Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    gs - Ghostscript (interpretr a prohlie jazyka PostScript a PDF)

POUIT'I

    gs [ volby ] [ soubory ] ... (Unix, VMS)
    gswin32c [ volby ] [ soubory ] ... (MS Windows)
    gswin32 [ volby ] [ soubory ] ... (MS Windows 3.1)
    gsos2 [ volby ] [ soubory ] ... (OS/2)

POPIS

    Pikaz gs (gswin32c, gswin32, gsos2) vyvola Ghostscript, interpreter
    jazyka Adobe Systems' PostScript(tm) a Portable Document Format (PDF).
    gs te "soubory" jeden po druhem a spouti je jako Ghostscript programy.
    Pote te jet navic ze standardniho vstupu (obvykle klavesnice) a kady
    adek interpretuje samostatn.  Interpretr se ukoni, pokud narazi na
    pikaz "quit" (a u v nkterem ze soubor nebo ze standardniho vstupu), na
    konci souboru, nebo pijme-li signal perueni (jako napiklad pi stisknuti
    Control-C na klavesnici).

    Interpretr rozliuje mnoho pepina, z nich nktere jsou popsany nie.
    Jejich uplny popis je obsaen v uivatelske dokumentaci. Pepinae se mohou
    objevit kdekoli na pikazove adce a ovlivni vechny soubory, ktere jsou
    jmenovany za nimi. Vyvolanim programu Ghostscript s pepinaem -h nebo
    -? se ziska vypis nkolika uitenych pepina, vech zaizeni, ktera ovlada
    dana verze programu a nastaveni cest, na kterych jsou hledany fonty. V
    systemu Unix take zobrazi umistni podrobne dokumentace.

    Ghostscript me byt zkompilovan tak, aby spolupracoval s mnostvim
    vystupnich zaizeni. Pro zobrazeni vech vystupnich zaizeni podporovanych
    aktualnim sestavenim programu, spuste "gs -h". Pokud neni zadano jmeno
    konkretniho zaizeni, Ghostscript oteve prvni z nich a smruje na nj
    vystup, take pokud je na prvni pozici to zaizeni, ktere chcete pouit,
    zadejte pikaz

      gs soubor.ps

    Dostupna zaizeni je take mone zjistit pimo z programu Ghostscript:
    sputnim Ghostscriptu a zadanim

      devicenames ==

    ale prvni zaizeni z takto ziskaneho seznamu nemusi byt vychozi zaizeni,
    ktere zjistite pomoci "gs -h". Zadani uriteho zaizeni "AbcXyz" jako
    vychoziho vystupniho zaizeni se provede pidanim pepinae

      -sDEVICE=AbcXyz

    Napiklad pro vystup na tiskarnu Epson je mone pouit pikazu

      gs -sDEVICE=epson soubor.ps

    Pepina "-sDEVICE=" musi pedchazet prvnimu vyskytu jmena zpracovavaneho
    souboru a jedin jeho prvni pouiti ma njaky uinek.

    Je mone take specifikovat vychozi zaizeni pomoci promnne prostedi
    GS_DEVICE. Poadi priorit tchto alternativ je od nejvyi do nejnii
    takoveto (Ghostscript pouiva zaizeni s nejvyi prioritou v seznamu):

    Nktere tiskarny umi tisknout v rznych rozlienich (hustotach tisku). K
    vybru rozlieni takove tiskarny se pouiva pepina "-r":

      gs -sDEVICE=<zaizeni> -r<xres>x<yres>

    Napiklad na devitijehlikove Epson kompatibilni tiskarn je mone ziskat
    mod s nejnii hustotou (nejrychleji mod) pomoci

      gs -sDEVICE=epson -r60x72

    a mod s nejvyi hustotou (nejlepi vystupni kvalita) za pouiti

      gs -sDEVICE=epson -r240x72.

