Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    lynx - prohlie pro World Wide Web

POUIT'I

    lynx [volby] [cesta nebo URL]

    "lynx -help" zobrazi uplny seznam dostupnych voleb.

POPIS

    Lynx je plnohodnotny klient pro World Wide Web (WWW) pro uivatele
    pouivajici textova zobrazovaci zaizeni s adresovatelnym  kurzorem
    (napiklad terminaly vt100, jejich emulatory pro PC i Mac, nebo cokoliv
    jineho "curses-orientovaneho"). Zobrazuje dokumenty ve formatu HTML s
    odkazy na soubory na lokalnim systemu, stejn jako soubory na vzdalenych
    systemech s Gopher, HTTP, FTP, WAIS nebo NNTP serverem. Souasne verze
    Lynxu existuji pro Unix, VMS, Windows 95/NT, 386DOS a OS/2 EMX.

    Lynx me byt pouivan k pistupu k informacim na WWW nebo k vytvaeni
    informanich system zamenych na lokalni provoz. Lynx byl napiklad pouit
    k vybudovani nkolika univerzitnich informanich system (CWIS - Campus
    Wide Information Systems). Lynx me byt pouit na vybudovani system
    izolovanych na samostatne lokalni siti.

VOLBY

    Po sputni Lynx nate lokalni soubor nebo vzdalene URL zadane na pikazove
    adce. Napovdu v pouivani URL ziskate takto: stisknte "?" nebo "H" kdy
    mate Lynx sputny. Pak nasledujte link s nazvem "Help on URLs."

    Lynx pouiva pouze dlouhe nazvy voleb. Nazvy voleb mohou zainat i dvmi
    pomlkami, pipadn lze zamnit pomlku za podtritko (nie uvadime volby s
    jednou pomlkou a podtritky)

    -   Pokud je '-' zadano jako jediny argument, Lynx oekava volby na
       standardnim vstupu. To dovoluje pouit potencialn velmi dlouhy
       pikaz, ktery se vyuije napiklad s volbami -get_data nebo
       -post_data (viz nie). Take se to pouiva, aby nebyly citlive
       informace na pikazovem adku (tj. na vtin system viditelne
       ostatnimi procesy), zvla pokud jsou pouity volby -auth nebo
       -pauth.

    -accept_all_cookies
       akceptuje vechny cookies

    -anonymous
       aplikuje omezeni pro anonymni uet; viz te -restrictions.

    -assume_charset=n'azevMIME
       znakova sada pro dokumenty, ktere ji nespecifikuji.

    -assume_local_charset=n'azevMIME
       znakova sada pro lokalni soubory.

    -assume_unrec_charset=n'azevMIME
       znakova sada pro dokumenty, kde nebyla rozpoznana.

    -auth=ID:HESLO
       nastavuje ovovaci identitu a heslo pro chranne dokumenty naitane
       pi sputni. Dobe zabezpete skripty pouivajici tuto volbu.

    -base Na zaatek HTML vystup pi pouiti volby -source pida komenta o
       poadovanem URL a BASE tag.

    -bibp=URL
       adresa lokalniho bibp serveru (vychozi hodnota http://bibhost/).

    -blink v barevnem reimu, je-li dostupny a podporovany terminalem,
       vynuti intenzivni barvy pozadi. Plati pro knihovnu slang (tj.
       pro nove emulatory terminal) nebo pro OS/2 EMX s ncurses.

    -book pouije stranku se zalokami jako poateni. Implicitni poateni
       stranka nebo stranka uvedena na pikazovem adku je  stale
       nastavena jako hlavni stranka (pro pikaz "na hlavni stranku") a
       bude pouita, pokud je stranka se zalokami nepistupna nebo
       prazdna.

    -buried_news
       zapina prohledavani lank v diskusnich skupinach pro skryte
       odkazy a mni je na odkazy v diskusni skupin. Tato volba neni
       doporuena, protoe e-mailove adresy uzavene do lomenych zavorek
       budou pevedeny na falene odkazy ve skupin a zpravy kodovane
       pomoci uuencode mohou byt znieny.

    -cache=POET
       nastavuje POET dokument udrovanych v cache (vychozi hodnota je
       10).

    -case prohledavani etzc rozliuje mala a velka pismena.

