Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

       lynx - prohlie pro World Wide Web

POUIT'I

       lynx [volby] [cesta nebo URL]

       "lynx -help" zobrazi uplny seznam dostupnych voleb.

POPIS

       Lynx  je  plnohodnotny  klient  pro  World  Wide Web (WWW) pro uivatele
       pouivajici  textova  zobrazovaci  zaizeni  s  adresovatelnym   kurzorem
       (napiklad  terminaly vt100, jejich emulatory pro PC i Mac, nebo cokoliv
       jineho "curses-orientovaneho"). Zobrazuje dokumenty ve formatu  HTML  s
       odkazy na soubory na lokalnim systemu, stejn jako soubory na vzdalenych
       systemech s Gopher, HTTP, FTP, WAIS nebo NNTP serverem.  Souasne  verze
       Lynxu existuji pro Unix, VMS, Windows 95/NT, 386DOS a OS/2 EMX.

       Lynx  me  byt  pouivan  k  pistupu  k informacim na WWW nebo k vytvaeni
       informanich system zamenych na lokalni provoz. Lynx byl napiklad  pouit
       k  vybudovani  nkolika  univerzitnich informanich system (CWIS - Campus
       Wide Information Systems). Lynx  me  byt  pouit  na  vybudovani  system
       izolovanych na samostatne lokalni siti.

VOLBY

       Po sputni Lynx nate lokalni soubor nebo vzdalene URL zadane na pikazove
       adce. Napovdu v pouivani URL ziskate takto: stisknte "?" nebo  "H"  kdy
       mate Lynx sputny. Pak nasledujte link s nazvem "Help on URLs."

       Lynx  pouiva  pouze dlouhe nazvy voleb. Nazvy voleb mohou zainat i dvmi
       pomlkami, pipadn lze zamnit pomlku za podtritko (nie  uvadime  volby  s
       jednou pomlkou a podtritky)

       -      Pokud  je  '-' zadano jako jediny argument, Lynx oekava volby na
              standardnim vstupu. To dovoluje pouit  potencialn  velmi  dlouhy
              pikaz,  ktery  se  vyuije  napiklad  s  volbami  -get_data  nebo
              -post_data (viz nie). Take se  to  pouiva,  aby  nebyly  citlive
              informace  na  pikazovem  adku  (tj.  na  vtin  system viditelne
              ostatnimi procesy), zvla pokud  jsou  pouity  volby  -auth  nebo
              -pauth.

       -accept_all_cookies
              akceptuje vechny cookies

       -anonymous
              aplikuje omezeni pro anonymni uet; viz te -restrictions.

       -assume_charset=n'azevMIME
              znakova sada pro dokumenty, ktere ji nespecifikuji.

       -assume_local_charset=n'azevMIME
              znakova sada pro lokalni soubory.

       -assume_unrec_charset=n'azevMIME
              znakova sada pro dokumenty, kde nebyla rozpoznana.

       -auth=ID:HESLO
              nastavuje ovovaci identitu a heslo pro chranne dokumenty naitane
              pi sputni. Dobe zabezpete skripty pouivajici tuto volbu.

       -base  Na zaatek HTML vystup pi pouiti volby  -source  pida  komenta  o
              poadovanem URL a BASE tag.

       -bibp=URL
              adresa lokalniho bibp serveru (vychozi hodnota http://bibhost/).

       -blink v  barevnem  reimu,  je-li  dostupny  a  podporovany terminalem,
              vynuti intenzivni barvy pozadi. Plati pro  knihovnu  slang  (tj.
              pro nove emulatory terminal) nebo pro OS/2 EMX s ncurses.

       -book  pouije  stranku  se  zalokami  jako  poateni. Implicitni poateni
              stranka  nebo  stranka  uvedena  na  pikazovem  adku  je   stale
              nastavena  jako hlavni stranka (pro pikaz "na hlavni stranku") a
              bude pouita,  pokud  je  stranka  se  zalokami  nepistupna  nebo
              prazdna.

       -buried_news
              zapina  prohledavani  lank  v  diskusnich  skupinach  pro skryte
              odkazy a mni je na odkazy v diskusni  skupin.  Tato  volba  neni
              doporuena,  protoe  e-mailove adresy uzavene do lomenych zavorek
              budou pevedeny na falene odkazy  ve  skupin  a  zpravy  kodovane
              pomoci uuencode mohou byt znieny.

       -cache=POET
              nastavuje  POET  dokument udrovanych v cache (vychozi hodnota je
              10).

       -case  prohledavani etzc rozliuje mala a velka pismena.

