Provided by: gramps_3.3.1-1_all bug

JM'ENO

    gramps - programovy system pro spravu genealogickeho vyzkumu a analyzy.

POUIT'I

    gramps  [-?|--help] [--usage] [--version] [-l] [-u|--force-unlock]
    [-O|--open= DATAB'AZE [-f|--format= FORM'AT]]  [-i|--import=  SOUBOR
    [-f|--format=  FORM'AT]]  [-i|--import=  ...]  [-e|--export= SOUBOR
    [-f|--format= FORM'AT]] [-a|--action= AKCE] [-p|--options= PARAMETRY]] [
    SOUBOR ] [--version]

POPIS

    Gramps je zdarma ieny Open Source genealogicky program. Je napsan v
    jazyce Python s vyuitim rozhrani GTK+/GNOME.  Gramps bude povdomy
    komukoli, kdo u pracoval s jinymi genealogickymi programy jako Family
    Tree Maker (TM), Personal Ancestral Files (TM), nebo GNU Geneweb.
    Podporuje import dat z popularniho formatu GEDCOM, ktery je celosvtov
    rozien a je vyuivan tem vemi ostatnimi genealogickymi programy.

MONOSTI

    gramps SOUBOR
       Pokud je zadan SOUBOR (bez dalich parametr) jako nazev rodokmenu
       nebo jako adresa databaze rodokmenu, je gramps oteveno v
       interaktivnim modu. Pokud je SOUBOR formatem  podporovanym
       Gramps, je vytvoen rodokmen s nazvem zaloenym na nazvu souboru a
       data ze vstupu jsou do nho naimportovana. Zbytek parametr
       pikazove adky je ignorovan. Tento zpsob spoutni je vhodny pro
       gramps pouity jako prohlie genealogickych dat nap. pro webove
       prohliee.  Sputni timto zpsobem zpracuje jakakoli data ve
       formatu podporovanem gramps, viz dale.

    -f,--format= FORM'AT
       Explicitn definuje format SOUBORu pedchoziho parametru -i, nebo
       -e. Pokud neni parametr -f pro SOUBOR specifikovan, bude
       automaticky pouit format odpovidajici koncovce souboru nebo
       MIME-typu.

       Formaty dostupne pro export jsou gramps-xml (automaticky pouit
       pokud ma SOUBOR koncovku .gramps), gedcom (automaticky pouit
       pokud ma SOUBOR koncovku .ged), pipadn jiny dali format dostupny
       prostednictvim zasuvnych modul Gramps.

       Formaty dostupne pro import jsou grdb, gramps-xml, gedcom,
       gramps-pkg (automaticky pouit pokud ma SOUBOR koncovku .gpkg),
       nebo geneweb (automaticky pouit pokud ma SOUBOR koncovku .gw).

       Formaty dostupne pro export jsou gramps-xml, gedcom, gramps-pkg,
       wft (automaticky pouit pokud ma SOUBOR koncovku .wft), geneweb,
       a iso (nikdy neni pouit automaticky, vdy musi byt specifikovan
       parametrem -f).

    -l   Vypie seznam znamych rodokmen.

    -u,--force-unlock
       Odemkne zamenou databazi.

    -O,--open= DATAB'AZE
       Oteveni DATAB'AZE. Hodnota musi byt existujicim databazovym
       adresaem, nebo nazvem existujiciho rodokmenu. Pokud na pikazove
       adce nejsou adne parametry importu nebo exportu, je nad danou
       databazi sputna interaktivni relace.

    -i,--import= SOUBOR
       Importuje data ze SOUBORu. Pokud neni specifikovana databaze, je
       pouita doasna. Ta je po ukoneni gramps smazana.

       Pokud je pedavan vice ne jeden vstup, musi kademu souboru
       pedchazet parametr -i. Soubory jsou zpracovavany v poadi, v
       jakem byly zadany na pikazove adce. Nap. -i SOUBOR1 -i SOUBOR2
       a -i SOUBOR2 -i SOUBOR1 mohou vytvoit ve vysledne databazi rzna
       gramps ID.

