Provided by: gramps_3.3.1-1_all bug

JM'ENO

       gramps - programovy system pro spravu genealogickeho vyzkumu a analyzy.

POUIT'I

       gramps   [-?|--help]  [--usage]  [--version]  [-l]  [-u|--force-unlock]
       [-O|--open=  DATAB'AZE  [-f|--format=  FORM'AT]]   [-i|--import=   SOUBOR
       [-f|--format=   FORM'AT]]   [-i|--import=   ...]   [-e|--export=  SOUBOR
       [-f|--format= FORM'AT]] [-a|--action= AKCE] [-p|--options= PARAMETRY]] [
       SOUBOR ] [--version]

POPIS

       Gramps  je  zdarma  ieny  Open Source genealogicky program. Je napsan v
       jazyce Python s  vyuitim  rozhrani  GTK+/GNOME.   Gramps  bude  povdomy
       komukoli,  kdo  u pracoval s jinymi genealogickymi programy jako Family
       Tree Maker (TM),  Personal Ancestral  Files  (TM),  nebo  GNU  Geneweb.
       Podporuje  import  dat z popularniho formatu GEDCOM, ktery je celosvtov
       rozien a je vyuivan tem vemi ostatnimi genealogickymi programy.

MONOSTI

       gramps SOUBOR
              Pokud je zadan SOUBOR (bez dalich parametr) jako nazev rodokmenu
              nebo  jako  adresa  databaze  rodokmenu,  je  gramps  oteveno  v
              interaktivnim  modu.  Pokud  je  SOUBOR  formatem   podporovanym
              Gramps, je vytvoen rodokmen s nazvem zaloenym na nazvu souboru a
              data ze  vstupu  jsou  do  nho  naimportovana.  Zbytek  parametr
              pikazove  adky  je ignorovan.  Tento zpsob spoutni je vhodny pro
              gramps pouity jako prohlie genealogickych dat  nap.  pro  webove
              prohliee.   Sputni  timto  zpsobem  zpracuje  jakakoli  data  ve
              formatu podporovanem gramps, viz dale.

       -f,--format= FORM'AT
              Explicitn definuje format SOUBORu pedchoziho parametru -i,  nebo
              -e.  Pokud  neni  parametr  -f  pro  SOUBOR  specifikovan,  bude
              automaticky pouit  format  odpovidajici  koncovce  souboru  nebo
              MIME-typu.

              Formaty  dostupne pro export jsou  gramps-xml (automaticky pouit
              pokud ma SOUBOR koncovku  .gramps),  gedcom  (automaticky  pouit
              pokud ma SOUBOR koncovku .ged), pipadn jiny dali format dostupny
              prostednictvim zasuvnych modul Gramps.

              Formaty dostupne  pro  import  jsou  grdb,  gramps-xml,  gedcom,
              gramps-pkg  (automaticky  pouit pokud ma SOUBOR koncovku .gpkg),
              nebo geneweb (automaticky pouit pokud ma SOUBOR koncovku .gw).

              Formaty dostupne pro export jsou gramps-xml, gedcom, gramps-pkg,
              wft  (automaticky pouit pokud ma SOUBOR koncovku .wft), geneweb,
              a iso (nikdy neni pouit automaticky, vdy musi  byt  specifikovan
              parametrem -f).

       -l     Vypie seznam znamych rodokmen.

       -u,--force-unlock
              Odemkne zamenou databazi.

       -O,--open= DATAB'AZE
              Oteveni  DATAB'AZE.  Hodnota  musi  byt  existujicim  databazovym
              adresaem, nebo nazvem existujiciho rodokmenu.  Pokud na pikazove
              adce  nejsou  adne  parametry importu nebo exportu, je nad danou
              databazi sputna interaktivni relace.

       -i,--import= SOUBOR
              Importuje data ze SOUBORu. Pokud neni specifikovana databaze, je
              pouita doasna. Ta je po ukoneni gramps smazana.