       -center
              Zapne zarovnani na sted pro HTML TABLE.

       -cfg=SOUBOR
              pouije konfigurani SOUBOR misto implicitniho lynx.cfg.

       -child skoni pi stisku leve ipky na poatenim souboru a  zakae  ukladani
              na disk.

       -cmd_log=SOUBOR
              zapisuje  stisknute  klavesy  a souvisejici informace do ureneho
              souboru.

       -cmd_script=FILENAME
              read keystroke commands from the specified file.   You  can  use
              the  data  written  using the -cmd_log option.  Lynx will ignore
              other information which the command-logging may have written  to
              the  logfile.  Each line of the command script contains either a
              comment beginning with "#", or a keyword:

            exit causes  the  script  to  stop,  and  forces  lynx   to   exit
                 immediately.

            key  the  character  value,  in  printable form.  Cursor and other
                 special  keys  are  given  as  names,  e.g.,  "Down   Arrow".
                 Printable  7-bit ASCII codes are given as-is, and hexadecimal
                 values represent other 8-bit codes.

            set  followed by a "name=value" allows one to override values  set
                 in the lynx.cfg file.

       -color forces  color  mode  on,  if  available.   Default color control
              sequences which work for many terminal types are assumed if  the
              terminal  capability  description does not specify how to handle
              color.  Lynx needs to be compiled with  the  slang  library  for
              this flag, it is equivalent to setting the COLORTERM environment
              variable.   (If  color  support  is  instead   provided   by   a
              color-capable   curses   library   like   ncurses,  Lynx  relies
              completely on the  terminal  description  to  determine  whether
              color  mode  is  possible,  and this flag is not needed and thus
              unavailable.)  A saved  show_color=always  setting  found  in  a
              .lynxrc   file   at  startup  has  the  same  effect.   A  saved
              show_color=never found in .lynxrc on startup  is  overridden  by
              this flag.

       -connect_timeout=N
              Sets the connection timeout, where N is given in seconds.

       -cookie_file=FILENAME
              specifies  a file to use to read cookies.  If none is specified,
              the default value  is  ~/.lynx_cookies  for  most  systems,  but
              ~/cookies for MS-DOS.

       -cookie_save_file=FILENAME
              specifies a file to use to store cookies.  If none is specified,
              the value given by -cookie_file is used.

       -cookies
              zapina reakci na hlaviky Set-Cookie.

       -core  toggles forced core dumps on fatal errors.  Turn this option off
              to ask lynx to force a core dump if a fatal error occurs.

       -crawl pokud  je  navic  zadano  -traversal  ,  uloi  kadou  stranku do
              souboru. Spolu s  -dump formatuje vystup jako -traversal, ale na
              standardni vystup.

       -curses_pads
              toggles   the   use  of  curses  "pad"  feature  which  supports
              left/right scrolling of the display.

       -debug_partial
              separate incremental display stages with MessageSecs delay

       -delay add DebugSecs delay after each progress-message

       -display=DISPLAY
              nastavi promnnou DISPLAY pro vzdalen spoutne X programy.

       -display_charset=MIMEname
              set the charset for the terminal output.

       -dont_wrap_pre
              inhibit wrapping of text in <pre> when -dump'ing and -crawl'ing,
              mark wrapped lines in interactive session.

       -dump  vypie formatovany vystup implicitniho nebo zadaneho dokumentu na
              standardni vystup. Pouiva se timto zpsobem:

              lynx -dump http://www.subir.com/lynx.html

       -editor=EDITOR
              povoli externi EDITOR (vi, ed, emacs, atd.)

       -emacskeys
              zapina pohyb klavesami jako v editoru emacs.

       -enable_scrollback
              zapina   chovani   kompatibilni   se   scrollovacimi   klavesami
              komunikanich  program  (me byt nekompatibilni s nkterymi verzemi
              curses).

       -error_file=SOUBOR
              specifikuje SOUBOR, kam bude Lynx ukladat pistupove kody HTTP.

       -exec  enable local program execution (normally not configured).

       -fileversions
              zahrne vechny verze soubor ve vypisu adresae  lokalniho  systemu
              VMS.

       -find_leaks
              toggle memory leak-checking.  Normally this is not compiled-into
              your executable, but when it  is,  it  can  be  disabled  for  a
              session.

       -force_empty_hrefless_a
              force  HREF-less 'A' elements to be empty (close them as soon as
              they are seen).

       -force_html
              poateni soubor bude interpretovan jako HTML dokument.

       -force_secure
              toggles forcing of the secure flag for SSL cookies.

       -forms_options
              toggles whether the Options Menu is key-based or form-based.

