Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    install - kopiruje soubory a nastavuje jejich atributy

POUIT'I

    install [VOLBA]... [-T] ZDROJ C'IL
    install [VOLBA]... ZDROJ... ADRES'A
    install [VOLBA]... -t ADRES'A ZDROJ...
    install [VOLBA]... -d ADRES'A...

POPIS

    V prvnich tech tvarech kopiruje ZDROJ do CILe nebo vicero ZDROJ do
    existujiciho ADRESAe, se zachovanim prav a vlastnictvi. Ve tvrtem tvaru
    vytvoi vechny komponenty v zadanem ADRESAi(ich)

    Argumenty povinne pro dlouhe volby jsou pro kratke volby take povinne.

    --backup[=CONTROL]
       Vytvai zaloni kopie kadeho souboru, ktery v cili existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    -c   (ignorovano)

    -d, --directory
       pedpoklada, e vechny argumenty jsou nazvy adresa, vytvai vechny
       komponenty v urenych adresaich

    -D   Vytvoi vechny adresae nadazene CILi, krom posledniho; potom
       zkopiruje ZDROJ do CILe

    -g, --group=SKUPINA
       Nastavi skupinu vlastnik, namisto aktualni skupiny procesu

    -m, --mode=PR'AVA
       nastavi pistupova prava (jako s chmod), namisto rwxr-xr-x

    -o, --owner=VLASTN'IK
       nastavi vlastnika (jen superuivatel)

    -p, --preserve-timestamps
       nastavi  asy  pistupu/modifikace  CILovych  soubor  podle
       odpovidajicich ZDROJOVYCH soubor

    -s, --strip
       vypusti tabulku symbol

    --strip-program=PROGRAM
       nastavi program, ktery se pouije k vyputni tabulky symbol
       (strip) instalovaneho programu

    -S, --suffix=P'IPONA
       penastavi piponu zalonich soubor

    -t, --target-directory=ADRES'A
       kopiruje vechny ZDROJe do ADRESAe

    -T, --no-target-directory
       povauje CIL za normalni soubor

    -v, --verbose
       vypisuje nazev kadaho vytvaeneho adresae

    --preserve-context
       zachova bezpenostni kontext SELinuxu

    -Z, --context=KONTEXT
       nastavi souborm a adresam bezpenostni kontext SELinuxu

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Pipona zalonich soubor je `~', pokud nebyla nastavena pouitim --suffix
    nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzi me byt zmnna
    pomoci volby --backup nebo promnnou prostedi VERSION_CONTROL. Povolene
    hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytvaet zalohy (i pokud je pouito --backup)

    numbered, t
       vytvai islovane zalohy

    existing, nil
       vytvai islovane zalohy, pokud jsou ji pouity, v opanem pipad
       vytvai proste zalohy

    simple, never
       vdy vytvai proste zalohy

AUTOR

    Napsal David MacKenzie.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro install je udrovana jako Texinfo manual. Pokud
    jsou spravn nainstalovany programy info a install, ml by pikaz

       info coreutils 'install invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008            INSTALL(1)