Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    time - zmi as vykonani pikazu nebo vypie vyuiti zdroj

POUIT'I

    time [volby] p'ikaz [argumenty...]

POPIS

    Pikaz time spusti zadany program p'ikaz s uvedenymi argumenty. Kdy
    p'ikaz skoni, time vypie na standardni chybovy vystup zpravu se asovymi
    statistikami o bhu programu.  Tyto statistiky se skladaji z (i)
    skuteneho ubhnuteho asu od sputni do ukoneni, (ii) CPU asu uivatele
    (souet hodnot tms_utime a tms_cutime ze struct tms, navracene volanim
    times(2)), a (iii) CPU asu systemu (souet hodnot tms_stime a tms_cstime
    ze struct tms navracene volanim times(2)).

    Pozn: Nktere shelly (nap. bash(1)) maji zabudovany pikaz time, ktery
    poskytuje men funkci ne zde popisovany program. Pro pouiti praveho
    programu me byt poteba uvedeni cele cesty (obvykle /usr/bin/time).

VOLBY

    -p   Pokud je locale nastaveno na POSIX, pouije tradini pesny format

         "real %f\nuser %f\nsys %f\n"

       (s isly v sekundach) kde poet desetinnych mist ve vystupu pro
       %f neni uren, ale dostauje k vyjadeni pesnosti systemu (clock
       tick accuracy) a je nejmen jedno.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Pokud byl p'ikaz sputn, je navratovou hodnotou navratova hodnota p'ikazu.
    V opanem pipad je to 127, pokud p'ikaz nebyl nalezen, 126, pokud byl
    nalezen, ale nemohl byt sputn a dali nenulova hodnota (1-125), pokud se
    pokazilo nco jineho.

PROSTED'I

    Jsou pouity promnne LANG, LC_ALL, LC_CTYPE, LC_MESSAGES, LC_NUMERIC,
    NLSPATH, a PATH. Ta posledni sloui k nalezeni p'ikazu. Ostatni sloui k
    nastaveni textu a formatovani vystupu.

VERZE GNU

    Nasleduje popis GNU verze 1.7 programu time. Bez ohledu na nazev
    utility obsahuje jeji vystup spoustu uitenych informaci, nejen o
    vyuitem asu, ale i o dalich zdrojich jako pamt, I/O a IPC volani (kde
    je to mone). Vystup je formatovan pomoci formatovaciho etzce, ktery me
    byt uren volbou -f nebo promnnou prostedi TIME .

    Vychozi hodnota formatovaciho etzce je

      %Uuser %Ssystem %Eelapsed %PCPU (%Xtext+%Ddata %Mmax)k
      %Iinputs+%Ooutputs (%Fmajor+%Rminor)pagefaults %Wswaps

    Pokud je pouita volba -p, je pouit (penositelny) vystupni format:

      real %e
      user %U
      sys %S

  Form'atovac'i etzec
    Format je interpretovan zpsobem obvyklym z printf. Obyejne znaky jsou
    pouity pimo, tabulator, novy adek a zptne lomitko jsou escapovany
    pomoci \t, \n a \\, znak % je reprezentovan jako %%, samostatn oznauje
    pevod.  Program time vdy sam pida zavreny konec adku. The conversions
    follow. Jsou podporovany vechny, ktere pouiva tcsh(1).

    as

    %E   Skuteny uplynuly as ([hodiny:]minuty:sekundy).

    %e   (Neni v tcsh.) Skuteny uplynuly as (v sekundach).

    %S   Celkovy poet sekund CPU, ktere proces stravil v modu jadra.

    %U   Celkovy poet sekund CPU, ktere proces stravil v uivatelskem
       modu.

    %P   Procentni podil z CPU, ktery proces dostal, spoteny jako (%U +
       %S) / %E.

    Pam

    %M   Maximalni velikost fyzicke pamti vyuite procesem, dosaena za
       jeho bhu, v kilobajtech.

