Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    ssh - secure shell klient (program pro remote login)

POUIT'I

    ssh [-l pihlaovac'i_jm'eno] po'ita [p'ikaz]

    ssh  [-a] [-c idea|blowfish|des|3des|arcfour|none] [-e escape_znak]
    [-i soubor_identit] [-l pihlaovac'i_jm'eno] [-n] [-k] [-V] [-o volba]
    [-p port] [-q] [-P] [-t] [-v] [-x] [-C] [-L port:po'ita:vzd'alport]
    [-R port:po'ita:vzd'alport] po'ita [p'ikaz]

POPIS

    Pikaz ssh (secure shell, bezpeny shell) sloui pro pihlaovani na
    vzdalene poitae a pro spoutni pikaz na vzdalenych poitaich. Je navren
    jako nahrada pikaz rlogin a rsh a umouje bezpenou  zaifrovanou
    komunikaci mezi dvma nedvryhodnymi poitai pes nezabezpeenou si. Umouje
    take forwardovani X11 spojeni nebo libovolnych TCP/IP port bezpenym
    kanalem.

    Program ssh sloui k pipojeni a pihlaeni uivatele na zadany po'ita.
    Uivatel musi prokazat svoji identitu na tomto vzdalenem stroji pouitim
    jedne z nasledujicich autentizanich metod:

    Prvni metoda je pevzata z protokolu rsh/rlogin; normaln nebyva ssh
    serverem povolena, protoe pedstavuje ohroeni jeho bezpenosti. Pokud je
    poita, z nho se uivatel hlasi, uveden v souboru /etc/hosts.equiv nebo
    /etc/ssh/shosts.equiv na vzdalenem stroji, a pihlaovaci jmena jsou na
    obou stranach stejna, uivateli je okamit povoleno pihlaeni. Stejn
    funguje, jestlie uivatel ma ve svem domovskem adresai na vzdalenem
    stroji soubor .rhosts nebo .shosts, v nm je adek tvoeny jmenem
    klientskeho stroje, mezerou a jmenem uivatele na klientskem poitai.

    Druha (preferovana) autentizani metoda pouiva soubor rhosts nebo
    hosts.equiv ve spojeni s RSA autentizaci poitae. To znamena, e pihlaeni
    bude mone, jestlie by bylo povoleno podle soubor .rhosts, .shosts,
    /etc/hosts.equiv, nebo /etc/ssh/shosts.equiv, a zarove server zna a
    zkontroluje kli klientskeho poitae (viz $HOME/.ssh/known_hosts  a
    /etc/ssh/ssh_known_hosts v asti SOUBORY).  Tato autentizani metoda
    uzavira bezpenostni diry vyuivajici IP spoofingu, DNS spoofingu a
    routing spoofingu. [Poznamka pro spravce: /etc/hosts.equiv, .rhosts, a
    protokol rlogin/rsh obecn jsou ze sve podstaty nebezpene a pokud je
    poadovana bezpenost, musi byt zakazany.]

    Jako teti autentizani metodu pouiva ssh autentizaci zaloenou na RSA.
    Toto schema je zaloeno na ifrovani s veejnym kliem, co je ifrovaci
    system, v nm jsou pro ifrovani a deifrovani pouity dva rzne klie, piem
    ze ifrovaciho klie nelze odvodit deifrovaci kli. Jednim z tchto system
    je RSA. Mylenka je takova, e si kady uivatel pro uely autentizace
    vytvoi dvojici kli; jeden veejny a druhy soukromy. Server zna veejny
    kli, soukromy kli zna pouze uivatel. Soubor $HOME/.ssh/authorized_keys
    obsahuje seznam veejnych kli, ktere je mone pouit pro pihlaeni. Kdy se
    uivatel pihlasi, program ssh oznami serveru, kterou dvojici kli chce
    pouit pro autentizaci. Server zkontroluje, zdali mu je dany kli znamy,
    a pokud ano, pole uivateli (pesnji ssh programu sputnemu uivatelem)
    vyzvu -- nahodne islo, zaifrovane uivatelovym veejnym kliem. Vyzva me
    byt deifrovana pouze pouitim odpovidajiciho soukromeho klie. Uivatelv
    klient deifrovanim vyzvy prokae, e zna soukromy kli, ani by jej
    prozradil serveru.

    Program ssh implementuje RSA autentizani protokol automaticky. Uivatel
    vytvoi svj par RSA kli sputnim programu ssh-keygen(1).  Ten uloi
    soukromy  kli do souboru .ssh/identity a veejny kli do souboru
    .ssh/identity.pub v uivatelov domovskem adresai. Uivatel potom musi
    pidat obsah souboru identity.pub do .ssh/authorized_keys ve svem
    domovskem adresai na vzdalenem stroji (soubor authorized_keys odpovida
    konvennimu souboru .rhosts a obsahuje jeden kli na kadem adku -- jeho
    adky mohou byt velmi dlouhe). Pote se uivatel me pihlaovat bez zadavani
    pihlaovaciho hesla. RSA autentizace je mnohem bezpenji ne autentizace
    pomoci souboru rhosts. Soubor s uivatelovym soukromym kliem je chrann
    pravy v operanim systemu Unix (neuinne jako ochrana ped superuivatelem)
    a navic pistupovym heslem (passphrase).