    -a,--action= AKCE
       Provedeni AKCE nad importovanymi daty. Akce jsou sputny pote co
       jsou vechny importy dat uspn ukoneny. V tuto chvili jsou
       podporovany  nasledujici  akce:  summary  (stejne  jako
       Zpravy->Pohled->Souhrn), check (stejne jako Nastroje->Database
       Processing->Kontrola a oprava), report (vytvoi zpravu), a tool
       (spusti nastroj zasuvneho modulu). Akce report a tool potebuji
       v PARAMETRY zadat parametr -p .

       PARAMETRY by mly splovat nasledujici kriteria:
       Nesmi obsahovat adne mezery.  Pokud nktery argument potebuje
       mezeru, musi byt etzec uzaven v uvozovkach (dret se syntaxe
       pikazove adky).  etzec monosti je seznam par nazev=hodnota.
       Jednotlive pary musi byt oddleny arkami.

       Vtina monosti nastroj a zprav jsou specifickymi pro konkretni
       nastroj nebo zpravu. Existuji ale i takove, ktere jsou spolene.

       name=name
       Povinna pedvolba urujici ktery nastroj nebo zprava bude sputna.
       Pokud zadane name neodpovida adne dostupne funknosti, vypie se
       chybove hlaeni nasledovane seznamem dostupnych nastroj a zprav
       (zalei na AKCE).

       show=all
       Vytvoi seznam nazv vech pedvoleb dostupnych pro danou zpravu
       nebo nastroj.

       show=optionname
       Vypie popis vech funkcionalit poskytnutych optionname, ale take
       vechny pijatelne typy a hodnoty pro tuto volbu.

       Pouijte vye popsane volby pro zjitni vech monosti dane zpravy.

    Pokud je zadana jedna nebo vice vystupnich akci, kada musi byt uvozena
    pedvolbou -a. Akce jsou provadny jedna za druhou v zadanem poadi.

    -d,--debug= LOGGER_NAME
       Zapne ladici vystup pro vyvoj a testovani. Detaily najdete ve
       zdrojovem kodu.

    --version
       Vytiskne islo verze gramps a skoni

Chov'an'i

    Pokud prvni parametr pikazove adky nezaina pomlkou, pokusi se gramps
    otevit soubor s nazvem danym prvnim argumentem na pikazove adce a
    spustit interaktivni relaci. Zbytek argument na pikazove adce je v
    tomto pipad ignorovan.

    Pokud je zadan parametr -O, pak se gramps snai otevit zadanou databazi
    a pracovat s jejimi daty podle instrukci dalich parametr pikazove adky.

    S nebo bez pouiti parametru -O me byt provedeno vice import, export,
    pipadn akci danych argumenty pikazove adky (-i, -e a -a).

    Na poadi parametr -i, -e, nebo -a nezalei. Aktualni poadi zpracovani
    je vdy: vechny importy (pokud jsou njake) -> vechny akce (pokud jsou
    njake) -> vechny exporty (pokud jsou njake). Parametr oteveni musi byt
    ale vdy prvni!

    Pokud nejsou zadany -O nebo -i, gramps oteve sve hlavni okno a spusti
    se v obvyklem interaktivnim modu s prazdnou databazi.

    Pokud nejsou zadany -e nebo -a, gramps oteve sve hlavni okno a spusti
    se v ovbyklem interaktnivnim modu s databazi vzniklou vysledkem vech
    import.  Tato databaze je umistna v souboru import_db.grdb v adresai
    ~/.gramps/import.

    Chyba vznikla pi importu, exportu nebo akci bude vypsana na stdout
    (pokud se jedna o vyjimku oetenou gramps) nebo na stderr (pokud problem
    neni oeten). Pro uloeni zprav a chyb do souboru pouijte obvykla
    pesmrovani vystup stdout a stderr pikazove adky.

