Provided by: gliv_1.9.7-2_i386 bug

JM'ENO

    gliv - OpenGL prohlie obrazk

POUIT'I

    gliv [OPTIONS]... [FILES]...

POPIS

    gliv  pouiva gdk-pixbuf pro naitani obrazk a OpenGL pro jejich
    vykreslovani.  Umouje provadt nktere pohyby, rotace, zvtovani  a
    prezentaci obrazk.

VOLBY

    Volby jsou nejprve nastaveny na jejich implicitni hodnoty, "off" pro
    pepinae, potom jsou peteny bu z ~/.glivrc nebo /etc/glivrc nebo z
    konfiguraniho souboru specifikovaneho na pikazove adce a nakonec jsou
    teny volby z pikazove adky.
    Vynechani argumentu pro volbu, ktera jako parametr bere "on|off"
    (pepina) je stejne, jako nastaveni na "on", tedy --foo je stejne jako
    --foo=on pokud je foo on|off pepinaem.

    -h, --help
       Vytisknout napovdu a ukonit program.

    -V, --version
       Vytisknout verzi a ukonit program.

    -a, --add-all[=on|off]
       Pidat vechny soubory adresae. Pokud otevete s touto volbou
       soubor na pikazove adce nebo pomoci oteviraciho dialogu, vechny
       ostatni soubory v adresai jsou pidany take.

    -R, --recursive[=on|off]
       Rekurzivni prchod adresai. Pokud bude gliv naitat adresa, nate
       take vechny obrazky ze vech jeho podadresa.

    -S, --sort[=on|off]
       Zobrazit obrazky setidne. Obrazky budou ped zahajenim prezentace
       setizeny.

    -s, --shuffle[=on|off]
       Zobrazit obrazky v nahodnem poadi. Seznam obrazk bude ped
       zahajenim prezentace zamichan.

    -F, --force-load[=on|off]
       Pokusit se naist kady soubor. Pi naitani souboru je kod pro
       nateni obrazku vybran dle pipony kvli optimalizaci asu naitani.
       Pokud je pipona neznama, soubor je ignorovan, s touto volbou se
       bude gliv vdy snait naist takovy soubor.

    -C, --client[=on|off]
       Pipojit se k bici instanci programu gliv a pipojit obrazky do
       seznamu obrazk. S touto volbou gliv oteve soubory pedane jako
       argumenty v okn serverove instance programu gliv. Je te mone
       pouit volbu -0. Pouity gliv server je posledni sputny gliv nebo
       server nastaveny v menu Volby.

    -c, --client-clear[=on|off]
       Pipojit se k bici instanci programu gliv a nahradit seznam
       obrazk. Tato volba je podobna jako volba --client, ale seznam
       pedany klientem nahradi seznam na serveru namisto jeho rozieni.

    -e, --build-menus[=on|off]
       Nevytvaet menu obrazk pi startu programu. Vypnuti generovani
       obrazkovych menu pi spoutni programu pedstavuje znane zrychleni,
       zejmena v pipad mnoha soubor pedanych na pikazovem adku.

    -g, --glivrc[=FILE]
       Pouit tento konfigurani soubor, nebo adny. Specifikujte, pokud
       chcete zamezit naitani rc souboru. Pokud pouijete jako argument
       jmeno souboru, bude tento soubor pouit jako konfigurani soubor.

    -w, --slide-show[=on|off]
       Zahajit prezentaci obrazk okamit. Pokud pouijete tuto volbu,
       nebudete muset startovat prezentaci run vybrem poloky z menu.

    -0, --null[=on|off]
       ist nazvy soubor oddlene znakem null. Tato volba me byt pouita s
       pikazy jako "find -print0" nebo "tr '\n' '\0'", pokud mate pili
       dlouhy seznam nazv soubor, ktere chcete pedat programu gliv.
       Narozdil od xargs(1) toto umouje neomezeny poet nazv soubor.

    -o, --collection[=FILE]
       Vypsat kolekci. S touto volbou gliv vytvoi kolekci z natenych
       soubor a vypie ji na standardni vystup nebo do specifikovaneho
       souboru.

    -G, --geometry=GEOMETRY
       Poateni geometrie okna. Tato volba me byt pouita pro specifikaci
       polohy a rozmr okna programu gliv. Volba oekava argument ve
       formatu XParseGeometry(3X11) jako napiklad: 640x480+20-30.

KOLEKCE

    Od verze 1.8 podporuje gliv souborovy format nazvany jako "GLiv
    kolekce". Obsahuje seznam obrazk a souvisejici nahledy. Diky tomu je
    mone pi naitani kolekce obrazk pebudovat obrazkova menu  mnohem
    rychleji, protoe neni nutne znovu vytvaet nahledy.
    gliv take podporuje transparentni dekompresi, take kolekce mohou byt
    zkomprimovany pomoci bzip2, gzip nebo compress(1) za podminky, e mate
    nainstalovan pisluny dekomprimani program.

OVL'AD'AN'I

    ESC, q : Ukonit program
    f   : Na celou obrazovku/v okn
    +/=/- : Pibliit/Pibliit/Oddalit
    n/p  : Nasledujici/pedchozi obrazek
    Pause : Spustit/zastavit prezentaci
    l   : Zmenit obrazek do okna
    M   : Maximalizovat obrazek do okna
    m   : Pizpsobit obrazek do okna
    r   : Vyresetovat pozici a rozmr
    b   : Pepnout zobrazeni lity menu
    i   : Pepnout zobrazeni informani lity
    s   : Pepnout zobrazeni rolovacich pruh
    a   : Pepnout zobrazeni rastru pro kontrolu alfa kanalu
    h   : Pepnout zobrazeni dialogu napovdy
    w   : Pepnout zobrazeni plovoucich oken
    o   : Zobrazit dialog oteveni
    g   : Zobrazit nastroj pro vybr obrazku
    t   : Zobrazit dialog voleb
    d   : Skryt kurzor
    u   : Zpt
    y   : Znovu
    c   : Vyistit historii
    Delete : Odstranit aktualni soubor
    C-nahoru  : Otoit o +90 stup
    C-dol : Otoit o -90 stup
    C-vlevo : Otoit o +0.1 stupn
    C-vpravo: Otoit o -0.1 stupn
    z   : Horizontalni peklopeni
    e   : Vertikalni peklopeni

    Prvni tlaitko myi a ipky posunou obrazek, pokud neni souasn stisknuta
    klavesa Control. V takovem pipad bude obrazek otoen podle stedu okna.

    Koleko myi pibliuje obrazek, pokud souasn drite stisknute tlaitko,
    pepina na sousedni obrazek.

    Piblieni mete provest take taenim myi vertikaln pi souasnem dreni
    klavesy Shift a prvniho tlaitka myi.

    Mezernik a klavesa zpt se chovaji jako n a p.

    Nakreslete obdelnik pomoci tetiho tlaitka myi a gliv provede piblieni v
    teto oblasti.

SOUBORY

    ~/.glivrc - Tento soubor urit neni povinny.

AUTOR

    Guillaume Chazarain <guichaz@gmail.com>
    See http://guichaz.free.fr/gliv