    Pokud je jako vystupni zaizeni vybrana tiskarna, Ghostscript take
    umouje zvolit, kam se ma poslat vystup -- v systemech na bazi Unixu
    obvykle  do  doasneho souboru.  K pesmrovani vystupu do souboru
    "nco.xyz", se pouije pepina

      -sOutputFile=nco.xyz

    Nkdy je poteba tisknout jednotlive strany oddlen. To je mone udlat
    pomoci pesmrovani vystupu do ady soubor "nco1.xyz, nco2.xyz, ..."
    pomoci pepinae "-sOutputFile=" s parametrem "%d" v ablon pro jmeno
    souboru:

      -sOutputFile=nco%d.xyz

    Kady vysledny soubor bude obsahovat jednu stranu vystupu a soubory
    budou oislovany popoad.  "%d" je zde standartni formatovaci znaka
    funkce printf. Je mone take pouit jine jeji varianty jako nap. "%02d".

    V Unixovych systemech a MS Windows je take mone pesmrovat vystup do
    roury. Napiklad lze vystup pes rouru smrovat do programu "lpr" (ktery
    jej na mnoha Unixovych systemech peda tiskarn), pomoci pepinae

      -sOutputFile=%pipe%lpr

    V MS Windows museji byt znaky '%' zdvojeny, aby je nemnil interpretr
    pikazoveho adku.

    Take je mone vystup smrovat na standardni vystup pepinaem

      -sOutputFile=-
    nebo
        -sOutputFile=%stdout%

    V takovem pipad je nutne pouit zarove pepina -q, aby Ghostscript
    nevypisoval zpravy na standardni vystup.

    K volb urite velikosti papiru se z pikazove adky pouiva pepina

      -sPAPERSIZE=<znama_velikost_papiru>

    napiklad

      -sPAPERSIZE=a4

    nebo
      -sPAPERSIZE=legal

    Ghostscript umi rozeznava vtinu ISO a US velikosti papiru. Dali
    informace jsou v uivatelske dokumentaci nebo v inicializanim souboru
    "gs_statd.ps".

    Ghostscript umi mnoho dalich vci ne jen tisk nebo prohlieni soubor
    formatu PostScript nebo PDF.  Napiklad, pokud je poteba zjistit
    velikost ohraniujiciho obdelniku njakeho souboru formatu PostScript
    (nebo EPS), nabizi program Ghostscript specialni "zaizeni", ktere nedla
    nic jineho, ne e vypie tuto informaci.

    Napiklad  pouiti  s jednim vzorovym souborem dodavanym v baliku
    Ghostscript,

      gs -sDEVICE=bbox golfer.ps

    vypie toto:

      %%BoundingBox: 0 25 583 732
      %%HiResBoundingBox: 0.808497 25.009496 582.994503 731.809445

VOLBY

    -- soubor arg1 ...
       Pouije dali argument jako jmeno souboru obvyklym zpsobem, ale
       vechny nasledujici argumenty (i kdy maji syntaxi pepina) vezme a
       definuje jmeno "ARGUMENTS" v "userdict" (nikoli v "systemdict")
       jako pole etzc s jednotlivymi argumenty. To provede jet ped
       sputnim daneho souboru. Po zpracovani souboru se Ghostscript
       ukoni.

    -Djm'eno=token
    -djm'eno=token Definuje "jmeno" v "systemdict" podle dane
       definice.  Token musi byt prav jeden token (jak je definovano
       operatorem "token") a nesmi obsahovat adne prazdne  znaky
       (mezery, tabelatory ...).

    -Djm'eno
    -djm'eno Definuje "jmeno" v "systemdict" s hodnotou=null.

    -Sjm'eno=etzec
    -sjm'eno=etzec Definuje "jmeno" v "systemdict" s danym
       etzcem jako hodnotou. Toto se lii od -d. Napiklad -djm'eno=35
       je stejne jako takovato ast programu
         /jmeno 35 def
       zatimco -sname=35 pedstavuje
         /jmeno (35) def

    -q   Tichy start: potlai obvykle poateni zpravy. Je stejne jako
       -dQUIET.

    -g'islo1x'islo2
       Stejne jako -dDEVICEWIDTH='islo1 a -dDEVICEHEIGHT='islo2. Sloui
       jako podpora zaizeni (jako nap. X11 windows), ktera poaduji
       (nebo povoluji) nastaveni irky a vyky.