       -from  zapina penos hlaviek From.

       -ftp   zakazuje pistup k ftp.

       -get_data
              korektn  formatovana  data  pro  formula  get   jsou   tena   ze
              standardniho  vstupu  a pedavana formulai. Vstup je ukonen adkou
              zainajici na  '---'.

       -head  posila poadavek HEAD pro ziskani hlaviek MIME.

       -help  vypie hlaeni o syntaxi pikazu Lynx.

       -hiddenlinks=[option]
              control the display of hidden links.

              merge hidden links show up as bracketed numbers and are numbered
              together with other links in the sequence of their occurrence in
              the document.

              listonly hidden links  are  shown  only  on  L)ist  screens  and
              listings  generated by -dump or from the P)rint menu, but appear
              separately at the end of  those  lists.   This  is  the  default
              behavior.

              ignore hidden links do not appear even in listings.

       -historical
              pepina pouivani '>' a '-->' jako zakoneni komenta.

       -homepage=URL
              nastavi domovskou stranku rznou od poateni stranky.

       -image_links
              zapina vloeni odkaz pro vechny obrazky.

       -index=URL
              nastavuje uvedene URL jako implicitni indexovy soubor.

       -ismap toggles  inclusion  of  ISMAP  links  when  client-side MAPs are
              present.

       -justify
              do justification of text.

       -link='ISLO
              udava prvni ISLO, ktere  bude  pouito  pro  soubory  lnk#.dat  z
              vystupu volby -crawl.

       -localhost
              zneplatni URL, ktera ukazuji na vzdalene poitae.

       -locexec
              povoli  pouze  provadni  program  z lokalnich soubor (pokud bylo
              povoleno pi kompilaci).

       -lss=FILENAME
              specify  filename  containing  color-style   information.    The
              default is lynx.lss.

       -mime_header
              zobrazi   MIME  hlaviku   stahovaneho  dokumentu  spolu  s  jeho
              zdrojovym textem.

       -minimal
              pepina parsing minimalnich/platnych komenta.

       -nested_tables
              toggles nested-tables logic (for debugging).

       -newschunksize=POET
              poet hlaviek lank ve vypisu diskusnich skupin.

       -newsmaxchunk=POET
              maximalni poet lank ve vypisech ped shluknutim.

       -nobold
              disable bold video-attribute.

       -nobrowse
              zakae prohlieni adresa.

       -nocc  disable Cc: prompts for self copies of mailings.  Note that this
              does  not disable any CCs which are incorporated within a mailto
              URL or form ACTION.

       -nocolor
              force color mode off, overriding terminal capabilities  and  any
              -color flags, COLORTERM variable, and saved .lynxrc settings.

       -noexec
              zakae provadni lokalnich program. (Implicitn zapnuto)

       -nofilereferer
              vypne penos Referer hlaviek pro souborova URL.

       -nolist
              vypina seznam link v dumpech.

       -nolog zakae posilani chybovych zprav vlastnikm dokument.

       -nonrestarting_sigwinch
              This  flag  is  not  available  on all systems, Lynx needs to be
              compiled with HAVE_SIGACTION defined.  If available,  this  flag
              may  cause Lynx to react more immediately to window changes when
              run within an xterm.

       -nopause
              vypina vynucena ekani na hlaeni na stavove adce.

       -noprint
              zakae tiskove funkce.

       -noredir
              chrani ped automatickym pesmrovanim prohliee;   misto  nj  vypie
              hlaeni s odkazem na nove URL.

       -noreferer
              vypne penos Referer hlaviek.

       -noreverse
              disable reverse video-attribute.

       -nosocks
              vypina pouivani SOCKS proxy u Lynxu s podporou SOCKS.

       -nostatus
              zakae stahovani hlaeni o stavu.

       -nounderline
              disable underline video-attribute.

       -number_fields
              force numbering of links as well as form input fields

       -number_links
              zapina islovani adek.

       -partial
              toggles display partial pages while loading.

       -partial_thres=NUMBER
              number  of  lines  to  render  before  repainting  display  with
              partial-display logic

       -pauth=ID:PASSWD
              set authorization ID and password for a protected  proxy  server
              at  startup.  Be sure to protect any script files which use this
              switch.

       -popup pepina zobrazovani jednovybrovych voleb SELECT - bu jako   popup
              okna, nebo jako sady radiovych knoflik.

       -post_data
              korektn   formatovana   data  pro  formula  post  jsou  tena  ze
              standardniho vstupu a pedavana formulai. Vstup je  ukonen  adkou
              zainajici na  '---'.