    -center
       Zapne zarovnani na sted pro HTML TABLE.

    -cfg=SOUBOR
       pouije konfigurani SOUBOR misto implicitniho lynx.cfg.

    -child skoni pi stisku leve ipky na poatenim souboru a zakae ukladani
       na disk.

    -cmd_log=SOUBOR
       zapisuje stisknute klavesy a souvisejici informace do ureneho
       souboru.

    -cmd_script=FILENAME
       read keystroke commands from the specified file.  You can use
       the data written using the -cmd_log option. Lynx will ignore
       other information which the command-logging may have written to
       the logfile. Each line of the command script contains either a
       comment beginning with "#", or a keyword:

      exit causes the script to stop, and forces lynx  to  exit
         immediately.

      key the character value, in printable form. Cursor and other
         special keys are given as names, e.g., "Down  Arrow".
         Printable 7-bit ASCII codes are given as-is, and hexadecimal
         values represent other 8-bit codes.

      set followed by a "name=value" allows one to override values set
         in the lynx.cfg file.

    -color forces color mode on, if available.  Default color control
       sequences which work for many terminal types are assumed if the
       terminal capability description does not specify how to handle
       color. Lynx needs to be compiled with the slang library for
       this flag, it is equivalent to setting the COLORTERM environment
       variable.  (If color support is instead  provided  by  a
       color-capable  curses  library  like  ncurses, Lynx relies
       completely on the terminal description to determine whether
       color mode is possible, and this flag is not needed and thus
       unavailable.) A saved show_color=always setting found in a
       .lynxrc  file  at startup has the same effect.  A saved
       show_color=never found in .lynxrc on startup is overridden by
       this flag.

    -connect_timeout=N
       Sets the connection timeout, where N is given in seconds.

    -cookie_file=FILENAME
       specifies a file to use to read cookies. If none is specified,
       the default value is ~/.lynx_cookies for most systems, but
       ~/cookies for MS-DOS.

    -cookie_save_file=FILENAME
       specifies a file to use to store cookies. If none is specified,
       the value given by -cookie_file is used.

    -cookies
       zapina reakci na hlaviky Set-Cookie.

    -core toggles forced core dumps on fatal errors. Turn this option off
       to ask lynx to force a core dump if a fatal error occurs.

    -crawl pokud je navic zadano -traversal , uloi kadou stranku do
       souboru. Spolu s -dump formatuje vystup jako -traversal, ale na
       standardni vystup.

    -curses_pads
       toggles  the  use of curses "pad" feature which supports
       left/right scrolling of the display.

    -debug_partial
       separate incremental display stages with MessageSecs delay

    -delay add DebugSecs delay after each progress-message

    -display=DISPLAY
       nastavi promnnou DISPLAY pro vzdalen spoutne X programy.

    -display_charset=MIMEname
       set the charset for the terminal output.

    -dont_wrap_pre
       inhibit wrapping of text in <pre> when -dump'ing and -crawl'ing,
       mark wrapped lines in interactive session.

    -dump vypie formatovany vystup implicitniho nebo zadaneho dokumentu na
       standardni vystup. Pouiva se timto zpsobem:

       lynx -dump http://www.subir.com/lynx.html

    -editor=EDITOR
       povoli externi EDITOR (vi, ed, emacs, atd.)

    -emacskeys
       zapina pohyb klavesami jako v editoru emacs.

    -enable_scrollback
       zapina  chovani  kompatibilni  se  scrollovacimi  klavesami
       komunikanich program (me byt nekompatibilni s nkterymi verzemi
       curses).

    -error_file=SOUBOR
       specifikuje SOUBOR, kam bude Lynx ukladat pistupove kody HTTP.

    -exec enable local program execution (normally not configured).

    -fileversions
       zahrne vechny verze soubor ve vypisu adresae lokalniho systemu
       VMS.

    -find_leaks
       toggle memory leak-checking. Normally this is not compiled-into
       your executable, but when it is, it can be disabled for a
       session.

    -force_empty_hrefless_a
       force HREF-less 'A' elements to be empty (close them as soon as
       they are seen).

    -force_html
       poateni soubor bude interpretovan jako HTML dokument.

    -force_secure
       toggles forcing of the secure flag for SSL cookies.

