Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

NAME

    top - Sledovani procesu na CPU

SYNOPSIS

    top [-] [d delay] [p pid] [q] [c] [C] [S] [s] [i] [n iter] [b]

POPIS

    top poskytuje pohled na zatieni procesoru v realnem ase. Zobrazuje
    vyet uloh, ktere nejvice zatuji procesor a me poskytnout interaktivni
    rozhrani pro manipulaci s nimi. Me ulohy tidit podle vyuiti procesoru,
    pamti nebo delky bhu ulohy. top me byt nastavovan lepe ne standardni
    top z baliku procps.  Vtina vlastnosti me byt vybrana interaktivnim
    pikazem nebo specifikovanim vlastnosti v osobnim nebo  globalnim
    konfiguranim souboru. Dale se dozvite vice.

VOLBY NA P'IKAZOV'E 'ADCE

    d  Uruje dobu mezi obnovenim obrazovky.  To mete zmnit pomoci s
      interaktivniho pikazu.

    p  sledovat jen procesy se zadanym id. Tato znaka me byt pouita a
      dvacetkrat. Tato volba je neni dostupna interaktivn ani neme byt
      vloena do konfiguraniho souboru.

    q  V tomto pipad top bude obnovovat bez prodlevy. Pokud ma spoutjici
      superuivatelska prava, top pobi s maximalni monou prioritou.

    S  Uruje sitaci mod, kde kada uloha je vypisovana s procesorovym asem
      ktery str'avila vetn sv'ych mrtv'ych potomk. Je to jako -S volba v
      ps(1). Podivejte se nie na interaktivni pikaz S.

    s  Spusti top v bezpenostnim reimu. Tim vypnete potencialn nebezpene
      interaktivni pikazy (viz nie). Zabezpeeny top je idealni k
      ponechani bhu na obyejnem terminalu.

    i  Spusti top s ignorovanim neinnych a mrtvych uloh. Podivejte se na
      interaktivni pikaz i uvedeny nie.

    C  zobrazi celkove zatieni CPU navic k jednotlivym CPU. Tato volba
      pipada v uvahu na SMP systemech.

    c  zobrazi pikazovou adku misto pouze pikazoveho jmena. Vychozi
      chovani bylo zmno protoe se jevi uitenji.

    n  Poet zobrazeni. Zobrazi se tolikrat kolik uruje islo a pak se
      zave.

    b  Davkovy mod. Uitene pro posilani vystupu top do jinych program
      nebo souboru. V tomto modu, top nebude akceptovan vstup z pikazove
      adky. Pobi dokud neprobhne poet zobrazeni deklarovany parametrem n
      nebo neni zabit. Vystup je obyejny text pouitelny pro omezeny
      terminal.

POPIS POL'I

    top  zobrazuje mnoho informaci o stavu procesoru.  Obrazovka je
    implicitn obnovovana kadych 5 vtein, co lze zmnit pomoci parametru d na
    pikazove adce nebo interaktivnim pikazem s.

    uptime
      Tato adka ukazuje as, ktery system bi a ti prmrna zatieni systemu.
      Prmrna zatieni je prmrny poet bicich uloh bhem poslednich 1, 5 a
      15 minut. Tato adka je vlastn vystup programu uptime(1). Uptime
      me byt pepinan interaktivnim l pikazem.

    processes
      Celkovy poet uloh bicich v ase posledni aktualizace.  Je dale
      rozdlena na poty uloh bicich, spicich, zastavenych nebo zombie.
      Ulohy a stavy zobrazovane mohou byt pepinany t interaktivnim
      pikazem.

    CPU states
      Ukazuje procenta procesoroveho asu v uivatelskem reimu, systemovem
      reimu, nice ulohy na pozadi (niced task) a neinne ulohy (nice
      ulohy jsou jen ty ktere maji hodnotu nice zapornou). as straveny
      v ulohach na pozadi je zapoitavan i do uivatelskeho  nebo
      systemoveho asu, take souet bude vyi ne 100%. Ulohy a zobrazovane
      stavy mohou byt pepinany interaktivnim pikazem t.

    Mem Statistika pouiti pamti, celkova pam, volna pam, pouita pam,
      sdilena pam, a pam pouita pro fronty. Obrazovka informaci o pamti
      me byt pepinana m interaktivnim pikazem.