              Pokud  je  pedavan  vice  ne  jeden  vstup,  musi kademu souboru
              pedchazet parametr -i.  Soubory jsou  zpracovavany  v  poadi,  v
              jakem  byly zadany na pikazove adce.  Nap. -i SOUBOR1 -i SOUBOR2
              a -i SOUBOR2 -i SOUBOR1 mohou vytvoit ve vysledne databazi  rzna
              gramps ID.

       -a,--action= AKCE
              Provedeni  AKCE nad importovanymi daty. Akce jsou sputny pote co
              jsou vechny  importy  dat  uspn  ukoneny.  V  tuto  chvili  jsou
              podporovany    nasledujici    akce:    summary    (stejne   jako
              Zpravy->Pohled->Souhrn), check (stejne  jako  Nastroje->Database
              Processing->Kontrola  a  oprava), report (vytvoi zpravu), a tool
              (spusti nastroj zasuvneho modulu).  Akce report a tool  potebuji
              v PARAMETRY zadat parametr -p .

              PARAMETRY by mly splovat nasledujici kriteria:
              Nesmi  obsahovat  adne  mezery.   Pokud nktery argument potebuje
              mezeru, musi byt etzec uzaven  v  uvozovkach  (dret  se  syntaxe
              pikazove  adky).   etzec  monosti  je  seznam par nazev=hodnota.
              Jednotlive pary musi byt oddleny arkami.

              Vtina monosti nastroj a zprav jsou  specifickymi  pro  konkretni
              nastroj nebo zpravu.  Existuji ale i takove, ktere jsou spolene.

              name=name
              Povinna  pedvolba urujici ktery nastroj nebo zprava bude sputna.
              Pokud zadane name neodpovida adne dostupne funknosti,  vypie  se
              chybove  hlaeni  nasledovane seznamem dostupnych nastroj a zprav
              (zalei na AKCE).

              show=all
              Vytvoi seznam nazv vech pedvoleb  dostupnych  pro  danou  zpravu
              nebo nastroj.

              show=optionname
              Vypie  popis vech funkcionalit poskytnutych optionname, ale take
              vechny pijatelne typy a hodnoty pro tuto volbu.

              Pouijte vye popsane volby pro zjitni vech monosti dane zpravy.

       Pokud je zadana jedna nebo vice vystupnich akci, kada musi byt  uvozena
       pedvolbou -a. Akce jsou provadny jedna za druhou v zadanem poadi.

       -d,--debug= LOGGER_NAME
              Zapne  ladici  vystup  pro vyvoj a testovani. Detaily najdete ve
              zdrojovem kodu.

       --version
              Vytiskne islo verze gramps a skoni

Chov'an'i

       Pokud prvni parametr pikazove adky nezaina pomlkou,  pokusi  se  gramps
       otevit  soubor  s  nazvem  danym  prvnim  argumentem na pikazove adce a
       spustit interaktivni relaci. Zbytek argument  na  pikazove  adce  je  v
       tomto pipad ignorovan.

       Pokud  je zadan parametr -O, pak se gramps snai otevit zadanou databazi
       a pracovat s jejimi daty podle instrukci dalich parametr pikazove adky.

       S nebo bez pouiti parametru -O me byt provedeno  vice  import,  export,
       pipadn akci danych argumenty pikazove adky (-i, -e a -a).

       Na  poadi  parametr -i, -e, nebo -a nezalei.  Aktualni poadi zpracovani
       je vdy: vechny importy (pokud jsou njake) -> vechny  akce  (pokud  jsou
       njake) -> vechny exporty (pokud jsou njake).  Parametr oteveni musi byt
       ale vdy prvni!

       Pokud nejsou zadany -O nebo -i, gramps oteve sve hlavni okno  a  spusti
       se v obvyklem interaktivnim modu s prazdnou databazi.

       Pokud  nejsou  zadany -e nebo -a, gramps oteve sve hlavni okno a spusti
       se v ovbyklem interaktnivnim modu s databazi  vzniklou  vysledkem  vech
       import.   Tato  databaze  je umistna v souboru import_db.grdb v adresai
       ~/.gramps/import.