    -forms_options
       toggles whether the Options Menu is key-based or form-based.

    -from zapina penos hlaviek From.

    -ftp  zakazuje pistup k ftp.

    -get_data
       korektn formatovana data pro formula get  jsou  tena  ze
       standardniho vstupu a pedavana formulai. Vstup je ukonen adkou
       zainajici na '---'.

    -head posila poadavek HEAD pro ziskani hlaviek MIME.

    -help vypie hlaeni o syntaxi pikazu Lynx.

    -hiddenlinks=[option]
       control the display of hidden links.

       merge hidden links show up as bracketed numbers and are numbered
       together with other links in the sequence of their occurrence in
       the document.

       listonly hidden links are shown only on L)ist screens and
       listings generated by -dump or from the P)rint menu, but appear
       separately at the end of those lists.  This is the default
       behavior.

       ignore hidden links do not appear even in listings.

    -historical
       pepina pouivani '>' a '-->' jako zakoneni komenta.

    -homepage=URL
       nastavi domovskou stranku rznou od poateni stranky.

    -image_links
       zapina vloeni odkaz pro vechny obrazky.

    -index=URL
       nastavuje uvedene URL jako implicitni indexovy soubor.

    -ismap toggles inclusion of ISMAP links when client-side MAPs are
       present.

    -justify
       do justification of text.

    -link='ISLO
       udava prvni ISLO, ktere bude pouito pro soubory lnk#.dat z
       vystupu volby -crawl.

    -localhost
       zneplatni URL, ktera ukazuji na vzdalene poitae.

    -locexec
       povoli pouze provadni program z lokalnich soubor (pokud bylo
       povoleno pi kompilaci).

    -lss=FILENAME
       specify filename containing color-style  information.  The
       default is lynx.lss.

    -mime_header
       zobrazi  MIME hlaviku  stahovaneho dokumentu spolu s jeho
       zdrojovym textem.

    -minimal
       pepina parsing minimalnich/platnych komenta.

    -nested_tables
       toggles nested-tables logic (for debugging).

    -newschunksize=POET
       poet hlaviek lank ve vypisu diskusnich skupin.

    -newsmaxchunk=POET
       maximalni poet lank ve vypisech ped shluknutim.

    -nobold
       disable bold video-attribute.

    -nobrowse
       zakae prohlieni adresa.

    -nocc disable Cc: prompts for self copies of mailings. Note that this
       does not disable any CCs which are incorporated within a mailto
       URL or form ACTION.

    -nocolor
       force color mode off, overriding terminal capabilities and any
       -color flags, COLORTERM variable, and saved .lynxrc settings.

    -noexec
       zakae provadni lokalnich program. (Implicitn zapnuto)

    -nofilereferer
       vypne penos Referer hlaviek pro souborova URL.

    -nolist
       vypina seznam link v dumpech.

    -nolog zakae posilani chybovych zprav vlastnikm dokument.

    -nonrestarting_sigwinch
       This flag is not available on all systems, Lynx needs to be
       compiled with HAVE_SIGACTION defined. If available, this flag
       may cause Lynx to react more immediately to window changes when
       run within an xterm.

    -nopause
       vypina vynucena ekani na hlaeni na stavove adce.

    -noprint
       zakae tiskove funkce.

    -noredir
       chrani ped automatickym pesmrovanim prohliee;  misto nj vypie
       hlaeni s odkazem na nove URL.

    -noreferer
       vypne penos Referer hlaviek.

    -noreverse
       disable reverse video-attribute.

    -nosocks
       vypina pouivani SOCKS proxy u Lynxu s podporou SOCKS.

    -nostatus
       zakae stahovani hlaeni o stavu.

    -nounderline
       disable underline video-attribute.

    -number_fields
       force numbering of links as well as form input fields

    -number_links
       zapina islovani adek.

    -partial
       toggles display partial pages while loading.

    -partial_thres=NUMBER
       number of lines to render before repainting display with
       partial-display logic

    -pauth=ID:PASSWD
       set authorization ID and password for a protected proxy server
       at startup. Be sure to protect any script files which use this
       switch.

    -popup pepina zobrazovani jednovybrovych voleb SELECT - bu jako  popup
       okna, nebo jako sady radiovych knoflik.