    Nejpijemnji zpsob pouiti RSA autentizace je s pouitim autentizaniho
    agenta. Podrobnji informace viz ssh-agent(1).

    Jako tvrtou autentizani metodu program ssh podporuje autentizaci
    uivatele pomoci TIS autentizaniho serveru authsrv(8).  V nkterych
    pipadech neni vhodne, aby byla uivatelska jmena v TIS databazi shodna
    se jmeny lokalnich uivatel. Me k tomu napiklad dojit, pokud se uivatel
    autentizuje pomoci karty smartcard nebo Digipass. V tomto pipad je v
    databazi jako uivatelske  jmeno  obvykle  uvedeno  seriove  islo
    autentizaniho  zaizeni.  Mapovani  mezi  jmeny v TIS databazi a
    uivatelskymi jmeny zajiuje soubor /etc/ssh/sshd_tis.map. Jestlie tento
    soubor neexistuje, nebo v nm uivatel neni uveden, pedpoklada se, e ob
    jmena jsou shodna.

    Jestlie vechny autentizani metody selou, ssh se zepta uivatele na
    pihlaovaci heslo. Heslo je poslano na vzdaleny poita pro obvykle oveni.
    Nicmen protoe vekera komunikace je ifrovana, nelze odposlechem provozu
    v siti pihlaovaci heslo zjistit.

    Jestlie byla uivatelova identita serverem akceptovana, server bu
    provede zadany pikaz, nebo zajisti pihlaeni uivatele a spusti pro nj
    normalni shell. Pitom vekera komunikace se vzdalenym poitaem je
    automaticky ifrovana.

    Jestlie byl vytvoen pseudoterminal (pro normalni login session), me
    uivatel zadanim "~." ukonit spojeni, zadanim "~^Z" suspendovat ssh,
    zadanim "~#" vypsat vechna forwardovana spojeni, a pokud se session
    ekanim na ukoneni forwardovaneho X11 nebo TCP/IP spojeni zablokuje, me
    byt pevedena do pozadi zadani "~&" (nesmi byt pouito, dokud je aktivni
    uivatelsky shell, protoe by mohlo dojit k jeho zamrznuti). Vechny
    dostupne escape posloupnosti lze vypsat pomoci "~?".

    Aby byl escape znak interpretovan jako specialni, musi byt pouit na
    zaatku session nebo po znaku konec adku (newline). Samotny znak vlnka
    je nutne vkladat zdvojeny "~~" (nebo nasledovany jinym znakem ne je
    popsano vye). V konfiguranim souboru nebo volbou v pikazovem adku lze
    escape znak zmnit.

    Pokud nebyl alokovan adny pseudoterminal, session bude transparentni a
    me byt pouita pro spolehlivy penos binarnich dat. Na vtin system
    nastaveni escape znaku na ``none'' take zpsobi, e session bude
    transparentni i pi pouiti tty.

    Session skoni, pokud skoni pikaz nebo shell na vzdalenem stroji a
    spojeni neni pouivano adnymi X11 a TCP/IP spojenimi. Navratovy kod
    vzdaleneho programu je vracen jako navratovy kod pikazu ssh.

    Jestlie uivatel pouiva X11, je nastavena promnna prostedi DISPLAY tak,
    jako kdyby program komunikoval s X serverem na stejnem stroji (tj. na
    ssh serveru). islo displeje vak bude vti ne nula, protoe se nejedna o
    skuteny X server na ssh serveru, ale pouze o "proxy" X server, ktery
    zajiuje forwardovani X11 spojeni bezpenym kanalem vytvoenym programem
    ssh na skuteny X server bici na stejnem stroji jako ssh klient. Aby ve
    fungovalo, jak je zde popsano, uivatel nesmi run nastavovat promnnou
    prostedi DISPLAY. Pro konfiguraci forwardovani X11 spojeni lze pouit
    parametry na pikazovem adku nebo v konfiguranim souboru.

    Program ssh umouje automaticke nastavovani Xauthority dat na serveru.
    K tomuto uelu vygeneruje nahodne autorizani cookie, uloi jej v souboru
    Xauthority na serveru, a zajisti, e vechna forwardovana spojeni ponesou
    toto cookie a pi oteveni spojeni jej nahradi opravdovym cookie. Skutene
    autentizani cookie neni nikdy posilano na server (a adne cookies nejsou
    nikdy posilany nezaifrovan).

    Jestlie uivatel pouiva autentizaniho agenta, spojeni s agentem bude
    automaticky forwardovano na vzdalenou stranu, pokud to neni zakazano
    volbou na pikazovem adku nebo v konfiguranim souboru.

    Forwardovani libovolneho TCP/IP spojeni pes bezpeny kanal me byt
    vyadano bu z pikazoveho adku nebo v konfiguranim souboru. Jednou z
    monych aplikaci TCP/IP forwardingu je bezpene spojeni s elektronickou
    penenkou; druhou je zajitni prchodu firewallem.