       -preparsed
              show  HTML  source  preparsed  and  reformatted  when  used with
              -source or in source view.

       -prettysrc
              show HTML source view with lexical elements and tags in color.

       -print zapina funkce pro tisk (standardn zapnuto).

       -pseudo_inlines
              zobrazuje pseudo-popisy pro vloene obrazky bez popisu (ALT).

       -raw   zapina implicitni nastaveni penosu 8-bitovych znak nebo modu CJK
              pro kodovani poateniho dokumentu.

       -realm povoluje pistup jen k URL uvedenym na pikazovem adku.

       -reload
              pi naitani (pouze prvniho) dokumentu nepouije proxy server.

       -restrictions=[volba][,volba][,volba]...
              nastavuje  seznam  omezeni  slueb.  Nasledujici seznam se vypie,
              pokud nejsou zadany adne volby.

              all - omezuje vechny nie uvedene volby.

              bookmark - zakazuje mnit umistni souboru s bookmarky.

              bookmark_exec - zakazuje spoutt programy pes soubor s bookmarky.

              change_exec_perms - zakazuje mnit pistupova  prava  pro  spoutni
              soubor  (  u  adresa  je vak stale povoleno ), pokud je povolena
              sprava lokalnich soubor.

              default -  stejne  jako  volba  -anonymous  na  pikazovem  adku.
              Zakazuje  implicitni sluby pro anonymni uivatele. Nyni nastaveno
              na   ve   krom:   inside_telnet,   outside_telnet,   inside_ftp,
              outside_ftp,    inside_rlogin,    outside_rlogin,   inside_news,
              outside_news, telnet_port,  jump,  mail,  print,  exec  a  goto.
              Implicitni hodnoty se daji nastavit v userdefs.h.

              dired_support - zakazuje spravu lokalnich soubor.

              disk_save  -  zakazuje stahovani binarnich soubor na disk v menu
              Download a print.

              dotfiles - disallow access to,  or  creation  of,  hidden  (dot)
              files.

              download - zakazuje stahovani soubor v menu Download.

              editor - zakazuje editaci externim editorem.

              exec - zakazuje provadni skript.

              exec_frozen - nedovoluje uivateli zmny ve volb local execution.

              externals  -  disallow  some  "EXTERNAL"  configuration lines if
              support for passing URLs  to  external  applications  (with  the
              EXTERN command) is compiled in.

              file_url  -  zakazuje  pouivani  G)oto , bookmark, nebo odkaz ze
              vzdalenych dokument pro lokalni soubory.

              goto - zakae pouivat pikaz "g" (goto = jdi na).

              inside_ftp - zakae pouivat ftp pro uivatele  pistupujici  z  vai
              domeny (potebuje utmp pro rozliovani).

              inside_news  -  zakae  posilat  pispvky  do  USENETu  (news) pro
              uivatele  pistupujici  z   vai   domeny   (potebuje   utmp   pro
              rozliovani).

              inside_rlogin  -  zakae  rlogin  pro  uivatele pistupujici z vai
              domeny (potebuje utmp pro rozliovani).

              inside_telnet - zakae telnet  pro  uivatele  pistupujici  z  vai
              domeny (potebuje utmp pro rozliovani).

              jump - zakae pouivat pikaz "j" (jump = skok).

              multibook - nedovoli pouivat vice bookmarkovych soubor.

              mail - zakae posilani mail.

              news_post - zakae posilat pispvky do USENETu (news).

              options_save - znemoni ukladat nastaveni do souboru .lynxrc.

              outside_ftp  -  zakae  pouivat  ftp  pro  uivatele pistupujici z
              vnjich domen (potebuje utmp pro rozliovani).

              outside_news - zakae  posilat  pispvky  do  USENETu  (news)  pro
              uivatele   pistupujici   z   vnjich  domen  (potebuje  utmp  pro
              rozliovani). Toto  omezeni  plati  pro  adresy  "news",  "nntp",
              "newspost"  a  "newsreply", ale nikoliv pro "snews", "snewspost"
              nebo "snewsreply", jsou-li podporovany.

              outside_rlogin - zakae rlogin pro uivatele pistupujici z  vnjich
              domen (potebuje utmp pro rozliovani).

              outside_telnet  - zakae telnet pro uivatele pistupujici z vnjich
              domen (potebuje utmp pro rozliovani).

              print - zakae vtinu tiskovych funkci.

              shell  -  zakae  shellove  escape  sekvence  a  spoutni  program
              (lynxexec, lynxprog ) .

              suspend - zakae pozastaveni (pomoci CTRL-Z) a nasledny navrat do
              shellu.

              telnet_port - nedovoli uvest port u telnetu.

              useragent - zakae modifikaci hlaviky User-Agent.

