Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

   scp -- - secure copy -- kopiruje soubory mezi poitai za pouiti ifrovane
   komunikace

POUIT'I

   scp [-1246BCpqrv] [-c ifra] [-F ssh_config] [-i soubor_s_identitou]
   [-l limit] [-o ssh_volby] [-P port] [-S program]
   [[uivatel.@]po'ita1.:]soubor1 [...] [[uivatel.@]po'ita2.:]soubor2

POPIS

   scp Pikaz scp sloui ke kopirovani soubor mezi poitai v siti. Pro penos
   dat vyuiva ssh(1) a pouiva stejnou autentizaci a poskytuje stejne
   zabezpeeni jako ssh(1.) Na rozdil od rcp(1) se scp pta na pihlaovaci
   hesla (login password) nebo pistupova hesla (passphrase), jestlie jsou
   pro autentizaci potebna.

   Vechna jmena soubor pouita jako parametry pikazu scp mohou obsahovat
   jmeno poitae a uivatele pro oznaeni, e soubor ma byt kopirovan na nebo ze
   zadaneho poitae. Lze kopirovat i soubory mezi dvma vzdalenymi poitai.

   Povolene jsou nasledujici volby:

   -1   Pinuti scp pouit protokol 1.

   -2   Pinuti scp pouit protokol 2.

   -4   Pinuti scp pouivat pouze IPv4 adresy.

   -6   Pinuti scp pouivat pouze IPv6 adresy.

   -B   Bude pracovat v davkovem reimu (nebude se ptat na pihlaovaci ani
       pistupova hesla).

   -C   Povoli kompresi. Peda programu ssh(1) volbu -C pro povoleni
       komprese.

   -c ifra
       Udava druh ifry, ktera ma byt pouita pro ifrovani penosu dat.
       Tato volba je pimo pedavana programu ssh(1).

   -F ssh_config
       Uri alternativni konfigurani soubor ssh pro uivatele. Tato volba
       je pimo pedavana programu ssh(1).

   -i soubor_s_identitou
       Udava jmeno souboru, z nho se te identita (soukromy kli) pro RSA
       autentizaci. Tato volba je pimo pedavana programu ssh(1).

   -l limit
       Omezuje penosovou rychlost, zadava se v Kbit/s.

   -o ssh_volby
       Me byt pouito pro pedani voleb programu ssh ve formatu, ktery
       pouiva ssh_config(5). To se hodi pro pouiti voleb, pro n v
       programu scp neexistuje vlastni volba. Uplne informace o nie
       uvedenych volbach a jejich monych hodnotach jsou uvedeny v
       ssh_config(5).

          AddressFamily
          BatchMode
          BindAddress
          ChallengeResponseAuthentication
          CheckHostIP
          Cipher
          Ciphers
          Compression
          CompressionLevel
          ConnectionAttempts
          ConnectTimeout
          ControlMaster
          ControlPath
          GlobalKnownHostsFile
          GSSAPIAuthentication
          GSSAPIDelegateCredentials
          HashKnownHosts
          Host
          HostbasedAuthentication
          HostKeyAlgorithms
          HostKeyAlias
          HOSTNAME
          IdentityFile
          IdentitiesOnly
          KbdInteractiveDevices
          LogLevel
          MACs
          NoHostAuthenticationForLocalhost
          NumberOfPasswordPrompts
          PasswordAuthentication
          Port
          PreferredAuthentications
          Protocol
          ProxyCommand
          PubkeyAuthentication
          RekeyLimit
          RhostsRSAAuthentication
          RSAAuthentication
          SendEnv
          ServerAliveInterval
          ServerAliveCountMax
          SmartcardDevice
          StrictHostKeyChecking
          TCPKeepAlive
          UsePrivilegedPort
          User
          UserKnownHostsFile
          VerifyHostKeyDNS

   -P port
       Uruje port pouity pro pipojeni na vzdaleny poita. Pro tuto volbu
       je pouito velke pismeno 'P', protoe vyznam volby -p (zachovani as
       a prav souboru) byl pevzat z programu rcp(1).

   -p   Zachovava as posledni zmny, as posledniho pistupu a prava
       pvodniho souboru.

   -q   Vypne zobrazovani statistiky.

   -r   Rekurzivn kopiruje cele adresae.

   -S program
       Uruje cestu k programu , ktery bude pouit pro ifrovane spojeni.
       Program musi rozumt volbam ssh(1.)

   -v   Upovidany reim. Zajisti, e pikazy scp a ssh(1) budou vypisovat
       ladici zpravy. Uitene pro ladici uely pi problemech se spojenim,
       autentizaci a konfiguraci.

N'AVRATOV'E HODNOTY

   scp skoni s 0 pi uspchu nebo s >0, pokud dolo k chyb.

DAL'I INFORMACE

   rcp(1), sftp(1), ssh(1), ssh-add(1), ssh-agent(1), ssh-keygen(1),
   ssh_config(5), sshd(8)

HISTORIE

   V programu scp byl pouit zdrojovy kod programu rcp(1) z University of
   California.

AUTOI

   Timo Rinne <tri@iki.fi> Tatu Ylonen <ylo@cs.hut.fi>