    Swap Statistika odkladaciho mista, celkovy odkladaci prostor, volne
      odkladaci misto, a pouite odkladaci misto. Toto a Mem jsou vlastn
      vystupy programu free(1).

    PID ID procesu u kade ulohy.

    PPID ID rodiovskeho procesu u kade ulohy.

    UID Uivatelske ID u vlastnika ulohy.

    USER Uivatelske jmeno vlastnika ulohy.

    PRI Priorita ulohy.

    NI  Nice je hodnota ulohy. Zaporne hodnoty nice jsou vyi priority.

    SIZE Velikost kodu ulohy, dat a zasobniku v kilobytech.

    TSIZE
      Velikost kodu ulohy. Dava podivne hodnoty pro procesy jadra a ELF
      procesy.

    DSIZE
      Velikost data + zasobniky. Dava patne hodnoty o ELF procesech.

    TRS Text resident size.

    SWAP Velikost asti ulohy odloena v odkladacim prostoru.

    D  Velikost stranek pamti oznaenych jako pinave.

    LC  Naposledy pouity procesor (Ten se as od asu mni a neni to chyba;
      Linux umysln pouiva nizkou pesnost. Take si uvdomte, e samotny
      fakt, e spoutite top snii pesnost udaj a me zpsobit, e procesy
      budou astji mnit CPU, kvli zvyenym poadavkm na as CPU).

    RSS Celkove mnostvi fyzicke pamti pouite ulohou v kilobytech. Pro ELF
      procesy jsou zde zapoitany pouite stranky knihoven, pro a.out
      procesy ne.

    SHARE
      Mnostvi sdilene pamti pouite ulohou.

    STAT Stav ulohy. Stav je bu S pro spici, D neperuiteln spici, R pro
      bici, Z pro zombie, nebo T pro stopnute nebo trasovane. Tyto stavy
      jsou modifikovany uvozujicim znakem < pro procesy s negativni
      hodnotou nice, N pro procesy s positivni hodnotou nice, W pro
      procesy odloene (nefunguje spravn pro procesy jadra).

    WCHAN
      Zalei  na  dostupnosti  /boot/psdatabase  nebo  mapy  jadra
      /boot/System.map. Ukazuje adresu nebo jmeno funkce jadra ve ktere
      uloha spi.

    TIME Celkovy as procesoru spotebovany ulohou od jejiho startu.  Pokud
      je nastaven sitaci mod, je to vetn potomk, ktei zemeli. Mete
      nastavit sitaci mod S pomoci pikazove adky  nebo  pepnutim
      interaktivnim pikazem S. Zahlavi bude zmnno na CTIME.

    %CPU Podil ulohy na procesorovem asu od posledni obnovy obrazovky,
      vyjadeno jako procenta z celkoveho procesoroveho asu na kady
      procesor.

    %MEM Podil na vyuiti fyzicke pamti v procentech.

    COMMAND
      Pikazove jmeno ulohy, ktere bude ustihnuto pokud se nevejde na
      zobrazovany adek. Ulohy v pamti maji plne pikazove jmeno, ale
      odloene ulohy maji pouze jmeno programu v zavorkach (napiklad
      "[getty]").

    A, WP
      tyto polika z kmem top nejsou podporovana.

INTERAKTIVN'I P'IKAZY

    Za bhu programu top lze pouit nkolika funknich klaves.  Nktere jsou
    nefunkni pokud byla pi sputni pouita volba -s.

    space
      Okamite obnoveni obrazovky.

    ^L  Vymae a znovu vykresli obrazovku.

    h or ?
      Zobrazi napovdu s vytem pikaz, stavem zabezpeeni a sitacich mod.

    k  Posilani signal procesm. Budete dotazani na PID ulohy a signal,
      ktery ji ma byt poslan. Pro ukoneni ulohy polete signal 15
      (SIGTERM), nejsilnji je signal 9 (SIGKILL). Implicitni je stejn
      jako pro pikaz kill(1), signal 15 (SIGTERM). Tento pikaz neni k
      dispozici v zabezpeenem reimu.

    i  Pepinani zobrazeni vech nebo jen bicich proces.