    -post_data
       korektn  formatovana  data pro formula post jsou tena ze
       standardniho vstupu a pedavana formulai. Vstup je ukonen adkou
       zainajici na '---'.

    -preparsed
       show HTML source preparsed and reformatted when used with
       -source or in source view.

    -prettysrc
       show HTML source view with lexical elements and tags in color.

    -print zapina funkce pro tisk (standardn zapnuto).

    -pseudo_inlines
       zobrazuje pseudo-popisy pro vloene obrazky bez popisu (ALT).

    -raw  zapina implicitni nastaveni penosu 8-bitovych znak nebo modu CJK
       pro kodovani poateniho dokumentu.

    -realm povoluje pistup jen k URL uvedenym na pikazovem adku.

    -reload
       pi naitani (pouze prvniho) dokumentu nepouije proxy server.

    -restrictions=[volba][,volba][,volba]...
       nastavuje seznam omezeni slueb. Nasledujici seznam se vypie,
       pokud nejsou zadany adne volby.

       all - omezuje vechny nie uvedene volby.

       bookmark - zakazuje mnit umistni souboru s bookmarky.

       bookmark_exec - zakazuje spoutt programy pes soubor s bookmarky.

       change_exec_perms - zakazuje mnit pistupova prava pro spoutni
       soubor ( u adresa je vak stale povoleno ), pokud je povolena
       sprava lokalnich soubor.

       default - stejne jako volba -anonymous na pikazovem adku.
       Zakazuje implicitni sluby pro anonymni uivatele. Nyni nastaveno
       na  ve  krom:  inside_telnet,  outside_telnet,  inside_ftp,
       outside_ftp,  inside_rlogin,  outside_rlogin,  inside_news,
       outside_news, telnet_port, jump, mail, print, exec a goto.
       Implicitni hodnoty se daji nastavit v userdefs.h.

       dired_support - zakazuje spravu lokalnich soubor.

       disk_save - zakazuje stahovani binarnich soubor na disk v menu
       Download a print.

       dotfiles - disallow access to, or creation of, hidden (dot)
       files.

       download - zakazuje stahovani soubor v menu Download.

       editor - zakazuje editaci externim editorem.

       exec - zakazuje provadni skript.

       exec_frozen - nedovoluje uivateli zmny ve volb local execution.

       externals - disallow some "EXTERNAL" configuration lines if
       support for passing URLs to external applications (with the
       EXTERN command) is compiled in.

       file_url - zakazuje pouivani G)oto , bookmark, nebo odkaz ze
       vzdalenych dokument pro lokalni soubory.

       goto - zakae pouivat pikaz "g" (goto = jdi na).

       inside_ftp - zakae pouivat ftp pro uivatele pistupujici z vai
       domeny (potebuje utmp pro rozliovani).

       inside_news - zakae posilat pispvky do USENETu (news) pro
       uivatele pistupujici z  vai  domeny  (potebuje  utmp  pro
       rozliovani).

       inside_rlogin - zakae rlogin pro uivatele pistupujici z vai
       domeny (potebuje utmp pro rozliovani).

       inside_telnet - zakae telnet pro uivatele pistupujici z vai
       domeny (potebuje utmp pro rozliovani).

       jump - zakae pouivat pikaz "j" (jump = skok).

       multibook - nedovoli pouivat vice bookmarkovych soubor.

       mail - zakae posilani mail.

       news_post - zakae posilat pispvky do USENETu (news).

       options_save - znemoni ukladat nastaveni do souboru .lynxrc.

       outside_ftp - zakae pouivat ftp pro uivatele pistupujici z
       vnjich domen (potebuje utmp pro rozliovani).

       outside_news - zakae posilat pispvky do USENETu (news) pro
       uivatele  pistupujici  z  vnjich domen (potebuje utmp pro
       rozliovani). Toto omezeni plati pro adresy "news", "nntp",
       "newspost" a "newsreply", ale nikoliv pro "snews", "snewspost"
       nebo "snewsreply", jsou-li podporovany.

       outside_rlogin - zakae rlogin pro uivatele pistupujici z vnjich
       domen (potebuje utmp pro rozliovani).

       outside_telnet - zakae telnet pro uivatele pistupujici z vnjich
       domen (potebuje utmp pro rozliovani).

       print - zakae vtinu tiskovych funkci.

       shell - zakae shellove escape sekvence a spoutni program
       (lynxexec, lynxprog ) .

       suspend - zakae pozastaveni (pomoci CTRL-Z) a nasledny navrat do
       shellu.

       telnet_port - nedovoli uvest port u telnetu.

       useragent - zakae modifikaci hlaviky User-Agent.

