Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    skill, snice - posila signal, nebo mni prioritu procesu

POUIT'I

    skill [signal] [volby] kriteria pro vybr procesu
    snice [nova priorita] [volby] kriteria pro vybr procesu

POPIS

    Standartni signal pro skill je TERM. Pouijte -l nebo -L ke zjitni
    dostupnych signal. Nejpouivanji signaly zahrnuji HUP, INT, KILL, STOP,
    CONT a 0.  Signaly mohou byt specifikovany temi zpsoby: -9 -SIGKILL
    -KILL.

    Implicitn nastavuje snice prioritu procesu na +4 (snice +4 ...).
    Priorita procesu je islo mezi +20 (nejpomaleji) a -20 (nejrychleji).
    Zaporne priority jsou vyhrazeny pro administratory.

HLAVN'I VOLBY

    -f  rychly mod      Aktualn neuitene.

    -i  interaktivni pouiti
                 Ped provedenim kade akce
                 budete dotazani.

    -v  upovidany vystup
                 Zobrazi  informace  o
                 vybranych procesech.

    -w  varovani povolena   Aktualn neuitene.

    -n  adna akce       Pouze zobrazi ID procesu.

    -V  show version     Vypie verzi programu.

KRIT'ERIA PRO V'YBR PROCESU

    Vybrova kriteria mohou byt: terminal, uivatel, ID procesu a pikaz.
    Volby nie mohou mohou byt pouity pro ujitni o spravne interpretaci.
    Nehate Alberta pro toto zajimave rozhrani.

    -t  Nasledujici argument je terminal (tty nebo pty).

    -u  Nasledujici argument je uivatelske jmeno.

    -p  Nasledujici argument je ID procesu.

    -c  Nasledujici argument je jmeno pikazu.

SIGN'ALY

    Nasledujici signaly mohou byt pouity programem skill.  Pokud jsou
    znama, jsou zobrazena i isla a standartni chovani.

    Jm'eno  'islo  Reakce  Popis

    ()                                     ()

    0      0  n/a    navratovy kod signalizuje, zda byl vyslan sigal

    ALRM    14  exit

    HUP     1  exit

    INT     2  exit

    KILL    9  exit   tento signal neme byt blokovan

    PIPE    13  exit

    POLL      exit
    PROF      exit
    TERM    15  exit
    USR1      exit
    USR2      exit
    VTALRM     exit
    STKFLT     exit   nemusi byt implementovano

    PWR       ignore  na nkterych systemech me ukonovat

    WINCH      ignore
    CHLD      ignore
    URG       ignore
    TSTP      stop   me interagovat s shellem

    TTIN      stop   me interagovat s shellem

    TTOU      stop   me interagovat s shellem

    STOP      stop   tento signal neme byt blokovan

    CONT      restart  pokud je proces zastaven, pokrauje, jinak je ignorovan

    ABRT    6  core

    FPE     8  core

    ILL     4  core

    QUIT    3  core
    SEGV    11  core
    TRAP    5  core
    SYS       core   nemusi byt implementovano

    EMT       core   nemusi byt implementovano

    BUS       core   vypis pamti me selhat

    XCPU      core   vypis pamti me selhat

    XFSZ      core   vypis pamti me selhat

P'IKLADY

    P'ikaz            Popis

    snice seti crack +7     Zpomali seti a crack

    skill -KILL -v /dev/pts/*  Zabije uivatele na PTY zaizenich

    skill -STOP viro lm davem  Zastavi ti uivatele

    snice -17 root bash     Nastavi prioritu rootovskemu shellu

DAL'I INFORMACE

    killall(1) pkill(1) kill(1) renice(1) nice(1) signal(7) kill(2)

STANDARDY

    Nejsou popsany adne standardy.

AUTOR

    Albert Cahalan <albert@users.sf.net> napsal skill a snice roku 1999
    jako nahradu za nesvobodnou verzi a nyni je udrbaem baliku procps.
    Chyby   tykajici   se   programu   prosim   posilejte   na
    <procps-feedback@lists.sf.net>.

                                      ()