    Program ssh umi automaticky udrovat a pouivat databazi obsahujici RSA
    identifikace vechny poita, se kterymi dosud komunikoval.  Databaze je
    uloena v souboru .ssh/known_hosts v uivatelov domovskem adresai. Pro
    kontrolu je pouivan i soubor /etc/ssh/ssh_known_hosts.  Pi nastaveni
    volby  StrictHostKeyChecking  na "no" budou jakekoli nove poitae
    automaticky pidany do  uivatelskeho  souboru.  Jestlie  se  zmni
    identifikace poitae, ssh na to upozorni a zakae autentizaci pihlaovacim
    heslem, aby se zabranilo trojskym konim ziskat uivatelovo pihlaovaci
    heslo.  Dalim uelem tohoto mechanismu je zabranni utokm typu man-in-
    the-middle, ktery by jinak mohl byt pouit na obejiti ifrovani. Volba
    StrictHostKeyChecking (viz dale) me byt pouita na zabranni pihlaeni na
    stroje, jejich kli neni znamy nebo byl zmnn.

VOLBY

    -a   Zakae forwardovani  spojeni  s  autentizanim  agentem.  V
       konfiguranim souboru lze nastavit i pro jednotlive poitae.

    -c idea|des|3des|blowfish|arcfour|none
       Vybere ifru pouitou pro ifrovani session. Implicitn je pouita
       ifra idea, ktera je pokladana za bezpenou. des je sice standard
       pro ifrovani dat, ale s dostatenym technickym zazemim (kterym
       mohou disponovat vlady, velke korporace a velke kriminalni
       organizace) jej lze rozlutit.  3des (triple-des) je trojice
       ifrovani-deifrovani-ifrovani se temi rznymi klii. Je pravdpodobn
       bezpenji ne DES. Pokud nktery z konc nepodporuje ifru IDEA, je
       implicitn pouita ifra 3des.  blowfish je ifrovaci algoritmus
       objeveny Brucem Schneierem. Pouiva 128 bitovy kli. arcfour je
       algoritmus publikovany v roce 1995 v Usenet News. Vi se, e je
       stejn silny jako ifra RC4 od RSA Data Security (RC4 je ochranna
       znaka firmy RSA Data Security). V souasnosti je to nejrychleji
       pouivany algoritmus. none zcela zakae ifrovani; je ureno pouze
       pro ladici uely, neni bezpene.

    -e ch|^ch|none
       Nastavi escape znak pro session pouivajici pty (implicitn: ~).
       Escape znak je rozpoznan pouze na zaatku adku. Escape znak
       nasledovany znakem teka (.) uzave spojeni, nasledovany znakem
       control-Z suspenduje spojeni, a nasledovany sebou samym pole
       jeden escape znak. Nastaveni znaku na 'none' zakae jakekoli
       escape znaky a zpsobi, e spojeni bude pln transparentni.

    -f   Poaduje,  aby  ssh  po  provedeni  autentizace a zahajeni
       forwardovani peel do pozadi. Tato volba je vhodna, pokud uivatel
       chce, aby ssh bel v pozadi, ale ssh bude jet ptat na pihlaovaci
       nebo pistupova hesla. Me byt vhodna take ve skriptech. Implikuje
       volbu -n.  Doporueny zpsob pro start X11 program na vzdalenem
       poitai je "ssh -f poita xterm".

    -i soubor_identit
       Udava jmeno soubor, z nho se tou identity (soukrome klie) pro
       RSA  autentizaci.  Implicitn  je .ssh/identity v uivatelov
       domovskem adresai. V konfiguranim souboru me byt zadano vice
       soubor identit, pro kady poita jeden. Lze pouit vice voleb -i.

    -k   Zakae forwardovani kerberos tiket. V konfiguranim souboru lze
       nastavit i pro jednotlive poitae.

    -l login_name
       Uruje uivatelske jmeno na pihlaeni vzdalenem  poitai.  V
       konfiguranim souboru lze nastavit i pro jednotlive poitae.

    -n   Pesmruje stdin na /dev/null (zabrauje teni ze stdin). Musi byt
       pouito, jestlie je ssh sputn na pozadi. Obvyklym trikem je pouit
       tuto volbu pro sputni X11 program na vzdalenem stroji. Pikaz
       "ssh -n shadows.cs.hut.fi emacs &"  odstartuje  emacs  na
       shadows.cs.hut.fi, a X11 spojeni bude automaticky forwardovano
       pes zaifrovany kanal. Program ssh bude sputn na pozadi.  (Toto
       nebude fungovat jestlie ssh se bude ptat na pihlaovaci nebo
       pistupove heslo; pak je teba pouit volbu -f.)

    -o 'volba'
       Me byt pouito pro zadani voleb ve formatu pouitem v konfiguranim
       souboru. Lze pouit pro zadani parametr, pro ktere neexistuje
       adna volba v pikazovem adku. Volba ma stejny format jako adka v
       konfiguranim souboru.

    -p port
       Port, na ktery se pipojit na vzdalenem poitai. V konfiguranim
       souboru lze nastavit i pro jednotlive poitae.

    -q   Tichy reim. Potlai vypis varovani a diagnostickych zprav. Jsou
       vypisovany pouze fatalni chyby.

    -P   Pouije  neprivilegovany  port. S touto volbou nelze pouit
       autentizaci pomoci rhosts nebo rsarhosts, ale me byt pouito na
       pekonani  nkterych  firewall,  ktere  nedovoluji  pouivat
       privilegovane zdrojove porty.

    -t   Vynuti pidleni pseudo-tty. Me  byt  pouito  pro  provadni
       libovolneho  obrazovkov orientovaneho programu na vzdalenem
       stroji, co me byt velmi uitene napiklad pro programy ovladane
       pomoci menu.