       -resubmit_posts
              pinuti znovuodeslat formula metodou POST, pokud dokument,  ktery
              byl  navracen  je poadovan pikazem PREV_DOC, nebo pomoci seznamu
              historie.

       -rlogin
              vypina rozpoznavani rlogin pikaz.

       -scrollbar
              toggles showing scrollbar.

       -scrollbar_arrow
              toggles showing arrows at ends of the scrollbar.

       -selective
              vyaduje .www_browsable soubor pro prohlieni adresa.

       -short_url
              show very long URLs in the status line with "..."  to  represent
              the portion which cannot be displayed.  The beginning and end of
              the URL are displayed, rather than suppressing the end.

       -show_cursor
              Pokud je povoleno, kurzor nebude skryt  v  pravem  hornim  rohu,
              namisto  toho  bude  umistn  na  poatku  prav  vybraneho odkazu.
              show_cursor je standardni nastaveni pro  systemy,  ktere  nemaji
              FANCY_CURSES,  toto  me  byt zmnno v userdefs.h nebo v lynx.cfg.
              Pepina na pikazove adce pepina implicitni nastaveni.

       -show_rate
              If enabled the transfer  rate  is  shown  in  bytes/second.   If
              disabled,  no  transfer  rate  is  shown.   Use  lynx.cfg or the
              options menu to select KB/second and/or ETA.

       -soft_dquotes
              toggles emulation of the  old  Netscape  and  Mosaic  bug  which
              treated '>' as a co-terminator for double-quotes and tags.

       -source
              chova  se  stejn  jako  dump,  ale  vystup je zdrojovy HTML text
              namisto formatovaneho textu.

       -stack_dump
              disable SIGINT cleanup handler

       -startfile_ok
              poateni soubor nemusi byt stahovan pes HTTP (i pi  pouiti  volby
              -validate).

       -stdin read the startfile from standard input (UNIX only).

       -syslog=text
              information for syslog call.

       -tagsoup
              initialize parser, using Tag Soup DTD rather than SortaSGML.

       -telnet
              vypne rozpoznavani pikaz pro telnet.

       -term=TERM
              ekne  Lynxu,  jaky typ terminalu ma pouivat. (Me se hodit, pokud
              se Lynx napiklad pipoji ke vzdalenemu TCP/IP portu, ktery spusti
              skript, ktery spusti dali Lynx).

       -timeout=N
              For  win32,  sets  the network read-timeout, where N is given in
              seconds.

       -tlog  toggles between using a Lynx Trace  Log  and  stderr  for  trace
              output from the session.

       -tna   turns on "Textfields Need Activation" mode.

       -trace zapina WWW trasovani. -tlog uri, kam je vystup ukladan.

       -trace_mask=value
              turn  on  optional  traces, which may result in very large trace
              files.  Logically OR the values to combine options:
              1=SGML character parsing states
              2=color-style
              4=TRST (table layout)
              8=config (lynx.cfg and .lynxrc contents)
              16=binary string copy/append, used in form data construction.

       -traversal
              proleza vechny HTTP odkazy odvozene z poateniho  souboru.  Pokud
              je  pouito  spolen  s  -crawl,  kady  odkaz, ktery zaina stejnym
              etzcem jako poateni soubor, je zapsan do souboru,  ktery  se  me
              pouit jako index. Vice informaci viz CRAWL.announce.

       trim_input_fields
              trim input text/textarea fields in forms.

       -underline_links
              toggles use of underline/bold attribute for links.

       -underscore
              zapina pouivani _podtritkoveho_ formatu ve vypisu.

       -use_mouse
              turn  on  mouse  support, if available.  Clicking the left mouse
              button on a link traverses it.  Clicking the right mouse  button
              pops  back.   Click  on the top line to scroll up.  Click on the
              bottom line to scroll down.  The first few positions in the  top
              and  bottom  line may invoke additional functions.  Lynx must be
              compiled with ncurses or slang  to  support  this  feature.   If
              ncurses  is  used,  clicking  the  middle mouse button pops up a
              simple menu.  Mouse clicks may only work reliably while Lynx  is
              idle waiting for input.

       -useragent=Name
              set alternate Lynx User-Agent header.

       -validate
              pijima   pouze  HTTP  URL  (pro  ovovani  platnosti).  Kompletni
              bezpenostni omezeni jsou take implementovany.

       -verbose
              toggle [LINK], [IMAGE] and [INLINE] comments with  filenames  of
              these images.

