Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    ssh-agent - autentizani agent

POUIT'I

    ssh-agent p'ikaz

    eval `ssh-agent [-k] [-s] [-c]`

POPIS

    Program ssh-agent shromauje soukrome autentizani klie. Ssh-agent by ml
    byt odstartovan na zaatku X-session nebo login session, a vechna okna
    nebo ostatni programy by mly byt startovany jako jeho potomci (p'ikaz
    zadany jako parametr sloui normaln ke startu X Window Systemu nebo je
    uivatelskym shellem).  Programy odstartovane z agenta jsou s nim
    propojeny a automaticky jej pouivaji pro RSA autentizaci pi pihlaovani
    na jine stroje pomoci ssh.

    Jestlie je ssh-agent odstartovan bez parametr, pobi jako proces v
    pozadi. Pitom vypie na stdout pikazy, ktere mohou byt pi sputni v
    pikazu eval v shellech odvozenych z sh nebo csh pouity pro nastaveni
    promnnych prostedi SSH_AUTH_SOCK a SSH_AGENT_PID.  Promnna prostedi
    SSH_AGENT_PID me byt pouita pro ukoneni agenta pikazem kill, kdy u neni
    poteba (napiklad pi odhlaovani z X-session atd.).  Nejsou-li zadany
    adne volby, ssh-agent zjisti podle hodnoty promnne prostedi SHELL, jaky
    shell (z rodiny *csh nebo *sh shell) je pouit. Volba -c zpsobi vypsani
    pikazu pro nastaveni promnnych prostedi ve stylu csh shellu, volba -s
    ve stylu sh shellu.

    Pamatujte, e v Unixech odvozenych od System V (pinejmenim v OS IRIX a
    Solaris) promnna prostedi SHELL nemusi obsahovat jmeno aktualniho
    shellu, ktery provadi pikaz eval.  Jestlie je v /etc/default/login
    nastavena promnna prostedi ALTSHELL na YES, je promnna prostedi SHELL
    nastavena na uivatelv login shell.

    Volba -k me byt pouita k automatickemu ukoneni agenta. Zabije agenta
    (pro jeho nalezeni pouije hodnotu promnne prostedi SSH_AGENT_PID) a
    vypie na stdout pikazy  shellu,  ktere  zrui  promnne  prostedi
    SSH_AUTH_SOCKET a SSH_AGENT_PID.

    Agent zpoatku nema adny soukromy kli. Klie jsou pidavany pikazy ssh-
    add.  Pikaz ssh-add pi sputni bez parametr pida obsah  souboru
    $HOME/.ssh/identity.  Jestlie ma soubor pistupove heslo, ssh-add se na
    nj dotae (pouije malou X11 aplikaci pokud bi pod X11, nebo terminal
    pokud bi bez X). Potom zale identitu agentovi. Agent me obsahovat
    nkolik identit; agent z nich vybere spravnou automaticky.  Pikaz ssh-
    add -l vypie seznam identit aktualn znamych agentovi.

    Vyhodou je fakt, e agent je sputn na uivatelov lokalnim PC, laptopu
    nebo terminalu. Autentizani data nemusi byt uloena na adnem jinem
    stroji, a autentizani pistupova hesla nejsou nikdy posilana pes si.
    Spojeni s agentem je forwardovane pomoci ssh, take uivatel me bezpen
    pouivat pistupova prava dana identitami kdekoli v siti.

    Spojeni s agentem je dostupne programm-potomkm. Toto spojeni je
    realizovano unix-domain soketem (/tmp/ssh-$USER/agent-socket-<pid>),
    kde  <pid>  je islo procesu posluchae (agenta nebo sshd demona
    realizujiciho pro agenta proxy).  Jmeno tohoto soketu je uloeno v
    promnne prostedi SSH_AUTH_SOCK. Soket je pistupny pouze pro aktualniho
    uivatele. Tato metoda je snadno zneuitelna superuivatelem nebo jinou
    instanci teho uivatele. Stari verze ssh pouivaly pro komunikaci s
    agentem zddne popisovae soubor  a  unix-domain  sokety  pouivaly
    nekompatibilnim zpsobem.

    Jestlie byl jako parametr programu ssh-agent zadan pikaz, agent pi
    skoneni tohoto pikazu automaticky skoni take. Zadany pikaz bude
    proveden, i kdyby agent nebyl schopen poskytovat sve sluby.

SOUBORY

    $HOME/.ssh/identity
       Obsahuje RSA autentizani identitu uivatele. Tento soubor nesmi
       byt itelny nikym krom uivatele. Pi generovani klie je mone zadat
       pistupove heslo; toto heslo bude pouito na zaifrovani soukrome
       asti souboru. Soubor neni pouivan pimo programem ssh-agent, ale
       jeho obsah je pikazem ssh-add pidan do agenta.

    /tmp/ssh-$USER/agent-socket-<pid>
       Unix-domain sokety pouite pro spojeni s autentizanim agentem.
       Sokety musi byt itelne pouze vlastnikem. Sokety musi byt pi
       ukoneni agenta automaticky zrueny.  Nadizeny adresa adresae
       ssh-$USER musi mit nastaven sticky bit.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

VIZ T'E

    ssh-add(1), ssh-keygen(1), ssh(1), sshd(8)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/