    -v   Upovidany reim. Zpsobi, e program ssh bude vypisovat ladici
       zpravy o sve innosti. Lze pouit pi ladni spojeni a  pi
       autentizanich a konfiguranich problemech.

    -V   Vypie pouze islo verze a skoni.

    -g   Povoli vzdalenym strojm pipojovani na lokalni forwardovane
       porty. Implicitn se me na tyto porty pipojovat pouze localhost.

    -x   Zakae X11 forwardovani. V konfiguranim souboru lze nastavit i
       pro jednotlive poitae.

    -C   Bude komprimovat vechna data (vetn stdin, stdout, stderr, a dat
       pro forwardovane X11 a TCP/IP spojeni). Komprimani algoritmus je
       ty jako v programu gzip. Urove komprese me byt zadana volbou
       CompressionLevel volba (viz dale). Komprese je adouci  na
       modemovych linkach a pro jina pomala spojeni, ale pes rychlou si
       bude zpomalovat innost. Implicitni hodnota me byt nastavenu pro
       jednotlive poitae v konfiguranim souboru; viz volba Compress
       dale.

    -L port:po'ita:vzd'alport
       Uruje, e zadany port na lokalnim poitai (tj. ssh klientovi) ma
       byt forwardovan pes bezpeny kanal na ssh server a z nj ma byt
       navazovano TCP spojeni na zadany vzdaleny poita a port. Alokuje
       soket, ktery bude naslouchat na zadanem portu na lokalnim
       poitai, a kdykoli bude vytvoeno spojeni na tento port, bude
       forwardovano pes bezpeny kanal, a ze vzdaleneho stroje bude
       navazano spojeni na zadany po'ita:vzd'alport. Forwardovani portu
       me byt take nastaveno v konfiguranim souboru. Privilegovane
       port me forwardovat pouze root.

    -R port:po'ita:vzd'alport
       Uruje, e zadany port na vzdalenem poitai (tj. serveru) ma byt
       forwardovan na lokalni poita a odtud na dali zadany poita a
       port. Alokuje soket, ktery bude naslouchat na zadanem portu na
       vzdalene stran, a kdykoli je navazano spojeni na tento port,
       spojeni bude forwardovano pes bezpeny kanal na lokalni stroj, a
       z  nj  bude  navazano  spojeni na zadany po'ita:vzd'alport.
       Forwardovani port me byt zadano v  konfiguranim  souboru.
       Privilegovane porty mohou byt forwardovany pouze pi pihlaeni
       jako root na vzdalenem stroji.

KONFIGURAN'I SOUBORY

    Program ssh ziskava konfigurani informace postupn z nasledujicich zdroj
    (v uvedenem poadi): volby v pikazovem adku, uivatelsky konfigurani
    soubor  ($HOME/.ssh/config),  a  hlavni  konfigurani   soubor
    (/etc/ssh/ssh_config) pro cely poita. Pro kady parameter bude pouita
    prvni ziskana hodnota.  Konfigurani soubory obsahuji sekce uvozene
    adkem "Host", a kada sekce plati pouze pro poitae, ktere vyhovuji
    jednomu ze vzork zadanych v adku "Host". Jmeno poitae se porovnava v
    tom tvaru, v jakem je uvedeno na pikazovem adku.

    Protoe se pouije prvni ziskana hodnota pro kady parameter, musi byt na
    zaatku souboru hodnoty specificke pro jednotlive poitae, a obecne
    implicitni hodnoty na konci.

    Konfigurani soubor ma nasledujici format:

       Prazdne adky a adky zainajici znakem '#' jsou komentae.

       Ostatni  adky  maji  format  "kliove-slovo argumenty" nebo
       "kliove-slovo = argumenty". V konfiguranich  souborech  se
       rozliuji mala a velka pismena, ale v kliovych slovech nikoli.

    Host  Omezuje nasledujici deklarace (a po dali adek s kliovym slovem
       Host) pouze pro poitae, ktere vyhovuji jednomu ze vzork zadanych
       za kliovym slovem. Vzorky mohou obsahovat olikove znaky '*' a
       '?'. Vzorek '*' vyhovuje vem poitam. Vzorek se porovnava s
       parametrem hostname zadanym v pikazovem adku (t.j., jmeno neni
       konvertovano na kanonicke ped porovnanim se vzorkem).

    BatchMode
       Je-li nastaveno na "yes", program se nebude ptat na pistupove
       nebo pihlaovaci heslo. Vhodne pro skripty a jine davkove ulohy,
       kde neni adny uivatel, ktery by zadal pihlaovaci heslo. Argument
       musi byt "yes" nebo "no".

    Cipher Uruje druh ifry pouite pro ifrovani session. V souasnosti jsou
       podporovany ifry idea, des, 3des, blowfish, arcfour, a none.
       Implicitni  je  "idea"  (nebo  "3des" jestlie "idea" neni
       podporovana obma stroji). Pouiti "none" (bez ifrovani) je ureno
       pouze pro uely ladni, a vysledne spojeni neni bezpene.

