Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    mv - pesunuje (pejmenovava) soubory

POUIT'I

    mv [VOLBA]... [-T] ZDROJ C'IL
    mv [VOLBA]... ZDROJ... ADRES'A
    mv [VOLBA]... -t ADRES'A ZDROJ...

POPIS

    Pejmenuje ZDROJ na CIL, nebo pesune ZDROJ(e) do ADRESAe.

    Argumenty povinne pro dlouhe volby jsou pro kratke volby take povinne.

    --backup[=CONTROL]
       Vytvai zaloni kopie kadeho souboru, ktery v cili existuje

    -b   jako --backup, ale bez argumentu

    -f, --force
       neada potvrzeni ped pepsanim

    -i, --interactive
       vyaduje potvrzeni ped pepsanim

    --strip-trailing-slashes
       odstrani vechna lomitka na konci kadeho ZDROJe

    -S, --suffix=P'IPONA
       penastavi piponu zalonich soubor

    -t, --target-directory=ADRES'A
       pesune vechny ZDROJe do ADRESAe

    -T, --no-target-directory
       povauje CIL za normalni soubor

    -u, --update
       pesune pouze pokud je ZDROJ novji ne cilovy soubor nebo pokud
       cilovy soubor neexistuje

    -v, --verbose
       vypisuje provadne operace

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Pipona zalonich soubor je `~', pokud nebyla nastavena pouitim --suffix
    nebo SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Metoda pro kontrolu verzi me byt zmnna
    pomoci volby --backup nebo promnnou prostedi VERSION_CONTROL. Povolene
    hodnoty jsou:

    none, off
       nikdy nevytvaet zalohy (i pokud je pouito --backup)

    numbered, t
       vytvai islovane zalohy

    existing, nil
       vytvai islovane zalohy, pokud jsou ji pouity, v opanem pipad
       vytvai proste zalohy

    simple, never
       vdy vytvai proste zalohy

AUTOR

    Napsal by Mike Parker, David MacKenzie a Jim Meyering.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    rename(2)

    Uplna dokumentace pro mv je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a mv, ml by pikaz

       info coreutils 'mv invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008               MV(1)