    -r'islo
    -r'islo1x'islo2 Stejne jako
       -dDEVICEXRESOLUTION='islo1 a -dDEVICEYRESOLUTION='islo2.  Sloui
       jako podpora takovych zaizeni jako nap.  tiskarny,  ktere
       podporuji vicero rozlieni v ose X a Y. Pokud je zadano jen jedno
       islo, bude pouito pro nastaveni rozlieni v obou smrech, X i Y.

    -Iadres'ae
       Pida dvojtekou oddleny seznam adresa na zaatek seznamu cest pro
       soubory knihoven.

    -   Toto neni skuteny pepina, ale znai pro GhostScript, e standartni
       vstup pichazi ze souboru nebo roury a neni tedy interaktivn
       zadavan z pikazove adky. Ghostscript te standartni vstup, dokud
       nedosahne konce souboru a zpracovava jej jako kady jiny soubor.
       Pote pokrauje se zpracovanim ostatnich parametr zadanych z
       pikzove adky. Kdy jsou vechny parametry zpracovany, Ghostscript
       se ukoni a nepepina se u do sveho interaktivniho modu.

    Standartni inicializani soubor "gs_init.ps" nastavi "systemdict" pouze
    pro teni, take hodnoty kli definovane pomoci -D, -d, -S nebo -s nemohou
    byt zmnny (pestoe mohou byt samozejm nahrazeny definicemi v "userdict"
    nebo jinych slovnicich)

SPECI'ALN'I JM'ENA

    -dDISKFONTS
       Zpsobi, e definice jednotlivych znak se budou nahravat z disku a
       to teprve tehdy, kdy bude zaznamenan prvni takovy znak. (Normaln
       Ghostscript nahraje tvary vech znak, kdy nahrava font.)  To me
       dovolit nahrat vice font do operani pamti za cenu pomalejiho
       renderingu.

    -dNOCACHE
       Zakae pouivani vyrovnavaci pami pro znaky. Uitene pouze pro
       ladni a odstraovani chyb.

    -dNOBIND
       Zakae operator "bind". Uitene pouze pro ladni a odstraovani
       chyb.

    -dNODISPLAY
       Potlai normalni inicializaci vystupniho zaizeni.  Uitene pouze
       pro ladni a odstraovani chyb.

    -dNOPAUSE
       Zakae ekani na konci kade strany. To me byt adouci v aplikacich
       kde jiny program idi Ghostscript.

    -dNOPLATFONTS
       Zakae pouiti font nabizenych danou platformou (napiklad X
       Windows). To me byt vhodne, pokud fonty dane platformy vypadaji
       pili odlin ne fonty s nastavitelnou velikosti.

    -dSAFER
       Zakae operatory "deletefile" a "renamefile" a schopnost otevirat
       soubory v jakemkoli jinem modu ne jen pro teni. To me byt
       adouci pro citliva prostedi a ulohy, kde musi byt zamezeno patn
       napsanym nebo zlym PostScriptovym programm mnit nebo mazat
       dleite soubory.

    -dWRITESYSTEMDICT
       Necha prava na zapis do "systemdict". To je nezbytne kdy se
       spouti zvlatni programy jako napiklad font2c a pcharstr, ktere
       musi pekonat normalni ochranu pistupovych prav PostScriptu.

    -sDEVICE=za'izen'i
       Vybere jine poateni vystupni zaizeni, jak bylo popsano vye.

    [piblin] -sOutputFile=soubor
       Vybere vystupni soubor (nebo rouru) pro poateni  vystupni
       zaizeni, jak bylo vye popsano.

SOUBORY

    Umistni mnoha soubor potebnych pro spravny bh programu Ghostscript bylo
    zakompilovano pimo do kodu programu. V systemu Unix se nachazeji
    zpravidla v /usr/local, ale ve vaem systemu tomu me byt jinak. V
    systemu DOS jsou obvykle umistny v C:\GS, ale mohou byt i jinde, zvlat
    jestli byl Ghostscript instalovan s programem GSview. Sputnim "gs -h"
    je mone zjistit umistni dokumentace programu Ghostscript ve vaem
    systemu, ktera obsahuje vice podrobnosti.