       -version
              vytiskne islo verze.

       -vikeys
              zapina pohyb klavesami jako v editoru vi.

       -wdebug
              enable  Waterloo  tcp/ip packet debug (print to watt debugfile).
              This applies only  to  DOS  versions  compiled  with  WATTCP  or
              WATT-32.

       -width=NUMBER
              number of columns for formatting of dumps, default is 80.

       -with_backspaces
              emit backspaces in output if -dump'ing or -crawl'ing (like 'man'
              does)

P'IKAZY

       o Klavesy ipka nahoru a ipka dol skai po hypertextovych odkazech.
       o Klavesy ipka vpravo nebo Enter sleduji vybrany hypertextovy odkaz.
       o Klavesa ipka vlevo vraci o dokument zpt.
       o Napovdu a popis klaves ziskate po stisknuti "h" nebo "?".
       o Type "K" for a  complete  list  of  the  current  key-stroke  command
       mappings.

PROSTED'I

       In  addition  to various "standard" environment variables such as HOME,
       PATH, USER, DISPLAY, TMPDIR, etc, Lynx utilizes  several  Lynx-specific
       environment variables, if they exist.

       Others  may  be created or modified by Lynx to pass data to an external
       program, or for other reasons.  These are listed separately below.

       See also the sections on SIMULATED  CGI  SUPPORT  and  NATIVE  LANGUAGE
       SUPPORT, below.

       Note:  Not  all  environment  variables apply to all types of platforms
       supported by Lynx, though most do.  Feedback on  platform  dependencies
       is solicited.

       Environment Variables Used By Lynx:

       COLORTERM           If set, color capability for the terminal is forced
                           on at startup time.  The actual value  assigned  to
                           the  variable  is  ignored.   This variable is only
                           meaningful  if  Lynx  was  built  using  the  slang
                           screen-handling library.

       LYNX_CFG            This  variable,  if  set, will override the default
                           location and name of the global configuration  file
                           (normally,   lynx.cfg)  that  was  defined  by  the
                           LYNX_CFG_FILE  constant  in  the  userdefs.h  file,
                           during  installation.   See the userdefs.h file for
                           more information.

       LYNX_LOCALEDIR      If set, this  variable  overrides  the  compiled-in
                           location  of  the  locale  directory which contains
                           native language (NLS) message text.

       LYNX_LSS            This variable, if set, specifies  the  location  of
                           the   default  Lynx  character  style  sheet  file.
                           [Currently only meaningful if Lynx was built  using
                           experimental color style support.]

       LYNX_SAVE_SPACE     This  variable,  if  set, will override the default
                           path prefix for files saved to disk that is defined
                           in  the  lynx.cfg  SAVE_SPACE:  statement.  See the
                           lynx.cfg file for more information.

       LYNX_TEMP_SPACE     This variable, if set, will  override  the  default
                           path  prefix  for  temporary files that was defined
                           during installation, as well as any value that  may
                           be assigned to the TMPDIR variable.

       MAIL                This variable specifies the default inbox Lynx will
                           check for new mail, if such checking is enabled  in
                           the lynx.cfg file.

       NEWS_ORGANIZATION   This  variable, if set, provides the string used in
                           the Organization: header of USENET  news  postings.
                           It  will  override  the setting of the ORGANIZATION
                           environment variable, if it is also  set  (and,  on
                           UNIX, the contents of an /etc/organization file, if
                           present).

       NNTPSERVER          If set, this variable specifies  the  default  NNTP
                           server  that  will  be used for USENET news reading
                           and posting with Lynx, via news: URL's.

       ORGANIZATION        This variable, if set, provides the string used  in
                           the  Organization:  header of USENET news postings.
                           On UNIX,  it  will  override  the  contents  of  an
                           /etc/organization file, if present.

       PROTOCOL_proxy      Lynx supports the use of proxy servers that can act
                           as firewall gateways and caching servers.  They are
                           preferable   to  the  older  gateway  servers  (see
                           WWW_access_GATEWAY, below).  Each protocol used  by
                           Lynx,  (http,  ftp,  gopher,  etc),  can  be mapped
                           separately by setting environment variables of  the
                           form    PROTOCOL_proxy    (literally:   http_proxy,
                           ftp_proxy,       gopher_proxy,       etc),       to
                           "http://some.server.dom:port/".    See  Lynx  Users
                           Guide for additional details and examples.

       SSL_CERT_DIR        Set   to   the   directory    containing    trusted
                           certificates.

       SSL_CERT_FILE       Set  to the full path and filename for your file of
                           trusted certificates.