    -resubmit_posts
       pinuti znovuodeslat formula metodou POST, pokud dokument, ktery
       byl navracen je poadovan pikazem PREV_DOC, nebo pomoci seznamu
       historie.

    -rlogin
       vypina rozpoznavani rlogin pikaz.

    -scrollbar
       toggles showing scrollbar.

    -scrollbar_arrow
       toggles showing arrows at ends of the scrollbar.

    -selective
       vyaduje .www_browsable soubor pro prohlieni adresa.

    -short_url
       show very long URLs in the status line with "..." to represent
       the portion which cannot be displayed. The beginning and end of
       the URL are displayed, rather than suppressing the end.

    -show_cursor
       Pokud je povoleno, kurzor nebude skryt v pravem hornim rohu,
       namisto toho bude umistn na poatku prav vybraneho odkazu.
       show_cursor je standardni nastaveni pro systemy, ktere nemaji
       FANCY_CURSES, toto me byt zmnno v userdefs.h nebo v lynx.cfg.
       Pepina na pikazove adce pepina implicitni nastaveni.

    -show_rate
       If enabled the transfer rate is shown in bytes/second.  If
       disabled, no transfer rate is shown.  Use lynx.cfg or the
       options menu to select KB/second and/or ETA.

    -soft_dquotes
       toggles emulation of the old Netscape and Mosaic bug which
       treated '>' as a co-terminator for double-quotes and tags.

    -source
       chova se stejn jako dump, ale vystup je zdrojovy HTML text
       namisto formatovaneho textu.

    -stack_dump
       disable SIGINT cleanup handler

    -startfile_ok
       poateni soubor nemusi byt stahovan pes HTTP (i pi pouiti volby
       -validate).

    -stdin read the startfile from standard input (UNIX only).

    -syslog=text
       information for syslog call.

    -tagsoup
       initialize parser, using Tag Soup DTD rather than SortaSGML.

    -telnet
       vypne rozpoznavani pikaz pro telnet.

    -term=TERM
       ekne Lynxu, jaky typ terminalu ma pouivat. (Me se hodit, pokud
       se Lynx napiklad pipoji ke vzdalenemu TCP/IP portu, ktery spusti
       skript, ktery spusti dali Lynx).

    -timeout=N
       For win32, sets the network read-timeout, where N is given in
       seconds.

    -tlog toggles between using a Lynx Trace Log and stderr for trace
       output from the session.

    -tna  turns on "Textfields Need Activation" mode.

    -trace zapina WWW trasovani. -tlog uri, kam je vystup ukladan.

    -trace_mask=value
       turn on optional traces, which may result in very large trace
       files. Logically OR the values to combine options:
       1=SGML character parsing states
       2=color-style
       4=TRST (table layout)
       8=config (lynx.cfg and .lynxrc contents)
       16=binary string copy/append, used in form data construction.

    -traversal
       proleza vechny HTTP odkazy odvozene z poateniho souboru. Pokud
       je pouito spolen s -crawl, kady odkaz, ktery zaina stejnym
       etzcem jako poateni soubor, je zapsan do souboru, ktery se me
       pouit jako index. Vice informaci viz CRAWL.announce.

    trim_input_fields
       trim input text/textarea fields in forms.

    -underline_links
       toggles use of underline/bold attribute for links.

    -underscore
       zapina pouivani _podtritkoveho_ formatu ve vypisu.

    -use_mouse
       turn on mouse support, if available. Clicking the left mouse
       button on a link traverses it. Clicking the right mouse button
       pops back.  Click on the top line to scroll up. Click on the
       bottom line to scroll down. The first few positions in the top
       and bottom line may invoke additional functions. Lynx must be
       compiled with ncurses or slang to support this feature.  If
       ncurses is used, clicking the middle mouse button pops up a
       simple menu. Mouse clicks may only work reliably while Lynx is
       idle waiting for input.