    /usr/local/share/ghostscript/#.##/*
       Inicializani soubory, pomcky a zakladni definice font

    /usr/local/share/ghostscript/fonts/*
       Dali definice font

    /usr/local/share/ghostscript/#.##/examples/*
       Ukazkove soubory pouivajici Ghostscript

    /usr/local/share/ghostscript/#.##/doc/*
       Rozline soubory dokumentaci

INICIALIZAN'I SOUBORY

    Kdy vyhledava inicializani soubory "gs_*.ps", soubory vztahujici se k
    fontm nebo soubor pro operator "run", Ghostscript se nejprve pokusi
    otevit tyto soubory pod zadanym jmenem v aktualnim pracovnim adresai
    (pokud nebyl zadan adny adresa). Pi neuspchu a pokud soubor neudava
    urity adresa nebo disk (tzn. v Unixovych systemech neobsahuje "/" nebo
    neobsahuje "\" v systemech MS Windows), zkoui Ghostscript adresae v
    tomto poadi:

    1. adresae udane pepinai -I z pikazove adky (pokud byly njake zadany)

    2. adresae udane v promnne prostedi GS_LIB (pokud je nastavena)

    3. adresae udane makrem GS_LIB_DEFAULT v souboru makefile v dob
      kompilace programu GhostScript. Kdy byl gs kompilovan pro system
      Unix,   makro   GS_LIB_DEFAULT   ma   obvykle   hodnotu
      "/usr/local/share/ghostscript/#.##:/usr/local/share/ghostscript/fonts"
      kde "#.##" pedstavuje islo verze programu Ghostscript.

    Kady z tchto parametr (GS_LIB_DEFAULT, GS_LIB i parametr -I) me byt bu
    jeden adresa, anebo seznam adresa oddlenych znakem ":".

PROSTED'I

    GS_OPTIONS
       etzec voleb, ktere se maji zpracovat ped volbami z pikazove
       adky.

    GS_DEVICE
       Pouiva se k zadani vystupniho zaizeni.

    GS_FONTPATH
       Cesty na kterych se maji hledat fonty.

    GS_LIB Cesty, na kterych se maji hledat inicializani soubory a fonty.

    TEMP  Kam se maji ukladat doasne soubory.

X RESOURCES

    Ghostscript pouiva nasledujici resources pod jmenem "Ghostscript":

    borderWidth
       ika okraje udana v bodech (default = 1).

    borderColor
       Jmeno barvy okraje (default = black).

    geometry
       Velikost okna a jeho umistni, WxH+X+Y (default je NULL).

    xResolution
       Poet bod v ose x na jeden palec (default je vypoitan z
       WidthOfScreen a WidthMMOfScreen).

    yResolution
       Poet bod v ose x na jeden palec (default je vypoitan z
       HeightOfScreen a HeightMMOfScreen).

    useBackingPixmap
       Rozhodne, jestli je pouit backing store na uloeni pvodniho
       obsahu okna (default = true).

    Kompletni seznam resources je obsaen v  uivatelske  dokumentaci.
    Nastaveni tchto parametr se v Unixovych systemech provadi pidanim do
    souboru, jako je nap. "~/.Xresources", v nasledujicim tvaru:

        Ghostscript*geometry:  612x792-0+0
        Ghostscript*xResolution: 72
        Ghostscript*yResolution: 72

    Pote je poteba vmisit tato nastaveni do X server's resource database:

        % xrdb -merge ~/.Xresources

DAL'I INFORMACE

    Rzne soubory dokumentace programu Ghostscript (viz vye), zvlat soubor
    Use.htm.

CHYBY

    Viz Usenet news group comp.lang.postscript.

VERZE

    Tento dokument byl naposledy revidovan pro Ghostscript verze 8.16.

AUTOR

    artofcode LLC a Artifex Software, bug-gs at ghostscript.com, jsou
    hlavnimi udrovateli programu Ghostscript. Russell J. Lang, gsview at
    ghostgum.com.au, je autorem vtiny MS Windows kodu Ghostscriptu.