    ClearAllForwardings
       Po nateni vech konfiguranich soubor a zpracovani pikazoveho adku
       zrui vekere forwardovani. Lze pouit pro zakaz forwardovani
       uvedenych v konfiguranim souboru pi navazovani druheho spojeni
       na poita, ktery ma forwardovani nastaveno v  konfiguranim
       souboru.  Program scp nastavuje tuto volbu implicitn na "on",
       take i kdyby forwardovani bylo vyadano v konfiguranim souboru, k
       chyb nedojde.

    Compression
       Uruje, zda pouit kompresi. Argument musi byt "yes" nebo "no".

    CompressionLevel
       Uruje urove komprese, je-li povolena. Argument musi byt cele
       islo od 1 (nizka komprese, nejvti rychlost) do 9 (nejvti
       komprese, nejnii rychlost). Implicitni urove, vhodna pro vtinu
       aplikaci, je 6. Hodnota ma stejny vyznam jako v programu GNU
       gzip.

    ConnectionAttempts
       Uruje poet pokus o spojeni, ktere se provedou (s opakovanim po
       sekund), ne ssh pouije rsh nebo ukonenim programu ssh. Argument
       musi byt cele islo. Vhodne pro pouiti ve skriptech, pokud se ne
       vdy podai navazat spojeni.

    EscapeChar
       Nastavi escape znak (implicitn ~). Escape znak me byt take
       nastaven na pikazovem adku. Argument musi byt jediny znak (aby
       bylo spojeni transparentni pro binarni data), je teba pouit
       hodnotu ``none''.

    FallBackToRsh
       Pokud se nepodai navazat spojeni pomoci ssh a spojeni bude
       odmitnuto (protoe na vzdalenem poitai nebi sshd), pouije se
       automaticky rsh (pitom se vypie varovani, e komunikace nebude
       ifrovana). Argument musi byt "yes" nebo "no".

    ForwardAgent
       Uruje, zda spojeni s autentizanim agentem (pokud existuje) ma
       byt forwardovano na vzdaleny stroj. Argument musi byt "yes" nebo
       "no".

    ForwardX11
       Uruje, zda X11 spojeni ma byt automaticky pesmrovano pes bezpeny
       kanal a nastavena promnne prostedi DISPLAY. Argument musi byt
       "yes" nebo "no".

    GatewayPorts
       Uruje, e take vzdalene stroje se mohou pipojovat na lokaln
       forwardovane porty. Argument musi byt "yes" nebo "no".

    GlobalKnownHostsFile
       Definuje, jaky soubor pouit misto /etc/ssh/ssh_known_hosts.

    HostName
       Definuje  skutene jmeno vzdaleneho poitae. Umouje pouivani
       pezdivek nebo zkratek pro jmena poita. Implicitn je jmeno poitae
       shodne se jmenem zadany v pikazovem adku. Jsou povoleny i
       numericke IP adresy (jak i pikazovem adku, tak jako argument
       HostName).

    IdentityFile
       Definuje soubor, ze ktereho se te uivatelova RSA autentizani
       identita (implicitn  .ssh/identity  v  uivatelov  domovskem
       adresai). Navic budou pro autentizaci pouity i vechny identity
       zname autentizanimu agentu. Ve jmen souboru lze pouit znak vlnka
       pro oznaeni uivatelova domovskeho adresae. Konfigurani soubory
       mohou obsahovat vice identit; tyto identity budou zkoueny
       postupn.

    KeepAlive
       Uruje,  zda  system ma posilat protistran udrovaci zpravy
       (keepalive messages). Tyto zpravy umouji zjistit perueni spojeni
       nebo havarii jednoho ze stroj. Ovem i pi doasnem perueni
       komunikace bude spojeni ukoneno. ad lidi se toto chovani nelibi,
       je vak vhodne pi davkovem zpracovani.

       Implicitni hodnota je "yes" (posilat udrovaci zpravy), take
       klient bude informovan, pokud dojde k perueni spojeni nebo
       havarii vzdaleneho poitae.

       Pro zakaz zasilani udrovacich zprav musi byt nastaveno "no" jak
       v konfiguraci serveru, tak klienta.

    KerberosAuthentication
       Uruje, zda ma byt pouita autentizace Kerberos V5.

    KerberosTgtPassing
       Uruje, zda ma byt Kerberos V5 TGT forwardovano na server.

    LocalForward
       Uruje, e TCP/IP port na lokalnim stroji ma byt forwardovan pes
       bezpeny  kanal na vzdaleny stroj a odtud na dali zadany
       poita:port. Prvni argument musi  byt  islo  portu,  druhy
       poita:port. Lze zadat vice forwardovani a dali forwardovani
       mohou byt zadana v pikazovem adku. Privilegovane porty me
       forwardovat pouze root.

    NumberOfPasswordPrompts
       Uruje poet vyzev na zadani pihlaovaciho hesla. Argument musi byt
       cele islo. Pamatujte, e take server omezuje  poet  pokus
       (implicitn na 5), take nastaveni tohoto parametru na vti hodnotu
       nema vyznam. Implicitni hodnota je 1.

    PasswordAuthentication
       Uruje, zda pouit autentizaci pihlaovacim heslem. Argument musi
       byt "yes" nebo "no".

    PasswordPromptHost
       Uruje, zda ve vyzv k zadani hesla ma byt obsaeno jmeno
       vzdaleneho stroje. Argument musi byt "yes" nebo "no".

