktere jine neobvykle regularni vyrazy maji
    exponencialni naroky na as a prostor a mohou zpsobit, e grep spotebuje
    vechnu pam.

    Zptne odkazy jsou velmi pomale a doba jejich zpracovani me rst
    exponencialn.