       WWW_access_GATEWAY  Lynx still supports use of  gateway  servers,  with
                           the   servers  specified  via  "WWW_access_GATEWAY"
                           variables (where "access" is lower case and can  be
                           "http",  "ftp",  "gopher"  or "wais"), however most
                           gateway servers have been discontinued.  Note  that
                           you do not include a terminal '/' for gateways, but
                           do  for   proxies   specified   by   PROTOCOL_proxy
                           environment  variables.   See  Lynx Users Guide for
                           details.

       WWW_HOME            This variable, if set, will  override  the  default
                           startup   URL   specified   in   any  of  the  Lynx
                           configuration files.

       Environment Variables Set or Modified By Lynx:

       LYNX_PRINT_DATE     This variable is set by the Lynx p(rint)  function,
                           to   the   Date:  string  seen  in  the  document's
                           "Information about" page (= cmd), if  any.   It  is
                           created  for use by an external program, as defined
                           in a lynx.cfg PRINTER:  definition  statement.   If
                           the  field  does  not  exist  for the document, the
                           variable is set to a null string under UNIX, or "No
                           Date" under VMS.

       LYNX_PRINT_LASTMOD  This  variable is set by the Lynx p(rint) function,
                           to the Last Mod:  string  seen  in  the  document's
                           "Information  about"  page  (= cmd), if any.  It is
                           created for use by an external program, as  defined
                           in  a  lynx.cfg  PRINTER: definition statement.  If
                           the field does not  exist  for  the  document,  the
                           variable is set to a null string under UNIX, or "No
                           LastMod" under VMS.

       LYNX_PRINT_TITLE    This variable is set by the Lynx p(rint)  function,
                           to  the  Linkname:  string  seen  in the document's
                           "Information about" page (= cmd), if  any.   It  is
                           created  for use by an external program, as defined
                           in a lynx.cfg PRINTER:  definition  statement.   If
                           the  field  does  not  exist  for the document, the
                           variable is set to a null string under UNIX, or "No
                           Title" under VMS.

       LYNX_PRINT_URL      This  variable is set by the Lynx p(rint) function,
                           to  the  URL:  string  seen   in   the   document's
                           "Information  about"  page  (= cmd), if any.  It is
                           created for use by an external program, as  defined
                           in  a  lynx.cfg  PRINTER: definition statement.  If
                           the field does not  exist  for  the  document,  the
                           variable is set to a null string under UNIX, or "No
                           URL" under VMS.

       LYNX_TRACE          If set, causes Lynx to write a trace file as if the
                           -trace option were supplied.

       LYNX_TRACE_FILE     If set, overrides the compiled-in name of the trace
                           file, which is either  Lynx.trace  or  LY-TRACE.LOG
                           (the  latter  on the DOS platform).  The trace file
                           is in either case relative to the home directory.

       LYNX_VERSION        This variable is always set by  Lynx,  and  may  be
                           used  by an external program to determine if it was
                           invoked by Lynx.  See  also  the  comments  in  the
                           distribution's  sample  mailcap  file, for notes on
                           usage in such a file.

       TERM                Normally,  this  variable  is  used  by   Lynx   to
                           determine  the  terminal  type being used to invoke
                           Lynx.  If, however, it is unset at startup time (or
                           has   the   value   "unknown"),  or  if  the  -term
                           command-line option is used  (see  OPTIONS  section
                           above),  Lynx  will  set or modify its value to the
                           user  specified  terminal  type   (for   the   Lynx
                           execution  environment).   Note: If set/modified by
                           Lynx,  the  values  of  the  LINES  and/or  COLUMNS
                           environment variables may also be changed.

SIMULATED CGI SUPPORT

       If built with the cgi-links option enabled, Lynx allows access to a cgi
       script directly without the need for an http daemon.

       When executing such  "lynxcgi  scripts"  (if  enabled),  the  following
       variables may be set for simulating a CGI environment:

       CONTENT_LENGTH

       CONTENT_TYPE

       DOCUMENT_ROOT

       HTTP_ACCEPT_CHARSET

       HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

       HTTP_USER_AGENT

       PATH_INFO

       PATH_TRANSLATED

       QUERY_STRING

       REMOTE_ADDR

       REMOTE_HOST

       REQUEST_METHOD

       SERVER_SOFTWARE

       Other  environment  variables  are  not inherited by the script, unless
       they  are  provided  via  a  LYNXCGI_ENVIRONMENT   statement   in   the
       configuration  file.   See  the  lynx.cfg file, and the (draft) CGI 1.1
       Specification <http://Web.Golux.Com/coar/cgi/draft-coar-cgi-v11-00.txt>
       for the definition and usage of these variables.