    PasswordPromptLogin
       Uruje, zda ve vyzv k zadani hesla ma byt obsaeno pihlaovaci
       jmeno na vzdalenem poitai. Argument musi byt "yes" nebo "no".

    Port  Uruje islo portu pro pipojeni na vzdaleny poita. Implicitn 22.

    ProxyCommand
       Definuje, jaky pikaz pouit pro pipojeni na server. Pikazovy
       etzec me pokraovat do konce adku, a bude provadn shellem
       /bin/sh. V pikazovem etzci bude %h nahrazeno jmenem poitae, ke
       kteremu se ma pipojovat a %p islem portu. Pikaz me byt v zasad
       cokoli, ale musi ist z stdin a zapisovat na stdout. Musi se
       pipojit na sshd server bici na njakem stroji, nebo nkde provest
       "sshd -i".  Sprava kli poita bude provadna uitim HostName
       poitae, ke kteremu se pipojuje (implicitn na jmeno zadane
       uivatelem).

       Pamatujte, e ssh me byt take zkonfigurovano pro podporu SOCKS
       system pouivajicich --s-socks4 nebo --s-socks5 konfigurani volbu
       pi pekladu.

    RemoteForward
       Poaduje, aby zadany TCP/IP port na vzdalenem stroji byl pes
       bezpeny kanal forwardovan na lokalni poita, na kterem vyvola TCP
       spojeni na dali zadany poita:port. Prvni argument musi byt islo
       portu na vzdalenem stroji, druhy argument libovolny poita:port.
       Lze zadat vice ne jedno forwardovani a dali mohou byt zadana z
       pikazoveho adku. Privilegovane porty me forwardovat pouze root.

    RhostsAuthentication
       Uruje, zda zkouet autentizaci zaloenou na souborech rhosts.
       Pamatujte, e tato deklarace ovlivni pouze stranu klienta a nema
       adny efekt na bezpenost. Zakaz rhosts autentizace me sniit dobu
       autentizace pi pomalem spojeni, kdy rhosts autentizace neni
       pouita. Vtina server nedovoluje RhostsAuthentication, protoe
       neni bezpena (viz RhostsRSAAuthentication). Argument teto volby
       musi byt "yes" nebo "no".

    RhostsRSAAuthentication
       Uruje, zda zkouet autentizaci zaloenou na souborech rhosts s RSA
       autentizaci poita, co byva na vtin uzl primarni autentizani
       metoda. Argument musi byt "yes" nebo "no".

    RSAAuthentication
       Uruje, zda zkouet RSA autentizaci. Argument musi byt "yes" nebo
       "no".  RSA autentizace me byt pouita, pokud existuje soubor
       identity, nebo bi autentizani agent.

    StrictHostKeyChecking
       Jestlie je tento piznak nastaven na  "yes",  ssh  nebude
       automaticky   pidavat   klie   poita   do   souboru
       $HOME/.ssh/known_hosts, a odmitne poadavek na pipojeni k poitai,
       jeho kli byl zmnn. Toto nastaveni poskytuje maximalni ochranu
       proti utokm typu trojskeho kon. Nicmen pokud neni nainstalovan
       aktualni soubor /etc/ssh/ssh_known_hosts obsahujici klie vech
       poita, na n se asto pipojujete, je tato volba nepijemna, protoe
       nuti uivatele, aby vechny nove poitae pidaval run. Kompromisem
       je nastaveni na "ask", kdy budou nove klie poita pidavany
       automaticky pote, co uivatel potvrdi e to opravdu chce. Jestlie
       je tato volba nastavena na "no", potom budou nove klie poita
       pidavany  do souboru $HOME/.ssh/known_hosts automaticky bez
       potvrzovani. Klie znamych poita budou ovovany automaticky ve
       vech pipadech.

       Argument musi byt "yes", "no" nebo "ask".

    TISAuthentication
       Uruje, zda zkouet TIS autentizaci. Argument teto volby musi byt
       "yes" nebo "no".

    UsePrivilegedPort
       Uruje, zda pi pipojovani na vzdaleny poita pouit privilegovany
       port. Jestlie je povolena autentizace zaloena na rhosts nebo
       rsarhosts, je implicitni hodnota je "yes".

    User  Definuje uivatelske jmeno na vzdalenem stroji. Lze pouit, pokud
       ma uivatel na rznych strojich rzna uivatelska jmena. Odstrauje
       problemy s nutnosti zadavani uivatelskeho jmena na pikazovem
       adku.

    UserKnownHostsFile
       Uruje, ktery soubor pouit misto $HOME/.ssh/known_hosts.

    UseRsh Uruje, e pro pihlaovani na tento poita musi byt pouit nebezpeny
       protokol rlogin/rsh. Je mone, e poita vbec nepodporuje ssh
       protocol. Zpsobi, e ssh okamit vyvola rsh. Je-li zadana tato
       volba, budou vechny ostatni volby (krom HostName) ignorovany.
       Argument musi byt "yes" nebo "no".

    XAuthLocation
       Uruje cestu k programu xauth.