    -useragent=Name
       set alternate Lynx User-Agent header.

    -validate
       pijima  pouze HTTP URL (pro ovovani platnosti). Kompletni
       bezpenostni omezeni jsou take implementovany.

    -verbose
       toggle [LINK], [IMAGE] and [INLINE] comments with filenames of
       these images.

    -version
       vytiskne islo verze.

    -vikeys
       zapina pohyb klavesami jako v editoru vi.

    -wdebug
       enable Waterloo tcp/ip packet debug (print to watt debugfile).
       This applies only to DOS versions compiled with WATTCP or
       WATT-32.

    -width=NUMBER
       number of columns for formatting of dumps, default is 80.

    -with_backspaces
       emit backspaces in output if -dump'ing or -crawl'ing (like 'man'
       does)

P'IKAZY

    o Klavesy ipka nahoru a ipka dol skai po hypertextovych odkazech.
    o Klavesy ipka vpravo nebo Enter sleduji vybrany hypertextovy odkaz.
    o Klavesa ipka vlevo vraci o dokument zpt.
    o Napovdu a popis klaves ziskate po stisknuti "h" nebo "?".
    o Type "K" for a complete list of the current key-stroke command
    mappings.

PROSTED'I

    In addition to various "standard" environment variables such as HOME,
    PATH, USER, DISPLAY, TMPDIR, etc, Lynx utilizes several Lynx-specific
    environment variables, if they exist.

    Others may be created or modified by Lynx to pass data to an external
    program, or for other reasons. These are listed separately below.

    See also the sections on SIMULATED CGI SUPPORT and NATIVE LANGUAGE
    SUPPORT, below.

    Note: Not all environment variables apply to all types of platforms
    supported by Lynx, though most do. Feedback on platform dependencies
    is solicited.

    Environment Variables Used By Lynx:

    COLORTERM      If set, color capability for the terminal is forced
              on at startup time. The actual value assigned to
              the variable is ignored.  This variable is only
              meaningful if Lynx was built using the slang
              screen-handling library.

    LYNX_CFG      This variable, if set, will override the default
              location and name of the global configuration file
              (normally,  lynx.cfg) that was defined by the
              LYNX_CFG_FILE constant in the userdefs.h file,
              during installation.  See the userdefs.h file for
              more information.

    LYNX_LOCALEDIR   If set, this variable overrides the compiled-in
              location of the locale directory which contains
              native language (NLS) message text.

    LYNX_LSS      This variable, if set, specifies the location of
              the  default Lynx character style sheet file.
              [Currently only meaningful if Lynx was built using
              experimental color style support.]

    LYNX_SAVE_SPACE   This variable, if set, will override the default
              path prefix for files saved to disk that is defined
              in the lynx.cfg SAVE_SPACE: statement. See the
              lynx.cfg file for more information.

    LYNX_TEMP_SPACE   This variable, if set, will override the default
              path prefix for temporary files that was defined
              during installation, as well as any value that may
              be assigned to the TMPDIR variable.

    MAIL        This variable specifies the default inbox Lynx will
              check for new mail, if such checking is enabled in
              the lynx.cfg file.

    NEWS_ORGANIZATION  This variable, if set, provides the string used in
              the Organization: header of USENET news postings.
              It will override the setting of the ORGANIZATION
              environment variable, if it is also set (and, on
              UNIX, the contents of an /etc/organization file, if
              present).

    NNTPSERVER     If set, this variable specifies the default NNTP
              server that will be used for USENET news reading
              and posting with Lynx, via news: URL's.

    ORGANIZATION    This variable, if set, provides the string used in
              the Organization: header of USENET news postings.
              On UNIX, it will override the contents of an
              /etc/organization file, if present.

    PROTOCOL_proxy   Lynx supports the use of proxy servers that can act
              as firewall gateways and caching servers. They are
              preferable  to the older gateway servers (see
              WWW_access_GATEWAY, below). Each protocol used by
              Lynx, (http, ftp, gopher, etc), can be mapped
              separately by setting environment variables of the
              form  PROTOCOL_proxy  (literally:  http_proxy,
              ftp_proxy,    gopher_proxy,    etc),    to
              "http://some.server.dom:port/".  See Lynx Users
              Guide for additional details and examples.