P'IKLADY

    Oteveni existujiciho rodokmenu a import xml souboru do nho me byt
    proveden takto:
       gramps -O 'Mj rodokmen' -i ~/db3.gramps

    To same, jen s importem do doasne databaze a otevenim interaktivni
    relace:
       gramps -i 'My Family Tree' -i ~/db3.gramps

    Import ty databazi (jejich formaty jsou stanoveny podle nazv soubor) a
    nasledna kontrola bezchybnosti vysledne databaze me byt provedena
    takto:
       gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps -i file4.wft -a
       check

    Explicitni specifikace formatu databazi pedchoziho pikladu pidanim
    pisluneho parametru -f za nazev souboru:
       gramps -i file1.ged -f gedcom -i file2.tgz -f gramps-pkg -i
       ~/db3.gramps -f gramps-xml -i file4.wft -f wft -a check

    Zapsani vysledne databaze vytvoene ze vech import zajisti parametr -e
    (pouijte -f pokud nelze uhodnout format z nazvu souboru):
       gramps -i file1.ged -i file2.tgz -e ~/nov'y-bal'iek -f gramps-pkg

    Import ti databazi a start interaktivni gramps relace nad vysledkem:
       gramps -i file1.ged -i file2.tgz -i ~/db3.gramps

    Sputni nastroje kontroly z pikazove adky s vystupem na stdout:
       gramps -O 'Mj rodokmen' -a tool -p name=verify

    A konen sputni normalni interaktivni relace aplikace:
       gramps

PROMNN'E PROSTED'I

    Program kontroluje, zda jsou nastaveny nasledujici promnne:

    LANG - popisuje, ktery jazyk bude pouit: Piklad: pro etinu musi mit
    promnna hodnotu cs_CZ.utf8.

    GRAMPSHOME - pokud je nastavena, Gramps pouije jeji hodnotu jako adresa
    v nm jsou uloena nastaveni a databaze. Ve vychozim stavu, kdy promnna
    neni nastavena gramps pedpoklada e adresa s databazemi a nastavenim
    bude vytvoen v adresai s uivatelskym profile (popsan promnnou prostedi
    HOME v Linuxu nebo USERPROFILE ve Windows 2000/XP).

KONCEPTY

    gramps podporuje system zasuvnych modul zaloenych na jazyku python jeho
    prostednictvim umouje pidani import/export modul, modul pro vytvaeni
    zprav, nastroj a zobrazovacich filtr bez nutnosti zasahu do hlavniho
    programu.

    Dale, krom monosti pimeho tisku, dovoluje smovat vystup take k ostatnim
    systemm a aplikacim jako nap. OpenOffice.org, AbiWord, HTML, nebo
    LaTeX. Tim dava monost pizpsobit format poadavku uivatel.

ZN'AM'E CHYBY A OMEZEN'I

    nejsou

SOUBORY

    ${PREFIX}/bin/gramps
    ${PREFIX}/share/gramps
    ${HOME}/.gramps

AUTOI

    Donald Allingham <don@gramps-project.org>
    http://gramps.sourceforge.net

    Originalni manualovou stranku vytvoil:
    Brandon L. Griffith <brandon@debian.org>
    pro zaazeni do systemu Debian GNU/Linux.

    Tuto manualovou stranku peloil a v souasne dob spravuje:
    Zdenk Hata <zdenek.hatas@gmail.com>

DOKUMENTACE

    Uivatelska dokumentace je k dispozici prostednictvim standardniho
    prohliee napovdy GNOME ve form piruky Gramps. Piruka je take dostupna
    ve formatu XML jako gramps-manual.xml v adresai doc/gramps-manual/$LANG
    v oficialni distribuci zdrojoveho kodu.

    Dokumentace  pro  vyvojae  je   k   dispozici   na   webu
    http://developers.gramps-project.org.