    %t   (Neni  v  tcsh.) Prmrna fyzicke pamti vyuite procesem, v
       kilobajtech.

    %K   Prmrne celkove (data+zasobnik+text) vyuiti pamti procesem, v
       kilobajtech.

    %D   Prmrna velikost odsdileneho prostoru dat procesu, v kilobajtech.

    %p   (Neni v tcsh.) Prmrna velikost odsdileneho prostoru zasobniku
       procesu, v kilobajtech.

    %X   Prmrna velikost odsdileneho prostoru textu, v kilobajtech.

    %Z   (Neni v tcsh.) Velikost stranky systemu, v bajtech.  Toto je
       systemova konstanta, ktera se mezi systemy lii.

    %F   Poet zavanych strankovacich chyb, ke kterym dolo pi bhu procesu.
       To jsou pipady, kdy musela byt stranka natena z disku.

    %R   Poet podrunych strankovacich chyb. To jsou chyby stranek, ktere
       nejsou  platne, ale jet nebyly zabrany jinymi virtualnimi
       strankami. Tudi data ve strance jsou stale platna, ale tabulky
       systemu museji byt aktualizovany.

    %W   Kolikrat byl proces odstrankovan z pamti.

    %c   Kolikrat proces nedobrovoln zmnil kontext (protoe vyprel pidleny
       as).

    %w   Poet ekani: kolikrat program dobrovoln zmnil kontext, nap. pi
       ekani na dokoneni I/O operace.

    I/O

    %I   Number of file system inputs by the process.

    %O   Number of file system outputs by the process.

    %r   Poet zprav socket pijatych procesem.

    %s   Poet zprav socket odeslanych procesem.

    %k   Poet signal doruenych procesu.

    %C   (Neni v tcsh.) Jmeno a argumenty pikazove adky asovaneho pikazu.

    %x   (Neni v tcsh.) Navratova hodnota pikazu.

  Volby GNU
    -f FORM'AT, --format=FORM'AT
       Uruje vystupni format, ma pednost ped urenim formatu promnnou
       prostedi TIME.

    -p, --portability
       Pouije penositeny vystupni format.

    -o SOUBOR, --output=SOUBOR
       Neposila vysledek na stderr, ale pepie ureny soubor.

    -a, --append
       (Pouito spolen s -o.) Nepepie soubor, pipoji vysledek k nmu.

    -v, --verbose
       Ukecany vystup obsahujici ve, o em program vi.

  Standardn'i volby GNU
    --help Vypie navod k pouiti na standardni vystup a bezchybn skoni.

    -V, --version
       Vypie islo verze na standardni vystup a bezchybn skoni.

    --   Konec seznamu voleb.

CHYBY

    Nktere zdroje nejsou v nkterych verzich Unixu meny, take nktere hodnoty
    mohou byt nahlaeny jako nuly. Souasny vybr byl z velke asti inspirovan
    daty, ktere poskytuji verze 4.2 nebo 4.3BSD.

    GNU time ve verzi 1.7 jet neni lokalizovan.  Tudi neimplementuje
    poadavky POSIX.

    Promnna prostedi TIME byla vybrana patn. Neni nezvykle, e systemy jako
    autoconf(1) nebo make(1) pouivaji promnnou prostedi s nazvem programu
    k ureni utility, ktera ma byt pouita. Pouiti promnnych jako MORE nebo
    TIME pro volby program (namisto uplnych cest k programm) asto zpsobuje
    potie.

    To, e -o pepisuje namisto pipojeni se zda byt jako nepili tastne eeni.
    (Tj. volba -a by mla byt vychozi.)

    Napady a hlaeni chyb v GNU time posilejte na
    bug-utils@prep.ai.mit.edu
    Prosim uvedte verzi programu time, kterou ziskate sputnim
    time --version
    a operani system a pouity peklada C.

DAL'I INFORMACE

    tcsh(1), times(2), wait3(2)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages.  Popis projektu a
    informace     o     hlaeni    chyb    najdete    na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

                 2008-11-14              TIME(1)