    SSL_CERT_DIR    Set  to  the  directory  containing  trusted
              certificates.

    SSL_CERT_FILE    Set to the full path and filename for your file of
              trusted certificates.

    WWW_access_GATEWAY Lynx still supports use of gateway servers, with
              the  servers specified via "WWW_access_GATEWAY"
              variables (where "access" is lower case and can be
              "http", "ftp", "gopher" or "wais"), however most
              gateway servers have been discontinued. Note that
              you do not include a terminal '/' for gateways, but
              do for  proxies  specified  by  PROTOCOL_proxy
              environment variables.  See Lynx Users Guide for
              details.

    WWW_HOME      This variable, if set, will override the default
              startup  URL  specified  in  any of the Lynx
              configuration files.

    Environment Variables Set or Modified By Lynx:

    LYNX_PRINT_DATE   This variable is set by the Lynx p(rint) function,
              to  the  Date: string seen in the document's
              "Information about" page (= cmd), if any.  It is
              created for use by an external program, as defined
              in a lynx.cfg PRINTER: definition statement.  If
              the field does not exist for the document, the
              variable is set to a null string under UNIX, or "No
              Date" under VMS.

    LYNX_PRINT_LASTMOD This variable is set by the Lynx p(rint) function,
              to the Last Mod: string seen in the document's
              "Information about" page (= cmd), if any. It is
              created for use by an external program, as defined
              in a lynx.cfg PRINTER: definition statement. If
              the field does not exist for the document, the
              variable is set to a null string under UNIX, or "No
              LastMod" under VMS.

    LYNX_PRINT_TITLE  This variable is set by the Lynx p(rint) function,
              to the Linkname: string seen in the document's
              "Information about" page (= cmd), if any.  It is
              created for use by an external program, as defined
              in a lynx.cfg PRINTER: definition statement.  If
              the field does not exist for the document, the
              variable is set to a null string under UNIX, or "No
              Title" under VMS.

    LYNX_PRINT_URL   This variable is set by the Lynx p(rint) function,
              to the URL: string seen  in  the  document's
              "Information about" page (= cmd), if any. It is
              created for use by an external program, as defined
              in a lynx.cfg PRINTER: definition statement. If
              the field does not exist for the document, the
              variable is set to a null string under UNIX, or "No
              URL" under VMS.

    LYNX_TRACE     If set, causes Lynx to write a trace file as if the
              -trace option were supplied.

    LYNX_TRACE_FILE   If set, overrides the compiled-in name of the trace
              file, which is either Lynx.trace or LY-TRACE.LOG
              (the latter on the DOS platform). The trace file
              is in either case relative to the home directory.

    LYNX_VERSION    This variable is always set by Lynx, and may be
              used by an external program to determine if it was
              invoked by Lynx. See also the comments in the
              distribution's sample mailcap file, for notes on
              usage in such a file.

    TERM        Normally, this variable is used by  Lynx  to
              determine the terminal type being used to invoke
              Lynx. If, however, it is unset at startup time (or
              has  the  value  "unknown"), or if the -term
              command-line option is used (see OPTIONS section
              above), Lynx will set or modify its value to the
              user specified terminal type  (for  the  Lynx
              execution environment).  Note: If set/modified by
              Lynx, the values of the LINES and/or COLUMNS
              environment variables may also be changed.

SIMULATED CGI SUPPORT

    If built with the cgi-links option enabled, Lynx allows access to a cgi
    script directly without the need for an http daemon.

    When executing such "lynxcgi scripts" (if enabled), the following
    variables may be set for simulating a CGI environment:

    CONTENT_LENGTH

    CONTENT_TYPE

    DOCUMENT_ROOT

    HTTP_ACCEPT_CHARSET

    HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

    HTTP_USER_AGENT

    PATH_INFO

    PATH_TRANSLATED

    QUERY_STRING

    REMOTE_ADDR

    REMOTE_HOST

    REQUEST_METHOD

    SERVER_SOFTWARE

    Other environment variables are not inherited by the script, unless
    they are provided via a LYNXCGI_ENVIRONMENT  statement  in  the
    configuration file.  See the lynx.cfg file, and the (draft) CGI 1.1
    Specification <http://Web.Golux.Com/coar/cgi/draft-coar-cgi-v11-00.txt>
    for the definition and usage of these variables.