       Chyba vznikla pi importu, exportu nebo  akci  bude  vypsana  na  stdout
       (pokud se jedna o vyjimku oetenou gramps) nebo na stderr (pokud problem
       neni oeten). Pro  uloeni  zprav  a  chyb  do  souboru  pouijte  obvykla
       pesmrovani vystup stdout a stderr pikazove adky.

P'IKLADY

       Oteveni  existujiciho  rodokmenu  a  import  xml  souboru do nho me byt
       proveden takto:
              gramps -O 'Mj rodokmen' -i ~/db3.gramps

       To same, jen s importem do  doasne  databaze  a  otevenim  interaktivni
       relace:
              gramps -i 'My Family Tree' -i ~/db3.gramps

       Import  ty databazi (jejich formaty jsou stanoveny podle nazv soubor) a
       nasledna kontrola  bezchybnosti  vysledne  databaze  me  byt  provedena
       takto:
              gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps -i file4.wft -a
              check

       Explicitni specifikace  formatu  databazi  pedchoziho  pikladu  pidanim
       pisluneho parametru -f za nazev souboru:
              gramps  -i  file1.ged  -f  gedcom  -i file2.tgz -f gramps-pkg -i
              ~/db3.gramps -f gramps-xml -i file4.wft -f wft  -a check

       Zapsani vysledne databaze vytvoene ze vech import zajisti  parametr  -e
       (pouijte -f pokud nelze uhodnout format z nazvu souboru):
              gramps -i file1.ged -i file2.tgz -e ~/nov'y-bal'iek -f gramps-pkg

       Import ti databazi a start interaktivni gramps relace nad vysledkem:
              gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps

       Sputni nastroje kontroly z pikazove adky s vystupem na stdout:
              gramps -O 'Mj rodokmen' -a tool -p name=verify

       A konen sputni normalni interaktivni relace aplikace:
              gramps

PROMNN'E PROSTED'I

       Program kontroluje, zda jsou nastaveny nasledujici promnne:

       LANG  -  popisuje,  ktery  jazyk bude pouit: Piklad: pro etinu musi mit
       promnna hodnotu cs_CZ.utf8.

       GRAMPSHOME - pokud je nastavena, Gramps pouije jeji hodnotu jako adresa
       v  nm  jsou uloena nastaveni a databaze. Ve vychozim stavu, kdy promnna
       neni nastavena gramps pedpoklada e adresa  s  databazemi  a  nastavenim
       bude  vytvoen v adresai s uivatelskym profile (popsan promnnou prostedi
       HOME v Linuxu nebo USERPROFILE ve Windows 2000/XP).

KONCEPTY

       gramps podporuje system zasuvnych modul zaloenych na jazyku python jeho
       prostednictvim  umouje  pidani  import/export modul, modul pro vytvaeni
       zprav, nastroj a zobrazovacich filtr bez nutnosti  zasahu  do  hlavniho
       programu.

       Dale, krom monosti pimeho tisku, dovoluje smovat vystup take k ostatnim
       systemm a aplikacim  jako  nap.  OpenOffice.org,  AbiWord,  HTML,  nebo
       LaTeX. Tim dava monost pizpsobit format poadavku uivatel.

ZN'AM'E CHYBY A OMEZEN'I

       nejsou

SOUBORY

       ${PREFIX}/bin/gramps
       ${PREFIX}/share/gramps
       ${HOME}/.gramps

AUTOI

       Donald Allingham <don@gramps-project.org>
       http://gramps.sourceforge.net

       Originalni manualovou stranku vytvoil:
       Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
       pro zaazeni do systemu Debian GNU/Linux.

       Tuto manualovou stranku peloil a v souasne dob spravuje:
       Zdenk Hata <zdenek.hatas@gmail.com>

DOKUMENTACE

       Uivatelska  dokumentace  je  k  dispozici  prostednictvim  standardniho
       prohliee napovdy GNOME ve form piruky Gramps. Piruka je  take  dostupna
       ve formatu XML jako gramps-manual.xml v adresai doc/gramps-manual/$LANG
       v oficialni distribuci zdrojoveho kodu.

       Dokumentace    pro    vyvojae    je     k     dispozici     na     webu
       http://developers.gramps-project.org.