Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    ln - vytvai odkazy na soubory

POUIT'I

    ln [VOLBA]... [-T] C'IL JM'ENO_ODKAZU (1. forma)
    ln [VOLBA]... C'IL (2. forma)
    ln [VOLBA]... C'IL... ADRES'A (3. forma)
    ln [VOLBA]... -t ADRES'A C'IL... (4. forma)

POPIS

    V 1. form In vytvai odkaz na CIL pojmenovany JMENO_ODKAZU. Ve druhe
    form vytvai odkaz na CIL v aktualnim adresai. Ve teti a tvrte form
    vytvai odkazy na kady CIL v ADRESAi. Implicitn vytvai pevne odkazy; s
    volbou --symbolic vytvai symbolicke odkazy. Kdy jsou vytvaeny pevne
    odkazy, musi kady CIL existovat.

    Argumenty povinne pro dlouhe volby jsou pro kratke volby take povinne.

    --backup[=CONTROL]
       Vytvai zaloni kopie kadeho souboru, ktery v cili existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    -d, -F, --directory
       umoni superuivateli vytvaet pevne odkazy na adresae (Poznamka:
       Pravdpodobn sele kvli  omezenim  systemu  dokonce  i  pro
       superuivatele.)

    -f, --force
       mae existujici cilove soubory

    -n, --no-dereference
       pokud je zadany cil symbolickym odkazem na adresa, bude povaovat
       cil za normalni soubor

    -i, --interactive
       bude adat potvrzeni ped smazanim existujicich cilovych soubor

    -s, --symbolic
       vytvai symbolicke odkazy misto pevnych

    -S, --suffix=P'IPONA
       penastavi piponu zalonich soubor

    -t, --target-directory=ADRES'A
       uri cilovy adresa, ve kterem budou odkazy vytvaeny

    -T, --no-target-directory
       povauje JMENO_ODKAZU za normalni soubor

    -v, --verbose
       vypisuje jmeno kadeho odkazovaneho souboru

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Pipona zalonich soubor je `~', pokud nebyla nastavena pouitim --suffix
    nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzi me byt zmnna
    pomoci volby --backup nebo promnnou prostedi VERSION_CONTROL. Povolene
    hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytvaet zalohy (i pokud je pouito --backup)

    numbered, t
       vytvai islovane zalohy

    existing, nil
       vytvai islovane zalohy, pokud jsou ji pouity, v opanem pipad
       vytvai proste zalohy

    simple, never
       vdy vytvai proste zalohy

AUTOR

    Napsal Mike Parker a David MacKenzie.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    link(2), symlink(2)

    Uplna dokumentace pro ln je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a ln, ml by pikaz

       info coreutils 'ln invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008               LN(1)