       The  CGI  Specification,  and other associated documentation, should be
       consulted for general information on CGI script programming.

NATIVE LANGUAGE SUPPORT

       If configured and installed with Native  Language  Support,  Lynx  will
       display status and other messages in your local language.  See the file
       ABOUT_NLS in the source distribution, or at your local  GNU  site,  for
       more information about internationalization.

       The  following  environment  variables  may  be  used  to alter default
       settings:

       LANG                This variable, if set, will  override  the  default
                           message language.  It is an ISO 639 two-letter code
                           identifying the language.  Language codes  are  NOT
                           the same as the country codes given in ISO 3166.

       LANGUAGE            This  variable,  if  set, will override the default
                           message language.  This is a GNU extension that has
                           higher  priority  for  setting  the message catalog
                           than LANG or LC_ALL.

       LC_ALL              and

       LC_MESSAGES         These variables, if  set,  specify  the  notion  of
                           native language formatting style.  They are POSIXly
                           correct.

       LINGUAS             This  variable,  if  set  prior  to  configuration,
                           limits  the installed languages to specific values.
                           It is a space-separated list of  two-letter  codes.
                           Currently, it is hard-coded to a wish list.

       NLSPATH             This  variable,  if set, is used as the path prefix
                           for message catalogs.

POZN'AMKY

       Tohle je Lynx verze 2.8.4

       Pokud chcete pispt k dalimu vyvoji Lynxu, pihlate se do nai konference.
       Polete  dopis  na e-mailovou adresu <majordomo@sig.net> s jedinou adkou
       "subscribe lynx-dev" v tle dopisu.

       Zalete hlaeni o chybach, vae pipominky, poznamky  a  navrhy  na  adresu
       <lynx-dev@sig.net> (po pihlaeni).

       Odhlasite  se  poslanim  e-mailu  na  adresu  <majordomo@sig.net>  with
       "unsubscribe lynx-dev" s jedinou adkou  "unsubscribe  lynx-dev"  v  tle
       dopisu. Neposilejte odhlaovaci dopisy do vlastni konference (lynx-dev).

DAL'I INFORMACE

       catgets(3),  curses(3),  environ(7),  execve(2),  ftp(1), gettext(GNU),
       localeconv(3),   ncurses(3),   setlocale(3),   slang(?),    termcap(5),
       terminfo(5), wget(GNU)

       Note  that  man  page  availability  and  section numbering is somewhat
       platform dependent, and may vary from the above references.

       A section shown as (GNU), is intended to denote that the topic  may  be
       available  via  an  info  page,  instead of a man page (i.e., try "info
       subject", rather than "man subject").

       A section shown as (?) denotes that documentation on the topic  exists,
       but  is  not part of an established documentation retrieval system (see
       the distribution files associated  with  the  topic,  or  contact  your
       System Administrator for further information).

PODKOV'AN'I

       Lynx  pouiva  kod  z  mnoha  zdroj. Nejpvodnji verze Lynxu pouivala kod
       Earla Fogela z Computing Services z Univerzity  v  Saskatchewan,  ktery
       implementoval  HYPERREZ  v  prostedi UNIXu. HYPERREZ byl vyvinut Nielem
       Larsonem z think.com a slouil jako vzor  pro  rane  verze  Lynxu.  Tyto
       verze  take  pouivaly  knihovny z UNIXovych gopher klient vyvinutych na
       Univerzit v Minnesot, a pozdji verze Lynxu zaviseji na kodu z  knihovny
       WWW  klienta  vyvinuteho  Timem Bernes-Lee a WWW komunitou. Zvlatni dik
       pati take Foteovi Macridovi, ktery je autorem portu  Lynxu  na  VMS,  a
       ktery  z  vti  asti  vyvijel  nebo  vyvoj  organizoval  od  odchodu Lou
       Montulliho a Garreta Blytheho z Kansaske Univerzity v  let  1994  a  do
       souasneho  vydani  verze  2.7.2,  a  kademu na siti, kdo pispl k vyvoji
       Lynxu bu pimo (pomoci patch, komenta, nebo  hlaeni  chyb)  nebo  nepimo
       (inspiraci a vyvojem jinych system).

AUTOI

       Lou  Montulli,  Garrett  Blythe, Craig Lavender, Michael Grobe, Charles
       Rezac
       Academic Computing Services
       University of Kansas
       Lawrence, Kansas 66047

       Foteos Macrides
       Worcester Foundation for Biomedical Research
       Shrewsbury, Massachusetts 01545

                                     local                             LYNX(1)