PROMNN'E PROSTED'I

    Program ssh normaln nastavuje nasledujici promnne prostedi:

    DISPLAY
       Promnna  prostedi DISPLAY oznauje umistni X11 serveru. Je
       automaticky nastavena programem ssh, tak e obsahuje hodnotu ve
       tvaru "hostname:n", kde hostname oznauje poita, kde bi shell, a
       n je cele islo >= 1. Ssh pouiva tuto specialni hodnotu pro
       forwardovani X11 spojeni pes bezpeny kanal. Uivatel normaln
       nesmi run nastavovat promnnou DISPLAY, protoe pak by X11 spojeni
       bylo nebezpeny (a bude vyadovat, aby uivatel run kopiroval
       jakekoli poadovane autorizani cookies).

    HOME  Bude nastavena na cestu do uivatelova domovskeho adresae.

    LOGNAME
       Synonymum pro USER; nastavuje se pro kompatibilitu se systemy,
       ktere pouivaji tuto promnnou.

    MAIL  Bude nastavena na jmeno uivatelova mailboxu.

    PATH  Bude nastavena na implicitni PATH zadanou pi pekladu programu
       ssh, nebo na nkterych systemech definovanou v /etc/environment
       nebo /etc/default/login.

    SSH_AUTH_SOCK
       Jestlie existuje, bude nastavena na jmeno (vetn cesty) unix-
       domain soketu pouiteho pro komunikaci s autentizanim agentem
       (nebo jeho lokalnim zastupcem).

    SSH_CLIENT
       Identifikuje klientsky konec spojeni. Tato promnna obsahuje ti
       hodnoty oddlene mezerou: IP adresu klienta, islo portu klienta,
       a islo portu serveru.

    SSH_ORIGINAL_COMMAND
       Bude obsahovat pvodni pikazovy adek, jestlie je sputn zadany
       pikaz. Me byt pouita pro ziskani argument apod.  z opaneho
       konce.

    SSH_TTY
       Bude nastavena na jmeno tty (vetn cesty) spojeneho s aktualnim
       shellem nebo pikazem. Jestlie aktualni session nema adne tty,
       promnna nebude nastavena.

    TZ   Promnna timezone bude nastavena, aby oznaovala aktualni asovou
       zonu, pokud byla nastavena pi sputni demona (tj., demon pedava
       hodnota na nove spojeni).

    USER  Bude nastavena na jmeno pihlaeneho uivatele.

    Navic pikaz ssh te soubor /etc/environment a $HOME/.ssh/environment, a
    pidava adky tvaru PROMNN'A=hodnota do prostedi. Nktere systemy mohou mit
    dali  mechanismy  pro  nastavovani  prostedi,  jako  soubor
    /etc/default/login na systemu Solaris.

SOUBORY

    $HOME/.ssh/known_hosts
       Obsahuje klie vech poita, na ktere se uivatel pihlasil (a ktere
       nejsou v /etc/ssh/ssh_known_hosts). Viz manualova stranka k
       sshd.

    $HOME/.ssh/random_seed
       Pouit jako hnizdo pro generator nahodnych isel. Soubor obsahuje
       senzitivni data a proto musi mit prava read/write pro uivatele a
       adna prava pro ostatni. Tento soubor je vytvoen pi prvnim sputni
       programu a je automaticky aktualizovan. Uivatel nikdy nemusi ist
       nebo modifikovat tento soubor run.

    $HOME/.ssh/identity
       Obsahuje RSA autentizani identitu uivatele.  Tento  soubor
       obsahuje senzitivni data a musi byt itelny uivatelem, ale
       nedostupny pro ostatni. Pi generovani klie je mone specifikovat
       pistupove heslo.  Pistupove heslo bude pouito na zaifrovani
       senzitivni asti tohoto souboru pouitim ifry IDEA.

    $HOME/.ssh/identity.pub
       Obsahuje veejny kli pro autentizaci (veejnou ast  souboru
       identity v podob itelne lovkem). Obsah tohoto souboru musi byt
       pidan do $HOME/.ssh/authorized_keys na vech strojich, na ktere
       se chcete pihlaovat s pouitim RSA autentizace. Soubor neobsahuje
       citliva data a me (ale nemusi) byt itelny pro kohokoli. Tento
       soubor neni nikdy pouit automaticky a neni nezbytny; je pouit
       pouze pro snazi praci uivatele.

    $HOME/.ssh/config
       Konfigurani soubor pro jednotlive uivatele. Jeho format je
       popsan vye. Soubor je pouivan ssh klientem. Obvykle neobsahuje
       jakakoli citlive informace, ale doporuena prava jsou read/write
       pro uivatele, a adna pro ostatni.

    $HOME/.ssh/authorized_keys
       Obsahuje seznam RSA kli, ktere mohou byt pouity pro pihlaovani
       tohoto uivatele. Jeho format je popsan v manualove strance
       programu sshd.  V nejjednoduim pipad je format stejny jako
       format .pub identity souboru (to jest kady adek obsahuje poet
       bit v modulu veejny exponent, modulus, a komentaove pole,
       oddlene mezerami).  Tento soubor neobsahuje zvlat  citlive
       informace, ale doporuena prava jsou read/write pro uivatele, a
       adna prava pro ostatni.

    /etc/ssh/ssh_known_hosts
       Seznam znamych kli poita pro cely system. Tento soubor musi byt
       pipraven spravcem systemu tak, aby obsahoval veejne klie vech
       poita v organizaci. Soubor musi byt itelny pro vechny. Soubor
       obsahuje veejne klie, jeden na adku, v nasledujicim formatu
       (pole jsou oddlena mezerami): jmeno poitae, poet bit v modulu,
       veejny exponent, modulus, a nepovinny komenta. Pouivaji-li se
       rzna jmena pro ty stroj, musi byt v souboru uvedena vechna jeho
       jmena oddlena arkami. Format je popsan na sshd manualove
       strance.