    The CGI Specification, and other associated documentation, should be
    consulted for general information on CGI script programming.

NATIVE LANGUAGE SUPPORT

    If configured and installed with Native Language Support, Lynx will
    display status and other messages in your local language. See the file
    ABOUT_NLS in the source distribution, or at your local GNU site, for
    more information about internationalization.

    The following environment variables may be used to alter default
    settings:

    LANG        This variable, if set, will override the default
              message language. It is an ISO 639 two-letter code
              identifying the language. Language codes are NOT
              the same as the country codes given in ISO 3166.

    LANGUAGE      This variable, if set, will override the default
              message language. This is a GNU extension that has
              higher priority for setting the message catalog
              than LANG or LC_ALL.

    LC_ALL       and

    LC_MESSAGES     These variables, if set, specify the notion of
              native language formatting style. They are POSIXly
              correct.

    LINGUAS       This variable, if set prior to configuration,
              limits the installed languages to specific values.
              It is a space-separated list of two-letter codes.
              Currently, it is hard-coded to a wish list.

    NLSPATH       This variable, if set, is used as the path prefix
              for message catalogs.

POZN'AMKY

    Tohle je Lynx verze 2.8.4

    Pokud chcete pispt k dalimu vyvoji Lynxu, pihlate se do nai konference.
    Polete dopis na e-mailovou adresu <majordomo@sig.net> s jedinou adkou
    "subscribe lynx-dev" v tle dopisu.

    Zalete hlaeni o chybach, vae pipominky, poznamky a navrhy na adresu
    <lynx-dev@sig.net> (po pihlaeni).

    Odhlasite se poslanim e-mailu na adresu <majordomo@sig.net> with
    "unsubscribe lynx-dev" s jedinou adkou "unsubscribe lynx-dev" v tle
    dopisu. Neposilejte odhlaovaci dopisy do vlastni konference (lynx-dev).

DAL'I INFORMACE

    catgets(3), curses(3), environ(7), execve(2), ftp(1), gettext(GNU),
    localeconv(3),  ncurses(3),  setlocale(3),  slang(?),  termcap(5),
    terminfo(5), wget(GNU)

    Note that man page availability and section numbering is somewhat
    platform dependent, and may vary from the above references.

    A section shown as (GNU), is intended to denote that the topic may be
    available via an info page, instead of a man page (i.e., try "info
    subject", rather than "man subject").

    A section shown as (?) denotes that documentation on the topic exists,
    but is not part of an established documentation retrieval system (see
    the distribution files associated with the topic, or contact your
    System Administrator for further information).

PODKOV'AN'I

    Lynx pouiva kod z mnoha zdroj. Nejpvodnji verze Lynxu pouivala kod
    Earla Fogela z Computing Services z Univerzity v Saskatchewan, ktery
    implementoval HYPERREZ v prostedi UNIXu. HYPERREZ byl vyvinut Nielem
    Larsonem z think.com a slouil jako vzor pro rane verze Lynxu. Tyto
    verze take pouivaly knihovny z UNIXovych gopher klient vyvinutych na
    Univerzit v Minnesot, a pozdji verze Lynxu zaviseji na kodu z knihovny
    WWW klienta vyvinuteho Timem Bernes-Lee a WWW komunitou. Zvlatni dik
    pati take Foteovi Macridovi, ktery je autorem portu Lynxu na VMS, a
    ktery z vti asti vyvijel nebo vyvoj organizoval od odchodu Lou
    Montulliho a Garreta Blytheho z Kansaske Univerzity v let 1994 a do
    souasneho vydani verze 2.7.2, a kademu na siti, kdo pispl k vyvoji
    Lynxu bu pimo (pomoci patch, komenta, nebo hlaeni chyb) nebo nepimo
    (inspiraci a vyvojem jinych system).

AUTOI

    Lou Montulli, Garrett Blythe, Craig Lavender, Michael Grobe, Charles
    Rezac
    Academic Computing Services
    University of Kansas
    Lawrence, Kansas 66047

    Foteos Macrides
    Worcester Foundation for Biomedical Research
    Shrewsbury, Massachusetts 01545

                   local               LYNX(1)