    I  Pepinani mezi Solaris (CPU procenta rozdlena celkovym potem
      procesor) a Irix (CPU procenta poitana jen mnostvim asu) pohledy.
      Tento pepina funguje pouze na SMP systemech.

    n or #
      Poet proces k zobrazeni. Vloena hodnota uruje maximalni poet
      zobrazenych proces na obrazovce, ktery je zavisly take  na
      velikosti okna.  Pokud vloite hodnotu nula (0), top ukae tolik
      proces, kolik se jich vejde na obrazovku (vychozi nastaveni).

    q  Ukoneni programu top.

    r  Zmna hodnoty nice. Budete dotazani na PID ulohy a novou hodnotu.
      Vloeni kladneho isla zpsobi, e proces dostane zapornou hodnotu a
      ztrati prioritu. Pokud je program top sputn uivatelem root, mohou
      byt vloena i zaporna isla, ktera sloui ke zvyeni priority.
      Implicitni hodnota je 10. Tento pikaz neni dostupny v bezpenostnim
      reimu.

    S  Pepina sitaci mody, je to ekvivalent pikazu ps -S, ktery zpsobi, e
      as CPU bude vetn nefunknich potomk procesu. Pro nktere programy
      (jako jsou kompilatory, ktere pracuji rozdlenim do mnoha oddlenych
      uloh) normalni mod ukae, e jsou men narone ne doopravdy jsou. Pro
      ostatni programy (napiklad shelly nebo init, je implicitni chovani
      spravne. Zkuste sitaci mod pro alternativni pohled na vyuiti CPU.

    s  Zmna prodlevy mezi obnovenim vypisu proces  (ve  vteinach).
      Zlomkove hodnoty budou zaokrouhleny dol na mikrosekundy. Hodnota
      0 znamena neustale obnovovani. Vychozi hodnota je 5 sekund. Mjte
      na pamti, e nizke hodnoty zpsobi neitelnost udaj a zpsobi velke
      zatieni poitae. Tento pikaz neni dostupny v bezpenostnim reimu.

    f or F
      Pidani poli nebo odebrani poli z obrazovky (viz dale).

    o or O
      Zmni poadi zobrazovanych poli (viz dale).

    l  Zobrazi nebo skryje informace o prmrnem zatieni a delce bhu
      systemu.

    m  Zobrazi nebo skryje informace o pamti.

    t  Zobrazi nebo skryje informace o procesech a stavu procesoru.

    c  Zobrazi nebo skryje cely pikazovem adek.

    N  Seadi ulohy podle isla PID.

    A  Seadi ulohy podle stai (nejmladi naped).

    P  Seadi ulohy podle zatovani procesoru (default).

    M  Seadi ulohy podle velikosti obsazene pamti.

    T  Seadi ulohy podle asu / sitaneho asu.

    W  Zapie aktualni nastaveni do ~/.toprc. Toto je doporueny zpsob
      ukladani konfiguraniho souboru.

POLE A POAD'I OBRAZOVKY

    Po zmaknuti f, F, o nebo O uvidite obrazovku ukazujici poadi poliek na
    prvni adce a kratky popis obsahu pole. Poadi poli v etzci pouiva
    nasledujici syntaxi: kdy je pismeno v poli etzc korespondujici k polem
    velke, pole bude zobrazeno. To je navic indikovan hvzdikou v popedi
    popisu pole. Poadi poli souhlasi s poadim pismen v etzci. Z obrazovky
    vybru poli mete zmnit zobrazeni poli stiskem pisluneho tlaitka. Z dali
    obrazovky mete pesunout pole doleva stiskem pisluneho velkeho pismena
    resp. doprava stiskem maleho pismena.

