Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    ssh-keygen - generator paru autentizanich kli

POUIT'I

    ssh-keygen [-b bit] [-f soubor] [-N nov'e-p'istup-heslo] [-C koment'a]

    ssh-keygen -p [-P star'e-p'istup-heslo] [-N nov'e-p'istup-heslo]

    ssh-keygen -c [-P p'istupov'e-heslo] [-C koment'a]

    ssh-keygen -u [-f soubor] [-P p'istupov'e-heslo]

POPIS

    Program ssh-keygen generuje a spravuje autentizani klie pro ssh(1).
    Normaln kady uivatel, ktery si peje pouivat ssh s RSA autentizaci,
    spusti jednou pikaz ssh-keygen pro vytvoeni autentizaniho klie a jeho
    uloeni do $HOME/.ssh/identity. Spravce systemu me pouivat ssh-keygen
    pro generovani kli poitae.

    Program normaln vygeneruje kli a zepta se na jmeno souboru, do ktereho
    ma uloit soukromy kli. Veejny kli uloi do souboru se stejnym jmenem,
    ale s pipojenym ".pub". Program se take zepta na pistupove heslo
    (passphrase). Pistupove heslo me byt prazdne (kli poitae musi mit
    prazdne pistupove heslo), nebo to me byt etzec libovolne delky. Dobra
    pistupova hesla maji delku 10-30 znak a nejsou tvoena vtou nebo imkoli,
    co jde snadno uhodnout (anglicky text ma entropii pouze 1-2 bity na
    slovo, take poskytuje velmi patna pistupova hesla). Pistupove heslo me
    byt zmnno pozdji pouitim volby -p.

    Neexistuje adny zpsob, jak zjistit zapomenute pistupove heslo. Pokud
    zapomenete nebo ztratite pistupove heslo, budete muset vygenerovat novy
    kli a zkopirovat pisluny veejny kli na ostatni stroje.

    JE DRAZN DOPORUENO POUITI DOBREHO, NEUHODNUTELNEHO PISTUPOVEHO HESLA.
    NEPOUIVEJTE PRAZDNE PISTUPOVE HESLO POKUD NEVITE, CO DLATE.

    V souboru s klii je take poloka komenta. Tato poloka sloui uivateli pro
    snadnji identifikaci klie. Komenta me informovat, k emu kli je nebo jak
    je uiteny. Pi vytvaeni klie je komenta inicializovan na uivatel@poita,
    ale me byt kdykoli zmnn pouitim volby -c.

    ifra pouita na zaifrovani klie pistupovym heslem je definovana v ssh.h.
    Pouitim volby -u mohou byt klie zaifrovane jakoukoli podporovanou ifrou
    zmnny na tuto implicitni ifru.

VOLBY

    -b bit
       Uruje delku vytvaeneho klie v bitech. Minimum je 512 bit. Obecn
       se za dostaujici poklada 1024 bit; klie s vti delkou nepinaeji
       adne dali zlepeni bezpenosti, ale pouze zpomaluji. Implicitni
       delka je 1024 bit.

    -c  Zmni komenta v souborech se soukromymi a veejnymi klii.  Program
       ze zepta na jmeno souboru, ktery obsahuje soukromy kli, na
       pistupove heslo (jestlie jej kli ma), a na novy komenta.

    -f  Uruje jmeno souboru, do nho bude uloen nebo z nho bude ten kli.

    -p  Zmni pistupove heslo k souboru se soukromym kliem misto vytvoeni
       noveho soukromeho klie. Program se zepta na jmeno souboru, ktery
       obsahuje soukromy kli, na stare pistupove heslo, a dvakrat na
       nove pistupove heslo.

    -u  Zmni ifru klie na implicitni (urena pi pekladu programu v
       souasnosti 3DES).

    -C  Definuje novy komenta.

    -N  Definuje nove pistupove heslo.

    -P  Definuje (stare) pistupove heslo.

SOUBORY

    $HOME/.ssh/random_seed
       Soubor je pouit pro inicializaci generatoru nahodnych isel. Tento
       soubor nesmi byt itelny kymkoli krom uivatele. Tento soubor je
       vytvoeny pi prvnim sputni programu a pokade je updatovan.

    $HOME/.ssh/identity
       Obsahuje RSA autentizani identity uivatele. Soubor nesmi byt
       itelny pro nikoho krom vlastnika. Pi generovani klie je mone
       zadat pistupove heslo, ktere bude pouito pro zaifrovani soukrome
       asti souboru ifrou 3DES. Tento soubor neni automaticky pouivan
       pikazem ssh-keygen, ale je poskytovan jako implicitni soubor pro
       soukromy kli.

    $HOME/.ssh/identity.pub
       Obsahuje veejny kli pro autentizaci. Obsah tohoto souboru musi
       byt pidan do $HOME/.ssh/authorized_keys na vech strojich, kam se
       budete chtit pihlaovat s pouitim RSA autentizace. Obsah tohoto
       souboru neni nutne udrovat v tajnosti.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

VIZ T'E

    ssh(1), sshd(8), ssh-agent(1), ssh-add(1)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/