Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    touch - mni asove udaje soubor

POUIT'I

    touch [VOLBA]... SOUBOR...

POPIS

    Zmni zadanym SOUBORm datum a as posledniho pistupu a posledni zmny na
    aktualni as.

    SOUBORy, ktere neexistuji, budou vytvoeny jako prazdne.

    Pokud je jako SOUBOR zadan etzec `-', jsou zmnny asove udaje souboru,
    ktery je asociovany se standardnim vystupem.

    Argumenty povinne pro dlouhe volby jsou pro kratke volby take povinne.

    -a   zmni pouze as posledniho pistupu

    -c, --no-create
       nebude vytvaet neexistujici soubory

    -d, --date=ETZEC
       pouije zadany ETZEC misto aktualniho asu

    -f   (ignorovano)

    -m   zmni pouze as posledni zmny

    -r, --reference=SOUBOR
       misto aktualniho asu pouije asove udaje zadaneho souboru

    -t ZNAKA
       misto aktualniho asu pouije [[CC]YY]MMDDhhmm[.ss]

    --time='UDAJ
       zmni ureny UDAJ: access, atime nebo use je ekvivalentni k -a;
       modify nebo mtime je ekvivalentni k -m

    --help vypie tuto napovdu a skoni

    --version
       vypie islo verze a skoni

    Vimnte si, e volby -d a -t pouivaji odline formaty data a asu.

ETZEC PRO DATUM

    ETZEC v --date=ETZEC je lidmi itelny etzec s velmi volnym formatem,
    jako nap. "29 Feb 2004 16:21:42 -0800" nebo "2004-02-29 16:21:42" nebo
    dokonce "next Thursday". etzec me obsahovat poloky oznaujici datum,
    asovou zonu, relativni as, relativni datum a isla. Prazdny etzec znai
    zaatek dne. Format je ve skutenosti daleko komplexnji a je podrobn
    popsan v dokumentaci info.

AUTOR

    Napsal Paul Rubin, Arnold Robbins, Jim Kingdon, David MacKenzie a Randy
    Smith.

HL'AEN'I CHYB

    Chyby hlaste na <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc. Licence GPLv3+: GNU
    GPL verze 3 nebo novji <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
    Toto je volne programove vybaveni: mete jej mnit a iit. Je zcela BEZ
    ZARUKY, v rozsahu povolenem zakonem.

DAL'I INFORMACE

    Uplna dokumentace pro touch je udrovana jako Texinfo manual. Pokud jsou
    spravn nainstalovany programy info a touch, ml by pikaz

       info coreutils 'touch invocation'

    zpistupnit kompletni manual.

GNU coreutils 7.0         ijen 2008             TOUCH(1)