Konfiguran'i soubory

    Top te svou vychozi konfiguraci ze dvou soubor, /etc/toprc a ~/.toprc.
    Globalni konfigurani soubor me byt pouit k omezeni pouiti bezpenostniho
    reimu neprivilegovanym uivatelm. Pokud je poteba, soubor me obsahovat
    's' ke specifikovani bezpenostniho reimu a islo d (2<=d<=9) pro vychozi
    prodlevu v sekundach na jednom adku.  Osobni konfigurani soubor
    obsahuje dv adky. Prvni adek pojima mala a velka  pismena  ke
    specifikovani poli a v jakem poadi budou zobrazena. Tato pismena
    odpovidaji pismenm pro vybr poli a vybr poadi, ktera se pouivaji v top.
    Protoe to neni pili nazorne, je doporueno vybrat pole a poadi v bicim
    top procesech a uloit stav pomoci interaktivniho pikazu W. Druhy adek
    je mnohem zajimavji (a dleitji). Obsahuje dali nastaveni. Pokud jste
    uloili konfiguraci v bezpenostnim reimu, je nutne odstranit pismeno
    male 's' z druheho adku souboru ~/.toprc, jinak se bezpenostni reim vdy
    znovu zapne. isla uruji prodlevu mezi obnovenimi, velke 'S' sitaci
    mod, male 'i' pouze aktivni procesy, velke 'I' Irix pohled. Jako v
    interaktivnimu reimu, male 'm', 'l', a 't' potlai vypis pamti, delky
    bhu systemu resp. proces a stavech procesoru. Zmna tidiciho poadi
    (podle zatieni CPU) neni v souasnosti podporovana.

POZN'AMKY

    Pikaz top ziskava informace o procesech ze systemu soubor proc, pomoci
    ktereho jadro zveejuje dleite informace. Tento system soubor musi byt
    pipojen do adresae /proc, jinak pikaz top nebude pracovat.

    %CPU ukazuje cpu as/skuteny as v procentech v period asu mezi
    obnovenimi. Pro prvni aktualizaci je pouita kratka prodleva a sam top
    obsadi cely procesor. Pi dalich aktualizacich ji bude top ukazovat
    mnohem pesnji odhady vyuiti CPU.

    SIZE a RSS pole nepoita stranky tabulek a task_struct procesu, co je
    nejmen 12K pamti ktera je vdy rezidentni. SIZE je virtualni velikost
    procesu (kod+data+zasobnik).

    Pamatujte, e proces musi skonit, aby jeho as byl ve sitacim modu
    pipoten rodii. Pesnji udaje by se daly ziskat nasledovani kadeho
    procesu smrem nahoru a sitanim as, ale bylo by to naronji a mona i
    neproveditelne. V kadem pipad by to byla nekompatibilita s pikazu top s
    pikazem ps.

SOUBORY

    /etc/toprc
    - globalni konfigurani soubor.

    ~/.toprc
    - uivatelsky konfigurani soubor.

VIZ TAK'E

    ps(1), free(1), uptime(1), kill(1), renice(1).

CHYBY

    Pokud je okno meni ne 70x7, nebude pikaz top zobrazovat informace
    spravn. Mnoho poli ma stale problemy s ELF procesy. Obrazovka napovdy
    neni optimalizovana pro okna s men ne 25 adky.

AUTOR

    top byl pvodn napsan Rogerem Binnsem, zaloenem na Brankov Lankesterov
    <lankeste@fwi.uva.nl>   programu   ps.    Robert    Nation
    <nation@rocket.sanders.lockheed.com>  pepsal  top tak, aby pouival
    souborovy system proc. Vychazel z proc-based ps programu Michaela K.
    Johnsona     <johnsonm@redhat.com>.     Michael    Shields
    <mjshield@nyx.cs.du.edu> udlal mnoho zmn, vetn zabezpeeni a sitacich
    mod a vyistil kod. Tim Janik <timj@gtk.org> pidal seazovani podle stai
    proces a schopnost sledovat urite procesy ped id.

    Helmut Geyer <Helmut.Geyer@iwr.uni-heidelberg.de> provedl mnoho zmn
    vetn podpory pro konfigurovatelna pole a dali nove volby. Dale vyistil
    kod a pouil novy readproc interface.

    Volby "b" a "n" pochazeji od George Bonsera <george@captech.com> pro
    CapTech IT sluby.

    Souasnym maintainerem je Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com>.

    Chyby hlaste na adresu <procps-bugs@redhat.com>.

PEKLAD

    Toma eza <tomas.rezac@pslib.cz>, alespo trochu do eske etiny upravil
    Milan Kerlager <kerslage@linux.cz>.

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/