       Program sshd pouiva kanonicke jmeno poitae (vracene domain name
       servery) pro verifikaci klientskych poita pi pihlaovani; ostatni
       jmena jsou poteba protoe ssh nekonvertuje uivatelem zadane jmeno
       na kanonicke jmeno ped kontrolou klie, aby osoba, ktera ma
       pistup k domain name serveru, nemohla mast autentizaci poita.

    /etc/ssh/ssh_config
       Konfigurani soubor pro cely system (pro vechny uivatele). Tento
       soubor poskytuje implicitni hodnoty, pro parametry, ktere nejsou
       zadany v uivatelov konfiguranim souboru, a pro uivatele, ktei
       nemaji konfigurani soubor. Tento soubor musi byt itelny pro
       vechny.

    $HOME/.rhosts
       Tento soubor je pouit pro .rhosts autentizaci. Obsahuje seznam
       dvojic  poita/uivatel,  pro  ktere  je  povoleno pihlaeni.
       (Pamatujte, e tento soubor je take pouivan programy rlogin a
       rsh, diky kterym je pouiti tohoto souboru nebezpene.) Kady adek
       v tomto souboru obsahuje jmeno poitae (v kanonicke form vracene
       domain name serverem) a jmeno uivatele na tomto poitai, oddlene
       mezerou. Tento soubor musi byt vlastnny uivatelem, a nesmi mit
       pravo zapisu pro nikoho jineho. Doporuena prava jsou read/write
       pro uivatele a adna pro ostatni.

       Pamatujte, e implicitn ma byt sshd instalovan tak, e poaduje
       uspnou RSA autentizaci poitae ped .rhosts autentizaci. Jestlie
       server  nema  kli  klientskeho  poitae   v   souboru
       /etc/ssh/ssh_known_hosts,  me uivatel uloit kli do souboru
       $HOME/.ssh/known_hosts. Nejsnazi zpsob, jak toho dosahnout, je
       spojit se zpt ze serveru na klienta pomoci ssh; tim se kli
       poitae automaticky pida do souboru $HOME/.ssh/known_hosts.

    $HOME/.shosts
       Tento soubor se pouiva pesn stejnym zpsobem jako .rhosts.  Jeho
       uelem je umonit rhosts autentizaci pro ssh, ani by bylo povoleno
       pihlaeni pomoci rlogin nebo rsh.

    /etc/hosts.equiv
       Tento soubor se pouiva pi autentizaci pomoci souboru .rhosts.
       Obsahuje kanonicka jmena poita, na kadem adku jeden (format je
       detailn   popsan   na   manualove   strance   programu
       sshd).Jestliejeklientsk'ypoitanalezenvtomto   souboru,   je
       automaticky povolene pihlaeni, pokud je jmeno uivatele na
       serveru i klientu stejne. Navic je normaln nutna uspna RSA
       autentizace poitae. Tento soubor musi zapisovatelny  pouze
       uivatelem root.

    /etc/ssh/shosts.equiv
       Tento soubor je zpracovavan pesn jako /etc/hosts.equiv. Me byt
       uiteny na povoleni pihlaeni pomoci ssh, ale  nikoli  pro
       rsh/rlogin.

    /etc/ssh/sshrc
       Pikazy v tomto souboru budou provedeny programem ssh po pihlaeni
       uivatele, ale ped provedenim uivatelova shellu (nebo pikaz).
       Viz manualova stranka sshd pro dali informace.

    $HOME/.ssh/rc
       Pikazy v tomto souboru budou provedeny programem ssh po pihlaeni
       uivatele, ale ped provedenim uivatelova shellu (nebo pikaz).
       Viz manualova stranka sshd pro dali informace.

INSTALACE

    Program ssh je normaln instalovan jako setuid root. Prava uivatele root
    potebuje pouze pro autentizaci pomoci souboru rhosts (vyaduje, aby
    spojeni pichazelo z privilegovaneho portu, a alokovani takoveho portu
    vyaduje prava uivatele root).  Take musi byt schopen ist soubor
    /etc/ssh/ssh_host_key pro RSA autentizaci poita. Program ssh lze pouit
    bez opravnni uivatele root, ale autentizace pomoci souboru rhosts bude
    zakazana. Program ssh se vzda jakychkoli zvlatnich prav bezprostedn po
    navazani spojeni se vzdalenym poitaem.

    Byla vynaloena znana prace, aby byl program ssh bezpeny. Nicmen pokud
    objevite  bezpenostni problem, oznamte to prosim ihned na <ssh-
    bugs@cs.hut.fi>.

AUTOR

    Tatu Ylonen <ylo@ssh.fi>

    Informace o novych verzich, mailing listech, a podobn mete nalezt na
    domovske WWW strance programu ssh na http://www.cs.hut.fi/ssh.

VIZ TAK'E

    sshd(8), ssh-keygen(1), ssh-agent(1), ssh-add(1), scp(1), make-ssh-
    known-hosts(1), rlogin(1), rsh(1), telnet(1)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/